PIETER GOPPENS 1[2 patter Ij4 patten van 10 centiemen, leder groote pak houdt een bonpremie in. AALST Het Geheim yan Duberk MEN VRAAGT LEERJONGEN Groot Magazijn GRAPJES Raydt en Bruynseels ANNONCEN. Wilt gij allerbesten Roltabak koopen J ONZE DRUKKERIJ Voor Bnreel- en Schoolgerief Fabfiek va Tión ta Veiira alPPEB ts fori wmm 1 ZENUW ZIEKTEN ZENUWZIEKTEN VOOR ALLES MEPS TE WASSCHCN. WORPT VERKOCHT IN 6R00TE PAKKEN floten. Twee policieagenten in burgers- kleeren drongen daaiop in het werkhuis SU hielden een zeventienjarigen jonge ling aan. De andere werklieden wilden den ge vangene verlossen en nu ontstond een vreeselijk gewoel. De agenten vluchtten met den gevan gene in het gasgesticht, van waar zij om IiuId telefoneerden. Toen een 20 tal agenten ter hulp snel den was het gazgesticht door een 100 tal werklieden omringd. De agenten trokken den sabel en chargeerden het volk. Zes personen werden nog al erg gewond. Dit had voor gevolg dat alle groote nijverheidsgestichten onmiddclijk den arbeid staakten en de weinige tramrij tuigen welke nog dienst deden, werden tegengehouden. Het verkeer is nu geheel onderbro ken. Het personeel der werkhuizen Hou- get heeft aan den burgemeester van Houget een protest tegen de houding der policie gezonden. Opening der Russische Kamer. De Douma is heden geopend. Scho len, Banken en openbare besturen zijn gesloten. In al de kerken worden plech tige diensten opgedragen en uit alle to rens galmt klokgelui. De Tsar is met zijn keizerlijk yacht van Peterhof gekomen. Al de bruggen op de Newa zijn afgesloten en de dienst der stoombootcn is geschorst. De straten zijn meest allen bevlagd de winkels sluiten. Alle toegangen tot de plaats van het Winterpaleis zijn af gesloten. De gewapende macht is groo telijks versterkt. Muziek der Pupillen. CONCERT van Zondag 13 Mei, om 11 1 [2 uren, ter ktösk, Groote Markt. 1. Marche militaire, Borel-CIerc. 2. Ouverture de Concert, Duval. 3. Vreneü, Tyrolienne, Kuchenineister. 4. Emilie, polka voor piston Vanderlinden. 5. Les Saltimbanques, Ganne. EEN GOED WERK De mannen die te Brussel werken zijn bezig met zich te vereenigen in 'nen bond. De zetel is te Brussel met vertakkingen in de aangesloten ste den en gemeenten. Later, volledige inlichtingen. Gevallen. Dinsdag morgend heeft de genaamde Leopold De Coninck ver- wer bij Achilles Vermeire eenen val ge daan, doordien zijne ladder uitgleed. Het slachtoffer is naar huis gebracht. Men vreest dat hij eene schedelbreuk heeft bekomen. Doctors Gregoire en La compt verzorgen hem. Het slachtoffer pont op den Ouden Dendermondschen steenweg. LEDE. Bliksem. Dinsdag nacht aan de woning van Anna Joos een groote boom door den bliksem tot splin ters geslagen. Hij behoort toe aan M. Coppens. CHERSKAMP. Ongeval aan den ijzerenweg. De bareelwachter Desiré Baetens van Schellebelle, in dienst zijn de was binnen zijne barreel toen de mailtrein van Brussel op Gent voorbij- snelde. Een briket vloog van den koolwagen en trof den ongelukkige op het hoofd. Baetens is in zeer bedenkelijken toe stand naar zijn huis gedragen, alwaar dokter Capio van Schellebelle en doktor Van Sande van Wetteren hem verzorgd hebben. OORDECEM. Tijdens het onwc- der van Dinsdag nacht is alhier eene groote kanadaboom verdonderd, toebe- hoorende aan Jan-Baptist Bayens, slachter en herbergier. Dinsdag 15 Mei, is 't 15 jaren geleden dat de Encycliek Rerum Novarum verscheen. Dit merk- weerdig stuk blijft ons richtsnoer. Wie zou ooit gedacht hebben dat de vurigste aanklevers van dien pau selijken brief heden zouden aan spannen met het gevaar waartegen dien brief verscheen... Geve God dat alles nog ten beste keere. Een goede klopping zou de verdwaalden veel deugd doen. Ongeluk. Maandag morgend is Talis De Neef uit de Brabantstraat, van 'nen nieuwen bouw gevallen aan de Molenstraatpoort, op een hoogte van 15 meters. Zijn recht been was verbrijzeld en aan zijn hoofd be kwam hij erge wonden. Si-Jozefskerk. Sa, sa 't Bestel voor de voltooiing van den toren is opgemaakt... 