parEëïïënt. Nieuws der Weel lerkieerdige Woorden. UIT BRUGGE. BRAVO Wetgevende Kamer. De Wijngaard en zijne Druiven, Duitschland 32 BELGIË 29 Rusland 26 Zwitserland 10 Als men nu rekening houdt, dat Rus land, als gevolg van zijnen oorlog met Japland en der onlusten die nog woe len ten zijnent, zijne kontributiën zal moeten opslaan, bestatigen wij, op ééne uitzondering na, dat ons land aan den den staart komt ten opzichte der op te brengen lasten. Is dit geen treffend be wijs ten gunste van het gouvernement Onder het liberaal bestuur hadden wij, ondanks de aanzienlijke nieuwe belastingen door het ministerie Graux geheven, een te kort in de kas van 59 miljoen op 6 jaar. Onder het twee-en-twintig-jarig ka tholiek bestuur zijn er om 160 miljoen overschotten geweest van 1885 tot 1904. En voor 1905 sluit de begrooting met een overschot van 10 miljoen en dat ondanks de vermindering of de af schaffing van vele lasten en de talrijke toelagen aan volkswerken toegekend. Dat zijn geene noten met hollekens in, zooals onze tegenstrevers er de kie zers willen in de hand stoppen; en het is daarom dat wij met volle betrouwen de kiezingen van 27 Mei aanstaande te gemoet zien. Kobe. Meester Ambrosius, gij die zoolang schoolmeester zijt ge weest, en dus 'n geleerde man zijt. ge moest mij 'ne keer een woord uit leg geven. Ambrosius. Laat hooren, Kobe. K. Ik heb in het Staatsblad ge lezen, bij den notaris, terwijl ik moest wachten, tot het mijnen toer was om ontvangen te worden, dat in 1905, het ministerie van geldwe zen zijn ontvangsten merkelijk heeft zien aangroeien. De recht- streeksche belastingen, las ik, heb ben in 1905, eene som van 55 mil joen 2 duizend 198 fr. 37 opgebracht 'tzij 263 duizend 876 fr. 33 meer dan in 1904. De onrechtstreeksche belastingen en andere ontvangsten brachten, in 1905, eene som op van 516 millioen 829 duizend 737 fr. 72, 'tzij 34 mil joen 599 duizend 311 fr. 72 meer dan men geschat had bij het opmaken van 's lands budjet en 45 miljoen 247 duizend 864 fr. 13 meer dan de opbrengst in 1904. De gezamenlijke opbrengst be loopt dus 45 i\2 miljoen meer dan men verwacht had. Is dit geen bewijs dat de lasten opgeslegen zijn, zooals de tegen strevers der katholieke partij het beweeren A. Zoo leeren de ketters, maar zij dolen, Kobe. Inderdaad, die cij fers doen ons kennen, r dat België'r geldelijke toestand allerbest be stuurd wordt door de katholieke regeering, en 20 dat al hetgeen er tijdens de jubelfeesten van 1905 ge zegd geweest is over den vooruit gang van het land, geene ijdelt woorden, maar tastbare daadzaken zijn. En dien vooruitgang en dien voorspoed heeft België insgelijks aan het katholiek bestuur te danken. Nu, hier eene vergelijkenis die u de zaak klaar zal bewijzen K. 'k Open mijne twee blaffe- turen, wagewijd. A. Wij zegden dus dat de las ten tegenwoordig meer opbrengen. Wil dat zeggen, zooals blauwe roode en appel-blauw-groene stem- menvisschers het over de daken schreeuwen, dat de lasten opgesle gen zijn Hoegenaamd niet. Ik ver onderstel, een herbergier, hij ver koopt den zaterdag 30 pinten bier aan 5 eens. Hoeveel zal hij ontvan gen? K. Drij franken. A. Diezelfde herbergier ver koopt den zondag, 60 pinten bier, aan 5 eens. Hoeveel zal hij ontvan gen. K. Zes franken. A. Wat zoudt gij nu antwoor den aan iemand die zoude durvc staan houden, dat die herbergi des zondaags den prijs van zijn pin ten bier heeft vermeerderd, omdat hij dien dag zes franken zoude heb ben ontvangen K. Ik zoude zeggen dat die ke rel nog te dom is van voor onzen Lieven Heer, zijn peerd te dansen, en dat peerd was een ezel A. En gij zoudt overschot gelijk hebben, want zoo de baas meer ontving het was omdat er meer kalanten om pinten bier waren afge komen. Zoo ook met de inkomsten van den staat. Zij zijn aangegroeid omdat 1° het getal inwoners in om land vermeerderd is, dus ook het ge tal lastenopbrengers20 omdat de welvaart in ons land, aan een groo- ter getal personen toelaat