Ondersteuning voor de werkstakers van de Filature et Filteries Reünies Totaal 11459,23. Dronkenschap bestaat niet meer. Een monster van 't merk waardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. V. De Valkeneer. Esplanade, 15. Overdracht 9799,30. Velienfabriek. Omdat de werklieden zouden ovewinnen 4,06. Scheerders 0,60. Vetzolder 1,00. Droogesij 1,00. Caoutchouckuipen hare mannen blijven ten achter 2,00. Van eenige vrienden 0,52. Eene gift ingebracht door Josse Nichels 5,oo. Twee meisjes met eene kus 19,75. Roidgehaald op den 'rein door Victor Amant, Victor Nichels 0,50. Arnant Victor 0,40. Frans Amant o io. Benoit Meert 0,50. J. Huylebroeck o,5o. Jan de scha we o,3o. Ninove. Leopold D'Hondt o,5o. In de bussen van Ninove 49,69. Onbekend K. 1,00. Gezongen door Ringoir bij Parewyck 0,60. Van Benoit De Moor o,3o. Ont vangen van brocliuren 12,02. Van den Travaux aan de nieuwe kerk 2,10. Omdat de steenkap pers van Brugge niets konden geven en zestig centiemen per uur winnen 0,10. Gezongen bij Alfred De Gendt door Jan Herckenrath 1,00. Bij den zelfden door PelagieDe Neef 1,10 Ge zongen bij Tailleur door Jozef Veibrugge en Palmyre De Neef 1,13. Bij den zelfden door Jozef De Moor 0,62. Bij den zelfden marionet tenspel door Pie 0,41Bij den zelfde doorj. D. K. 0,27. Bij den zelfden door Jozef Verbrugge 0,86. Van een goed hart voor eene brochuur 5,oo. Gezongen een lied bij G. Ceppens 1,67. Van verkochte tabakstelen o,5o. Rondgehaald door De Schutter en Van der Winckel 9,42. Rsndgehaald bij Frans Van der Schueren 0,35. Gezongen Ten strijd door Dominique Verdickt bij Alfons Kieckens 0,72. Van de bussen op ronde 54,98. Inschrijvingslijst n. 65, 7,10. Wede Oosterlinck 2,00. Seminck Isidore voor de strij dende broeders geeft o.5o. Inschrijverslijst 9,87. Voor de werkstakers 0,35. Rondgehaald bij J.Boeykens o,5i. Een iied gezongen door Fr. Heyvaert bij A. Van Pamel, Koolstraat i,5i. Nog een lied door den zelfden bij den zelfden 0,93.Een toer gedaan door den hond van Jacobs bij den zelfden 1,30. Gezongen door Fians Heyvaert, De Vermindering der Werkuren, bij Van Pamel i,o3. Door den zelfden bij den aéttden o,S5. Omdat Bóelaert pandaar speelt zonder denzot 0,10. Polleken geeft omdat hij met Louis gewonnen heeft 0,10. Ik Louis Bóe laert geef ook o,ro. Vivan de stinkende kaas zijn kameraad 0,10. Nog een lied gezongen door den zelfden bij den zelfden 0,75. Nog een lied gezongen door den zelfden 1,08. Nog een lied door den zelfden bij-den zelfden 0,96. Het lied De Krekel en de Puit, door Constant Van de Velde bij Florent Verhoeven i,3i. Een lied ge zongen door Constant Van de Velde bij Tas 0,80. Door A. Van der Cammen 1,27. Gezon gen door Marie Verlée bij 'bas 0,60. Po'.it doet er bij o,o5. Van de vrienden van den Meiboom op het Bal ri.65 Brouwerij Sint Marie 10,00. Van Madam 2,00. Van de knecht o,5o. Van de Neefo,5o, Nichels 2,00. Omdat Prans De Conirck c enen achtsten had 0,30 Gezongen en gezwegen bij Hemi Coesens 0,80. Gezongen door Th. Speeckaert bij Josre Nichels 0,87. In de bussen der bodens 102,97. Gezongen door j z Bombesck, het iied Socisien, hij Petrus Van der Meulen 1,23. P.'deryn o,5o. Van den Bossche 0,50. Lippens o,5o. Schutyzer o,5o. Jacobs o,5p. Mertens 0,50 Flips o,25. Vergoykn 0.25. Bocquê o,5o. Om dat den advokaat draf niets geeft 1,65. Rondge haald op het siroopfabriek 4.78! Van der Veken August o,5:>. Gezongen dooi Podevyn Polydore bij hem zelf 3,24. Gezongen door Fr. Hongenout bij Henri Van Vaerenberg o, jo. Een lied gezon- ge» door onbekend bij Jozef De Brul, Groenstr. 