101,268,10 ir... Zoodat wij 't geluk zullen hebben eerlang St-Jozefstoren te mogen begroeten. Inlichtingen bij M. den pastoor en bij M. De Noyette, bouwkundige te Ledebergh. door MATHILDE 32 Nu echter viel ook die verbeelding weg, zag zich zelf zoo armzalig, zoo nietig, zoo barmelijk klein en belachelijk, zooals hij hier zich voortsleepte door het gebergte, een oude jas zoekend, die misschien reeds bij den een of anderen uitdrager hing of wel op den rug van een landlooper uren van daar zwierf. neen, dit zou te gelukkig zijn het boekje was nu misschien in handen juist van hen, die er het meest belang bij hadden zijn booze geest fluisterde hem toeDat is nu de straf van uw domheid Gij hebt er geen gebruik van willen maken, toen het zich in uwe handen bevond, toen het kostbare geheim uw vader had kunnen redden en u rijk maken nu gaan anderen er gebruik van maken nu hebt gewerkt voor yrcemden. Hij verdreef deze gedachte wel onmiddelijk hij wilde er niet aan toegeven daar hij ze zij ner onwaardig vond, maar zij liet hem niet los, zij nestelde zich in zijn hersens, zij groef zich in zijn borst. Hij had gezondigd en nu werd hij gestraft door wellicht den ondergang zijner bloederwanten aan te zien door zijn dacht eens naar den gezondheidstoe stand van den armen man te vragen. Hij belt, de oude meid, vroeger kloek en gezond, schijnt nu mager, bleek en neerslachtig. Hoe is het met mijnheer Hij is zot, dokter, stapelzot. Weihoe Hij scheert zich omtrent twintig maal daags. Burgerlijke Stand Geboorten Mannelijk 7. Vrouwelijk 10—17. Huwelijken. L. Collin, photogr. met C. Schoon, z. b. V. Van Holder, werkni. met C. Blanckaert, tw. J. De Baetselier. land met P. Coryn, dienstin. D. Van der Meirsch, schoenm. met M. Van der Cammen, tw. F. Janssens, tw. met J. van Nuf fel. Overlijdens. C. Stockmans, m. Augnsiyns, stofbew. 71 j. Borluiitstr. R. Polcyn, fabriekw. 33 j. Oud. Dend.m. stw. C. De Backer, vr. De Vleesfh- ouwer. z. b. 45 j. Langestr. A. Van Mol, wc Boinon. z. b. 63 j. Ledeb. M. De Brauwer, vr. Van Rentcrghem, z. b. 43' j. Moorselb. 6 kinderen onder de 7 jaren BREISTERS voor fijn en grof erk. Zich te bevragen ten bureele. wordt gevraagd ten Bureele dezer. te huren, aan de nieuwe koopwaren- statie Brusselschen Steenweg, met uit gang langs den Dender. Zich te bevra gen bij Karei De Nayer-Callebaut, Zee- jergbrug. Snoek was een felle liefhebber van visschen. Zekeren dag, dat het regende dat het ;oot, zat hij aan de vaart en hield zijne iengelroede onder de brug. Waarom doet gij dat, vroeg een voorbijganger. Weet ge dat niet hernam Snoek, wel de visschen zullen nu allen gelijk hier komen, opdat ze niet nat zouden worden. Ah!?! EEN GOED GENEESMIDDEL. Een lid van het matigheidsgenoot schap had de jicht. Dokter, wat moet ik doen Een glas warme punch of rhum drinken. Maar ik heb gansch mijn leven tegen de sterke dranken gepreekt, ik moet dan maar blijven lijden; wat meer is, als ik voor warm water bel, zal de meid mijn voornemen vermoeden. Wel, zeg haar, dat het is om u te scheren. De zieke onderwerpt zich. Een jaar later komt de dokter toeval lig zijn huis voorbij, en krijgt het ge- Aandoeningen onzer Stad Niets schaadt spoediger eene goede inborst, noch zet het geduld op eene grootere proef dan huidprikkeling. Het speen maakt U bijna zinne loos het houdt U den ganschen nacht wakker. Eczema is al zoo prikkel en moeilijk te genezen. Deze pijnen v ermeerderen van dag tot dag. Maar dank aan verslagen in den aard als het volgende beginnen de inwoners van Ninove te zien, dat zij een middel tegen die ziekten bij der