Binnenland, i MEN VRAAGT FABRIEK VAM KOFFER-FORTS D. VERDONCK lintworm. Brussel. De koninklijke familio zal aanstaan ds week naar Oostende vertrekken. Te Strombeek heeft, ten gevolge van een twist hij het kaartspelen, oen hevig gevecht plaats gehad. Brie dor vechtsrs werden gekwetst en zijn naar hot ga'sthnis te Laken gebracht. Aalst {Van onzen bijzondere briefwisselaar). BlnBdag avond is boven de stad en don omtrek oen hevig onweer losgoberaton, gemengd met hagel. Èr vielen hagelsteenen 100 dik als eèn ei. Het glazen dak der statie, te Aalst, werd erg beschadigd; in vele hnïzen en broeikassen werden rnitou ingeslagen. Io de omliggende gemeenten, Hofstade, Lede, enz., hebben de vlas-, aardappel- en tabakoogst en alle andere veldgewassen veel geleden. Over twee jaar nog heeft een hagelvlaag te Hofstade en in de omliggende dorpen groote verwoestingen aangericht. Ook te DendermoDde heef t het onweer gewoed. De regen viel bij stroomen neer en was vergezeld van hagelsteenen van nog al tamelijke groote. Zij waren zoo groot en vielen met zooveel kracht neer, dat zij in den hangar der statie 14 ruiten verbrijzeld hebben. Vilvorde. Alhier is gisteren namiddag een nog al erg ongeluk voorgevallen. Do voerman van M. Delverloy, mnlder, liet voor het huis zijns meesters zijne peerden met eenen zwaar geladen kamion alleen staan terwijl hij eene boodschap ging af leggen bij zijn meester, toen al met eens de peer" den verschrikten en op hol gingen. Don voerman het gerucht hoorerdo liep de dieren achterna en sprong moedig voor zijne peerden om hen stil to houden. Ongelukkiglijk miste h\j den tengel en viel onder de wielen. De ongelukkige was de tweo beenen letterlijk verbrijzeld. Men heeft hem Daar het gasthuis gebracht. De man is gehuwd on vader van verscheidene kinderen. Antwerpen. Een kind van 3 jaar en half Hendrik Jaak Schrauweu genaamd, wonende bij zijne oaders in de Keistraac ia nabij zijne woning al spelende onder eon der achterwielen van een plat ten wagen geloopen en werd het hoofd verbrijzeld. De dood was oogenbllkkelijk. Uit Schelde wotdS bericht; dat do genaamde Karei Kom, dienstknecht, oud 68 jaar die een pnnrd bij den tengel leidde, en den barrcei npen Tin- dende van den orergang uau don ijreren weg n 11 op het grondgebied Ten Schelle, rich en de baan waagde en door den trein die ven Antwerpen kwam Torras! en op den ï'iag word gtdood. Het gerucht liep woeesdag middag dat den metterbedienhe Poenarte, die rondag op den Dam wan een dalticher gestoken word, in het gasthnis overlede-4 tg, Jo-^.en Danys. Sedert drie dagen zijn er vor,r den onderzoeksrechter verscheidene personen Moeten verschijnen om ondervraagd te worden over «e moord op de kleine JoBken Danys gepleegd Nadere inlichtingen ontbreken nog. Gent. De begrafenis van Bruneel, konsul van Liberia, medeopsteller van het Journal de Gand die zich gerelfmoord had Ion gevolge van de schan dalen der Zwarte Krawatjes, heeft aanloiding goae. ven tot eene vijandelijke bolooging der var ontweer- di'gde menigte. Toen het lijk uit het sterfhuis werd gehaald, werd er op straat gefloten ca geroepen. Do begrafenis gebeurde zonder de minste plechtigheid. Dinsdag heeft menden genaamdea K. Dam- man, ondijzerkoopman, oud 50 jaren, wonende in de Esschestraat, op den koer zijner woning opgehangen gevonden. Roeselaers. In strijd met hetgeen vroegor gezogd word aangaande de aanhouding, in het Ar- doye veld, van don moordenaar P^rmentier van f Meulebeke, wordt thans gemeld dat dit gerucht niet 5 juirt is, en dat Parmentier, niettegenstaande de I groote jacht welke tegen hem ia ir gericht, tot heden nog met is knnnen gerat worden. Kamp