Heden Zondag Vertrek Bravo Volksgazet 7e Jaar. N° 21. Prijs per nummer2 centiemen. 26 Mei 1907. Weekblad voor iïet Arrondissement Aalst. Maanstraat, 18, AALST. van een nieuweu groep Kinderen der Werkstakers naar Verviers. Bijeenkomst in Hand aan Hand om 10 uren juist. De fanfare stapt vooraan. Het Recht van Werkstaking. Tusschenkomst van den Staat in sociale vraagstukken. Heden ten dage zijn er maar weinige j menschen meer, die het recht van werk- j staking meenen te moeten ontzeggen aan j onze arbeiders het zijn de rijke patroons, 5 hun families en hun bevoordeeligden. Ieder weldenkend,redeneerend en onbe vooroordeeld persoon erkent het recht van werkstaking in de privaat-industrie. We moeten daarvoor geen haat inboezemen bij de werklieden voor hun meesters, we moeten daarvoor geen opstand aanspre ken recht is recht, en wat billijk is moet erkend worden. Niemand zal betwisten dat het onge hoord is duizenden en nog duizenden te winnen, opeen te stapelen of te verkwisten, en slechts een hongerloon uit te betalen aan de werklieden die den fabrikant hel pen in het bijeengaren van dien rijkdom. We zeggen een hongerloon, want deftig kan de werkman niet door de wereld met zijn heel huisgezin, wanneer hij maar zoo karig betaald wordt voor zijn harden ar beid zooals het thans gebeurt. Van wat men zich zelf toekent, van wat men zelf zich gunt, mag men toch een deel afstaan aan degenen, die u helpen. Een ander oordeel druischt volkomen te gen de gezonde reden aan en ook tegen de openbare zeden Niemand hoe machtig hij ook zij heeft het recht een ander mensch. een ander gevoelig en redelijk schepsel, als melkkoe te gebruiken nie mand wie hij ook zij heeft het recht de lichaams of geesteskrachten van een ander te bezigen en hem enkel te geven datgene wat hij noodig heeft om in het lé ven tè blijven, terwijl HIJ zwemt in 't midden van zijn kolossaal fortuirgroo- tendeels gewonnen door rniddel van die vreemde krachten. Dat is volstrekt zede loos, dat is een diefstal, dat is moordda dig, en dat zou dienen gestraft te worden, evenals men straffen oplegt aan degenen, die de openbare zeden met de voeten trap pen of die een moord of een diefstal ple gen. Wanneer geen voldoening gegeven wordt aan de billijke eischen van de werklieden, dan hebben dezen het recht hun arbeid te staken, om, zoo doende, hun patroon wellicht te verplichten men schelijker tegenover hen te handelen. Maar, daar het schijnt, dat er nog zooveel rijke fabrikanten zonder hart gevonden wor den. fabrikanten, die liever de arme kin dertjes, vrouwen en werklieden zien kre- veeren van ontberingen en van overspanning in den arbeid, dan te trachten eenigszins hun lot te verzachten, met wat duizenden van hmn winst af te staan en, aldus han delende, de vriend van den werkman te worden, dient er wat anders gedaan. Als geen paal en perk gaat gesteld worden aan de uitbuitingen van den werkman zoowel voor zijn loon, als voor den duur van zijn arbeid zouden we kunnen wreede tijden beleven. We mosren nietlangcr de rechten-mis kennen van de brave werklieden tot vol doening van eenige rijke meesters, omdat wij er misschien van onze vrienden bij tellen. Nog eens rechtvaardigheid gaat boven allesDaarom zijn wij partijgangers van de tusschenkomst van den Staat, wat aangaat minimum van dagloon en maxi mum van werkuren. De Staat dient zijn volk te beschermen, zoo niet geeft het goevernement een slecht voorbeeld van vaderlandsliefde. Als men zijn vaderland lief heelt en wil zien groot worden en een eereplaats bekleeden, dan moet men ook op het oog hebben het geluk van zijn be woners stoffelijk, geestelijk en moreel geluk. Daarvoor is de Staat verantwoor delijk, en berust op hem de heilige plicht zijn tusschenkomst op te dringen om het lot van iedereen dus ook van den werk man in dden zin te verbeteren. Sociale wetten moeten er gemaakt wor den en nageleefd, waarbij het streng ver boden zij een loon