NIEUWS VAI> HEI" ASSISEN VAN BRABAND. IWEEDE JAARGANG. g H, «38, DONDERDAG 3 EN VRIJDAG 4 JUNI I88«. V«r*ckt|u*nda kc* a i il P*' Mtri zahri'jfi is* i |tt Brussel, 52, Wolvengracfit, 5? an la alio pM&bairselén dos lands T Sntihrljvingsprijt near em ;gar 3 ■fis» nismBa*? s eeattö.'atB. IEr Bai tasldiag g«»a»S$ van wixrvaa «en ezesff c gaBOHilesj wrarde*".,;; n BRACHT, 52 SS» «®e<Ö6J®i«b ftr MflJ. -:. »5 «k Inkwurfe Dikwijls t» fesrhftlen aankondiging sn kcaSon minder. A het bat&Ér ael MtkUimn s? At 3» Ifadaljde NO MsBmn Op de IJfilmdstfdt. Hf. per druhrtfil. XTit hoofde van den Sfeestdag van O. Bt. Hemelvaart zal het NIEUWS VAN DÉN DAG morgen niet verschijnen. ZAAK YANDERSMISSEN, Zitting van 2 jufii. Op de voorbehouden plaataenzijn er minder dames aanwezig dan dó twee vorige dagen. Voor do zitting wordt aan de leden van den jury de uitspraak uitgedeeld van den tuchtraad van do ordu der advokaten ia de zaak-Vandersmissen. Du sitting wordt ten 9 3j4 ure geópond. De VooiïziTTKi; verwittigt d« joago bdlia dat tij toïca niet mag overleveren ahn oDgepaste betfiogin- g«n, Eooals dinsdag gebeurd is bij eeno onderbreking vaa den beschnldigdo, tijdens net rekwisitorium van dor. advokaati-gqneraal Van Maldeghem. Het -woord wordt vervolgens gegeven aan de ver dedigers van Vandersmisson. Mr De Ro begint zijne pleitrede met de verklaring dat do bcsehuldigde leedwezen heeft over dé mis daad; hy geeft lezing van een brief, waarin Van- dersmiseen vroog om zijne gekwetste vrouw te mo gen bezoeken. Wij betreuren het slachtofferwij sollen baar niet beschuldigen, zooals het openbaar ministerie gedacht heeft dat wij zouden doen. Wij zullen de nagedachtenis van het slachtoffer verdedigen tegen de beschuldigingen van het open baar ministerie. De advokaat-generaal heeft den be schuldigde aangevallen, omdat deze getrouwd was mes eono arme vrouwhij heeft gezégd dat het slachtoffer eene echtbreekster was. Wij gelooven aan do onschuld van hot slachtoffer; wij hebben niets gevonden dat de echtbreuk bewijst. Hós openbaar ministerie hééft niet alles gezégd wat ncodig was. Het strafwetboek beslist dat een beschuldigde niét verantwoorlijk is, wanneer hij ge handeld hoeft zonder in het bezit te zijn van al zijne veratandvormogèns. Wij willen de toegevingen niet van wegè het openbaar ministerie, wanneer het zegt dat wij mis dadig zijn, maar ongelukkig. Neen! Vandersmissen is ongelukkig, maar niet misdadigHij is niet ver antwoordelijk Hij heèft niet toegegeven aan den aandraDg van een misdadigen drift. Beweging onder het publiek). Vandersmissen was met Alice Renaux getrouwd, om haar herop te beureD, om haar te verheffen. Was dat een schandelijke drift 1 Was het daarentegen geen eerbiedweerdig gevoelen? Het openbaarministerie heeft gezegd dat niemand de verdediging heeft opgenomen van Vandersmis ■en. De Earner, zegt men, heeft hem niet veront schuldigd. Moest de Kamer dan handelen zooals een deel der drukpers Da I ;.uo hu eff gedaan wat zij moest doen zij heeft de aitapraa va het gereeht afgewacht. Men heèft den beschuldigde voorgesteld als eön slechten vadox, een slechten Vfoiult.i, oen slechten echtgenoot! Wij zullen lie a -3' '.l niet waar is. Vandersmissen, vrijgesproken- t&\, ais hij zich uit het openbaar leven tefr gtrokt. ichting blijven bohónden van de oerlijko drukper ca van de open- bhro denkwijze. ïe Gent stond VandersDUauw- vde schoonste toekomst, wanneer hij in Jeu schouwburg Alice Rètaux Ontmoette. Later Lij haar torug op een liefdadighoidskóncert te Aalst. E; ontstonden be- trekkingen eü injuni-jiili 18? 3 be.^6n hunne brief wisseling. Wij zullen hier het verh. vl van hot ópen- baiit ministerie voKadigéti. In zijne brieven spreokfc He bcscht ldigde -i»r. rijtv geliefde echtgenen<-A; bij ha«r van z§nc moedór. ai, ai» uagéu Aa«- Het is dus niet op de moeder, noch op de broeders, dat de bcflsmisg van hfaards êbegepaafc werd, welke hot openbaar miiüstette heeft opgehaald. Vandersmissen kende zijne vrouwzij was on schuldig. Zij werd gelasterd, doch wat men van haar vertelde, was valsch. Al da brieven doen Van dersmissen uitschijnen als een ridderlijk man. Dén '5 augusti 1879 schrijft hiju Ik bezit de vrouw van mijn keus. Ik wil zo eerbiedigen én vèr- heffen. u Hij trouwde don 17 augusti 1879. Tot dan toe was hij met Alice Renaux in geen te innige be trekking