SUNLIGHT Alle siach van Drukwerk aan zeer matige prijzen. Emiiallgerpapier voer Winkels, Magazijnen en Fabrieken. PUIN THERMOGENE s denWASCH PRUKKERU, WIERHANPEL mM LIJPCRS, VROUW€NZI€KT€ PAPIEREN ZAKKEN. VRAAGT STALEN PRIJZEN. PERU @UA'NO SASFAilIlS van AALST \n Onschatbaar VOOR II TABLETTEN RHUMATIS M Octave V/cN DEjNi BOSOJH Pt Pt Apotheker EDOUARD RENO, Pheniistraat, 65, Gent. tyoorspoed wachl ieder die werken w.tt <En indiensii(Hoest! iSTANDAERT'S OPGELET! VALLINGEN RUGPIJN, STIJVE BALS KEELPSJSfElf, ZENOWPMHEN, STEKENindeZIJDE A (ook vcRi-aucoAAri in alls coecs APOTHEKEN) J Handel in Houillekolen HEIVIORRHOIDES \n u S3 ÜJ Lü •3 I»1 Ho - Z0NNE5TRAAT, 33, AALST (sESSSSfeiy?:, "^SSï S~-!L^TSs^^(5'^SS^tó'iii^^(5'ÜS^2Süsï^((sÊS3 ^(SiS^gt Waarom nog langer met uwe kwaal voortgesukkeld Waarom nog langer geleden In welke stad of dorp gij ook woont, wendt u tot uwe vrienden, uwe kennissen of geburen en vraagt door welk middel zij volkomen van hunne maag- of darm ziekte genezen zijn, en allen zullen u zonder aarzelen en met vreugde zeggen door het onfeilbaar en onovertrefbaar middel Het Elixir en lavement poeder VAN PANTEGHEM. Dit is het eenigste mid del waarmede men volledige genezing bekomt. Ziekte der matrice genezen door de witte poeder VAN PANTEGHEM zonder operatie. Snuifpoeder voor Hoofdpijn, verstopte neuzen, aanwassen. Zalve voor kwade beenen en velziekten. Vraagt prospectus of inlichtingen aan Wordt op aanvraag per post verzonden. DepotsSchaarbeek (Brussel), Apotheek Barbv, 56, Paleizenstraat; St-Joost-ten- Noode, Apotheek Jourdain, 84, LeuvenschesteenwegMechelen, Volksapo- theek, 81, BruulSt-Nikolaas, Apotheek De Poortere, Grootc Markt; Aalst, Apotheek De Valckeneer, Esplanadeplein (nabij St-Jozefkerk). V€RT€6ENW00RDI6IN6 VAV-S €€N PER BESTE PAPI€RF»BRI€KEN VAN HET LANP SA A «.V Winter KUMflflT Ko5fcloo3e Hofsteden vaD 64.hectaren Officiële Vlugschriften en Inlichtingen Kosteloos te bekomen by den beer D.Tréau DECgu,%nt van de Camdeesche Reprint; 29.6ondblo2^5h^tAnhmpen SMSïlXEEIE EO 2DIVESS8DE FiLLEK IMTSTMS VAN LIE EILANDEN INGEVOERD KI ET EEN STIKSTOFGEHALTE VAM ZELFS TOT IS 8tandaert's Pillen. Een regelmatig doch geregeld ls van "allergrootste WooÊzahelijkheid l Deze Pillen maken zich meester van Slijmen, Cal, en alle slechte Vochten, z!J voorkomen en genezen alzoo alle Wlsterwlekten. Tegen «JICHT en RMUffiATISRIUS ls cr geen beter middel! Indien gij lijdt aan Aamborstigheid of ASTHMA? of ook INFLUENZA? Maakt ter Zelfde tijde Gebruik van 1 Ohlendorffs opgeloste Peru Guano ONDER CONTROOL DER STAATSLAB0RAT0RIU51S Onovertroffen meststof voor aardappels, vlas. Iiaver, ^roenisels, enz., enz., zonder verlies na zwart regens, gelijk bij zekeie minerale zouten. Onze Heeren koopers gelieven er wel op te letten, dat onw balen thans, als volgt gemerkt zijn Het bekende opschrift ii blauwe kleur, de hoorn van overvloed in het rood, ei 3 strepen in de lengte der baal, in het geel. De namakint dezer wettelijk gedeponeerde markeering zal gerechtelijk bestral worden. ANGL0-C0NT1NENTALE Antwerpen (vorm. OHLENDORFF'sche) Guano-Werke November 1903. 8, |>rulnenstraat. ROOT i« d« best werkende en terzelfdertijd de gemakkelijkste remedie om te genezen GebrulkNaanwfJzing. Deze bestaat eenvoudiglijk in het ont plooien van het blad watte en het leggen op de plaats waar men pijn voelt. De vertrouwbare personen seileri 9 jaren genezen, eenige voorzorg die men moet nemen is dat de watte goed op de huid houde, dit is ▼an Hr6 8TANCAERT, /jof., Steeastraat, BRUOQS. ffejfev AI-OEMSHN DÉPOT pothook S-I. STA. im Oj^-E:$=t.'X',Steenstraat.B3,BRUGGZ b -.Ate,» U - -v- "T 8, BIERSTKAAT, AALST ITand>l in gedroogden én geweekten Stokvisch, Pekelharing, Schelvisch, Raas en Fruit, alles komende uit de beste firma's van Holland Enge land, Frankrijk en Noorwegen. Alles gewaarborgd, billijke prijzer» eo onmogelijke concurrentie. w PH.LEN JLECLERC6 Kt BkkUl is ■arkwaariii om oj*e kracbtim es wonderbare mm- a y y w»" wirking en rijae xekeraen taille IVZ V 4 d»eknati»beid teien Bloedarmttda,zwakheid, witvlaad, #n- regelmatig* maanditonden, verzwakking en gebreken van bel bloed, kaart* der Jaren. Uierboudeade pillen sulveren het bloed; rij rija io AV aenea KJionderen vorm «etnaakt; zij hebben aoch waak «V\ MOb rent ea betorderen den itlutl. DE DOOS fr. a.