SOCIÉTÉ ANONYME UNION MARGARINE 7 JAAR BIJVAL IN RELGIE It O L T A B A K Korte Zoulstraat 56, Belangrijk Bericht. MARQUE SPÉCIALE SSN OfiZE KVVflLITEïT SPECIALE DER SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJEN Immer aangroeiende en aanzienlijke vermeerdering van het verbruik van ONS MERK De beste proef der waarde van het produkt GEFABRIKEERI) DOOR DE MARGARI.NEFABRIEK ME RXEM-AN T WERPEN Wordt lid van de Socialistische Twijnders-Vereeniging Lokaal VOORUIT, Geeraerösbergschestraat, NINO VE. De inleg is bepaald op 15 centiemen per week. Samenwerkende Maatschappij HAND AAN HAND Saskaai, 11-13, A.alst. Wordt LID der Katoenbewerkers-Vereenigiiig VOO^^EEEN VOOR DE MANNEN VOOR DE VROUWEN De inleg- is bepaald op 0,30 fr.per week. De Samenw. Maatschappij D E V E R B R O E 1) R I N G Kosteiooze Levensverzekering en Pensioen. Dronkenschap bestaat niet meer. Een monster van 't merk waardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. V. De Valkeneer, Esplanade, 15. Wevers van Aalst. wordt lid uwer VakvereeHiging in Hand aan Hand, Saskaai, Aalst. Sociaiistischen Vrouwenclub van Aalst. het 'bestuur. Koopt UW in de Sam. Maat. He Eooös Leeuw A alst. Alvorens eene verzekering te sluiten hetzij op het leven, tegen brand, ongeluk ken of andere, wendt U tot het Algemeen Agentschap van Verzekeringen Meuleschettestraat, 34, te AALST waar U kosteloos alle inlichtingen' tarieven zult bekomen. Voordeeligste voorwaarden en voor de verzekeringen van eerste communie loting, enz. Goede agenten gevraagd. gedeponeerd volgens de wet NAAM en ADRES der Samenwerkende Maatschappij Voordeelen vcor Mannen en Vrouwen i. Als men een jaar lid is en men komt in werkstaking, ontvangt ieder werkstakend lid 6 fr. per week gedurende 6 weken. 2. De duur van den tiok kan volgens de toestanden verlengd worden. 3. De in trok zijnde leden welke op een ander fabriek werk bekomen met min voordeel-ige voorwaarden, ontvangen eene bijlage, volgens liun voorgaande loon, tot de© dag dat hun trok geëindigd is. 4. Van. lede© welke ia' trok z.ijn en voor het eindigen daarvan de stad zoudea verlaten, zal er aan de echtgenoot of ouderHjk gezin, insgelijks tot den dag dat hun trok zou eindigen, 3 fr. per week uitbetaald warden. 5. De leden welke in het lot vallen en soldaat moeten worden ontvangen 5 fr. 6. De leden, 5 jaar lid zijnde, hebben recht cp fr. 3,50 reisgeld, tot het zoeken van werk buiten de stad. 7. De leden, 5 jaar lid zijnde, en die al werkende aan een ongeluk komen ontvangen 25 fr. 8. "Wanneer et© lid komt te overlijden ontvangt de naastbestaanden 15 fr. Twijndets en Twijnsters. blijft niet langer onverschillig aan de vakvereeni- ging. Alleen door organisatie zult gij verbetering in uw lot bekomen. Het Bestuur der Twijnders-Vereeniging. De broodkaarten worden thuis besteld aan 40 centiemen per kaart, geldig voor i 1/2 kilo. Driemaandelijksch wordt een deel der winsten uitbetaald, die op heden 8 centiemen per gekochte broodkaart bedraagt. Het brood van HAND AAN HAND is het beste van Aalst, vaa zuivere bloem, dubbele zero, gebakken. Het brood wordt t'huis besteld. De prijs voor de niet leden is 35 centiemen per brood. Meo kan ook in HAND AAN HAND koopen Beste koffie, suikerijpeën, margarine {merk Proletaar), kleerstofien op staal of aan het stuk, aan zeer voordeelige prijzen. Men wordt kosteloos Md alle uren van den dag in Hand aan Hand De maatschappij schenkt hulp bij geboorte, hulp bij zi'ekte, hulp bij over lijden en pensioen in den ouden dag. De leden mogen kosteloos de boeken leze» der bibliotheek die alle Zondagen open is van n tot 12 aren voormiddag, ia Hand aan Hand. Werklieden, wordt lid en gij helpt mede aan uwe vrijmaking. Lokaal e Hand aan Hand Saskaai, 11-12, Aalst. 