Solfègelessen. Het artikel waarin zoo wel uitgedrukt is wat in veler harten omging, heeft goed gedaan, veel goed zoowel aan liberaal als aan socialist Ge hebt een prachtiger) ommekeer gedaan of liever, neen, het is eerder een zwenken zoo beveelt men ten minste in de Burger wacht, niet waar Al. Van der Scbueren het is een behendig zwenken, omdat de leiders ondervonden hebben gelukkig bij tijds 1 dal de richting, die het liberale leger opmar cheerde, niet de goede was om den vijand te treffen. De gedane beweging is te heerlijk, om niet te juichen 1 Wij zagen u verder om ver der gaan, liberalen, ten einde de katholieken uit nun sterke stelling te verjagen, maar uw leger brokkelde weg, uw leger geraakte ver deeld, velen bleven achter en de stelling van den vijand stond even sterk Met uw zwenken zult ge hem kunnen omsingelen, hem ver schalken en zijn Burcht innemen K« wij willen wel ons materiaal en onze mannen leenen om den gemeenschappelijke!! vijand, die ons alie vrijheid ontneemt, die alle rechtvaardigheid met de voeten trapt, te helpen bevechten en te bémeesteren. Aan 't werk dan Geen slechte beve len meer Mannen aan 't haofd, die onze waarborg hebben Mannen met uw programma van verleden zondag in de hand, stipt volgende den weg er in aangewe zen en we staan kant en klaar om mee te gaan, de versterking te bemachtigen en er te doen zegevieren vrijheid en rechtvaardigheid, de echte bioederiijkc demokratie X. Dit artikel is het persoonlijk gedacht va n den schrijver. (Redactie). *- Onze medewerker waarvan wij een artikel plaatsen, onder den titel Bravo Volksgazet mag niet te hoog oploopen met de liberale partij van Aalst Wat betreft het artikel zondag II verscbe- nea in de Volksgazet, keuren wij volkomen goed en daarom plaatsen wij hem in zijn ge heel in ons blad van heden, als hoofdartikel, en raden onze lezers en lezeressen bijzonder aan hem met aandacht te lezen. Hunne omkeering is zoodanig veranderd, net ais iemand die vandaag te biechten en te communie gaat, en zich binnen acht dagen vrijdenker verklaart Is dit wel met een goed gedacht Zonder overleg een ommekeer doer.. Wij wilden dat het waar \v«s. maar moeten meer bewijzen hebben van diezelfde gazetschrijvsrs welke het hoofd van de liberale partij uitmaakt, want vergeet niet dat de liberalen hunne pole miek en handelwijze, in den laatstee tijd niet beter is geweest als van de katholieken. Sedert bet ontstaan der laatste werkstakin gen, hebben zij tegenover de werkende klas hier ie Aalst in 'l bijzonder, veel slecht gedaan en zullen zij met schrijven moeilijk kunnen herstellen. Wat onsb-treft, wij zijn geene haaldragers en zien Ook veel liever iemand die zich be- keert en van het slecht afziet, als iemand die nooit of nooit iets goeds kan of zal doen Daarom wenschen wij uit ganscber harte, dat erbij de liberalen vele schrijvers en denkers waren, ais de schrijver van het hoofdartikel, verleden zondag in de Volksgazet verschenen Recht van Werkstaking 1 Zoo dit de goedkeuring wel verworven heb ben van noch domper, noch socialist J. Sahders. De kinderen der werkstakers naar Vervisrs De mannen naar La Louvière,Jolimont en Couillet. 't Was aandoenlijk 1 't Was indrukwek kend 't. Was treffend Een groep jonge snaken en meisjes, met een klein pakje, vergezeld van broerkens en zusterkens, van andere bloedverwanten, vriendenen kennissen, wasverieden maan dag in Hand aan Hand vergaderd, om naar Verviers verzonden te worden, ten einde den honger te ontvluchten die hen in hunne ouderlijke woning, in hunne geboortestad te wachten staat, dank aan die uitbuitende kapitalisten van 't Groot Fabriek, die eene verhooging van loon van 25 centiemen weigeren aan hunne werklieden, welke verleden jaar voor hen de bagatel wonnen van i ,308,226,98 Ir. zegge één miljoen drie honderd en acht duizend, twee honderd zes-en- twintig franken q8 centiemen, of per hoofd en per dag 3,63 fr. 1 En dan die kloeke, moedige mannen, die moeten uitwijken naar La Louvière. Jolimont.Houdeng,Couillet,Brussel en el ders om brood te gaan zoeken voor hunne familie, na reeds negen weken in strijd te zijn om een loon te veroveren van 2,50 fr. daags wanneer zij voor 6 fr. per dag voortbrengen Ik zeg dat die samenkomst, dit uitwij ken treffend, aandoenlijk is, maar ik voeg er bij WREED En dat zulke strijden moesten ontaarden in gewelddadige feiten tegenover hen die zoo willekeurig over het leven van zoovele braven beschikken, het zou te betreuren vallen, maar toch te begrijpen. Eri het bewoog ons, het trof ons, wan neer wij den vriend Sanders, tijdens zijne korte toespraak in snikken zagen losbar sten, omdat wij tot zulke middelen onzen toevlucht moeten nemen om een karig loon van 2,50 fr. daags te veroveren, dank aan de onverschilligheid en de ver