3) Orize vlag is rood, ons zinnebeeld eene vrouw met een zwaard in de hand, onze zan gen zetten aan tot oorlog, haat, strijd, ver nieling en bloedvergieten, zeevert hij verder. Ware dit zoo, in sommige omstandigheden zouden geen strijders beleid worden zonder opstand, gelijk deze welke nu aan gang is het tegenovergestelde is waar. .en daar zijn Huizende bewijzen van. Meer uitleg hierover niet. 4) Wal de verkoop van alkool betreft, kunt gij in onze beide lokalen niet bekomen, ter wijl zij zelf, het verkoopen in hun lokaal en tvpieken hebben, welke er hun schoon en vel ieven aan te danken hebben, aan den giooten verkoop van machers. 5) Wat nu de vrijheid betreft en het uit sluiten van Me Bruyne en Baudewyn, aanzien wij dit als een plicht van elke mandataris zich te onderwerpen aan de partij, ofwel moet hij den laktiek volgen ofwel buiten Bij de liberalen is dit anders gesteld I Bij de stemming voor het achlurenwerk in te voeren n de koolmijnen der Kempen, stem men liberalen voor bet ontwerp, stemmen liberalen tegen het ontwerp, onthouden libe ralen zich, zoodanig dat een groot werkers- arrondissement als Geut geer.e enkele stern voor of tegen heeft uitgebracht. Tut wat dienen zulke volksvertegenwoordi gers dan,als zij toelaten dat den eeuen de stem raag vernietigen va den anderen en zoo doende de regeering steunt 6) Wat nu de vermindering der werkuren betreften groote loonen bij de socialisten zijn wij altijd bereid te.laten onderzoeken, in de zelfde nijverheden als de onzè en met die der •patroons, waar de werklieden minst werken en meest winnen Wat de weverij van Gent betreft zijn wij benieuwd te weten hoevee! liberale fabrikan ten de voorstellen zullen aannemen, hun door de Samenwerkende Weverij van Gent voorge steld gelijke werkuren, gelijke tarieven, zelfde voorwaarden van werken op alle manier. Het getal zal voorzeker klein zijn, want de werklieden kunnen niets veroveren of het moet veel moeite, strijd en opoffering kosten, omdat de fabrikanten van alle kleur dezelfde zakkenvullers zijn, ten koste van het hloed der werkers. 7) De afschaffing vragen wij niet van feest en kermisdagen, want daarvoor stemmen onze gekozenen overal de subsidie, wel te verstaan, als het een edel doel heeft, maar dat wij een verletdag vragen op ie Mei, in vervanging van een van de doorbeestige dagen als verlo ren-maandag of dergelijks, dat de liberalen daar tegen opkomen is hunne zaak, maar toch zullen wij hel doordrijven, omdat wij er de beteekenis van kennen, (de liberalen ook). Ncch domper, noch socialist kan zich ten slotte wenden bij den heer Vander Schue- ren,die openlijk dierf verklaren dat alle werk lieden moeten socialist zijn, daar is hunne goede plaats, daar strijden zij voor hunne belangen. J. SANDERS. Ze zijn er niet tegen Tegen wie Wel legen de stakers. Ik begrijp u niet. Wel 't is den Beer Schepene Meert die ons deze week zegde, dat wij schreven dat den Heer Burgemeester tegen de stakers niet is, want dat wij wel weten de waarheid niet te schrijven, als wij hem dit ten laste leggen. Wel M. de Schepene, wij zijn bereid dit te bediscuteeren, '1 is eender met wie, maar •wij zeggen en houden staan, dat den heer Burgemeester in SCHIJN met de stakers is, en in werkelijkheid met de rijke FABRIKAN TEN. Allez, allez Zeker M. de Schepene, wanneer men een strijd geedkeurt, dan moet men het moge lijke toestaan, om hen te doen overwinnen, en juist het tegenovergestelde doet hij. Ons wordt erdoor zijne macht verboden omhalin gen te doen, en nu verleden week heb ik in de Molenstraat opnieuw