UITSPRAAK. VEROORDEELING. r;«xztt&sï: I eens h protw nh*"+x' /sK?,r \^igSSSaSm^MÊimKBaKÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊ^ dealing van i!en beschuldigde geïïlscht, terwijl gij den raam inriepfe vsüi het kind. «si» Welnu, vorbrs-jkt de toekomst van dat kind zelf niet, spaar het kind. M. Van Maldegiiem. Ik dacht dat de beschul digde te recht stond voor moord. In 't geheel niet men hemelt hom op. Do man, de advokaat is onbo- rispelijk^ ik beken het, maar do moordenaar is plich tig. t So's is gemakkelijk Cadignan te beschuldigen, döch wat heeft m?n gezegd om Vanderamissen te rechtveerdigon Ik zoek er nog naar. Men hoeft mij gezegd de vrouw was geone echt breekster, maar waarom hebt gij ze dan vermoord 1 Indien zij eene echtbreekster was, bestond er nog eoi» scbijn vau verontschuldiging. Zooniet, waarom zou men den beschuldigde moe ten vrijspreken! Waarom is Oadignan dan een ellen deling 1 Ik hoop dat de uitstekende advokaat, die nog het woord moet voeren, andere bewijsredens zal hebben. Mr LejküNH. Neen. M. Van Maldeghem. Wel^u, dan beklaag ik u. Mr Lejeune. Wij sullei» zien. M. Van Malceghem. Welnu, dan zult gij iets anders te zee^.m hebben. Ik weet wat gij gaat zeg gen, en ik *al u op voorhand antwoorden. De moDSoh in waanzin is niet verantwoordelijk. Maar waa den 9 april Vanderamissen waanzinnig 1 Ik zal do vraag oplossen die man was meester van zich zei ven en dus verantwoordelijk. 'Weihoe, die man zou waanzinnig geweest zijn "Wij kencon hem 't is een uitstekend advokaat. Hi.i was kalm tegenover Cadignan. Vermoordt bij zijne vrouw bij zijne thuiskomst! En later voor oon ongolukkig woord, doot hij het Gij zijt, zogt men, geweldig van aard, gij kunt geen weerstand bieden aan nwe driften. Gij zijt opgehitst geweest door de dagbladen! Maar hoe komt het dat gij uwe vrouw daa niot vermoord hebt toen gij het kabinet van den onderzoeksrechter verliet! Gij zijt dan kalm gebleven, maar gij vermoordt voor oon hatelij k woord En gij zoudt hier willen weggaan met opgohovon hóófd. Neen, gij zijt niot waanzinnig. Gij zijt een hoo- veerdige. Gij waart getrouwd, in het gedacht dat uwe vronw onschuldig was. Doch gij hebt hare pUchtighoid ontdekt! Waarom geld aanbieden om de bewijzen te doen verdwijnen 1 Waarom de ver zoening loochenen 1 Da verzoening blijkt uit de briefwisseling; maar inoost zij betwist worden, dan zal ik de getuigenis inroepen van den rechter Charles, die de bekente nissen vau den beschuldigde ontvangen heeft. (On- der breking). Gij zijt do dader van de misdaad de oorzaak van de moord Hoo zult gij uwe onverschoonbare ge- waldaden lechtveordigen! Da wet moet de bovenhand hobben. Na het ge weld in het bijzonder loven te hebben verontschul digd, zou men er toe komen don oproer te verrecht- veordigoa. Mr Lejeune. Ik heb woinig te zoggen. Indien ik iets bij de pleitredens wilde voegon, zou ik het por- trot afschetsen van hot openbaar ministerie, dab zich aan alles vostklampt en nu ten laatste uit roept n opgepast voor den oproer En dat in een proces, waarvan de omstandigheden zoo eenvoudig sijnl Ik zal het openbaar ministerio niet weerleggen ik antwoord niet op hot openbaar ministerie. Men heeft ons te hatelijk afgeschilderd daar 's geen antwoorden ann. Gij hebt zelfs durven veron- dorBtellendat wij den beschuldi-de rog meer zou- den bezwaard hobben Gij zegt dat bij hooveordig is. Waar hebt gij dit uit nwen duim gezogen! Oadig; an zegt hem Uwe vrouw heeft u verraden! f Ziet haar «angezi'-'-t. Eiwél, aanziet dat des be- scbuldigdun. Ia bij wel de mun dien gij af geschil- c dord hebt, o'-"ergeleverd aan dierliite driften, eon