Aan de Tabakbewerkers NOCH KATHOLIEK, NOCH SOCIALIST. Ondersteuning voor de werkstakers van de Filature et Filteries Eéunies Engeland, eerste gift 1250.00 fr. Totaal 9799,30. Wilt ge een prachtig fantasie-hemd koopen komt dan eerst zien in Hand aan Hand Daar- vindt men de schoonste en prachtigste keus aan ongelooflijken lagen prijs. Alsook schoone Cols en Strikken. Groote keus van prachtige en sterke Schoenen. AALST. Stielgenooten, Men kan zich alle dagen als lid der Tabak- werkersvereenieing aangeven in het lokaal Korte Zoutstraat of in Hand aan Hand De inleg is i5 centiemen per week, waarvoor men in geval van staken 7,5o fr. per week ontvangt Dronkenschap beslaat niet meer. Een monster van 't merk waardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. V. De Valkeneer, Esnlanade, 15. ander grond en industrie als eigendom toeken nen, die gemeen goed zijn de verstandige werkman moet de blauwe vlag volgen daar vindt hij hulp steun, moed, volksbeschaving, ontvoogding, vrijheid, maar hij moet zorgen dat hij den vlaggedrager niet te dicht op de hielen volge anders kan hij in een wagenspoor verzei len of in een modderpoel terecht komen, waarin hij dieper en dieper zakt en te vergeefs zijn armen zal uitsteken tot redding en verlossing, want de vlagsedrager en de anderen, die hem omringden, spcien terwijl biljart in de tweede benedenzaal van de Liberale Associatie. Het kon ook wel gebeuren dat die verstandige man wel getroffen werd door een rotten patat, die zijn mikpunt mist, en dat ware hoogst jam mer, want het schijnt dat men van de wonde nooit geneest, gezien de bijzondere soort van rotte patatten. Als het zoo is, dat men met rotte patatten gooit achter de blauwe vlag, dan volg ik met u niet, verstandige werkman, want ik houd vol strekt niet van iets dat rot is al was het zelfs de raad van een democratisch weekblad van Aalst 1 Dit is den titel in de liberale Volksgazet van verleden zondag, waarin den schrijver beweert, dat eer.en werkman noch domper, noch socialist kan zijn. Wij verzenden den schrijver bij Mijnheer Odilon Van der Schueren, liberaal gemeente raadslid onzer stad, die beweerd heeft in tegen woordigheid van menige getuigen in de Café van M. Pol Boin, Groote Markt, alhier, dat ware hij een werkman, hij een der hevigste socialisten zou zijn. M. Odilon heeft gelijk'. Overdracht 7358,12. Van den vetzolder i.oo. Omdat de Üesch kwaad is op een jongen 0,25. Van Brochuren 25,70. Bal Ninove 17,90. Ninove, van den twijn- dersbond 17,90. In de bus 6,o3. De kaartspelers in Hand aan Hand r,3o. Boekjes verkocht Ver- eecken 2,01. Gits Edmond o,5o. Luyckx o,5o. De Neef J aak 0,50. De Neef Jean 0,20. Cornand o,25 De Schutter 0,25. Van den Bossche o,5o. Van der Meulen o,5o. De Geyter o.5o. Van Cutsem 0,50. Rimbaut. 0,40. Gezongen door Augusta De Wit, bij Pet> us Van der Meulen 1,60. Bij denzelfden door Augusta x,3i. Gezongen door Feiix 0,30. Onbekend o,5o. Een lied ge- zong, n door Leopold Spaens bij Camiel Van Nuffel 1,34. Gezongen het lied Van Beveren door Charles Spaens, bij Antoin Corneiis 0,67. Ge zongen De vrije Socialist, door Siyerin Blanc- kaert 0,67. Inschrijvingslijst r,r 29. 