&O DE VLVE DOOS fr. ISO OVBAL minaan TEC EK FB 2.60 OT FR. «O I* romiGILÏ OF WTUEL éspitLECLERCO, oud-apL ^eker der nathoiten, Ath. Ui.Si liilf U\ Dr L. DOGMAliX L'ELIXIR oe VIRGINIE prévient et eene"vereischte" voor de goede werking. Indien men eene spoedige en energischer werking verlangt, moet men de watte besproeien met azijn of lauw water alvorens ze op te leggen. BELANGRIJK BERICHT Laat niet toe dat oen verkooper u eene namaking of eene naboot sing geve, onder het slechte voorwendsel, bijvoorbeeld, dat hij voor het oogenblilc geenen THERMOGÉNE heeft Indien deze weinig delikate verkooper er belangt bij heeft u een namaaksel te doc-u aannemen hebt GIJ er belang bij voor uw geld, het echte produkt te krijgen De doos, fr. 1.50de halve doos, fr. 0.80. Wordt verkocht Zuiver, ooc&e tcwalitelt. ffeen ®fuis. SPECIALIST. BEDIEKD DOOR Dl ZUSTERS VAK LIEFDE 79, rue do l'lnstltut, JUMET (bij Charleroi) RDriIBCH (breking, spat)volle genezing van alle JnLUntli breuken ronder hand, voor hel leven en in eenige dagen, door oe verbeterde methode van doktor L. Dogniaux, specialist. Verscheidene duizenden zekere genezingenvraagt adressen van L - ezen. WAÏEREREUK, ADERBREUK eenige dagen en voor hei leven, door de bijzondere methode van doktor L. Dogkiaux. MISVORMDE LEDENJSTtSdSS; kniesiijfhcid, enz. iy L. DOGNIA UX, specialist, ontvangt, 79, rut tie l'Jnstitui, Jumet, Maandags en Woensdags, van 1 tot S uren. Telefoon 475 I II M,eb!ne I cnudre univerKlIement eonnno. de la I II grande malion M. J arolmohn. ICerlin "V* Llnlcnstr. 18«, la première, la plus ancier.ne. es associations ü'employés des les chemlns de fer de l'Elat :t de l'Empire, de sociétés Jteuri militaires dc tout l'Alle- lournit la machine k coudre allo a bras élevd] Singer „RpOJie", la plus nouvelle par tous genres de con- lection aui prixde Frcs 60.-,4semainos garantie. Marques renommées de Ier a calandrer Ie linge a prlx favorables. 100»/. en achetant directcment. >ua me ferlez grand plaisir en falsant expédler machine k coudre, parcllle k celle, que - 'ex envoyèe il y a quelques mols. A. Deulin officier au 5 «Régiment de Ligno. rUmlxem-l«x-Aav*rs3.m«rawchaussé( provinciale!! luérittousies nrxnilD *PC Accidents du nt I UUnoAut TROUBLES DIGESTIFS Aigreurs, Mau- vaises digestions, Crampes d'estomac, Consti pation, Amaigrissement, Obésité, etc. TROUBLES NERVEUX: Migraines, Verti- ges, Névralgies diverses, Bouffées de chaleur. TROUBLES CIRCUL.ATOIRESPalpita tions, Essoufflement, Vapeurs, Coups de sang, Congestions, Hémorragies diverses. L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les VARICES guérit Ie VARICOCELE guérit,a PHLÊBITE lil liü n:: guérit les I L'ELIXIR de VIRGINIE (rès agréable boire, est une Véritable liqueur de table et se prend après chaque repas c'est en möme temps un digestif, un stimulant et un stomachique. M0RIDE, 2, Hue da la Tacberla. PARIS A BROXELLES: Pb. DERNÏYILLE, 66, Boul' Waterlea Envoi gratuit de la Brochure explicative LeFlacon: fr. 4.50 Toutes Pharmacies X w h- V) O <3Z> Ph "fcfl 5 S Q« bO.N ta tv O w c c» iy - ei j O rr! c o. B-S cd ■So S 5 s E S g to (U 1> É3 5 a s S ft f be 13 d b <1 z S g w Mm-, ■t;

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1906 | | pagina 4