deeldheid der werklieden, die hunne eigen belangen verwaarloozen om deze te die nen der rijken Hopen wij echter dat zij weldra hunne oogen zullen openen en zich wreken zul len op de kapitalisten met hun van het bewind te kegelen. DE STOET was grootsch De Aalstenaars hadden er aan gehouden de kinderen der stakers en de stakers zelf een indrukwekkend vertrek te bezor gen. Wat volk Wat volk De fanfare Hand aan Hand zette zich in beweging en een grooten, grooten stoet volgde de arme kleinen en de brave moedige huisvaders die alles offeren om den strijd te kunnen overwinnen. Aan 't hoofd van den stoet werd het volgende indrukwekkende opschrift ge dragen Door uit te wijken willen de stakers hunne kleintjes van den hongerdood redden. Wat werd er geweend op den door tocht, wat werden er vuisten gebald, ge vloekt en getierd, op al dezen die mede helpen on» zulke toestanden in 't leven te roepen en te houden. Ontelbaar zijn de burgers die wij tranen zagen wegpinken en moed hoorden in spreken aan deze die zooveel moed aan den dag legden om zoo eea rechtvaardi gen strijd te doen overwinnen. Aan de statie was het hartroerendst, Wanneer wij de moeders hunne kleintjes zagen omhelzen, de vrouwen hunne man nen zagen de hand drukken, alsof het een scheiden was vóór eeuwig. En wij vertrokken, nogmaals een vloek werpend naar het alverslindend kapita lisme, dat niets is, zonder den arbeid en nogthans den arbeider verdrukt en vernedert. De Aalstersche kinderen te Verviers. Een en ander. Welke verandering op 8 dagen. Ja welke verandering maar tevens welke teleurstelling moet het voor den man niet geweest zijn, toen hij verleden Zondag in de Volksgazet den hoofdartikel over Het Recht der Werkstaking vernaun. Voor 14 dagen kon den grooten held in dezelfde Volksgazet nog zijne gal uit spuwen, op al wat sociaal-demokraat was, maar nu, hola kadée, zal zijn proza eerst onder de ooger. komen van klaarziende, maar tevens deftige politiekers die zeker en vast zijne medewerking niet zullen loochenen, doch op deze voorwaarde, dat hij zal ophouden de Werkerskwestiën in het valsch daglicht te stellen, zoo niet vliegt het kopij de vuilmande in. Kronkelt u nu jongen Wij zitten op de eesste plaats om uwen links keer om vast te stellen. trai Alle Zondagen om io t/z ure 's morgens, solfègelessen voor de volwassenen die feeds muziek kennen, in 'l lokaal Hand aan Hand. Karei Van der Meirseh. Alhoewel men in het dagblad der syndikaten aangekondigd had, dat er bij het aankomen der kinderen van de werkstakers van Aalst, gcene belooging zou plaats hebben, toch was er btj het aankomen van den trein weldra eerie massa volk die ons stoetsgewijze naar het café Anti-Alco- lique geleidde, alwaar de kinderen aan hunne voedsterouders werden toevertrouwd. De kinderea deden zich te goed aan wafelkens en café en verwekten eenieders bewondering. De verschillende leden van het comdeit namen opvolgentlijk het woord om de aanwezigen aan te sporen zich ook te laten inschi ij ven om kin deren te nemen der Aalstersche moedige strij ders. Zij herinnerden ook de solidariteit der Aalstersche vrienden tegenover de V'e. vrétois, wanneer zij door den lock-out waren getroffen en zetten de mannen van Verviers aan, nu ook hun best te doen om de vrienden yan Aalst te doen overwinnen. Nichels maakt in enkele woorden klaar, hoe noodzakelijk het is dat de vrienden van Verviers ons helpen, want als de Vlamingen hooge loo- ren winnen zal het voor de Walen zooveel te gemakkelijker gaan hunne loonen te doen ver- hoogen, want dan is het argument aan uwe pa troons, dat zij dc loonen niet kunnen verhoogen, dank aan de lage bonen in Vlaandeien betaald die hunne coucurrenten zijn. Hij schetst ook de schandalige houding der heeren administrateurs van de Filature et Filte- ries réunies van Aalst, die verleden jaar p,er dag en per werkman in hun fabriek gebezigd, fr.3,63 wonnen, hunne werkmenschen maar fr. 2,25 betalen en dezelven weigeren eene verhooging van 25 centiemen toe te staan Voor het nemen der kinderen zelf waren er moeilijkheden, elk wilde er hebben en wij heb ben met genoegen bestatigd dat de familiën die te Aalst tijdens den lock-out hebben verbleven, de eersten waren om kinderen te nemen en er ook reeds waren die kinderen van Le Hasard, der mijnwerkers die reeds vijf maanden in strijd zijn, hadden genomen. Al de kinderen waren uiterst tevieden, zij werden omhelsd, gevleid, getroeteld door hunne franschsprekende ouders, die er zeer gelukkig uitzagen een kleinen Aaistenaar te hebben ter wijl anderen zonder één huiswaarts moesten keeren. En nu voor het slot mag ik melden dat 'k huiswaarts keerde met meer dan 600 franken, ontvangen voor de stakers van Aalst. A. NICHELS.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 2