te genie ten van zaken die aan den staat op brengen. En vroeger, wanneer (lie welstand onbekend was, dan wa ren veel menschen verplicht van die dingen af te zien. K. Meester, zoudt ge me dat ie keer duidelijk kunnen uiteenleg- in met een voorbeeld A. Zeker, Kobe. Vroeger tijd was raar dat 'nc werkman op voy- agie ging. Den dag van vandaag, als de staat ergens 'n r-lcziert re in in richt naar de eer.e of andere streek, hij is gestampt vol. En 't zijn de werkmenschen niet die het kleinste getal ervan uitmaken. Dat bewijst dat de toestand van de werkende klas in 't algemeen verbeterdis aangezien zij geld over heeft om zich een aan genaam uitstapje, van tijd tot tijd, te getroosten maar aangezien men niet reist met schellekens wortel maar voor centen, zoo vermeerde ren zij ook de inkomsten van den zerenweg, dus van den Staat. Heb ut derhalve gelijk te zeggen, met de lasten zijn verzwaard, maar de in komsten van het land zijn vermeer- derd, dank aan den voorspoed die ons land thans geniet en meer ver bruikers vormt K. Wij zullen best doen, geloof ik, meester, van 't hekken aan den oudenstijl te laten. A. En ons huis niet af te bre ken, voor wij weten wat wij in de plaats zouden krijgen. Maken wij ons bed voor we slapen gaan, en ge lijk men leest in het boek der wijs heid Houd u wel, als gij wel zijt, want alle veranderingen zijn geene erbeteringen. Dries de Nijper. Vraagt bij uwen apotheker de SE- DANTINE zij geneest zonder aan de maag te schaden scnedelhoofdpijn, zenuwpijnen, kopzeer. Algemeenen depot A, Pefnée, 3, Square Marguerite, Brussel. Werkmenschen, ge zijt duizend keeren te goed om met de socialis ten in aanraking te komen Wie heeft dat gezegd? M. Petrus Daens, in zijn boek Roomen! naar Roomen Vrienden, volgt den raad van M, Petrus De daensisten van Brugge zijn straf op hun ongemak met hun Cartel zij voelen dat een groot deel hunner man nen hen niet zal volgen daarom, in hunne kiesgazetjes beweeren zij. dat al le stemmen gegeven aan M. Van Neste zullen tellen voor hem alleen en voor geen andere. Integendeel de wet zegt duideijk, dat het kiescijfer eener lijst is :het getal gel dige stemmen, welke deze lijst gunstig zijn, zij behelzen eene stemming boven geheel de lijst, of eene stemming op eenen naam. Dus die nevens den naam van M. Van Neste stemt, stemt voor ge heel de lijst van liberalen daensisten en socialisten. Bij gevolg die voor M. Van Neste kiest, stemt ook voor een liberaal vijan dig aan de Kerk, en voor een socialist vijandig aan Kerk, Huisgezin en Staat. Die voor M,. Van Neste stemt, keurt bij gevolg door zijne stem het program ma goed der liberalen, dat isoorlog aan" de chrisnne Kerk, de christene school en de ziel van 't kind program ma strijdig aan het vorig programma der christene democraten. Die voor M. Van Neste stemt, keurt ook het programma goed der socialis ten die zweeren Er mag geen openba re godsdienst meer be9taan de christe nen, als zij nog 700 dwaas zijn, moe ten maar in huis bidden, met gesioten deuren en vensters. De socialisten zweeren het huisgezin te yernietigenman eri vrouw komen bijeen en sehgidenals zij willen de kin- ders behooren hen niettpp zjj zijn aan den Staat, die ze zal opkwe'eke'n, ge slachten ondereen, gelijk de zwijnen ongen, zonder godsdienst, met onaf- lankelijke zedeleer. Die voor M, Van Neste stemt, stemt ook voor den socialist, en keurt dat alles ;oed. 