Priester Daens Nichels Alfred. verlaat ilus beslist het politiek leven. Om de HH. Sacramenten der Sterven den te bekomen heeft hij gehoorzaamheid aan zijn Bisschop gezworen en in de katholieke bladen een brief van hem laten opnemen, waarin hij verklaart het voor zitters- of eerevoorzittersschap der Chris- tenc Vulkspartij niet meer te aanvaarden. Dit is den raad der Christene Volks partij heel slecht bevallen, en liever dan zijn ontslag te aanvaarden heeft men hem bepaald buiten de partij gesloten En waarlijk, wij meenen dat het Hoofd bestuur der Christene Volkspartij heel korrekt heelt gehandeld, want Priester Daens heeft altijd beweert dat hij geene gehoorzaamheid aan zijn bisschop was verschuldigd voor wat het politiek leven betreft, en nu op een oogenblik dat men vreest, dat hij het tijdelijke met het eeu wige gaat verwisselen, bekent hij niet alleenlijk dat hij zal gehoorzamen aan zijn bisschop, maar neemt zelfs zijn ontslag als voorzitter of eerevoorzitter van de Christene Volkspartij Dat is een harden slag voor al dezen die Priester Daens altijd getrouw hebben gevolgd, die misschien in hun privaat leven zoo hard als Priester Daens en zijn familie zelf zijn vervolgd geworden, die misschien zooveel als iemand hebben ge leden en gestreden om de gedachten te dee'ien van den Priester, om met hem ten strijdt te zijn getrokken voor meer recht vaardigheid, voor meer welstand voor het arme volk. De daad van Priester Daens is te be treuren en door zijn aftreden zal de Chris tene Volkspartij een gevotiigen slag zijn toegebracht. Na zooveel hardnekkigheid, zooveel lijden er. strijden, op net einde van zijn leven, zich uit de politiek terug trekken, om zoo te zeggen door zijn aftreden de Christene Volkspartij verloochenen, dat is niet wel. Wij hadden van Priester Daens meer karakter verwacht, vooral dan wanneer hij om eene plaats in een klooster te Brus sel te bekomen, hier te Aalst zijn kamer zetel liet varen en ook het politiek leven vaarwel wilde zeggen, wanneer hij dan schandelijk bedrogen door de bewaarders de plaats in het klooster wierd ontnomen, nadat M De Backer (den overleden De mocraat) zijn zetel had ingenomen. Na zooveel slechtheid van w-. ge de be waarders en de geestelijkheid dachten wij toch rechtzinnig, dat Priester Daens de Christene Democratie tot 't einde toe zou zijn getrouw eebleven en effen rekenin^ zou hebben gemaakt, met zijn God waaraan hij gelooft die de stoffelijke belangen van zijne geestelijkheid erg moet veroordeelen. Maar neen, den moed heeft hem ont broken, en den wensch der katholieke bewaarders, is nu eindelijk verwezent- iijkt Priester Daens buigt het hoofd, en met hem zal de Christene democratie ver dwijnen, zooals zij om zoo te zeggen met hem in Belgie is verrezen. Wat gebeurt is moest toch eens gebeu ren. Langs om meer verloor de Christene Volkspartij hare bekwaamste mannen dezen wierd eene plaats beloofd en gege ven bij de katholieken, anderen drongen zich op als kandidaten bij de bewaarders die heel geredelijk wierden aanvaard, dé Christene democratie bij de katholieke partij vertegenwoordigde maar bijna al tijd met de oude pruiken stemmen anderen deden slechte zaken en om den boterham speelden zij verrader en moes ten bovendien om hunne belooning te voltrekken, in gesloten krochten gaan af breken wat zij vroeger aanbaden. Langzamerhand verliest dus de Chris tene Volkspartij hare bekwaamste man nen. geene nieuwe komen er bij, de hoofd mannen verdwijnen en trekken altijd een deel soldaten mede, en zoo smelt zij, op niet. Wij treuren er niet om, in 't belang onzer partij, heeft de Christene Volks partij lang genoeg geleefd. Zij heeft de buitenbevolking aan 't denken gebracht, den weg op onzen katholieken buiten voor de socialisten gebaand en wij zullen er het meest van erven. Dit is zoo waar dat wij reeds in de kamerkiezing van 1902 toen de Christene Volkspartij niet streedt, ons stemmental in het Arrondissement Aalst hebben zien verdubbelen. En nu vooruit om al binnen te palmen, wat er van te nemen is. Gemeenteraadszitting. verleden Donderdag is hel openbare ge meenteraadszitting geweest. Niets bijzonder stoud aan de dagorde. De Heer De Blieck heeft aan den raad ge vraagd eert snelschrijver te willen benoemen, om regelmatig op te nemen wat er in de zit tingen gebeurd Hel Schepencollege zal die zaak onderzoe ken. Nu heeft de Heer Burgemeester aan den Heer De Blieck beloofd, toekomende zitting, onze vertegenwoordiging in het bé stuur van het Werkeloozenfonds, aan de dagorde te plaatsen. 