17,95. Van de bodens bussen 98 26. Gezongen door Con stant Van de Velde, bij V.,n Pamel 0,82. Omdat Thecphie' papier moest geven tegen zijn goesting o,io. Omdat Poileka.is r-pgeklopt wordt van j Theophiei 0,10 en riaaioin is' P. lle kwaad 0,10. Gezongen door 1 Icyvaei'Fians, den 1 weezang 0.85. Vouw an Pamel o,5o. Door Vergeylen ij Poeier vu P oiydoor .00, .ie Miiitaiien. ge zongen bij Lonssens 1.1-2. Ii schrijvingslijst i.r 27 2.25. La Louviè e Gezongen Au Café Malinois, door Stiybo! Joseph 2,02. In het Volkshuis, dooreen vriend van La Louvière, een vlaamsch lied gezongen i,55. Van het Syndikaat der Mijn werkcis te La Louvieie 30,00. Gezongen door Livinus De Smet, Au Café Maünois r,52. Vervier? Fédéiation Neutre des Syndicats des Filatures de Laine Cardée, Verviers. r5o,oo Aalst Van de Steenkappers en Zagers in witte steen r,6o. Petrus Feman 1.00. Camiel Van Nuffel 1.00. Lied gezongen door Alfons Cornand, bij Petrus Van der Meulen i,i3. Ge zongen door J. Verbrugge, bij Alfred De Ger.dt 1,05.Fédéiation Libre des Ouvriers et Ouvrières du Peignage 262,50. Bij JSpitaels, tot onder steuning mijner broeders, Eg. Vernimmen r,oo. Ik laat mij ook niet trekken, Frans Van Mol r.oo. Tist uit de Koolstraa', geeft met plezier 1,00. Van twee eigenaars 2.00. Omdat Felix naar Opwyck gaat Wouwen 1,00. Omdat Jaak niet wist, van waar hij kwam 0,20. Een meester- schrijnwerker 0.20. Alfons de katholiek, schudt zijn zak ledig 0,09. Omdat Felix bijna in ons stiaatjc is 0,16. Van een g^ ed hart, naamloos 10,00. Terug betaald van expres r,oo. Inschrij- vingslijst nr 35, 1,40. Filature du Canal 7,50. Socialistische Tabakbewerkersbond van Aalst, 3dc storting 25,00. Matthieu Frans o,5o. Van Malderen Marie 0,50. Syndicat Neutre des Pres- seurs, décatisseurs, Magasineurs et Emballeurs de Verviers i5,oo. Vrouwenvereeniging Geer- aardsbergen 10,00, Omdat Vuitjen den flesch- kensman een werkelooze werk verschaft o,25. Herbergiers denkt aan dien man 0,25. Want hij is op ronde 0,10. Omdat Leo zoo kwaad is 0,10. Omdat Leo hem Paus geschoten heeft 0,10. Omdat er zoowel gedanst is op St-Job-kermis bij den beminder der werkeloozen 0,10. Spin ners en draadjesmakers der Filature du Canal 6,00. Cornand Camiel 0,50. Een lied gezongen in de Pluimkens o,36. Gezongen op een feest door Domien Verdickt, bij Frans Luycx 1,10. Leuvensche Federatie 75,5r. Van omhalingen in de Volkshuizen te Biussel 125,00. Rondge- haald door Marie B. op 't fabiiek Torley, al waar Hortence, Melanie en Delphine hunne zusterlijke liefde hebben verloren 2,65. Op 't Vellenfabriek in de caoutchouckuipen zijn er drie die niet willen geven 2,40. Van de Scheer ders 0,63. Van Amant Victor, Nichels Victor, Amant Petrus, Huylebroeck Jan, Perdaens Emiel samen 1,70. Gezongen bij Trof- faes Meuleschettestraat 1,23. Bussen Ninove 59,06. Van de lustreerders Ninove 3,00. Van eenige wevers van 't fabriek X 4,70. Z. V. 0,50. Meganck Josse 0,20. De Coninck René 0,20. De Coninck Alfons 0,20. Ferpatien Frans 0,20. Eylenbosch 0,20. Gezongen door Speeckaert, bij Charles Smet 0,89. Gezongen een lied door Clementine De Nys, bij Em. Meersman o,g2. Een lied gezongen door Jozef De Schryver, bij onze Gentsche werkbroeders 0,80. Door den- zeltden 0,70. Gezongen een lied door Franciscus Roggbé 0,65. Van kassen ontvangen 1,70. Van de boekjes 4,10. Podevyn 0,50. Van den Bos sche o,5o. Schutyzer o,5o. Lippens o,5o. Mer- tens o,5o. Flips o,25. Vergeylen 0,25. Bocqué o.5o. De Bedelaars door een vriend bij Jan De Meeter 0,91. Door de familie Flips, bij de zelfde 0.54. De Rest zwijg ik stil 0,80. Ik durf niet bij den zelfde o,58. Den Tram, bij den zelfde 0,82. Overschot vaneen vergeten zet bij de zelfde 0,16. Omdat een Lippens, eene chiktabak gekregen heeft van een werkstaker 0,20. Het Meilied door Eduard De Troyer o,5o. Een lied van den Meiboom o,3o. Het Meilied gezongen in de Ark van Noë, do- r de klucktige jongens 0,49 Omdat twee Meiboomgasten bij Tinne gingen en er het Meilied zongen 0,10. Van Benoit Baeit aan L Spitaels o,50.Van een zet onleesbaar Oostende o,5o. Omdat Camiel Van Nuffel zijn kosten niet wilde van twee pinten 0,20. Goössens doe er nog een pint bij o, to. Association des Nettoyeu- ses Verviers 50,00.Van brochurenverkoop 1,10. Onbekend 20.00. Tweede storting, St.