't Is dus zonneklaar, dat geen een christen mensch mag stemmen in cons ciëntie, nevens den naam van M. Van Neste, of voor het Cartel of hij maakt hem plichfjg voor God. Deze week ontvingen wij het bezoek van twee nieuwe hoofdmannen der chris tene Volkspartij die zich van Daens af scheuren. Welkom, vrienden Dit ver heugt en versterkt Eensgezind en moe dig kunnen we veel goed doen voor ons werkende volk Na eene korte bespreking over de be grooting van landbouw, waarin M. Des- cainps van den Staat eischt dat hij op zijne kosten sanatoria voor teringlijders zou inrichten wat gestemd wordt met 106 stemmen tegen 36, vangt de rede twist aan over de algemeene politiek van't gouvernement. Uit deze bespreking blijkt duidelijk dat liberalen, socialisten en daensisten in 't geheel niet t'akkoord zijn op het platform van hun verbond. Dat verbond is een dekmantel, om aan 't schotelken te geraken en anders niet. Moesten zij daarin lukken, ze zouden nog meer vech ten, dan vroeger, tot ramp van land en volk. Deze week werd er ook eene schrik kelijke interpellatie aangekondigd van de heeren Buyl en Van Damme. Maar, helaas ze is vergaan gelijk de rook voor de wind. In de stemming over hetdagordestemt M. Daens met de socialisten, zijne ge- eerde vrienden. Laatst nu vangt de kamer de zoolang verwachte bespreking aan over de be grooting van't onderwijs. De schoone wet van M. Maenhout komt nu gansch verminkt voor de bank. De heer minister heeft zorg gehad de zoo veel belovende wet op zijne manier te spellen, die wet, waarvoor alle on derwijzers lang en veel leden en streden! Wat zal er nu van overblijven Zullen de katholieke volksvertegenwoordigers hun woord gehouden hebben Wij zul len het zien de stemming werd ver schoven A. V. D. S. Indien M. Van Neste gekozen is, hij zal nooit stemmen tegen 't geloof zeg gen zijne gazetjes. Antwoord. Wat trouw mag men nog hebben in het politiek gegeven woord van dien heer? Over korten tijd ging hij nooit geen Cartel aapgaap m£t de vijanden van den godsdienst. En nochtans hij heeft het Cartel aangegaan. M. Van Neste rolt den berg afen hij zal rollen zoover als de liberalen en socialisten het be- geeren. Ziet daar de waarheid. M. Van Neste is katholiek Wij lachen met zulke katholieken, die het katholiek ministerie willen omver werpen en 't vervangen door een mini* sterie van liberalen en socialisten, en datnoodzakelijk, want buiten de katho lieken, is er niemand in de Kamers dan de 2 Daens die toch van geen tel zijn. M. Van Neste zal nooit liberaal stem men in de Kamerszegt hij En neem nog dat hij niet liberaal stemme indien hij het niet doetde liberaal en socialist, die hij door zijn Cartel van geheel West-Vlaanderen tracht er door te krijgen, te Rousselaerc en te Kortrijk, zullen deze niet liberaal stemmen? 't Gene gij niet moogt doen door u zeiven, moogt gij het doen door een ander Om in de kaïner te geraken werkt die man zijn eigen oud programma tegen te Rousselaere en te Kortrijk. Zietdaar hoe diep die man gevallen is. Geen een christen mensch mag dien man nog vol gen. Hij wil de Combisten, liberalen en socialisten in de kamers helpen, en dan roept hij schijnheilig uitwij zullen het combisme uit al onze krachten bestrijden. Indien dat geen bedrog is, kunnen wij geen meer Hij wil eerst het huis in brande steken, En dan zal'hij het blusschen. Ongelukkige 1 Wij zullen u uit al onze krachten bestrijden, en gij zult er met schaamte van afkomen, met uw verra dersplan. WILT gij een smakelijke borrel ouden genever, vraagt dan de Vieux Système van het merk 'T WIT STOOPKE. PROEFT PETIT BEURRE PAREIN VAN ANTWERPEN Ziehier de lijst der kiesomschrijvin gen met het götal volksvertegenwoor digers die er moeten herkozen worden PROVINCIE ANTWERPEN. Tg Antwerpen 13, Mechelen4, Turnhout 3, BRABANT. Te Brussel 21, Leu ven 6, Nijvel 4. WEST-VLAANDEREN. Te Brug ge 4, Veurne-Diksmude-Oostende 4, Thielt-Roeselarc 4, Kortrijk 5, Ieperen 3. LUXEMBURG. -- Te Aarlen-Marche- Bastenaken 3, Neufchateau-Virton 2, NAMEN. Te Namen 5, Dinant* Philippeville 4. Er zijn dus 85 uittredende leden. waaronder 54 katholieken, 20 radikale en doktrinaire liberalen, 10 socialisten en 1 Daensist. ONDERSCHEIDING. Het derde deel van den prijs De Keyn (1000 fr.) is door de Koninklijke Academie van België toegekend aan M. A. De Cock, gewezen hoofdonderwijzer van Dender leeuw, voor zijn boek getiteld Spreek woorden en zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden. HAMME. Het water is weg. Na acht volle weken zijn onze velden ver lost van het