onvwBade'ijken eerzucht! Hij aanbidt zijne morto, t hii he»fzijne vroitw homir-d, hij is edelmoedig. Hij 5 in Viet s. hl! wi. rlif *lj«, t^zi, vtr zijne vrouw Sviert deu 12 januari heeft hij omsiaimi^e dagen j geleefd, ft ij vofloe de ramp, do ultarote ramp nade- ren. En gij stelt hem ons op eene wijze voor die in het gohoel aan de waarheid niet gelijkt. De advokaat-generaal heeft het moordtooneel verhaald Dat was niet raoeielljk, en hij heeft het juist verteld. Als dat ijuelijk woord door do vrouw uitgesprokon werd, ln wolken toestand bevond zioh Van dors missen! Dat is geheel de vraag, daar hangt het proces van af. Gij, openbaar ministerie, hebt heb eerste woord van dat bloedig drama niet verstaan. Wat geeft het onB of de verzoening geheel of ge deeltelijk was 1 Gij moet kiezen tuBBchan twee gevoelens: afschuw voor de misdaad of medelijden met don ongelukkigen beschuldigde. Maar die man beminde zijne vroöw en hy heeft baar vermoord. Zijn loven lang zullen aan zijn oor die onheilspellende woorden weerklinken n gij hebt uwe vrouw vermoord. 11 Ik was gisteren ontroerd, wrnneer de advokaat- generaal ons zegde gij hebt uwe vronw bezwaard. En hij zelf, hij beleedigde hare nagedachtenis hij stelde haar voor als eene echtbreekster Waar om 1 Om te knnnen zeggen dat de beschuldigde toegevend, hooveerdig, eerzuchtig was Ik vind dat erbarmelijk. Ik dacbt dat toen de beschuldigde zegde u ik wil met haar trouwen, haar verheffen tot mij omdat ik haar bemin, ir ik dacht dat hij alsdan eeno groot- sche daad verricht had. Gij vergeet dus die vier ja ren tot den dag wanneer Oadignan verscheen. En die man die zijne vrouw bemint, en haar ver moordt en voor u verschijnt met bebloede banden, zon een bedaard man zijn, die met koelbloedigheid handelt; neen 't is een hooveerdigeBeziet homHij is hooveerdig wanneer de vrouw dio hij bemint, hem te veel is, gaat hij or naar toe en vermoordt baar. Ziedaar hoe koelbloedig hij is. Welnu, op zulke redens antwoord ik nietIk moet echter een spijt uitdrukken gisteren kon ik mij niet weerhouden, wanneer ik het openbaar ministerie hoorde ophef maken met de 30,000 fr. welke de beschuldigde aangeboden heeft om de eer zijner familie te redden Wat zogden daarentegen de magistraten 1 Zij zijn hier Zij kunnen antwoorden zi^ hebben gezegd 11 weihoe, gij geeft toe aan het wild beest En gij houdt geen rekening van een geheel leve- va» eerlijkheid en edelmoedigheid En gij verstaat aiet welk stelsel van verdediging wij Inbrengen. Gij hebt te oordeelen gij moet onderzoeken of de beschuldigde plichtig is. Het is niet omdat hij gedood heeft, dat hij plichtig is. Het ia niet omdat hij bloed aan de handen heeft. Neon er is moer noodig Tot hoe ver de vorsoening gekomen is, dat doet weinig aan de zaak. Ik heb hooren spreken van een sohandoverdrag, maar ik heb er niets van vorstaan. Ik weet alloen dat er oon bloedig drama heeft plaats gehad. En de brieven! waar vindt gij er eeno oprechte verzoening in! Men moet rekening houden van den verEcbnkke- 1 ij ken toestand, waarin de beschuldigde verkeert. Hij veinst d8 echtscheiding te vragen, en dat heet men het schandeverdrag 1 Dei 22 januari schrijft Vandorsmissen ik bon ter noergeslagon, wan neer ik de dagbladen lees mijne hersens branden Ik ben als een priester, den levenden God dragende, en die duizende eerloosheden te lijden heef» van af schuwelijke lieden. Don 22 februari wns er geen spraak mear van echtscheiding. Dat was te voorzien, uit hoofde van dn macht welke die vrouw op den beschuldigde uit oef endo. Zij vroeg of eene openbare verroer ing of do scheiding van woonst. Is or iets rechtmatigere dan die