-Nikolaas 10,00. Van eenige wevers van 't fabriek X. 4,98. Weverij Marcband 10,47. Op het fabriek Textile moeten de vereénigden hunne plicht begrijpen, rondens inrichten, enz. 0,65 Van eenige spinnet s en draadjesmakers 3,45. Fabriek Moncarnie 6,72. 1 abakbewerkeis Dendauw steunen hunne broeders zoolang zij strijden 7 44. Biuinverwcrij 0,90. De vereenigde strissers x.io. Van twee bussen 4,58. Van eenige kameraden van De Nayer i.75.Kinders smokkelt veel bij den onder kruiper in de Koolstraat 16,71. Omdat de lange met zijne ledige kar weggereden was 0,20. 11 1 inn mil in—t,\ \\-nnswwrnss^-:^z^:, .y,ru:m Gladslijpers Dierickx Leopold 0,20. Aman- dus Dierickx 0,20. Welleman Jan 0,20. Mercoen Louis 0,20. De Neef René 0,20. Amant Frans 0,20. De Moor Odilon 0,30. Emiel Munck 0,10. Albert De Coster o,io. Van den Berg Livinus 0,20. Van Cauwenberg Frans 0,20. Molen Alfred 0,20. Molen Jozef 0,20. René Boxstael 0,20. De Backer Jozef 0,20. Vinck Nicolas 0,20.Buys Petrus o,ro. Blanckaert Joannes 0,15. De Bruvn Theophiei 0,20, Wasteels Jozef 0,20.Guns Jozef 0,20. Eylenbosch Benoit 0,20. Verbrugghen Jozef o,30.Van den Brempt Petra? «V20.T rwwers Gustaaf 0,20. Lauwers Louis 0,20. Litithout Henri 0,20. Permentier Louis 0,20. Bombeeck Josse 0,40. Roels Jozef 0,20. Malderie Alfons 0,50. Coessens Pierre 0,70. Roelandt Camiel 0,20. Van Iseghem Jan 0.20. Nichels Frans 0,20. Van verledene week niet verschenen, Nichels Frans 0,20. Voorhaan G. 0,20. Voorhaan Jan 0,20. Malderie Alfons 0,20. Kan ingegeven worden in Koffie,Thee Melk. Likeur, Absint, Bier, Water of in het voedsel- zonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van weet. Het CO/A POEDER bezit de won derbare eigenschap om tegenzin tot drinken van sterken drank (bier, wijn, absint, enz.) bij den dronkaard op té wekken. Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat de echt- genoote, de zuster of de dochter van den verslaafde het hem kan toedienen, zonder.zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit be hoeft te weten waaraan hij zijne red ding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van du.i- zende gezinnen hersteld, duizende personen ian schaamte- en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nut tige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en geluk kig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder vee spreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 'zijn. Correspondentie in alle talen der wereld. Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depót te Aalst Onze depothouder reikt het attestenboek gratis uit aan hen, di# er aanvraag voor doen, maar geeft geen gratis proeven. Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZA INSTITUTE, 62. Chancery Lane Londen, 79! Engeland. Wacht U voor namaaksels. Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel te"-en dronkenschap. Uitgever: P.De Neef.St.-Vincentiusstr. 5, Aalst. I Aalst drukkerij der geb". Boeykens. Varkenstn-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 4