De Volksgazet van Aalst ONSVOLK Solfègelessen. Neeu ze kunnen niet flewel, n«wingek>eoers, ziet ge nu wie met u den spot drijft. Dknderbode, hel orgaan dei- katholieke gemeenteraadsleden, verdediger van katholieke Kamer- en Senaatsleden, verdediger van Kerk en Godsdieust, zend u naar St-Job om wat patiëntie Sedert 1886 is er uit den schoot der katholieke Kamerleden een commis sie benoemd, otn den toesiaud van de kleine burgerij te onderzoekeu en trachten te verbe teren. Eeo-en-twiiatig jaren dus verken die mannen om uwen toestand te vei beteren,sedert dien hebt gij nog voor geene andere kandida ten gekozen, en wat is nu uwe beloooing L)at vele van u de twee eindjes van 't jaar niet kunnen aaneenkooopen. En om u te helpen, geven z'j u voor troost, u te wei.den bij den H. Man-Job. Voorwaar, men moet duiven, eri boe meer een hond g schopt wordt, hoe eerd- r hij zijn meester streelt. Dit ondervinden de katholieken, en daarom drij-en zij mei hunne kiezers en gansch de bevolking don spot en zeggen voor hun reden, op straf van verdoemenis zult gij katholiek zijn, of gij zuil niets zijn, en veie werklieden zoowel als kleine burgers, zijn en blijven katholiek tot hunnen eigen ondergang, want die beide partijen moeten zich op zichzelve steunen, en van niemand hulp of troost ver wachten als van de klasse die vrij en onbe wust de nederige ter hulp wilt komen, en geen een-en-twintig jaar noodig heeft, om niets te doan, maar altijd en voor allen strijden om d.' armoede te bannen en de groofé rijkdom men uit te breiden aan alle voortbrengers. J. S. gaat wtg. Eer.e ploeg is er reeds te La Louvière, eene te Couillet en velen zijn er reeds aan 't werkte Brussel, in Aalst en elders. Nu maandag om 2 1/2 uren vertrekken er opnieuw een dertigtal naar Jolimont, Houdeng. La Louvière, alwaar ailen reeds werk en logement hebben gevonden. Verschillige meisjes zijn ook reeds ge plaatst en hebben elders werk gevonden. Waarlijk hun vertrek is aandoenlijk en de meesten weenen van woede, omdat twee of drie individuen zou maar over het leven van 1200 werklieden mogen beschik ken. Zal dit eeuwig duren Neen, want hier mede hebben de werkmenschen het klaar ste bewijs dat de maatschappij waai in wij leven slecht is ingericht en zij dienen mede te helpen om dezelve te vervormen, waar in den arbeider za! geëerbiedigd worden, in plaats van hem te verachten zooals nu het geval is. Telkens onze mannen optrekken zijn er groote stoeten, een bewijs dat de bevol king met ons sympathiseert. I11 Aalst zijn er nu reeds veel kinderen geplaatst en ongetwijfeld trekken er maandag een aantal naar VERVIERS bij de vrienden, die ook de hulp van 't volk hebben noodig gehad, wanneer zij zoo wreed door de kapitalisten zijn geteisterd geworden. En nu beginnen wij voor goed met de meisjes te verplaatsen, daarmede kunnen de werklieden op hun gemak wachten, naar de toegeving der heeren. Alle Zonda«en om 10 1/3 ure 's morgens, solfègelessen voor de volwassenen die reeds muziek kennen, in 't lokaal Hand aan Hand. Karei Van der Weirscl». Het is waarlijk wraakroepend als men ziet welk een graoten en langdurigtn strijd men in de Filature et Filteries reünies te Aalst moet voeren, om er, opslag van 25 centiemen per clag te bekomen Het is nu reeds 8 weken cat den strijd duurt en nog willen die heeren niet toe geven. Mogelijk kunnen z:j niet, zal men ons antwoorden, maar hierop antwoorden wij met hunne vette winsten, die wij nu echte cijfers zulle in ons bezit hebben In een onzer vorige nummers hebben wij de bilans afgekondigd van dit fabriek tot 't jaar 1898, 't jaar dat zij zich ver smolten hebben met andere fabrieken Sedert dien waren hunne actiën nomi natief en moesten zij dus hunne bilans niet mejer openbaren. Doch van de netto winsten moet er niet te min jaarlijks aan den Staat 2 0/0 wor den betaald, als patentrecht op de Naam- looze maatschappijen, en het is door dit patentrecht, dat wij kennis hebben kun nen nemen, van hunne winsten Om nu den lezer een gedacht te geven, tot op wat de heeren die netto winsten weten te doen versmelten en aldus no? •een goed sommetje op dit patent!echt in te sparen, willen wij eens de vergelijking maken van den afgekondigde» bilan in den Moniteur van 't jaar i898 en het aan gegeven cijfer hunner netto winsten van dit zelfde jaar. De Moniteur kondigde aan 777,000 fr. winsten. Die heeren hebben betaald voor 452,671,12 fr. Het verschil tusschen die twee sommen moet men zoeken m het amortise.