hand hebben. Mme We P. Lourette, 35 Tempelstraat te La Louviète, zegt ons Sedert lang was ik in het aangezicht door eene kwaal aangedaan en men zede mij dat het de roos was, ik was zeer mis troostig mij altijd in dien leelijken toestand te zien, des te meer dat ik reeds vele middelen zon der uitslag, beproefd had alsdan werd ik aan geraden de Foster's Zalfte gebruiken, het geen ik weldra deed en ik zou U niet genoeg mijne vreugde kunnen zeggen, toen ik weinigen tijd daarna mijne kwaal van dag tot dag zag ver dwijnen en thans dat ik het gezicht wel gene zen heb, kan ik U slechts bedanken voor zulk een goed en krachtig middel, met het den per sonen aan te bevelen, die aan die vreeselijke kwalen lijden. Ik verklaar het bov enstaande wa; en veroorloof U het kenbaar te maken. De eerste toepassing van de Foster's Zalf stilt aanstonds de prikkeling van gelijk welke huidaandoening eczema, speen, droesziekte, schurft, winter handen en voeten, barsten, dauw worm, aderspattige zweren, holvormige water pokken, prikkeling der geslachtsdeelen, enz..., en het is zelden dat eene doos niet voldoende is om het weerspannigste geval op eene blijvende wijze te genezen. Verzeker U dat men U de Foster s Zalf geve van dezelfde soort als die welke Mme Lou rette, gehad heeft. Men kan ze in alle apotheken bekomen tegen 3,50 fr. de doos of 19 fr. de 6 doozen of vrachtvrij per post als men de vraag stuurt aan het Algemeen Depot voor België Engelsche Apotheek, Ch. Delacre, 52 Couden- bergstraat, Brussel. UITMUNTEND o o o o SUIKERVOEDER voor paarden, vee, schapen, varkens. Zeer rijk in suiker, eiwit en vet. Groote spaarzaam heid, volkomene bewaring, aanzienlijke op brengst. Bureelen en fabriek Maurits De Moorstraat, Laeken-Brussel. GOEDE AGENTEN WORDEN GEVRAAGD. Overtochtochten naar alle landen in alle klassen. Verminderde prijzen met stoombooten van allerbeste klas (snel heid en zekerheid). Voor Canada, Amerika, Argentina, Brazilië, Zuid Afrika, Australië, enz. De landverhuizers en reizigers voor alle klassen hebben den grootsten intrest zich direkt aan het centraal bureau te wenden. 37, Suikerrui, Antwerpen. Gevolmachtigden door den Belgischen Staat en vertegenwoordigers der zestien beste post- stoombootvaartmaatschappijen. Dagelijk- sche Vertrekken. 3e klas voor New York verminderde Boston Quebec prijzen DE OUDE GAZETTEN. Het Apostoliek Genootschap der kinderen van den H. Joannes Berchmans van Sint-Truiden, ge plaatst onder de hooge bescherming van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid den Bisschop van Luik, heeft voor doel zijne leden tot allerlei werken van katholiek apostolaat te vormen. Om het geld te winnen, noodig tot het vol trekken van hun huis en lot onderhoud van hun Genootschap, zonder te zeer ten laste te zijn aan de christelijke liefdadigheid, vragen de kinderen van den H. Joannes Berchmans oude gazetten en tijdschriften. Giften in geld, ook de kleinste, worden insgelijks met innigen dank ontvangen. Tot hedeu ontvingen zij 6890 nummers van blad. Jaarlijks worden zes cn twintig Missen voor de Weldoeners en Weldoensters van het Genoot schap opgedragen. Men gelieve zijne giften vrachtvrij te zenden aan Kanunnik SENDcN, te St-truiden. bij schuld, terwijl hij zelf niet het minste voor deel bij had. ln plaats dat ze hem troostte, pijnigde hem deze gedachte meer en meer, en dat zij hem hinderde was hem nog veel onaangenamer •ijn gedachten raakten verward, alsof hij een koortslijder was alles dwarrelde hem in het hoofd, zijn beenen waren zwaar als lood, hij sleurde zich voort eindelijk kwam er een oogenblik dat hij nauwelijks meer denken kon maar machinaal voortliep, nu eens langzaam, dan weer harder, soms bijna hollend, en dan weer voetje voor voetje. Het half uurtje was lang voorbij cn hetuur ook cn hij liep