't Zal gaan lijd worden ook. Een en ander. In den Katholieken Werkmans kring waren er verleden Zondag twee hun ner gewone bezoekers aan 't twisten beiden hadden een goed stuk in, en den een verweet den anderen leelijke dingen. Een onderpastoor, daar ook aanwezig zegde tol de andere bezoekers, toewerpt ze buiten, of anders schrijvende gazetten er weer van. Toch zijn er altijd mouchards die het uit brengen Mouchards Neen, dit zijn menschen die er gedwongen naar toe gaan, uit vrees voor hun werk Ge weet immers wei hoe de vervolging in Aalst heerscht, als ge er niet naar toe gaat en onder katholieke klauwen ligt. Ja 't is nogthans de partij van vrijheid. Kerk of Barak De dochter van Baron de Bethune trouwde verleden Woens dag, en waarlijk de kerk was nu eene barak geworden. Langs den ingang der lijkdeur mocht nie mand binnen van daar zag men het binnen ste der kerk, heel mooi versierd daar lagen tapijten lot aan het hooge altaar, want het was nu eens de kapitalisten klasse, die weldra zijne intrede zou doen in de kerk. Een viertal agenten hadden hier postge vat. Langs de twee zijdeuren kon men de kerk ingaan, maar daar stonden niet alleenlijk ageBleo, maar er was ook een ontvanger,want vóór men binnen mocht moest men tien cen- tiemefi entrée betalen. In de kerk Ja in de kerk, was het entrée Wij zagen zelfs nog een agent zich beijve ren, om mede te ontvangen. Eene dame hooien wij aan de agenten vra gen sedert wanneer is de kerk in eene barak verandert In eene barak betaalt men entrée, in eene kerk nooit 'l Was wel geantwoord, maar 'l rnensch mocht toch niet binnen. Een gekende katholiek weigerde ook tien centiemen entrée te betalen, en hij ook mocht wederkeereo De barak was gesloten voor dezen die geene vijf centen had of wilde geven De katholieke blader, schreeuwen en tieren, dat, moesten de socialisten ooit meester wor den, zij van de kerken danszalen zouden ma ken, dat men ze zou veranderen in herbergen, schouwburgen, enz. enz. en zij zelf doen niets anders Men is begonnen met muziek, zang en ge baren het waren kostelooze ver'ooningen nu echter is men begonnen met het princiep te huldigen, dat men voor die vonooningen moet betalen, en ge zult zien naarmate dat die betaalde vertooningen zullen lukken, dat men ook den prijs zal verhoogen. Het is klaar, in de kerk zoekt men enkel naar middels om geld te slaan. Het rijk der geestelijkheid is immers van dezen wereld niet O die kluchtspelers In Hand aan Hand was het verleden Zondag uitdeeling van de gelden rondgehaald ten voordeele der werkeloozen, alsooLuitdee- ling aan dezen die recht hadden op onder stand in hunne vakvereeniging. Van de omgehaalde gelden hebben er nu verleden Zondag 223 werkmenschen elk 5 fr. ontvarigei. Uil de kas der vereeniging is er meer dan 700 franken uitbeiaaid. Onze inschrijvingen in Recht en Vrijheid ten voordeele van de werkeloozen van de Filature et Teinturerie beliep verleden week 1148,27 fr. "n dezen in Klokke Roeland, den lijst der katholieken 16,24 fr. Ziedaar hunne liefde voor het werkende volk De inschrijvingslijsten voor den Paus, be- loopen meer dan 100,000 fr. Voor een rijken Paus alles, voor werkemoze arbeiders niets. De Christene Vakbeweging neemt te Aalst een grooten vlucht Zoo schrijft Dirk ten minste Weet Dirk dan niet, dat er in Aalst een bond van bouwwerklieden is gesticht gewor den, wanneer ze daar een drietal dagen in strijd zijn geweest, en dat men aan die men schen in geval van werkeloosheid 1,50 fr. per dag onderstand had beloofd. Weet Dirk dan niet, dal die menschen nu reeds veie weken zonder werk zijn, en tel kens zij zich aanbieden om den beloofden onderstand zij geen roede duit ontvangen Weet Dirk dan niet, dat er ten gevolge van die valsche beloftens reeds meer dan honderd ontslagen zijn ingekomen, en die menschen nu zeggen als wij 3 dagen in strijd waren, hadden de dompers 600 franken om uit te deelen dit was dan om ons te vangen. Als wij nu verschiliige weken i>n den guren winter zonder werk, zonder brood zitten, en als wij meer dan 20 maan den 16 centiemen per week hebben uitgelegd, dan krijgen wij geen cent Zeg Dirk meent ge niet, als de Christene Volksbeweging zoo moet vooruit gaan, dat het op zijn zeeldraaiers zal zijn. ïacABb-aa^iCsmauw -.vama.iE ^Tsseautxsusió^i^^ /fdLs.-aa&.v*

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 2