0.92. Svndicat neutre des ouvriers, presseurs, cotisseurs, magasiniers et amballeurs, Verviers i5,oo. Cornand Camiel 0,50. Karei Michiels Brussel 1,00. Een lied gezongen tot liefdeen hulp der werkstakers ©,81. De Coninck René 0,20. De Coninck Alfons 0,20. Permentier Fr. 0,20. Eylenbosch Florent 0,20. Kleinen Bolle- weg 0,10. Brussel Na een lied bij Christiaens,Chaussée de Rozendael, n. 167, na een sortie der maat schappij De Jonge Vlieger i,i3. Bij Van Emele Chaussée de Waterloo 0,47. Bij Everaert, Chaussée de Waterloo 0,84. Bij de compagnon Charles Reuiim 0,74. Bij De Troyer, Chaussée de Jette o,83. Bij Caroline Snoeck, Chaussée de Jette 0,60. Bij De Jonge, rue de Moulin, o,3o. Inschrijverslijst n. 47, Span, Brussel 3,00. Verviers Va» Huillwet, commissionnaire 2,00. Une collecte au Café Anti-Alcolique le 20 Mai 5,5o. Comité de Defence de Verviers 40,00. Après un chanson par Madame Debatisse, Ver viers, 1,84. Après un chanson de Flor Nivelles chez Lallemand 3,20. A la Noce de Fréderica Claus, Dison 3,25. Leopold Delsote 2,00. Fel. Grignaud 2,00. Fédération libre des ouvriers et ouvrières du peignage 200,00. De l'Associati- on des conducteurs de chevaux, Verviers 5o,oo. Landelijke Raad, Brussel 3oo,oo. De dansers van Ninove denken ook op hunne strijders van Aalst, en dansen voor de werksta kers bij Ed. Van Liere, door Marie Leo den beenhouwer 1,09. Na de verklaring van Leo den Beenhouwer gehoord te hebben ia de algemeene vergadering der stakers in Hand aan Hand, verklaren de werkstakers geen belang te hechten van hetgeen er zou kunnen voorgevallen zijn, laten alles zoo- ali het vroeger was. Sanders Jan 2,0». Socialistische tabakbewer- kersbond van Aalst, 4e storting 25,00. Frans Matthieu 0,50. Marie Van Malderen o,5o. Een lied gezongen door een hollander bij Bernard Van Sande 1,00. Gezongen door Frederic Braeckman in compagnie van Molleken, bij Alberic 2,5o. Omdat Smet er afgevallen is 0,10 Voorgezongen door Domien Heyvaert bij Louis Marcoen o,83. Nog een lied door der zelfden bij den zelfden 1,02. Ninove Gezongen bij G. Sonck door G. Everpoel 1,20. Rondgehaald door het Orkest van Gearaardsbergen onder het bestuur van Arthur Coppé, in het lokaal De Redding 6,21. Gezongen door G Everpoel, bij Van Papegem i,5o. Door den zelfden 0,64, Ge zongen op den souper bij P. Ditym door Leon Stevens 1,90. Rondgehaald bij Edm.Van Lierde voor de stakers met den orgel van Marie van Aalst i,5o. Rondgehaald door Anna Carlier en de gebroeders De Maseneer 1,25. Gegevendoor P. D. o,5o. In de bus van 't lokaal 2,82. Gezon gen door P. V. d. Meersch bij Maria Paus 1,11, Inschrijverslijst n. 69, i3,75. Spinners en draad jesmakers van de Filature du Canal 6,o5. De nieuwe bouw der Filature du Canal, beloven hun best te doen 3,08. De meisjes uit de bam- broche der Filature betreuren dat hunne mak kers niet beter steunen 4,95. Mannen uit de carderie met wat goeden wil kan het beter zijn 1,55- GLADSLIJPERS. Camu Frans 0,30. De Sadeleer Benoit 0,20. Malderie Alfons o,3o. Coessens Pierre 0.20. Roelandt Camiel o,25. Van Isegem Jan 0,20. Voorhaan Jan 0,20.Voor haan Judocus 0,20. Nichels Frans 0,20. De Bruyn Theophiel 0,20. Guns Jozef 0,20 Wasteels Jozef 0.20. Eylenbosch Benoit 0,20. Verbrug- gen Jozef o,3o. Bombeeck Josse 0,20. Lauwens Gustaaf 0,20. Lauwens Louis 0,20. Linthout Henri 0,20. Permentier Louis 0,20. Schollaert Jozef o 50. Van den Brempt Petrus o,ïo. Die- rickx Leopold 0,20. Dieiickx Amandus 0,20. Welleman Jan 0,20. Amant Frans 0,20. Amant Victor 0,20. Van den Bergh Frans 0,20. De Bruyn 0,20. Van Sanéen 0,20. Verstraeten 0,20. De Coster Edgard 0,20. De Moor Odilon 0.40. Munck Emiel o,io.Van den Bergh Livinus 0^20. Van Cauwenbergh Frans 0,20. Molen Alfred 0,20 Molen Jozef 0,20. Bockstael René 0.20. Blanckaert Severin 0,10. Blanckaert Petrus 0,20 Vinck Nicolas 0.20. Buys Petrus 0,10. Blanc- kaeit Jaannes 0,25. Stiickx 0,20. Gezongen bij Polie Wageneer door Hercken rath 0,34. DeGeyter o,65. Luycx 0,50. Gits E. o,5o. De Neef Jaak 0,50. Van den Bossche 0,50. Cornand 0,20. De Neef Jan 0,20. De Schutter 0,25. Van Cutsem 0,50. Vermeulen- o.5o. Rim- baut 0,40. Gustaaf De Buck o,5o. Meeit van Vorst 1,00. Van onzen schoenmaker 5,00. In schrijverslijst n. 1, 9,35. Fédération des ouvriers d'Apprêis de Vervieis et environs 