te betalen, waardoor men iemand berooft van het noodzakelijke tot onderhoud van zijn eigen lichaam en van dat zijner vrouw en kirderen loonen moeten er betaald worden, opdat niemand meer verplicht zij te leven tegen alle voor schriften der gezondheidsleer en der mo raal in de werkuren moeten geregeld worden, opdat de krachten van den arbei der niet meer zouden ondermijnd worden voor zijn normalen tijd, opdat dus het menschdom bewaard blijve wetten moe ten er gemaakt worden, die een betere verhouding aanbrengen tusschen kapitaal en arbeid wetten moeten er gemaakt worden, die de werkmanskinderen koste loos een degelijk onderwijs, dus een goede opvoeding verschaffen, om van hen ver standige, wel ontwikkelde burgers te ma ken, bekwaam in het vak waarvoor ze zich bestemmen, en gereed om hun vaderland te beminnen, en niet langer zooals het zich maar al te dikwijls voordoet arm tierige, zwakke, bleekwangige, zieke, ze- delooze en brutale menschjes waaraan zij toch geen schuld hebben. De Staat heeft veel te verrichten, het is een heilig werk. Dat hij goed begrijpe wat hem te doen staat, en niet achteruitdeinze voor eenige vriendjes het verschil tusschen de klas sen is te groot dat moet ophouden tot heil en voorspoed van iedereen. Het echte liberalism moet dien weg der demokratie op die het anders meenen zijn konservateurs. (De Volksoazet). Dan toch eindelijk gedurfd Beter laat dan nooit, zegt het spreekwoord. Ge haalt er eere van O we wisten al lang dat er bij de Aal- stersche liberalen menschen zijn met een hart, mannen die willen voldoening geven aan de rechtvaardige eischen van het volk, maar nog nooit hadden ze 't klaar en duidelijk uitge drukt, ten minste toch nog niet door middel van het, orgaan der Liberale Partij, namelijk de Volksgazet Thans is dat geschied, verle den zondag, met hun hoofdartikel Recht van Werkstaking Tusschenkomst van den Slaat in sociale vraagstukken. We raden al de soci alisten aan dat te lezen. Als dat het programma is der Liberale Partij van Aalst, dan roepen wij volmondig Proficiat ProficiatNu gaat ge den weg der echte democratie op Als dat Uw programma is, Liberalen, dan beginnen wij vertrouwen in U te stellen, dan kunnen we metu meegaan, dan willen we u helpen en steunen in uw strijd om het schan delijk dwangjuk der klerikalen af te werpen, en we zullen hét doenwe beloven het u plechtig. In den persoon, die uw hoofdartikel ge schreven heeft, hopen we, omdat dat neerge legde programma het onze is, en dat moet nu ook voortaan het programma wezen der gan- sche liberale partij, wil ze éénmaal zegevie ren, en w il ze niet denzelfdeB on rechtvaardi gen weg bewandelen als de katholieken. We hebben gejuicht bij het lezen en het na gaan van die verschillende punten, die ver schillende bekentenissen, die echte geloofs belijdenis, want daarin treffen we al onze eischen aan. Als gij, liberalen, durft zeggen dat de af stand tusschen de kapitalisten en de arbeiders te groot is en dat het groot verschil moet op houden, als gij dirft bekennen dat de strijd van het werkvolk om geen hongerloon meer te ontvangen rechtvaardig is, als gij wilt verdedigen minimum van loon en maximum van werkuren, welnu, liberalen, dan staan wij aan uw zijde om u te helpen ia uw edel werk HT EN VRIJ ANNONCEN Rechterlijke i fr. per regel. Reklamen 20 centiemen per regel. Annoncen dikwijls herhaald 10 cent. per regel. Andere annoncen worden opgenomen met akkoord Alle briefwisselingen of strijdpenning moe ten elke week vóór Donderdag avond om 8 ure, ingezonden worden. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ALFRED NICKELS, ABONNEMENTSPRIJS Ongeteekende brieven worden niet opgenomen. Berichten over werkstakingen en grieven moéten door de Vakvereenigingen gestempeld zijn. 3 maanden 6 Een jaar Een jaar tr. 0,40 0,75 i,5o Buiten België 4,00 Men abonneert zich op alle postbureelen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 1