vrouw haren eigendom, hareu man beroerend 1 -' don 23 meert zegt Yasderemis- aangeklaagd bij den tuchtraad; 't 's al to verschrik- koiy k de toestand waarin men hem gebracht heeft De naamlooze brieven regenden in zijn huis. "Vronw, schrijft hij, indien gij dezen brief aan iemand wilt toonon, lees dan niet Terder; werp hem in het vuur. Het politiek lovon is eeue aaneenschakeling van roem en laster. Hot doet kwaad aan het huiBelijk geluk. Hij heeft dat leven gezocht, om zijne vrouw In de armen zijner moeder te doen aanvoerden. Maar zoohaast Cadignan zyne brochnur uitgege- veil heeft, welke hel wordt zijn leven! En bladsijde 32 li"t altijd open voor hom.Er is een noodlot dat somtijds tot moord leidt... Rond haar wilde men haar stillen. En dan, tor wijl men hot schandelijk verdrag uitvoert, wie gaf dan den raad wolken dn vrouw op het noodlottig oogenblik gevolgd heeft Vandersmiasen gelooft dat Stocquart door den mond zijnor vrouw sprak als zij hem zegde Nu wil Ik nwen raad niet meer aanhooren; ik bezit do bewij- zon onzer verzoening... Hij ziet verraad, zijne oogon verduisteren, zijn verstand is beneveld. HIJ zoekt en vindt verdachte brieven, goteekeDd Felix Dat ia de laatste slag Hij gaat Daar de Groenstraat. Hij twijfeld over alles, over de echtbreuk, over het verraad; hij twijfelt aan de liefde zijner vrouw. En dio vrouw komt voor hem staan en spreekt dat iiselljk woord uit, Zij kende bare almacht over hem. In elke andere omstandigheid zou zij hem onbestraft bespot hebben. Maar op zulk oogenblik En nu, antwoordde wat gevoelt gij, afschuw of m0Maarbet is niet alhij grijpt den revolver, hij die nog enkel recht blijft met geweldig te rooken, hij die niet meer eet noch eton kan hij doodt zijne Vf politie-agent Btaat als versteend. Vander amissen zegt dat het misdrijf voorbedacht was, by tracht het te bewijzen. HIJ zegt dat hij haar gedood heeft om Magdalena to redden. Hoe legt gij dat uit God ik weet het, gaf den mensch het verstand, rfnoh een greintje zand is voldoende om hem krank- He. i. de pamszh.p die Vuudur. ardUee- kzankzizu'g gemaakt heef.. De wet verbiedt u te straffen, zonder de drijfveer der misdaad te kennen, Knadpleogt uwe harten en 2„lt zeggen of die m«n verantwoordelijk i». Wij hebben eene laatste getuige de «ervende vrouw had aan hot voeteinde van haar bed het por- van haren man doen hangen. Een bereidwillige hand had h«t weggenomen. Het slachtoffer heef» htl op zijne plaats doen terugzetten, en heeft een palm tak aanveerd, welke do beschuldigde haar gezonden haZii het slachtoffer, heeft medelyden gehad! Zoudt gij afschuw hebben Beweging onder het pu- hltek). debatten zijn gesloten. Vandersmiasen verklaard dat bij niets meer bij te voegen he^ft tot zijn verdodiging. De Voorzitter vorklaart de debatten gesloten. Hat is 5 uren 40. Vragen. lo Vraag, la Vaudersmissen schuldig aan vrijwil- Hgen doodslag 2o Ib de doodslag met voorbedachte rade gepleegd! De jnry t.rad in do Taadraal tan 5 ure 50 ia. Na pan« beraadslaging van een uur kwam de jury tern?. Het antwoord op de eerste vraag wns -Tn. Op «le tweede vraag I Noen. Vandorsmissen is veroordeeld tot löjarcu dwangarbeid. In eon brief vau uuu v. iuu«v r, sen de tederste dingen aan zijr.e vrouw, maar ook de hivigste in geval zij waarlijk plichtig wus gij zoudt, echrijit hij, mij uit al uwe macht mouten helpen on nwe .onschuld te bewijzen. Ik bemin u Den 24 meert schrijft hij nog. doch in zijnen brief ij I>E *VL-AJVEIlVCir werd vervolgd opBtraat, in de dajbladen; bij worde j VaudersmissenPRIJS 5 CENTIEM-EN,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Nieuws van den Dag | 1886 | | pagina 3