van Beverloo. Eenezaugeiea van een 1 café concert, alhier, heefs gepoogd zien to zelfmoor- den bij middel van drie revolverschoten. Zij ia doo- delljk gekwetatzij heeft nog slechts eenige oren te leven. Die wanhopige daad wordt toegeschreven aan t liefdesverdriet. Meenen. Ieder jaar geef t een der ledon van de Oommissie, Ingericht door hét gouvernement tot bevordering en verbetering der brouwerij, een groot noenmaal tereere zijne colleges. Dees jaar was hot dé beurt van M. Lapuoy-Du- pont brouwer alhier. Meer dan 40 brouwers waren aanwezig onder ander mijnheer Systormans, volks- ^ertegenwordiger van Brussel- Voor het noenmaal aijn de gasten van M. Lannoy-Dnpont, de groote brouwerij die hij bszit te Roncq, in Frankrijk, gaan bezoekeD. Kortrijk. In het Hotel de Flandrebewoond door Henri Vandeputte, liet een franBche koopman maandag ?ijn portefeuille, inhoudende 1750 frank op eene tafel liggen en vertrok met don trein. Korts ta zijn vertrek vo'dd M. Vandeputta, de pprtofenille ;c denkende dat zij aan den franschman M. ïjf.,.. toebehoorde, stuurde hij hein 'onmiddellijk eon tele gram. M. N.... (Eg wanhoopte zijn geld weder te krijgen, keerde onverwijld "per eersten trein terug en ontvong uit dé handen van den eerlijken baas do verlorene sóoime, Moskroen. Maandag namiddag om 3 uren is een meiBje van rond de 20 jaren van een kleintje bevallen te midden het land. Ala men haar ontdekte was het wichtje dood; het lag op den grond mat dan mond vol aarde. Men vermoedt eene kindermoord. Iseghqm. Van onzen bijzonderen briifwisse laar.) De pollcio-kommiBsaris dezer stad heeft zondag nacht pene belangrijke aanhouding gedaan, tamelijk die van zekeren Brugman van Oackten^ beschuldigd van menigvuldige diefstallen met braak gepleegd. Die kerel had een revolver en een dolk In zijn besit, Audonaarde. - Bijzondere briefwisselingen.) - Een hevigen brand heeft alhier plaats gehad. Hét magazijn van M. Vossaert, op hot Patérsplein, is ten gronde afgebrand. Er werd niets gered. Dank aan de spoedige hnlp der pompiers zijn de aanpa lende gebouwen en brouwerij voor het vuur knnnen gevrij waard worden. Desohadeia zeer aanzienlijk. De oorzaak van den brand ia niet gekend. Buurtspoorwegen. Alle de voorbereidende maatregolen betrehonde den buurtspoorweg van Saffelare naar Gent zij'n nn genomen en goedgekeurd. Eene overeenkomst is gesloten met hot bestuur van den spoorweg 'an het Land van Waas, voor de plaats waar de statie zal komen. De buurtspoorwog sal nog voor don 15 juni in aanbesteding g legd worden en voor den winter vol trokken zijn. Een ander goed nieuws dat da inwoners van Lootenhulle, Ne vele, Hansbeke, Poesele en gansche die streek nog niet weten, is dat hat gouvernement besloten heeft bannen steenweg aftekoopen. Sedert lang werd die voldoening gevraagd. Men berekent dat de plantation, welke de Saat langB den weg schikt te deen, de onkosten van on derhond ongeveer znllen dekken. De Dewoners van Waarschoot-Arisdonk znllen ook niet vergeten worden. Op aandringen van eenen onzer Senators zal eindelek in eene betere afwate ring dier belangrijke wijk voorzien werden. Lintjes.Hetgeen.te Qenfc weieenig misnoe gen verwekt, is dat de dekoratiëa voor de officieren dor burgerwacht zoolang'achterblijven. Degene die moeten gedekoreerd worder^djn meest tegenstrevers van de groote liberale hoppen. Deze doen pogingen om de benoemingen tot achter de kiezingen te doon uitstellen, maar het zal mot luk ken. Ik nu en u te mogen verzekeren, dat zij nog deze weuk zullen plaats bobben de hoeren Van Loo en Vermeire zijn onder dezen die het lint ver diend hebben. Mulle de ter Schueren, vader vatt den achtbaren