NIEUW VERTREK. Morgen Maandag vertrekt er opnieuw eene groep onzer moedige stakers naar Joiimont, Houdeng, La Louvière, enz., om aldaar te gaan arbeiden. 7e Jaar. N° 20. Prijs per nummer2 centiemen. 19 Mei 1907. Weekblad voor iiet Arrondissement Aalst. ALFRED ETICHELS, Maanstraat, 18, AALST. Bijeenkomst om 10 uren, in Hand aan Hand om gezameutlijk met de fanfare aan 't hoofd onze strijders naar de statie te leiden. Een officieel komediespel. De Rechterzij ondersteunt het Nationaal Tooneel. Lach niet, lezer Het is werkelijk zoo O, we weten wel dat vroeger het gouver nement, geschoord door de rechterzij, zich heelemaal onverschillig toonde tegen over ons tooneel als het soms dat too neel niet tegenwerkte. Neen, van nu af aan zal het tooneel, het nationaal tooneel in bescherming genomen worden het zal zelfs gepatroneerd worden en wel door den Heer Descamps-David, vroeger diplo maat, thans Senator-Minister van Weten schappen en Kunsten en die zich nu en dan ook wel eens zal willen bezighouden met het onderwijs, al heeft hij dan ook verre van zich den titel van Beschermer van het openbaar onderwijs gegooid Zien we daarin misschien reeds een voor bode van het totaal vernietigen van ons nationaal officieel onderwijs Neen, zie, men wil het me wijs maken, maar dat kan ik nu toch niet gelooven Van 't oogen- blik af, dat men het Nationaal Tooneel bevordert, moet men ook het Nationaal Onderwijs bevorderen, want Onderwijs en Tooneel loopen evenwijdig. En hier zelfs in België huldigt men een nieuw tooneel het officieel Too neel, d. i. tooneelstukken gemaakt door staatslieden, dus officieele mannen, ge speeld door Volksvertegenwoordigers,dus officieele mannen, en wel in de Kamers, dus in een officieel gebouw. Kan men schooner voorbeeld van be scherming eener zaak aanhalen Wie zou nog durven uitroepen dat het katholieke gouvernement alles verwaarloost Neen, lezer, de Ministers en de Rech terzij vervvaarloozen niet het tooneel, niet de komedie Nog meer, ze zetten zich zelf aan het maken van komediestukken o Picard is 't om u te plagen en wat nooit iemand had durven denken ze voeren ze zelfs uit de staatslieden zijn akteurs geworden, en akteurs, die zich oprecht goed uit den slag trekken. Als de prins de Broglie, die te Brussel in het Zomer paleis optreedt, dat zal vernemen, zal hij oprecht verheugd zijn, en misschien ves tigt hij zich voor goed in België, omdat hij hier niet zal vervolgd worden evenals in Italië en te Parijs, wegens zijn titels van akteuT en prins, want hij zal onmid dellijk beschermd worden door mannen, die terzelfder tijd baron, senator, volks vertegenwoordiger en minister zijn O ge lukkig land o heerlijk "Belgie Welke streek ter wereld bezit ministers, die de afstanden tusschen de menschen volkomen willen wegnemen, in zoo verre zelfs dat ze 't niet eens gemeen achten de gouverne mentsbank tot tooneel te herscheppen en zij zelf er als komedianten op te treden Nog niet genoeg daarmee Onze minis ters geven ons het prachtigste voorbeeld van broederlijkheid, van algemeenen vre de, Wapens neer is hun kreet. Wie benijdt ons zoo'n mannen niet Zie, eenige dagen geleden was er een onverbiddelijke oorlog verklaard tusschen de 19 opstandelingen der rechterzij aan gevoerd door Beernaert en Helleputte en al de anderen, met de Smet de Naeyer, de Trooz en Liebaert en konsoorten aan het hoofd. Het was een oorlog op leven en dood Beernaert, de oude, grijze Beernaert doodde den edelen graaf de Smet en stampte hem van de hooge rots naar beneden de Trooz en Liebaert tui melden mee, maar bleven ergens in de lucht hangen aan een rotsstruik. Pax Pax riepen ze uit, aan al diegenen, die 't hooren wilden Pax Vrede aan de menschen, die van goeden wil zijn En zie, Helleputte was van goeden wil, Helleputte die meegeholpen had in het moorden Helleputte reikte een hand toe en, gezamenlijk met den vergevingsgezin- den Beernaert, haalden ze de Trooz en Liebaert weer op, deerlijk gekwetst echter, zoo deerlijk dat ze wellicht aan hun won den zullen bezwijken. Maar de duurzame vrede was toch ge sloten Beernaert, Woeste, Helleputte, Van der Haegen wellicht geraakt in hun. overgevoelig hart ondersteunden vol menschênlielde de Trooz en Liebaert en brachten hun daar terug van waar ze naar beneden getuimeld waren en vielen zie, de tranen komen me in de oogên in eikaars armen, en »m hun vrede-ver- bond te bezegelen, maakten ze er een komediestuk op, dat zij zelf op de plan ken brachten tot verwondering en verruk king van alle oningewijden. Het eerste officieel nationaal komedie spel is opgevoerd, waarvan de hoofdrol len gespeeld worden door de Trooz, Liebaert en Helleputte, al zij Descamps- David dan ook de beschermer van de kun sten. Laat ons hopen dat di,t het laatste niet weze, en dat Picard er niets in vinde om te denken dat ze hem het gras van onder de voeten willen maaiën. in zake Natio naal Tooneel. Dat ware jammer Dit officieel tooneelstuk dient aange moedigd te worden. Aan üenderbode. Wilt gij u moeiën met de subsidie gevraagd door de socialisten, 10 duizend franken? Die 10 duizend franken liggen u zeker op 't hert te knagen omdat het juist 10 duizend fran ken is, die gij te veel zult betaald worden voor het drukken der kiezerslijsten Wat betreft, als zoo de kleine burgerij ook eene subsidie vragen van bovengenoemd getal franken, wij zijn er aanhangers van, en zouden het geerne zien want wij weten, dal de kleine burgerij zooveel, misschien meer nood heeft als vele werklieden. Wierd onze stadskas vroeger beter in orde gehouden, waren er zooveel zuigelingen onder de katholieke partij niet, wierden vrienden en kennissen niet bevoordeeligd van Jan en alle man, wierd alles -vooideeliger aanbesteed ge lijk het drukken der kiezerslijsten enz., er zou geld zijn om de onverdiende ellende van werk- menscheri en kleine burgers te lenigen Denderbobe zegt, dat het katholiek ministerie eene nationale commissie heeft aangesteld om de middels op te zoeken en de maatregelen voor te stellen in 't belang der kleine burgerij. Bijna geene week verloopt of die commissie vergadert, maar Londen of Parijs zijn op geen enkelen dag gebouwd geworden,... om wat patiëntie dan bij den H. Man-Job, 't is nu op 't oogenblik de negendaagsche begankenis ANNONCEN Rechterlijke i fr. per regel. Reklamen 20 centiemen per regel. Annoncen dikwijls herhaald 10 cent. per regel. Andere annoncen worden opgenomen met akkoord Alle briefwisselingen of strijdpenning moe ten elke week \óór Donderdag avond om 8 ure, ingezonden worden. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ABONNEMENTSPRIJS Ongeteekende brieven worden niet opgenomen. Berichten over werkstakingen en grieven moeten door de Vakvereenigingen gestempeld zijn. 3 maanden 6 Een jaar Een jaar fr. 0,40 0,75 i,5o Buiten België 4,00 Men abonneert zich op alle postbureelen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 1