Geoordeeld. Vele werklieden uit Concordia en al de burgers, hebben met genoegen vast gesteld, dat de liberale Volksgazet van verleden Zondag deftige demokratische strekkingen heeft aangevat Wat hemelsbreed verschil toch, op 8 dagen in hetzellde blad Laat ons hopen dat dien ingeslagen weg zal gevolgd worden, zoo doende zal den demokratischen blok zich vormen, waai door klerikalism en reactie zal ver pletterd worden. Erg maar juist. Het oneindig veel kwaad, de droefheid in faniiliën en de schade in handelszaken die menige politiekers, zoo met hunne pen als met hun woord op vele overtuigde demokratische strijders hebben teweegge bracht, kent geene palen. Wij schenken hun vergiffenis. Geenen enkelen der onzen moet blozen. De def tige klaarziende liberalen reiken ons de hand, moedigen ons aan in onzen strijd en dit is onzen troost en overtuiging, dat wij strijden voor het goede, in een woord, voor de overwinning van het demokra- tisch volk. Het onderzoek te Paisley (Engeland). Een onderzoek is er gedaan te Paisley, waar te samen 9,000 werklieden in de fabrie ken Coat's en Clark, geheugd worden. Dit zijn fabrieken waar de zelfde productie dan hier te Aalstin helgroot fabriek vervaar digd worden, waar reeds de staking 9 weken duurt om eene loonsverhooging te bekomen van 25 centiemen per dag. Met het oog em aan de staking eene oplos sing te brengen, is dit onderzoek gebeurd de onderzoekers zouden hun werk zou volmaakt mogelijk gedaan hebben, hadden zij dit in de fabrieken zeiven kunnen' voliedigen. Ziehier de inlichtingen gegeven door de werklieden die in de garenfabrieken van Paisley werkzaam zijn. De werkdag is van 's morgens.6 uren tot 9 uren, van 10 tot 2 uren, van 3 tot 6 uren. 's Zaterdags, van 6 tot 9 uren. van 10 tot 12 1/2 uren. Dus 5 dagen van 10 uren en 'b zaterdags 5 1/2 uren. te samen 55 1/2 uren per week. TLOOisriBiNr. Contenus te Paisley. 10 tot 12 1/2 shillingen (1) per week of 22 1/2 tot 28 centiemen per uur te Aalst, 17 cen tiemen per uur. Lustreerders te Paisley. 14 shillingen gemiddeld per week of 31 1/2 per uur te Aalst, 20 1/2 tot 24 centiemen per uur. Bobijnenmaaksters te Paisley. 15 tot 20 shillingen per week of 34 tol 45 centiemen per uur te Aalst, 24 lot 20 cen tiemen per uur. Etikettenplakkers te Paisley. 12 tol 15 shillingen per week of 27 1/2 tot 33 1/2 centiemen per uur te Aalst, 12 tot 25 centiemen per uur. Kleine meisjes winnen 18 tol 22 1/2 cen tiemen per uur, te Paisley. Inpakkers (amballeurs) te Paisley. 26 shillingen gemiddeld per week of 59 cen tiemen per uur te Aalst, 21 tot 25 centie men per uur. Verwers te Paisley. 26 shillingen per week of 50 centiemen per uur te Aalst, 23 centiemen per uur. Stokers te Paisley. 25 shillingen per week of 50 centiemen per uur te Aalst, 29 centiemen per uur. Meesters te Paisley. 24 tot 30 shillingen per week of 54 1/2 tot 68 centiemen per uur te Aalst, 27 1/2 centie men per uur. Voor de daghuurwerkers en volwassen corvéemannen is het kleinste loon te Paisley, 22 shillingen per week of 50 centiemen per uur te Aalst 20 1/2 tol 23 centiemen per uur. De contenus-meisjes werken te Paislev op stuk op t molen, bij uitzondering met 2 meis jes op 3 molens. De patroons hier loochenen zulks en zeggen dat dit het omgekeerde is. dat te Paisley 2 meisjes ten minste 3 molens oppassen. Welnu, indien de onderzoekers te Paisley door de werklieden mochten bedro gen zijn, waarom laten de heeren niet toe een onderzoek in de fabrieken zelve in le richten Waarom willen die heeren geene klaarte in die zaak brengen door dit onderzoek.te weige ren Zijn de loonen der contenus-meisjes 1 fr. per dag meer te Paisley dan te Aalst, het toonverschil is veel grooter bij de andere calegoriön van werklieden, waar volstrekt geen spraak kan zijn in verschil van voort- breugst,omdat het arbeid is zonder machienen, namelijk de corvéemannen,die winnen le Pais ley 50 centiemen per uur, op 66 u. 33,00 fr. Hier te Aalst 13,50 tat 15,00 fr. Voornamelijk drukken wij hierop, omdat juist het ioonverschil daar het grootste is, waar het werk zonder machienen dus ruw handenarbeid is. Het verschilt 18,00 tot 19,50 fr- per week, dat aan de Engelschen meer betaald wordt dan hier te Aalst aan de werklieden. In Engeland worden de verwers 23,7(3 fr. per week meer betaald dan de Aalstersche werklieden Voor de inpakkers en amballeurs die ook handenarbeid doen, is ook het Ioonverschil zoo groot ais voor de verwers, 22,44 tot 25,08 fr. per week, worden aan de Engelsche werk lieden meer betaald dan hier aan onze Aal stersche arbeiders En zoo gaat hel voort voor al de