maar door, altijd door eeni- ge greote druppels, die hem op het bloote hoofd vielen hij had zijn hoed afgezeten in zijn hand genomen brachten hem tot be zinning. Hij werkte, dat hij als in een droom voórtgeloopen had, en rondziende zag hij dat de lucht een en al de donkergrijs geworden was, maar ook, dat hij van den rechten weg afgedwaald scheen en op een muilen zandweg voorstapte. De regen werd steed6 harder, hij liep snel voort, hopende ergens een schuilplaats te be reiken het onweer brak los met al het ge. weid, waartoe het in 't gebergte in staat is, de wind zweepte door de boomen en hij voel de zish nu nog meer verloren, nog meer ver laten van God en de menschen dan ooit te voren. Eiudelijk zag hij een kleine herberg in de verte staan door een sluier van dikke regen droppels zag hij het uithangbord schemeren zoo hard hij loopen kon, snelde hij daarheen. Die plotselinge opwinding en gedwongen be weging hadden ten minsten het goede gevol< zijn gedachten wakker te schudden en hem doen ontwaken uit de loomheid, die misschien ook een uitvloeisel was van het naderend on weer. Eindelijk kwam hij in de herberg, doorna* en hijgend van den snollen loop terwijl hij in dc keuken bij het vuur zijn kleederen trachtte te drogen, kwam het hem inde dachte, hoe hij nog zoo kort geleden ook door een onweerovervallen was, toen hij Celeste' vader had willen zoeken en hoe liefderijk goed de Duberly's hem toen hadden verzorf en gekoesterd bij zijn terugkomst. Die gedachte gaf hem nieuwen moed nieuw vuur om ter wille van hen alles in werk te stellen ten einde hun een onbereken bare schade te besparen. Alle andere overwe gingen werden op de.n achtergrond geschov Dit doel alleen stond hem voor oogeu moest hij bereiken tot eiken prijs. Met ongeduld wachtte hij hetoogeublik dat het weer zou opknappen van den her bergier had hij reeds gehoord, dat hij geheel verdwaald was en dat hij nu nog bijna drie kwaart uur van de tabriek en een uur van was varwij de rd maar gelukkig bedaarde storm,deerlijk frischheid vervin» de drukken de, benauwende warmte van daareven, zoodra het maar eenigzins mogelijk was, gaf zich Ferdinand weer op weg. Hij voelde zich nn veel opgewekter straks het scheen, of ook het onweer in hoofd gewoed en het nu evenzeer opgefrischt had als de natuur rondom hem. Het was nu1 Vraagt het adres op ons bureel. Gij die lijdt aan vallende ziekten stuipen van St-Gui, zenuwaanvallen bij de vrouwen .'hyste rie) of smarten gedurende de maandstonden, on verdraaglijke hitteopdrang in liet keeren der jaren, zenuwverzwakkingen gevolgd van droef geestigheid en veroorzaakt door overdaad van werken of door verdriet (Neurasthenie) gejaagd heden, kloppingen, stokken in de keel, hecscli- heid, slapeloosheid, krampen in dc beenen, vree selijke droomen, plotselinge verstikkingen, nach telijke bedpissen en alle zenuwkwalen, zoekt uwe redding in de zenuwherstellende POE DERS BAETSLE. Die zelf gedurende 4 jaren door Neurastenie gekwollen en te vergeefs alle middelen beproefd te hebben, er zijne genezing aan te danken heeft. Prijs 2 fr. de doos. HOOFDDEPOT BIJ R. BAETSLE, APOTHE KER, 54 KEIZER KARELSTRAAT. 54 GENT. Te vei krijgen in de Apotheken De Rijcke en Roegiers te Eecloo en Em. Van den Broecke te Maldegem en bij Val. Valkencer, Esplanadeplants te Aalst. wordt dringend aanbevolen voor alles wat den stiel betreft. Bekend om haar schoon werk, zijn de prij zen er nochtans niet duurder dan elders, zoodat men er voor klein geld iets puik en sierlijk kan beko men. Wij bevelen ons bezonderlijk aan voor het drukken van doodbrieven en doodbeeldekens, waarvan wij im mers een rijken keus in magazijn hebben; onnoodig er bij te voegen dat wij beeldekens drukken aan alle jrijzen, te beginnen van 2.50 fr. de ïonderd kunt ge nooit miskomen bij ons. Wij