Afgeluisterd. Jef er is eene versche gazet versche nen Ja, voor de vereenigingen. Wat dunkt er u van 1 Ge kunt er nog weinig op zeggen, maar naar mijn oordeel moeten dezen die aan 't hoofd slaan toch mannen zijn, die't ver trouwen van 't volk hebben, wil men kunnen aanhang krijgen, als men reeds eenige malen de kazak heeft gekeerd, dan links, dan rechts gedwaald, dan kan men soms nog wel eens secretaris gebombardeerd worden, bij een Pater Rutten, maar 't volk ziet u toch ni<\ geerne z'hebben dit vertrouwen van vroeger niet meer, en dat is slecht. 't San wel zijn. Salut, 'k ben haastig. De uitsluiting van Priester Daens. Het Hrussels Comileit der Christene demo cratische partij, vergaderd in buitengewone zitting van 5 Februari 1907. heeft, het ontslag van Priester Daens als voorzitter niet aanvaard maar eenvoudig weg hem uitgebannen. Dit staat zwart op wit in Lk Pïuple van Donderdag 7 Februari 1907 en isgeteekend, door den Eerevoorzitter Pr. Fonteyne de voorzitter M. Daemers de secretaris, M. Ad. Mayei de Schatbewaarder, A. Massin. Leden H. Weynanls, Hallet, L.Vanderbeke. Meer dan 1800 franken uitdeelen aan de werkeloozen der Filature et Teinturerie is toch wel iets meer dan Bal en bier... niet waar Dirk Hun eens laten dansen, hun eens wat ver maak verschaffen, is toch nog beter dan hun de deur voor den neus sluiten, niet waar Di^deur was open Ja, tot als ge de groote massa hebt zien komen, maar dan was ze toe. Er is nog een agent komen vragen of ze binnen mochten en 't antwoord was, r.etn Maar zeg eens, als ge nu met oprechte liefde om het volk te ondersteunen een op roep had gedaan, als ge het niet hebt gedaan om zand in de oogen van 't volk te werpen, waarom hebt ge dan aan allen niet gegeven, die zich den Dinsdag hebben aangeboden Waarom hebt ge u vergenoegd met er een twintigtal te geven, de eene vier en de andere drie franken Als hel was met goede inzichten, waarom hebt ge dan van ieder meisje 15 centiemen afgehouden, als eerste storting in uwen bond Dat noemen wij leden koopen en hen verplichten deel te maken van een bond. Neen neen de stroom naar 't socialisme wordt te groot en hierom moesten de katho lieke syndikaten den schijn aannemen, iels voor die werkeloozen te doen, terwijl hunne katholieke bazen, met Burgemeester en Sche penen aan 't hoofd hen verbieden omhalingen te doen. Als men de openbare schooierijën toelaat voor Volksvensters. Begrijpt ge goed De eene fractie van de katholieken wil den sehijn hebben mede te werken met de stakers en werkeloozen, en de andere werkt open baarlijk tegen. Kiest dan voor die mannen, als't kiezing is Hierover zal Dirk geen woordje reppen Wapenstilstand. Verleden Dins dag is men aan 't werk gegaan in de Filature et Teinturerie, Keizerlijke Plaats, met de vol gende voorwaarden De spinners zullen in den loop der eerste veertien dagen voldoening hebben, de onder kruipers uit de spinnerij in eene andere werk plaats gezet worden de mannen uit den batteur en carderie die voor het oogenblik bij gebrek aan plaats niet meer konden geplaatst worden zullen zoohaast mogelijk aangenomen en zelfs zai er geer.' anderen werkman aan vaard worden zoolang dat er een van dezen werkeloos is. In die voorwaarden heeft men de wapens neergelegd om ze terug op te nemen bij woordverbreking. Van dezen die buiten zijn gebleven, zijn er deze week reeds 2 aanvaard. Dit is toch reeds een teeken dat men niet zinnens is, nieuwe moeilijkheden te zoeken. Des te beter. Rens met Woeste. In de kamer komt er een voorstel van wege de socialisten om het achturen werk in de nieuwe te ont ginnen koolmijnen in Limburg in te voeren. Dit voorstel heeft nog al veel aanhang ir. de Kamer, zelfs onder de katholieken en ook bij een zeker getal liberalen. Nu Woeste den gekenden Volkshater is al gauw met M. Hymans, het hoofd der liberale partij, overeengekomen om eene dagorde voor te leggen, waardoor dit punt tot later wierd verschoven. Nu het voorstel Woeste-IIymans is verwor pen geworden met 65 tegen 53. En weet ge wat er gebeurde De liberale Volksvertegenwoordiger Rens voor ons arrondissement, dien man met zijn democratisch program, stemde met Woeste en Hymans. De kwestie van 't acht uren werk is nog niet rijp, zegt hij tot zijne veronlschuldi- ging Goed, maar de andere liberale kamerleden dan, als Pirard, Roger, Terwagne, Van de Walle, Verheyen, Augusteyns Cambier, Ca- pelle, Claes, D'Hauwer, Féron, Fléchet, Hambursin, Jourez, Lambillotte, Lorand en Mechelynck, die allen tegen het voorstel Woeste-Hymans stemden, zijn dit dan zot ten, die met weten wat ze doen M. Rens, met zulke stemmingen zullen wij u leeren kennen en het volk zal van uwe democratische gedachten, wat anders denken. Heden is 't nu Vastenavond. Ook Voor de spinners en draadmakers van het fabriek, Keizerlijke Plaats Gevonden in eene bus van cemge kousen