werklieden, stokers, meesters, enz. Voor de laatste komt er zelfs een Ioonverschil van 26,40 fr. per week. Hier in Aalst waar de werklieden voor zoo een hongerloon moeten werken, terwijl men in Engeland zulke groote loonen betaalt voor 'l zelfde werk en arbeid, moeten de werklie den staken, den honger troiseeren, om 25 cen tiemen meer loon te bekomen Aan hel arbeidende volk in 't algemeen en voor de Aalstersche bevolking in 't bijzonder, te oordeelen waarom dezelfde aandeelhouders, dus dezelfde patroons hier te Aalst de werk lieden voor den helft minder doen werken, als het loon dat aari de Engelsche werklieden be taald wordt. Het werk der Iiastreerders, bobijnenmakers en plakkers wordt in Engeland door vrouwen gedaan, maar de loonen dezer vrouwen zijn aanzienlijk hooger dan deze hier te Aalst aan de mannen hetaald. Ziehier het bewijs De lustreersters hun loon is 4,95 tot 7,26 fr. in Engeland hooger, dan men hier te Aalst aan de mannen betaald. Voor de etikettenplakkers is het loonversehil gemiddeld 7,92 per week dat aan de Engel sche vrouwen meer betaald wordt, dan in Aalst aan de mannen. Het Ioonverschil voor de bobijnenmakers is gemiddeld 9,57 fr per week dat aan de Engelsche vrouwen meer betaald wordt, dan hier te Aalst aan de mannen. Zulks is een bewijs te meer hoe rechtvaar dig den eisch der werklieden is, wanneer zij meer loon vragen. De vrouwen die over het algemeen voor kleinere loonen werken als de mannen, hebben in Engelar d zulke aanzien lijke hoogere loonen dan hier te Aalst onze mannen, voor het zelfde werk met de zelfde machienen, en daarbij voor de zelfde patroons. Het is gekend dat de Engelschen hier te Aalst in het groot fabriek de eerste viool spe len. door dat zij de grootste aondeelhouders zijn. Door de samentrekking van bijna gansch de garen-nijverbeid, zijn die heeren, ineen woord gezegd, ook den baas op de markten. Deze Naamlooze maatschappij had verleden jaar (2/ 3 millioen pond sterling winst gedaan of 75 millioen fr te zeggen vijf en zeven tig millioen franken, en men weigert de werklieden 25 centiemen per dag loonsver meerdering die voor 2,25 fr. per dag moe ten arbeiden Welnu, beste vrienden, als men zulke cij fers onder oogen krijgt, wordt uw binnenste niet beroerd Komt er geen vloek op uwe lip pen, om eene schande te werpen op deze die de werklieden ten onrechte doen lijden. Deze bewijzen zullen de werklieden die reeds 9 weken in strijd zijn, een wapen te meer in handen geven, om de stoking die de werklie den aangegaan zijn tot een goed einde te bren gen. En gij burgers en werklieden, kunt er nu ©ok over oordeelen, gezien de bazen zulke groote winsten verwezenlijken, en de werk lieden hunne vraag zoo klein, zoo gemachtigd is, de bazen bijgevolg ook aan de eischen kun nen toegeven, want bet is maar een klein deel dat de werklieden willen van de groote win sten die door de heeren gedaan worden. Burgers en Werklieden, steunt, helpt de stakers tot het einde, tot wanneer zij meer loon bekomen hebben Ziehier nog enkele inlichtingen die wij noo- dig achten mede te deelen. De werklieden die te Paisley op de fabrier ken werkzaam zijn, hebben de onderzoekers uit de fabrieken zien komen allen zijn gekleed gelijk hier onze iufvrouwen die de groote scholen volgen met hoed op en paletut aan, netjes opgeschikt, dit alles komt een bewijs te geven dat de werklieden ginder welstellen- der zijn, dan onze arbeiders in Aalst, waar er vele werklieden zijn, die de noodige klee deren missen. De vrouwen hebben ook het recht kostelooze baden te nemen in de inrichtingen van het fabriek. Te Paisley is eene kinderkribbe, de moe ders die gaan werken doen hunne kinderen naar die inrichting, dit kost 30 centiemen per dag. De levensbenoodigheden zijn niet duurder dan hier, integendeel veel is goedkooper, alleen de huishuur is duurder. Dit komt omdat Paisley eene stad is van 80,000 inwoners. Huishuur 250 tot 300 fr-'s jaars, goed vleesch die de werklieden alle dageD eten 1,25 fr. 't pond, margarine 40 tot 50 centiemen 't pond, natuurboter 1,10 fr. 't pond, aardappels 10 centiemen de kilo, groote kooien (groen ten) 10 centiemen 'tstuk, brood 25 tot 28 centiemen de kilo, kleederen, schoenen, enz., koopt men te Paisley voor den zelfden prijs als hier te Aalst. Ziedaar het bewiijs dat het leven in Paisley niet duurder is dan hier te Aalst, maar wel dat de aalstersche werklieden voor een loon van 40 0/0 tot 130 0/0 minder moeten wer ken dan de werklieden van Paisley. (1) 1 shilling is 1,25 fr. in Belgisch geld. (2) verschenen in het Engelsch Staatsblad. r

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 3