bestatigd dat er een paar nonnen van huis tot huis gingen en bedelden voor den Congo. Ja, maar't uwe is voor werkstakers I Het onze is voor stakers en het meest voor gedwongene stakers, die onverdiend honger lijden. Hiermede moesten wij voorts redekavelen over de werklieden die wij noodig hadden, daar den tijd heel kort was, anders zouden wij den heer Schepene hebben herinnerd, dat den heer Burgemeester ons geen antwoord heeft gegeven als wij hem vroegen den schouw burg le mogen gebruiken voor een concert ten voordeele der stakers, en dat hij zelf geen ant woord geeft op een schrijven hem door het Onpartijdig Comileit öcxopdfir*er eene dringende gemeenteraadszitting wordt ge vraagd, om eerie subsidie te stemmen van 10,000 franken ter ondersteuning der stakers en gedwongene stakers, maar wel integendeel bevelen geeft onze mannen te vei volgen, die zich hebben geofferd om openbare omhalingen te doen En nu laten wij onze lezers oordeelen,maar wij denken, dat allen zullen zeggen, dat onze Burgemeester huichelt wanneer hij zich wil doen doorgaan als zou hij in 't voordeel der stakets handelen. Wit op zwart is dit bewezen en wij zullen hel hem dan ook op tijd en s'ond herinneren. Noch domper, noch socialist. Nichels. Zeg, lieve lezer, kent ge de Volksgazet, vroe ger de Volksvriend,nog vroeger de Dendergalm, nog veel vroeger het Verbond, en thans het Liberaal Democratisch Weekbiad van Aalst Neen? kom, dan moet ge dat volstrekt eens lezen. Kijk, straks mogen we Volksgazet en Volksstem nevens elkaar plaatsen, wat aangaat de pretentieuze en scheidende t.al. Och, was het daarom dat men nu eens voor goed eene andere richting ging geven aan de liberale partij en haar orgaan, eene richting, die zelfs moest aangetoond worden door den titel Volksgazet Is dat de gazet VAN en VOOR het Volk Meent de redaktieraad werkelijk de inwoners van Aalst over te halen tot het liberalism met het geleerd aitikel «Noch domper, noch socialist waar de groote. geleerde opsteller een, Multatuli plaatst nevens een Fourier, een Owen en een Cobden 't Is om te barsten van 't lachen. Neen, zie, kwaad willen we ons niet maken, als gij zelf wie sprak er van hard schreeuwen heel uw woordenboek uitgiet, zoodanig dat eeuwig heid, rijstpap, zilveren lepels, leeperikken, den leepen maf van aan 't Bornputjen toch niet - bakkerij en winkelkwestie, bedrog, oorlog, haat, strijd, vernieling, bloedvergieten, jenever- kroegen, millioenen-bezitters, kopstukken, zweet der werklieden in een artikeltje voorkomen be nevens de muziek der Serafijnen, de pan van Lucifer en de kudde van Paxurge. Neen, dom is die schrijver niet We moeten buigen voor de geleerdheid Van hem die dondert op grootspraak en fanatism joist DOOR MID DEL VAN grootspraak en fanatism Dat is een echte kunst We moeten eerbiedig onderdoen voor de knapheid van hem, die och 't is toch zoo grappig Multatuli naast Fourier zet, en geen enkel degelijk, wetenschappelijk boek kan aanhalen van moderne, eerlijke en ontwikkelde geleerden van onzen tegenwoordigen tijd, die voorzeker, door een vingerknipje van onzen Aalsterschen doctor in de politieke, ekonomi- sche en sociale wetenschappen, met heel zijn theorie de lucht zou invliegen. Neen, niet waar, M De Blieck en M. De Windt, ge zult ons niet aanraden den strijd te wagen met hem, die andersdenkenden als sullen uitgeef-, welke zich laten paaien door rotte patatten M. De Windt Albert, gij moet dien geleerde kennen, want gij zit in den opstelraad van het Liberaal Democratisch blad zeg me dan eens is die man sterk gespierd