Christen Volksgezind Weekblad ZESTIENDE JAAR N1' 19 5 CENTIEMEN HET NUMMER ZONDAG 13 MEI 1906 VERRADER Huichelaar. "Ellendeling Verraderswerk. Bijna aan 't Staartje. ROELAND ALLES VOOR EN DOOR HET VOLK Mijn naam is Roeland, Als ik klep is het brand. Als ik luid, o heil en gloi ie, Is t victorie In Vlaanderenland 1 r, r a ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR ANNONCENPRIJS PER DRITKRFfiFl BUITENLAND. 't Eerste nieuws is treurig... De kiezingen in FRANKRIJK die zoo slecht uitgevallen zijn. 't Moet wreed zijn voor de menschen van goeden wille... 't Getal zijn, de macht zijn, werken als leeuwen en uw eigen volk niet kunnen bezielen... 't En is pertang niet dat ze daar geen felle mannen hebben... te veh. zelfs... Maar de eene wil voor den andere niet uit den weg gaan, en intusschen worden ze omvergeloopen door ra- dikalen en socialisten... Op heel de Belgische grens zijn 't nu al socialis ten... En die verdeeldheid der katho lieke krachten, die tot zulke nood lottige uitslagen leidt zou Daens hier ook willen invoeren Achteruit met zulk verraderswerk ENGELAND komt met be ter nieuws... De Kamer heeft daar me1 eenparigheid beslist, aan de andere landen voorstellen te doen tot algemeene ontwapening. Bravo Mocht er nu maar iets van voortko men. In ITALIË ontstaan nu ook groote woelige werkstakingen, met opstand en bloedstorting. Men heeft reeds een werkstaker onder 't kruis- kc mogen leggen en een gendarm zijn oog vermaken. Van de opstc kers is nog geen enkele gekwetst of verminkt. Die zitten achter 't gor dijntje, met een fijne sigaar in den bek, het spel af te zien. In NICAGUARA is de mi nister van binnenlandsche zaken vermoord. En in PORTUGAAL werd over eenige dagen de koningin uit- gcschuifeld, tot groote ontsteltenis der koningsgezinde Portugeezen. <è3 In RUSLAND heeft een jonge man, gekleed als zeeofficier, admiraal Doubasoff willen dinami- teeren, maar hij werd zelf door het springpoeier den kop vermorzeld... De admiraal, die nooit beefde dan van grooten kou, viel nu van zijn zeiven van 't verschot. Hij was nogal gekwetst, voornamelijk aan de bee- nen. Men vreest dat hij zal mank gaan. Beter mank als op krukken 1 Graaf Witte is nu bijna g'heel bui ten de politiek. Zelfs voor de Dou- ma werd hij niet meer gekend. Ech ter desalniettemin, zou Vader Cats zeggen, blijft zijn naam in eere bij het volk. De Chineesche scheeloogen zullen niet gemakkelijk ruimen in TRANSVAAL. Ze werken nu hunne razernij uit op de pachthoeven der boeren en steken ze in brand. Een gendarm schoot er twee dood. Ze zullen mogen weerkomen als ze meer kunnen eten... Die twee doö niet, maar de Chineezen... Dat is ook nog iets voor de socialisten 1 Zullen ze daarin ook gelijkheid bren gen Gelijk voor den kookpot, of zal daarin vrijheid blijven bestaan BINNENLAND. Nog altijd redekaveling over het schoolschip... De portretten der slachtoffers hebben in den Patriote lllustré gestaan.. Kapitein Fourcault. een streng wezen, verhard door den zeewind... Baron Van Zuylen, een jonge zeer vriendelijke man... en priester Cuypers, het sympatiekste missionarisbeeld dat men zich kan voorstellen... Daarachtat, aide klei ne kadetjes, iets in den aard van onze kleine soldaatjes, met vinnige innemende gezichtjes... Men aan schouwt ze met weemoed... Dat ze moesten weten welke ellendige kies- komedie de liberalen van hun onge luk maken, ze zouden trillen van verontweerdiging en woorden vin den van blakendevuur om die aaien te brandmerken. Hulde aan M. Del- vaux, den liberalen volksvertegen woordiger van Antwerpen, die al die comedinnten in het donker heeft ge zet Hulde ook aan M. Renkin, die zoo meesterlijk den socialist Destrée heeft den mond gestopt. Mr., ik heb voorgenomen u tel kens te antwoorden met hetgeen ge mij verwijtgeen woordeke meer, (uit erkentelijkheid voor uwe vroe gere... weldaden eene kas siga ren en een houten pijp in ruiling van honderden meetings, en idem zooveel artikels enz.); alsook omdat mijn omgang met u mij heeft geleerd dat ge 'geen heilige zijt, en gij zelf mank gaat aan al de gebreken die ge aan anderen verwijt. Ik zal edelmoedig zijn. Ge moet dus niet vreezen dat ik in razernij zal uitschieten, gelijk gij. Die zich kwaad maakt heeft ongelijk, zegt het spreekwoord. Ge weet dat De Backer zaliger eens van zin was het stof uit uwe kleeren