Volksvertegenwoordiger van Thielt. De eerbied- weerdige overledene, die den ouderdom van 88 jaron had bereikt, is gestorven in zijn kasteel van Nevelo. JPrlestoriyice öenoomingen. Bisdoci ran Brugge. De eerw. heer Do Houck, principaal van iiol kollege van Kcrtrijk, is pastoor-deken benoemd van St-Martens aldaar'. ODOTTTIHSTE Mengsel van den tandmeester LÉONARD to Brussel voor do hevigste tandpij non oogon- blikkolijk tc genezen. Dit mengsel doet niet alleenlijk de grootste tandpijnen onmiddclijk ophouden; liet beschermt ook tegen het terugkeeren der pijn. Den depot van do fleschjcs ODONTINB is alleenlijk n de apotheek van den Bijstond, b»j M. F. Vergau- wen,apotheker,Groote Karmelietenstraat 1, (röehtovor do Bijstand kerk) to Brussel. Prijs van het ileschjo Eon frank. Men zend in geheel Belgio tegen oon mandaat van it. 1.10. eenë goede Bakkerskar. PILDEN VAN HET ZWART KRUIS ZEKERE GENEZING DES HOOFD- ÉN TANDPIJN, EHZ., I Lossen Hoofdzweer,Zennwjicht, zennwach- 1 j tig» bewegingen en aandoeningen. 2 froai J de doos, bij J. TIELEMANS, apotheker, Afindcrbrocdert- S rut, 25, te Antwerpen. w B^val gewaarborgd door ongov. 10,000 gbttogsohrïftoiL O Vrachtvrij opgestuurd tegen opzending van 21 postzegels van IO centiemen. 3 Brussel M. Frederic*, Noorderlaan, 11M. Sovoria, w Hoedennrakorsstraab, 18 en 21M. Delaore, Borg van §j •fi Wef. «n in «tt» w«kW« apotheken van 'b land. (134 KflRTRÏIK 6Gr u. kenbaar te maken dab AUil 1 Uil) IV mijne magazijnen óvergbbraolit zijn naar de ZVIngrdeleones-tr-anti 1 ,wr.ar ik mijnon stiel van tapissier-garnisseur zal blijven uitoefenen. Ik roop uwe aandacht op mjjuo bijzonderheden van goedkoops papieren. Oiimogolijko concurrentie. Louis DELMOTTE, Tapisseur-Garnisseur Magdclccncttraal, 1, KOMRIJK (16BJ Brevet van nitvlndlng- 87, Meiboomstraat, 87 BRUSSEL 0 Uitdaging aan iedereen mijne KOF- FERFORTS open te breken in min Jan een dag werk. Sterk en goed werk gewaarborgd. HUIS VAN TERTROUWEN Gematigde prezen. Do lintworm is uit het lijf gejaagd op 2 uren tijd meb de kop. Zekere uitslag. Talrijkó bewijzen. Het medicament heeft geehe smaak en is door dè alapsbe i1 -■ ■- 1. ..L. tbrfgevolleji Zondag laatst is te Meenen orerleden de haer Koppers, wachtmeester bevelhobber der brigade gen darmerie van Meenen, in den ouderdom van nauwe- lijka 32 jaren. Hij was de neef van M. de khnonik Vandermoere, leeraar bij de Hoogsehooi van Lea ven, en van M. de doctor V«ndermoere van Zole, Men meldt het overlijden van den heer Em, j «oor ae slapste magen verdruagd. Prijs 6 franken voor gehool dè reme die. Depot in de apotheek van den Bijstand, bij M. F. YER- GADWEN, apothekor, Groote Kormeliotonstraat l' (reohb ovor de Bijstond bark) be Brussel. Men zendt in' geheel België bogen een mandaat van 5 franken. (f04) Antwerpsche Levensverzekeringsmaatachan- pij ANTVERPIA, Olijfstraat, n. 37, Antwerpen, opg?- rioht volgons do bclgisohe wetten. Maatschappelijk kapitaal 1,000,000 frank. Doze maatschappij, opgerioht door vorschiUig» groote kooplieden, eigenaars, doktaotv en renteniers van het land verzekert alle sommen van 100 tot 1000 fr. met wtkdijJachc corJ. Iributien, tot nut, voordeel en gemak van den werkman on van den kleinen burger. Daar er nu eon goede holgische maatschappij bestaat, zal elkeen zioh liever bij deze Uan bij eene vreemds maatschappij laten vnrzokeron, alhoowel dozo laatste uit vrees van konkurontie, vele valsche lougons rtnl strooien,' waarvoor tlicgcioaariehuwdzl), Mon vraagt agenten aan zeervoordee- ligo voorwaarden. jqq B nu si, Dnkk. LEPERE, 52, Welveagnioht.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Nieuws van den Dag | 1886 | | pagina 4