Zou die man rotte patatten durven gooien naar mijn hoofd Aadèrs zou ik wel eens gaarne dob;, tteeren met hem over Charles Fourier hij heet toch Charles niet waar en zijn Théorie des quatrc mouve- m'en'ts ct des desiinées générales, die by in :3o8, uitgaf, en dat gansch zijn kosmo; onisch stelsel bevat andets wou ik wel eens met hein in het openbaar spreken over Fourier's Théorie de i'unité universelle óf over Le Nouveau Monde industiiel et sociétaire anders wou ik wel met hem eens handelen over Pièges et charlatanisme des deux sectes de Saint-Simon et d'Owen (O Owen en de geschiedschrijver van de Volks gazet van Aalst scheidt u enkel dooreen komma var, homier,die u voor een kwakzalver uitgeeft o, ot'ci Lh Fausse industrie morceilée. O go- leerde die ik niet ken, maar die zeker ge leerd, diep geleerd moet zijn Vreesde ik niet uw lotte patatten, dan wilde ik wel, bij pot en pint want zoo discuteeren gewoonlijk de geleerden in 't lokaal van de Liberale Associatie u hooren uitlegging geven over de zeven op- vclgende maatschappij vormen i:i de ontwikke lingsgeschiedenis der menschheid, volgens Fourier; zonder twijfel zoudt ge ook kunnen spit ken over zijn a jz hootdhaitslochten, zijn phalange en zijn Volmaakte Harmonie Och, wat spijt het me dat ge met rotte patat ten gedreigd hebt, ik had u zoo graag over Robert (is het Robeit O wen gehoord, en over zijn g: oote katoeniabriek in Ncw-Lauark, waar hij voor het welzijn zijner arbeiders zooveel ver beteringen invoerde of over A new view of Society, ook al over The book of the new world. Gij, geschiedschrijver en woordenkoppelaar, gij moest me eens met uw redenaarstalent spreken over de fabriekswetgeving van Owen, over zijn verkollen aibeidsduur en zijn oprichten van werküedenvereenigingen. Maar, weer vrees ik uw rotte patatten anders noodigde ik u uit om me Cobden (is het Richard niet te Ieeren kennen als bestrijder der mono poliën en als hoofdvertegenwoordiger der Man chester-school. Hooggeleerde, verklaar me eens zijn speeches ou questions of Public Policy, en rep eens een woordje over den Cobden-Club, in 1869 te Londen gesticht, en ook een woordje over de Duitsche school van vrijhandel. Genoeg daarover ik houd het met u, schriftgeleerde, de verstandige werkman is noch domper, noch socialist hij is liberaal, kort en goed liberaal, want hij heeft ondervonden ea ondervindt nog dat de liberalen hem brood ver schaffen in tijd van nood, dat ze de onkosten van kraam en afsterven helpen betalen, dat ze de GEDWONGEN werkstakers ondersteunen, dat ze werkstakers van een andere fabriek in de hunne de deur wijzen, dat ze met katholieken aan een schoteltje zitten om de dividenden op te strijken en dat ze gezamenlijk het hoofd bieden aan de rechtvaardige eischen van het werkvolk de verstandige werkman redeneert beter dan de geleerde van de Volksgazeten ondervindt dat de Liberalen tegenstrevers zijn van de wer kerssyndicaten, omdat door die syndicaten lots verbetering aan den werkman geschonken wordt; de verstandige werkman ziet klaar en onder vindt dat liberaal en konservatcm* arm hetzelfde koordje trekken, als het er op aankomt den ar beider onder het dwangjuk te houden de ver standige werkman opent zijn oogen en ontdekt dat liberaal en klerikaal gearmd loopen, telkens wanneer werkmanswetten besproken worden, niet om deze er door te helpen, maar om ze te bestrijden de verstandige werkman kijkt om zich heen en het treft hem o winkelkwestie dat liberaal en katholiek zich zelf en aan elk-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 3