water. Het uitzicht in den Bunt is waarlijk droevig. De prachtige hoven, de zaailanden, de weiden, alles ziet er uit als een sneeuwveld. Een ver pestende stank komt u tegen, zelfs als men nog honderd meter van den Bunt- is. Eene laag slijk van 30 tot 40 centime ter bedekt den vloer der huizen. Er die nen' strenge maatregels genomen te worden voor de gezondheid. Overal wordt er acide phénique ge bruikt. De vloer moet uitgebroken, de muren afgekrabt en herbezet. Voeg daarbij dat de Inwoners in geen jaar drinkbaar waterzuilen hebben. Langs alle kanten ziet men doode visschen liggen, in de riolen zwemmen karpers en snoeken. Over twee eeuwen waren de wonin gen ten allen kante, zelfs tot in 't mid den der steden met wijngaarden be kleed en de bewoners mochten de heer lijke druiven genietenthans is die volksgewoonte veranderd in de steden zijn die vruchtbare bëssendragers, op weinig* uitzonderingen na, verdwenen en buiten zelfs, zien wij aan weinige huizen en gebouwen nog wijngaarden kjimmen. Zeker heeft de schimmelziekte Oi« diqm aan veel kwaad gedaan, vele wijngaarden zijn ervan aangetast, ziek geworden en dood gegaandie ziekte kunnen wij echter zeer goed bestrijden. Men plante nooit wijngaarden in opene lucht dan vroeg rijpende soorten en liefst de vroege witte Van de laan, en beter tegen roodsteen, bruin of zwart gekleurde muren dan tegen witte, want tegen witte muren, omdat ze koud blij ven, worden de druiven zeldzaam en tegen eenen donkergekleurden muur gewoonlijk goed rijp. Men plante den wijngaard liever, wat verheven dan te laag, want de wortels kunnen niet tegen bestendig voohtigen grond, daarom ook is paardehmest voor hen beter dan koemest, maar het beste mest voor zijne vruchtbaarheid, is voor eiken wijngaard 1/2 hectoliter gekneusde of gebrokene beenderen, en 1/2 hectoliter gebrokene oester- en mosselschelpen. Deze stoffen moeten van de grond- oppervlakte tot op eene diepte van 70 centimeters met den bodem worden ge mengd. Indien men de ziekte aan den wijngaard zou merken, alsdan zal men na de wintersnoeiing, in Januari of be gin Februari, geheel den ranken stam, van af den grond tot het toppunt over- botten, en alles heen beschilderen, met eenen pap die men alzoo maaktmen neme den helft gewichtsgehalte onge- bluschten kalk en den helft zwavel, dit laat men te samen blusschen na ge- bluscht te zijn, zal men dit geelachtig kalkpapje zoo dun maken, dat men het juist voor kalkbeschildering kan gebruiken. Is de wijngaard nog niet ziek geweest, alsdan zal dit middel hem voor aanvaller, behoeden was echter de wijngaard het vorig jaar erg ziek ge weest, alsdan zal men bij het voorge noemd bestrijken, nog moeten zwave len, te weten men neme zwavel-bloem. en men bestuive de scheuten en blade ren van geheel den wijngaard tusschen 10 en 20 Juni, en later nog eens tus schen 10 en 20 Julimet dien drievou- digen maatregel houdt de ziekte zeker op. Gedurende den zomer doet men het overtollig loof en'de dunste scheuten weg, om al diegeen, welke aan den muur goede plaatsruimte vinden te be houden, en deze des te steviger te doen groeien. Want weinige sterkgroeiende en bij tijds rijp hout gevende scheuten, die men op regelmatige afstanden en wel in 't licht kan plaatsen, zullen het volgende jaar meer druiven voortbren gen, dan veel dunne scheuten die ver ward in elkaar groeien. Wil men dan vervolgens veel druiven plukken, dan snoeit men in den winter, het jong en stevig eenjarig hout niet te kort, en wel op eene lengte van 1 meter, nog wel twee of driemaal zoo lang kan de rang twijg vruchten geven, echter js men ver plicht hier en daar, eenen ranktwijg kort en wel op 2 a 3 botten te snoeien om daaruit de vervangingsranken te zien opkomen die men in de ledige ruimten zal opleiden. Een goed onderhouden wijngaard is spoedig groot, en kan ver bazend veel vruchten laten plukken, die door kinderen en ouderen, door zieken en gezonden gewild worden. J. 1. De Beucker. GOYCK. De moordpoging. De