te kloppen. De man walgde van al de politieke laagheden die hij zag bedrijven. Maar zijne vrien den konden hem weerhouden en hij zweeg... Ik zal doen als De Backerzwij gen over alles waartoe ge mij niet dwingt. Nu, ter zake Ge verwijt mij een verrader te zijn. Gelooft gij dat Over eenige weken zat een kop stuk der Daensisten in een café, op fle Groote Markt, te Brugge, en er wam spraak van mij. Welnu, die man zegde dat hij in mij altijd een der beste werkers en der overtuigd- ste democraten had gezien en hij zeer wel geloofde, dat" ik met goede inzichten eene andere richting had aangenomen. Ik ben overtuigd, priester Daens, dat gij in uw hert dezelfde overtui ging deelt, maar ge zijt te klein van carakter, te zeer verknoeid door po litieke berekeningen om dat te er kennen. Een goed politiek man, ge lijk gij dat verstaat, maggeene recht- zinnigheid in een ander erkennen k Vrees dat ze malkander zouden (in 't publiek toch nietmen moet 0Peten- Jhem verguizen, hatelijk maken en te dien einde liegen tegen zijn hert en tegen zijn gebeten. Dat is altijd uwe taktiek en uwe groote fout ge weest. -ti Toen de briefwan den Paus ver scheen, heb ik GEHANDELD, ge lijk gij in vroegere gevallen BE- LOOFDET te handelen. En inderdaad,diebt gij niet in vol le Kamer de vojgende beteekenis- volle verklaring afgelegd Ik verkeer In de meening op den goeden weg te zijn, maar is mijne overheid van oordeel dat ik mij bedrieg, dan zal ik gerust mijn mandaat neêrleggen in de overtui ging dat ik mijn plicht volbreng. Bijgevolg erkendet gij, dat het woord onzer geestelijke overheid niet in den wind mag geslagen wor den. Klokke Roeland schreef toen Priester Daens is een gehoorzaam priester en hij zal zich aan de voor schriften van Mgr. onderwerpen. Maar gij deedt het niet En toch blevij 1 wij u getrouw. Er.wa? eej^'vjef.yan den Paus noodig om ons van u af te scheuren En als we dan tegenover den Paus handelen, gelijk gij vroeger zelf be- loofdet te zullen handelen tegenover uwen bisschop, drijft gij priester, den spot met ons en zegt dat wij den schijn willen aannemen van brave kinderen te zijn. Dat woord in uwen mond, in ee- nen priestermond, doetzien hoe diep gij gevallen zijt. In uwe oogen, niet waar, verblin de, moet men meehuilen in 't koor der goddeloozen en hatelijk maken wat gij zelf, gij en uw broeder Petrus en al zijne weldoeners, ons in on ze jeugd hebt leeren beminnen en eerbiedigen dan is men braaf, en deugdzaam en voorbeeldig. Welnu wij verstooten dit verraad uit al onze kracht. Wij zijn van chris ten bloed, en zullen het trots u en uwen laster niet verloochenen. Gij weet genoeg dat er zooveel boos geweld niet noodig is om doel matig voor het vplk te werken. Gij zelf erkent, dat vele katholie ken verlangen naar betere volkswet- ten, maar gij slant ze gedurig in 'tge- zicht en reikt liever de hand aan geuzen, die nooit het minste voor den werkman hebben gedaan. Zeg M. Daens was dat het doel van onzen strijd Hadtge in 1893 met zulke theoriën moeten afkomen, niet alleenlijk uw broer, maar al liét christen volk dat u nu zoolang getrouw bleef, had u aan de deur geworpen. Dat is de waarheid, en dat weet het den Paus, en ze lijden, gelijk lersche volk moest lijden, bij guitenstreken van Palmerston. zitten met een krop in de keel, want in hunne reine eenvoudigheid had den ze een andere toekomst voor en voor hunne partij opgebouwd. Dat volk oordeelt anders dan gij. M. Daens, want 't is uit de rangen van die eenvoudige braven dat het woord Verraad tegen u en uwe kliek is opgegaan. P. V. S. Toen Leonce Du Catillon de eer ste week in 't Laatste Nieuws was, reed ik met priester Daens naar eene vergadering te Gent. Wil-de nu wat weten, zegde hij, Leonce Du Catillon is in de re dactie van 't L. N. In 't L. N.Leonce Ik was erover verstomd. Och, die poëten, vervolgde priester Daens, daarmee is er niets te doen. Ze bederven alles En hij scheen zeer verontweer- digd over de daad van Du Catillon die ervoor uit de partij werd geslo ten. Welnu wilt ge wat weten Eenigen tijd te voren was er eene plaats van redacteur open in Le Peu- ple, het socialistenblad van Brussel, en 't was Priester Daens die Du Catillon aanraadde zich voor te stel len en die toen deze het gedaan had. bij de roode kopstukken liep, om zijnen kandidaat te doen geluk ken En dat durft spreken