breisters -1,40. Umdat de macbienbreisters ons voorbeeld zouden volgen, geven 8 brei sters 2,20. Van de gasten De YVael 2, Gasten be Beul 1,72. Omdat M. Marrhand zijne koppigheid gebroken is, door do Socia listische Vakvereerffging 1,80 Twee socialisten 1,00. Vier kameraden doen niets dan de katholieke bladen en manifesten gade slaan, want zij doen niets dan de werkstakers ui 't aangezicht slaan 1,30 Carderie 8,57. De eenige vrouwen geven al dubbel 2,90. Eenige vrienden 4,88. Van eene duitsche vrouw 1,00 Nr 0,50. Amand Weymeersch 0,50. Top- ketr Richard 0,40. Eenige werklieden van 't fabriek Torley, st-unen hunne strijdende broeders en zusters 2,50. Landelijke Tex tielfederatie ioo,oo. Eeu lied gezongen door Jozef Yerbruggen, bij Alfred De Gendt 2,17 Door Y ictor Buys bij denzelfden 2,U0. Een lied door Jan llerkenrath bij denzcllde.n 1,00, Boor Victor Buys bij denzelfden 0,80. Door Gustaaf Evlenbosch bij denzelfden 1,21. Dooi Jozef t erbruagen bij De Pier Jan-Baptist 1,00. Een lied gezongen in den zwarten boek, door een goeden vriend 1,97. Omdat Phille- ken van St-Job, een grooten nummer heeft getrokken 0,50, Gezongen door Madelein We- zemael, bij Ph. Buys 1,20. Het lied van YVoeste door M. Van Oost, bij G. DeTroyer 0,56. Een lied door Lamagie Gustaaf bij Georges Nichels 1,30. Van eene las koffie bij J. Nichels 0,10, Gezongen door Theresia Waaters en Fr Meert, hel liedje van Katrien t,06. Louis De Smet bij M. De Saedeleer 0,50 bij denzelfden door Jan Keymolen 0,52 Lied gezongen door Huiion Alfor.s, omdat de sta king is gedaan, bij Frans De Smedt 1,13. Ontvangen bij Edm De Saedeleer 0,40 Een lied door August De Decker bij Van Cauter 0,83. Gezongen door Hortensia Herckenratb bij Van der Poorter. 0,75 Zeven tien polisseurs geven 3,35. Scheerders van 't vellenfabriek, Tragel 1,52. Voor de slacht offers van M. Marchand gezongen door Lelong Severin 2,00.Nog eens door denzelfden 1,35. Gezongen den Tram door Biebaut bij Buys 1,21. Door de Kat hij Buys 1,20. Omdat Mense voor Staaf een flesch genever gaf 0,10. Omdat Slaaf van de andere flesch den eersten druppel moest hebben 0,10. Het lied door Van Oost, geelaard Woeste 0,76 Gezongen door Jozef Matthieu bijC. Cooman 0,89. Gezongen door Horlence en rondge- haald door Adolf Van Mol 1,09. Nog een lied door Cornelis bij Van Cauter 1,00. weer dagen van wulpschheid en onzedelijk ver maak voor de werkende klas. Gansche benden werklieden zullen we zien loopen vermomd, in ui'gelatene vreugde men zal zijne pijn en smart, zijn lijden voor enkele uren vergelen, om daarna opnieuw op te rukken, om te zwoegen e- te werken, onder hetzelfde uitbuiters kapitalisten regiem Die verbeestende dagen door de kerk en bur gerij ingesteld, zouden moeten afgeschaft voor den, om ze om te zetten in dagen van deftig vermaak. Wij doen een betoep op onze vrienden, zich zooveel mogelijk van het maskeren te snttrek- ken, aldus het voorbeeld gevende aan de onbe wuste arbeiders, die zich nu in dit verbeestend spel vergeten. Komt u allen deftig vermaken in Hand aan Hand, alwaar gemaskerde personen verboden worden. De loting te Aalst is buitengewoon gevierd. Bijna geen enkel fabriek werkte en daar waar men moest werken heeft men of wel's morgens geweigerd binnen te gaan of wel 's middags ge vraagd om mogen te verletten. Dit alles is toegelaten geworden en ook wat kunnen de heeren doen als het volk gezament- lijk wil Natuurlijk zien wij dit niet gaarne, maar be grijpen kunnen wij het toch. Bijna elk is belangstellend in de loting; dezen heeft een broeder, een ander een neef, een vriend, een kennis, een beminden, een gebuur, elk heeft toch iemand die moer loten en waar mee men in zit. Van daar de genegenheid om niet te werken, en ook van daar de braspartijen. Alles is in 't algemeen nog al goed afgeloopen, er is niet al te veel gevochten. Maar wanneer men nu ziet, hoe in 't aigemeen het volk geneigd is om niette werken met de lotersdag, als wij nu zien, dat het volk zoo eig is van niet het iabriek te willen ingaan, om te kunnen biassen en zwieien, dan zijn wij heel nieuwsgieiig om te weten of z.j r.u zooveel stoutheid aan den dag zullen leggen, om ook werkveilet te eischen met i« Mei, de feestdag aller werklieden. Wauneer men durft verletten om een dag te zwieren, dan moet men ook willen een dag of feren, om den arbeid te vieren, den ar beid bron van allen rijkdom. Wij doen een betoep op onze mannen, om van nu ai het mogtüj'-e te doen, dit in 't volk te prenten, want aan den arbeid mag wel een teestdag worden gewijd. Tot onze mannen zeggen wij toont aan de patroons dat ge ze'f niet genegen zijt hun schade te berokkenen, met niet te werken op ie Mei, maar dat ge zelf bereid zijt, te wer ken bij voorbeeld den Woensdag van Kermis, j een dag waar'p nu nooit woidt gearbeid.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 3