gebroeders De Breemaecker en de Vos smaadden den veldwachter en bedreig den hem. Jeanpuin werd met slagen overladen en kreeg eenen messteek in het hoofd. De daders namen de vlucht. De veld wachter achtervolgde een der De Bree- maeckers en de Vos, terwijl Jeanpuin den anderen De Breemaecker achter volgde. Deze laatste, ziende dat hij ging inge haald worden, keerde zich om, viel Jeanpuin aan en bracht hem een tien tal messteken toe. Het slachtoffer viel bewusteloos neder. De gendarmerie van St-Kwintin-Len- nick hebben de drie daders aangehou den. De Vos is, na door het parket van Brussel ondervraagd te zijn geworden, in voorloopige vrijheid gesteld. OVERBOELARE. Doodgeblik- semd. Een werkman die Dinsdag namiddag van Edingen naar huis kwam, is onder weg doodgebliksemd. KORTRIJK. Gedenkteeken van Groeninge. Men is begonnen met het laatste opschrift te beitelen aan het ge denkteeken van Groeninge. De onthulling zal plaats hebben in de maand Juli en zal vergezeld gaan van schoone feesten. MOERZEKE. Voor de slachtof- feis.Minister Van der Bruggen bezit alhier het oud kasteel der familie Nieu- lant.. Het kasteel is door den heer Mini ster ter beschikking van de overstroom den gesteld. Veertien familiën zijn er in gehuisvest. De heer Minister heeft eens te meer bewezen dat hij de naam van liefdadig te zijn volkomen waardig is. AALTER. Door den bliksem ge troffen. Het vierjarig knaapje van Juliaan Steenbeke, wonende Kattewe- gel, is Woensdag middag, tijdens een onweder, door den bliksem getroffen en lam geslagen. GENT. Kind verdronken. De kinderen vanM. Delbeke waren met hun gedrieën en per rijwiel. Op de Strop kaai haperde iets aan een der rijwielen van de twee oudsten. Zij stapten af om het te verhelpen. Terwijl ze bezig waren, hoorden zij eenen plof in het water. 't Was hun broertje dat in de Schelde viel met zijn rijwiel, tusschen eene boot en de kaai 't duurde lang, eer men het vond, en 't was dan te laat. De wanhoop der ouiers is onbe schrijflijk. M. Delbeke woont op de Coupure, maar is nu op zijnen buiten op de Strop- HEUSDEN. Eene oude misdaad. Aanhouding. Onze lezers zullen zich herinneren dat zekere Victor Strobbe, dezer gemeente, die op het punt was naar Amerika te vertrekken en al ziine meubelen verkocht had om geld te ma ken, in den avond van 29 Januari nabij zijne woning werd doodgeslagen. Toen men zijn lijk vond, was al zijn geld ver dwenen. Het onderzoek, dadelijk inge steld, kon niets doen ontdekken. Woensdag is het parket andermaal- naar Heusden gekomen en na een aan tal familieleden en geburen onderhoord te hebben, is zekere Jozef De Blieck, schoonbroeder van Strobbe, wonende te Heusden, aangehouden. Men weet niet bepaald op welke fei ten het parket zich staaft, maar er wordt verteld dat hij, dronken zijnde, zich zou missproken hebben. De Blieck is ge vangen naar Gent gevoerd. Het onder zoek duurt voort. Onweder. Dinsdag namiddag is de bliksem ge vallen op eene steenbakkerij te Edingen. De 16 jarige Frans De Smet, afkomstig van Doornijk, werd doodgebliksemd. Een tweede werkman werd erg gekwetst. Rond Charleroi heeft het zoo ge weldig geregend, dat het water in de meerschen op sommige plaatsen l,50m. bereikt. Koeien die op het land graasden ver dronken. De trein van Gouillet naar Jamioulx, moest met de reizigers terugkeeren. Het water stond over de spoorbaan. Er is veel schade op het land. Te Ciney regende het twee uren lang. De velden staan onder water. Boomen werden door den bliksem over geslagen. OLSENE. De bliksem heeft Woens dag morgend aan het huis van Alois Minjau, velomaker, verscheidene pan nen stukgeslagen, ZULTE. Woensdag morgend heeft de bliksem een boom tot splinters ge slagen nabij de stallen vanM. de Ribau- court. Bloedige botsing te Verviers. De werkstaking der trambedienden te Verviers duurt voort. Woensdag namiddag werd een tram- rijtuig aan het werkhuis Houget uitge-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1906 | | pagina 2