van huiche larij Toen ik dat vernam, gloeide 't al in mij van verontwaardiging. Een priester, die een katholieken jongen naar een goddelooze gazet drijft, roept dat geene wraak ten hemel En moet men niet beschik ken over eene groote dosis huiche larij, om dat te kunnen Wilt gij nog eenige staaltjes, Mr., ik heb er van soorten. P. V. S. WIE, WIE, WIE. ontving in de buree- len van een liberaal logieblad verra- dersgeld Maar g'hebt de schoone taak ver geten, die gij had kunnen vervullen. Uw hart is een vat vol haat en gal geworden, dat elk bezwalkt die niet buktonder uwen hoogmoed. Er zijn tijden geweest, dat gij het goede volk op uwen kant had dat volk was u genegen, 't aanzag u als een martelaar... nu maakt een onbe schrijfelijk gevoel zich van die men schen meesterze zien u meer en meer afdwalen, zelfs opstaan tegen Een algemeene kreet van verontweer diging is opgegaan onder de strijders van 't eerste uur. 't Is meer zelfs't is eene verwen- sching. En waarlijk, 't is om uit zijn vel te springen, als men de princiepen aldus onder de voeten ziet trappen als men 't geld onzer bloedvijanden door Ju dassen ziet opstrijken, zonder dat ze zich een oogenblik afvragen, wat er zal geworden van ons Volk, van ons Land en van onzen Godsdienst Wat verraderijWat verraderij We vragen het aan al de kopstukken, te beginnen met priester Daens, die ('t is nu te zien) nooit rechtzinnige over tuiging heeft bezeten, tot M. Van Neste toe, die altijd de hardnekkigste is ge weest tegen verbonden en reeds van over jaren eene openlijke scheuring be werkte om die reden, we vragen 't Moestet gij ons daarvoor voor- uitstooten wanneer we 't brood van vrouw en kinderen te pande stelden We vragen 't Moestet gij ons in vijandschap brengen met bloedverwanten en vrien den met wie we altijd in de beste be trekkingen leefden We vragen 't Moestet gij ons daarom aanwakke ren om nacht- en dagrust op te offe ren en de eenige uren van zalig en stil huiselijk genot met vrouw en kin deren, die ons overbleven, ontzeggen, te schrijven, te spreken, manifes ten rond te deelen, enz., enz.? We vragen 't: Moestet gij ons daarvoor doen ge- looven dat gij het monopool bezat der christene princiepen en niemand docht buiten u We vragen 't Moest dit de slotsom zijn van al die opoffering van nederige en arme werklieden, een gansch leger die voor hunne gedachten HONGER hebben geleden Om dan voor 'nen Kamer zetel alles in duigen te slaan wat we zoo zuur hebben op gebouwd. Waar zijt ge, fiere Leeuw, ter wiens eere wij zongen Brult ge nog niet Waar zijt ge fijne dibbaard, roept ge den heiligen Geest niet ter hulp om u te verlichten, evenals hij u ingeeft hoe ge de menschen moet bezwadderen om dan met die reden hunne hulp af te vragen Waar zijt ge, o priester Daens gij boezemvriend der rijke framassons. Waar zijt ge platte Breydelszonen Waar zijt ge ALLEN, verraders van het christene volk? Ge verdient de verwensching die u toegeworpen wordtg'hebt den put gedolven voor 'tgeen we onze partij noemden en waarvan niets dan 'nen puinhoop te vinden is. Ge moogt lukken in uw vernielings werk, ingeblazen door hoogmoed en haatuwe trawanten waarmede ge sa men gaat zullen de eerste zijn om u die olatheid te verwijten ;'t is uw Nessus- deed. We verzagen 't, lang reeds, van over jaren, 't deed ons walgen zooveel kui perijen broederstrijd bedrog ondermij ning van 't zetelken, moest tot zulken uitslag leiden ;de verloochening van al les om er te geraken. Bij onze opkomst, in 't eerste uur, met God voor bake en 't Recht voor 't stake, met de Encycliek als strijdbanicr, hadden we de sympathie van alle voor uitziende katholieken, g'hebt daarvan een valsch uitsteekberd gemaakt om bo ven te klimmen, en men heeft u het woord verrader naar 't hoofd geslin gerd. 't Was niet gestolen, dit zijt ge ge worden. W' hadden beter gedaan in de katho lieke rangen te blijven 0111 ze te zuive ren van oude gedachten, ze vooruit te brengen op de baan van vooruitgang, naar het voorbeeld van 't Duitsch Cen trum, 't was verdienstelijker dan, die noodlottige broederstrijd. 't Is niet te laat. Achteruit, bedriegers N'en oüen van 't eerste uur. Ziehier wat men zoo al per inwoner per jaar opbrengt in Europa In Frankrijk 76 fr. Engeland 65 Spanje 51 Italië 43

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1906 | | pagina 1