verkoopen alles wat er noodi< Schrijfboeken, calpins, pennen, pennestokken, lak, potlooden, gom. enz.enz. alles in verschillige prijzen en hoedanigheden. Schoon assortiment van kerkboe ken, paternosters, scapuliers, heili- enbeeldekens. enz. enz. enz. Specialiteit van Sterken Engelschen Siccatief 72 Dendermondschensteenweg 72 AALST VERGULDWAREN WITTEN SICCATIEF FIJNE KOETSVERNIS DEPOT van Engelschen Vernis bij zessen tegen half zeven, als hij goed aan stapte, kon hij aan de fabriek zijn. Ofschoon niets hem moed was komen geven of hoop op een goed succes, wes hij nu langnietmi moedeloos als daar straks het moest goed gaan, hij wist het zeker. Hij zou zijn doel be reiken, dit stond bij hem vast. Aan dc fabriek gekomen, die veel grooter en uitgebreider scheen dan die van de Duber- yl's, belde hij bij den portier aau en vroeg naar Matthieu Linders. Een oogenblik later kwam de man aan met handen vol leem en klei en een zeer ongon- stig uiterlijk, waaraan men duidelijk zien kon dat hij wel van een glaasje te veel hield. Wan trouwend zag hij Ferdinand aan, die er on danks zijn gehavende natte kleeren nog altijd als een heer uitzag. Hij bracht hem zijn boodschap over, en scheelde veel, dat de man hem spoediger ver stond dan de vrouw. O ja, die jas van Hubertine, hij wist het wel, maar het was zoo'n prul, hij had ze on derweg in de herberg voor een schelling ver kocht aan een jood, een kramer die het land plat liep hij had ze niet eens thuis gebracl en de vrouw er ook niets van verteld. Nu voelde Ferdinand dat hii't spel bijna verloren hadhoe nu zulk een jood op sporen en er waren negen kansen op tien, dat'deze het pronkstuk reeds aan een derde zou hebben verkocht, en dan o, als hij maar wist dat het boek vernietigd was (Wordt voortgezet). ONOPHOUDEND Zelfs gedurende de guurste wir.tcrkoadon 2.5ÖO STEREO per jaar voor 10 kippon Onbeduidende uitgave gratis Schraan VA.N AKEN 7, Korto Noordstraat te nHTWEftPEH ftl-i-1»'. FOUR P0BTATIF PIETE8S Echte Broodbakovens PIETERS 353, Molenaarsstraat 353, (rue des meuniers) Statie van Schaarbeek, Brussel Telefoon 5907. ZILTLUDERS Ocene wanhoop meer! Want .'e ST-NI KL A ASSCHE ZIL TZA LF en het bloedzuiverend middel genezen onfeilbaar alle velzich ten, droog en nat zilt, eczemas, dartres, katrienwiel, jeukingen, puisten, het pellen, vervellen en klieven der huid, baardziek te, haarworm, rappen op het hoofd, zoo menigvuldig bij kin- deren, verders allen anderen De Si-isiKlaassche ziltzalf kost slechts S5 centie men, per halte pot; fr. 1,25 de pot (per post 1,35 fr.) Het bloedzuiverend middel kost 1 fr. (per post0,10 fr. opleg). Te verkrijgen bij Em. VAN DEN BROUCKE- te Maldeghem Dubtiisson, tc Rousselaere Du thoo, te Kortrijk Dc Valkencer, te AalstVan der Schuren, te Sottegem alsook bij den uitvin der Th. VAN AERSCHOT, O. L. Vrouwstraat, 4, ST-N1KOLAAS (Waas). Vraagt altijd de middels van St-Niklaas want zij zijn de beste Oogenblikkelijke leniging en volko- w j menegenezingna weinigedagenmetde Sn POEDERS VAN HET WH' KRUIS, jj I onder de zenuwziekten zijn begrepen I Pijnlijke en veraehtcrende maan Jston-1 I den, hoofdpijn, schele hoofdpijn (mi-1 J grain), draaiingen, zenuwkoorts, de lie- P 1 vigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid gejaagd heid op de zenuwen, zenuwzw ak te, vr1 I lende ziekte, zenuwaanvallen bij vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatismc, ilerc-1 cijn, jicht enz. DE WONDERBARE POEDERS VAN HET WIT KRUIS £1 versterken dc zenuwen .v n n ..cl. onschadelijk en missen nooit hun uit-vjf werksel Fr. 1.25de doos; 'fr. 3.25 de drie doozen fr. 6.25 de zes doozen. Ba Depothouder te Aalst bij M. Dewael, F Callebaut en Dc Valkeneer te Gee raardsbergen bij M. Van Damme.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1906 | | pagina 3