geweest; hij eerbiedigde zijne verloofde. Later heeft zijne vrouw die omstandigheid in een brief herinnerd ten einde zich tejverrechtveerdigen. Vandersmissen ttad in het politiek leven, altijd met het doel van zijne vrouw te verheffen en haar te doen ontvangen door zijne btoeders. Dank aan zijne bekwaamheid en zijne krachtdadigheid en niet tegenstaande de vijandschap zijner tegenstrevers, wiBt hij zich tot een benijdbaren en voorspoedigen stand te verheffen. Het huishouden was gelukkig, on de familie Renaux werd edelmoedig behandeld door den echtgenoot van'Aliee. Mad. Vandersihissen had tb Parijs eene getrouw de zustor, aan welke hij 25,000 fr. leéhde om haar van het failliet te redden. Beide families moesten dus onvermijdelijk in betrekking zijn. In 1883 be gaf Mad. Vandersmissen zich alleen naar Parijs. Vandersmisson schreef haar een uitefst vriond- schappelijken brief, waarin hij zegtn Waarom zijn wij 's avonds nooit meer alleen Wat zijn wij sa men gelukkig ii In 1884 deed Mad. Vandersmissén eene twééde reftj naar Parijs. De reden dier reizen was geheel natuurlijk men moet waarlijk met slechte gevoe lens bezield zijn, om in de omstandigheden dier rei zen Bchuldige toegevendheden te vinden.. Gedurende de afwezigheid zijner vrouw schrijft Vandersmissen dat, indien hij zijn kind niet bij zich had, hij geheel den dag zou weenen. ii Ik heb betrou wen, schrijft hij, ik zou in uwe kassen niet willen snuffelen, ii Op dotoogenblïk woonde de moeder Renaux reeds bij den beschuldigde. Het iB in december 1884 dat er voor de eerste maal spraak is van de Oadignan in de briefwisseling der echtgenooton. In 1883 had Vandersmissen de verdediging voor gedragen van dien ongelukkige, dien hij zonder ad- vokaat had aangetroffen voor de rechtbank. Hij deed hem vrijsproken door h6t beroepshof. In 1884, bij de Kamer kiesingen, kwam Oadignan Vandersmiiaen gelufewenschea over zijne, benoeming. De betrek- kfngon werden her aangeknoopt. ^Oadignan kwam in België, als vriend, op het aandringen van Vandersmissen. Dit ailea is natuur lijk en overeenkomstig, met het karakter van den besohuldigde, wiens hoofdgebrek de goedhartig heid is. In 1884 eerst bood da beschuldigde aan Oadignan zijn ota van advokaat aan. Oadignan beloofde ta bai-; .on zïedaa^ wat won voorste'* als ds cesaU- leenteg aan Vandersmissen gedaan. Vr.ndersmissen geloofde dat Oadignan toegegeven had aan een oogenblik van verdwaaldheid, en dat hi) zich onder zijn toezicht zou beteren. Hierin nog maals dacht hij een bewijs van edelmoedigheid te leveren. Oadignan kwam in zijn huis, dooh hij was er met Mad. Renaux en met M. Leon Renaux. De beschuldigde vermoedde dan ook niet dat er eenig gevaar bestondbij schreef aan Oadignan brieven, waarin hij hom uitmuntende raadgevingen bezorgde. Oadignan antwoordde met de diepste dankbaarheid. Wanneer dus zou M, Vandersmissen wantrouwen hebben kunnen opvatten De ouders van Oadignan kwamen hem bedanken voer zijne welwillende be- zorgheid voor hunnen zoon. En men beweert dat Oadignan aan zijne moeder verklaard hoeft dat ma dame Vandersmissen zijne minnares was 1 Aanzien lijke dagbladen hebben die eerloosheid afgekondigd! Oadignan was een wel opgevoede jongeling. Er ontstonden betrekkingen tusschen hem en Mad. Vandersmissen, doch zonder erge gevolgen. De brie ven leveren geen stellig bewijs van eene echtbreuk. In januari 1885 wilde Mad. Vandersmissen op nieuw naar Parijs gftan. De beschuldigde verzette er zich togen uit hoofde van gezondheidsredenen. Hij eindigde met toe te stemmen omdat er groot® redens bestonden om de reis te doen. Da familie Wauters- Rènadx bevond zich in den nood da briefwisseling bewijst het. Heb was dus geene toegevendheid van wege vun- dersmisson, zoo hij toestemde in de reis zijner vrouw naar ParijB. Mr Lejeune. Hier sad de beschuldiging toegez vingen mogen doen. Mr De Ro. Men had dus niet moeben spreken van die reis. Ik verwacht van de eerlijkheid der drukpers dat zij de waarheid in deze zaak zal herstellen; zij heeft net gisteren teeds gedaan. Zij moet haar werk voltooien. Vandersmissen zelf kon Brussel niet ver laten; zijne schoonmoeder was ziek. Oadignan bood zich aan om zijne vrotiw to vergezellen, om haar te begeleiden naar hare zuster. En Vandersmissen zou

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Nieuws van den Dag | 1886 | | pagina 1