40,00. Gezon gen een lied door Palmyre V. d. Steen 3,12. Door de zelfde rondgehaald na de phonograaf van Alfred De Veylder, coiffeur 4,00. Nichels Alfred 4 00. GEERAARDSBERGEN. Rondgehaald na de uitgang der maatschappij De plezierige vrienden 1,22. Van den Blauwen, bij Boerken o,5o. Overschot van gazetten 0,20. Een lied door L. D. V. bij Louis Boremans 0,90. Trip o,5o. Houten been bij Vooruit 0,64. Verbroede ring lijst iewijk o,3o. Lijst 2e wijk 3,60, Lijst 4e wijk i,g5. Lijst 6" wijk 3.80. Clerebaut Richard voor het wellukken der staking 5,00. Les Tisserands de Verviers 3oo,oo. Coopéra- tive Le Progrès de Jolimont 100,00. Coope rative Les Proletaires Hutois 25,00.Produit de la vente de 2 tablaaux chez Catoul,Buy 4,00. Jean Duhot, Elouges 2,00. Jissé 2,00. Eeman Petrus 1,00. Omdat Leo den beenbouwer nooit geweigerd heeft voor de werkstakers le geven 0,10. Omdat hij i5 loten heeft gekocht van den tombola 0,10. Omdat Leo een boekje kocht ten voordeele der werkstakers 0,10. Omdat hij altijd gestreden heeft ten voordeele der werkstakers 0,10. Dus dat het valsch is wat er gezegd wordt 0,10. Omdat Leo nooit iets gegeven heeft om er voordeel uit te trekken 0,10. Rondgehaald door Guillaume Herckenrath, onbekend 1,33 Vaa eenige vrienden bij Melle Bodé of Weduwe De Saedeleer 1,00. Gezongen bij Buys door Severin Lelong 1,52. Van eenige meisjes uit de lacets- molens 1,71. Gezongen door Domien Heyvaert, Ik ben te Oud, bij Melle Bodé 0,80. Omhalin gen in twee bussen 8,16. Er is een spel kaarten verkocht bij Frans De Backer aan o,5o. Vrien den, het blad dient niet om elkander te lasteren o,25. Polle heeft zijne brochuur verkocht aan Polle stinkende kaas 0,10. Onleesbaar 0,06. Een lied gezongen door Camiel Van Varenberg, bij Henri De Sterck 0,82. Van eenige weveis van 't fabriek X. 4,62. Weverij Marchand 9.25. Van de weverij Moncarnie, om het hoofd der heeren te breken 7,21. Omdat alle tabakfabiieken ons voorbeeld zouden volgen, gevtn de werklieden van Dendauw 8,40. Van eenige kameraden van De Nayer 2,00. Van een fabriek van den Tragel hoe langer den strijd duurt hoe meer zij steu nen 14,57. Hector Van Cutsem geeft omdat den strijd der werklieden zou tot een goed einde ko men 5,00. Rondgehaald door eenige lacetbewer- kers van 't fabriek Torley i,3o. Omdat ailen hebben gegeven Fl. De Bruyn i,5o. De nacht ploeg der duitsche zaal 4,12. Kan ingegeven worden in Koffie,Thee Melk. Likeur, Absint, Bier, Water of in het voedsel, zonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets ran weet. Het COZA POEDER bezit de won derbare eigenschap om tegenzin tot drinken van sterken drank (bier, wijn, absint, enz bij den dronkaard op te wekken. Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat de eckt- genoote, d# zuster ot de dochter van den verslaafde het hem kan toedienen, zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit be hoeft te weten waaraan hij zijne red ding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van dui zendegezinnen hersteld, duizende personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nut tige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebrasht en geluk kig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder ver spreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het. poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk t# zijn. Correspondentie in alle talen der wereld. Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depót te Aalst Onze depothouder reikt het attestenboek gratis uit aan hen, die er aanvraag voor doen, maar geeft geen gratis proeven. Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen, COZA INSTITUTE, 62. Chancery La.net Londen. 79. Engeland. Wacht U voor namaaksels. Het Coca Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap. Uitgever: P.De Neef.St.-Vincentiusstr. 5, Aalst: Aalst drukkerij der geb-, Boeykens. Varkensm.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 4