- ren op gebouwen en machienen, in het betalen der hooge locnee aan administrateurs en commissaries, die nu hunne werklieden een loon van 2,5o fr. per dag weigeren. Het is dus meer dan het derde gedeelte van de winsten, dat men gebruikt voor amortissement en loonen aan hen, die enkele uren per dag werken. Dus de cijfers die hier nu volgen, no pens hunne winsten mag men gerust met een derde vermeerderen om tot de werke lijke winsten te komen. In 1899 hebben de heeren van de Fila ture et Filteries réunies eene winst aan den Staat aangegeven van 535,385.07 fr. In J900 1,062,898,90 fr. In 19m 323.968,25 fr. In 1902 502.90=1,64 fr. In 1903 938,019,65 fr. In I9°4 990,2x6,74 fr. In i9o5 723,333,01 fr. En in 1906 1.308,226,98 fr Wanneer wij nu uitrekenen, wat die heeren jaarlijks aan loonen uitbetalen, aannemende dat al de werkmenschen meisjes en jongens, kinderen en ouder- ingen, meerderjarigen en minderjarigen, een salaris winnen van 2,25 fr. per'dag en dat de 1200 werklieden jaarlijks 300 dagen werken, dan vinden wij dat die heeren, aan loonen jaarlijks betalen 810.000 franken, of 498.000 franken min, dan ze aan loonen betalen, ofwel om ons aeter te doen begrijpen, dat ze verleden jaar achter iederen werkman per dag heb- xen gewonnen 3,63 fr. na hem reeds 2,2= Ir. te hebben betaald. ©it maakt indien de heeren een aLe- meenen opslag van 25 centiemen per dag Iaan hunne werklieden toestonden ze dan achter klein en groot, jong en oud 3,38 fr. zouden hebben gewonnen. En het is in zulke omstandigheden, dat I men de werkmenschen weigert een loon j van 2.5o fr. toe te kennen En zulks is toegelaten door de wet Daar kan de wet niets tegen noen, daar voor is zij onmachtig Enkele indi viduen beschikken hier over het leven van 1200 werkmenschen, de hongerige werklieden moeten dit met gevouwde armen aanschouwen of spoedig zijn agenten, gendarmen en soldaten daar om in net volk te moorden, om ten dienste te staan van die mooië uithongeraars. Kruipt in den grond lafaards, want ge zijt niet waardig dat de zon overu schijne! En gij werklieden, die tot heden nog altijd hebt gedacht dat er langs wettelij- ken weg iets ten uwen voordede kon ver overd worden met voor de liberalen en katholieken te stemmen, begrijpt re nu hoe deerlijk ge u hebt bedrogen Liberalen en katholieken zijn opvol- gentiijk meester geweest en nog hebben zij op dit gebied niets voor I, gedaan, en dit komt omdat liberalen en katholieken kapitalisten zijn. die enkel zorgen voor hunnen zak. -Steunen zij u nu, met eenig geld in uwen Arijd, 't is om zand in uwe oogèri te wer pen, de kiezing is aanstaande en dat is hun doel. Ja, er kunnen rechtzinnige li beralen en katholieken zijn die -het goed meenen, .maar zij zijn er raar en worden weggecijferd door dezen, die enkel voor staanders zijn van de coffreforts. I)aar waar zij de macht zijn, daar waar zij alles kunnen ten uwen voordeel-a, doen zij niets, en dit moet ge onthouden. NICHFLS Ai.frkd. heefteen feniks op zijnredaclie-bureel,schrijver welke alle gedacht te boven gaat. blijft.bij zoo voorts brosseien binnen kor ten lijd, zijn alle dompers en socialisten laarebil. 1) De socialisten zorgen voor hunnen winkel en schreeuwen tegen de fabriekanten, beloven rotte pataten aan de werklieden enz. schrijft de feniks. Wij welen dat hier eemge liberalen tenen de coöperatieven zijn, maar niettemin zijnrij io uoedte verstandhouding met hunne vrien den cooperateurs uit Antwerpen Help u Zeivers uit Gent Werkersversverdedigers uit Brussel Liberale Bakkerij enz enz Waarom bekampen zij die liberale coöperatieven niet'? Of is het misschien zoo bij de liberalen Coö peratieven stichten waar zij aanhangers heb ben, er tegen zijn waar zij geen of weinig aan hangers tellen; nog altijd blijven de welweters ons een antwoord schuldig. Is het waar dat gij, liberalen, na de toeko mende gemeentekiezing ook eene bakkerij gaat oprichten Zoo ja, kan kunt gij a! de dom pers en socialisten verkneden in deeg, en dan herbakken om zoodoende liberalen te bakken! 2) Dokter De Paepe was een geevachtig man, en wordt niet gevolgd door zijHe opvolgers die hunne frak niet weggeven, en geene an dere hebben om aan te doen schrijft die feniks, de liberalen geven veel, zeer veel, en doen vele werken van bermhertigheid. Van Langenhove en Cumont zij.: ook twee oud gekende liberalen, en die geven zoodanig veel, dat zij op hun fabriek verleden jaar ach ter iedere werkman (1200; drie franken acht- en-veertig centiemen per dag hebben gewon nen,en een strijd acht weken laten duren om dat te verminderen met 0,25 fr. per dag, dan zullen zij nog 3,23 fr. per dag en per werk man winnen, zonder de meer winst die zij zullen hebben van den opslag van garen, die al de klienten van nu af al moeten betalen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 2