1. Als mea 6 maanden lid is en men wordt ziek. geniet mea de i<> week 5 brooden van r 1/2 kilo en de 5 valgende weken 6 brooden van 1 1/2 kilo. 2. Als men één jaar lid is en men valt onschuldig werkeloos geniet men gedurende 6 weken lang 6 franken per week. 1. Als men 6 maanden lid is en men wordt ziek, geniet men de 2» week der ziekte en de 4 volgende weken 6 brooden van 1 1/2 kilo per Week. 2. Als men één jaar lid is geniet men in geval van kraambed van het inge schreven lid fr. 2,50 en als men onschuldig werkeloos valt gedurende 6 weken 6 franken per week. Werklieden Blijft niet langer onverschillig, want onverschilligheid is moe deloosheid cm deze sleept erge gevolgen na zich. Vereanigt U Strijdt met uwe vakgeneaten mede tot lotsverbetering, voor meer loon en vermindering van wenkuren. Vereenigt zija wij alles, onvereenigt zijn wij niets. HAND AAN^ANdJ1'10 dag<m aan?even de bsoodvoerders en in het lokaal Het Bestuur der Vereeoigde Katoenbewerkers. GEERARDSBERGEN verkoopt het BESTE BROOD der stad aan 45 centiemen per brood van 2 kiiogr. Aan de leden wordt alle zes maanden 2 centiemen op elk brood teruggekeerd. Zij hebben recht op ondersteuning in geval van Ziekte en van Kraambbo. DE VERBROEDERING verkoopt insgelijks JColïïe(beste hoedanigheid), extra Margarine, Suikerij (merk De ZON) Zele, Axneldonk en Chocolade, aan buitengewone geringe pwij«en. Kan ingegeven worden in Koffie,Thee Melk. Likeur, Absint, Bier, Water of in het voedsel zonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van weet. Het COZA POEDER bezit de won derbare eigenschap om tegenzin tot drinken van sterken drank (bier, wijn, absint. e»z bij den dronkaard op te wekken. Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat de echt- gen oote, de zuster ot de dochter van don verslaafde hot hem kan toedienen, ^7 zonder zijn medeweten en zonder dat s, liet noodig is dat de patiënt ooit be hoeft te weten waaraan hij zijne red ding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van dui zendegezinnen hersteld, duizende personen van schaamte CAi oneer gered cn «ieze personen tot levenslustige en nut tige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en geluk kig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder ver spreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn. Correspondentie in alle talen der wereld. Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken cn in het volgend depót te Aalst ii\m Onze depóthouder reikt het attestenboek gratis uit aan hen. die er aanvraag voor doen, maar gééft gee* gratis proeven. Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen, COZA INSTITUTE, 62. Chancery Lane, Londen, 79. Engeland. Wacht U voor namaaksels. Het Coza Poeder is het eenige afdoe*d middel tegen dronkenschap. GEVESTIGD Wanneer men 25 centiemen uitlegt bekomt men A) Voor wrrstaking 1,75 fr. psr dag B) voor werkeloosheid 1 fr. pet dag, mits do bijleg van de stad die op beden 60 perhonderd is, dus 1,60 fr per dag. Q Voor ziekte en kraambed 9 kilogr. brood pet week. D) Braak aan de machienen, crisis en biana, na den tweeden dag i fr. per dag. E) Bij overlijden i5 fr. voor de naastbestaands bloedverwanten. F) Als men zich in de loting trekt 5 fr. Als onderstand zal men 36 fr. per jaar kunnen genieten air. men een jaar lid is. Wordt lid Wordt lid Uitgever: P.De Neef,St.-Vircentiusstr. 5. Aalst. Aalst drukkerij der geh' Boevkens. Varkensra. WORDT LID VAN DEN Men. betaalt 10 centiemen per week, waarvoor men bij het kraambed 8,50 fr. ontvangt als men 1 jaar lid alsook by ziekte welke minstens ééne week duurt -4 ken lang 9 kilos brood. H^rf«k^niZ7'.Cvna!leid-gan- alsïd aaH"even in het lokaal Hand aan Hand en by de Droodvoerders.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 4