ter gelegenheid van de Overwinning der Werkstaking TRIOMFTRIOMF Aan de Bevolking van Aalst. VAKVEREENIGING. 7e Jaar. N° 25. Prijs per nummer 2 centiemen. 2a Juni 1907. Weekblad voor het Arrondissement Aalst. ALFRED ITICHBLS, Maanstraat, 18, AALST. OP ZONDAG 30 JUNI 1907 (Eerste Kermisdag). Bijeenkomst in Hand aan Hand Saskaai, om 10 uren stipt 's morgens, om zich van daar naar de Statie te begeven, alwaar de Vrienden en Kinderen, welke te Verviers en te Ronse hebben verbleven,zullen afgehaald worden.De Harmonie van Ronse komt mede naar Aalst en zal ook in onzen Triomfstoet marcheeren. Wij doen een krachtigen Oproep tot onze Partijgenooten en Vrienden, om allen tegen woordig te zijn. Dus OP POST en dat niemand ontbreke Eerst en vooral kunnen wij niet nalaten onze Bemiddelaars te bedanken voor hunne welwillende medewerking en opoffering die zij hebben gedaan om, op eenige dagen door hunne tusschenkomst de WERKSTAKING met een goede uitslag te doen eindigen. Ook duizendmaal DANK aan de Aalstersche Bevolking die ons zoo mild heeft gesteund en dertien weken haren penning heeft gestort om de Noodlijdenden ter hulp te komen. De eensgezindheid der werklieden, de sympathie der bevolking heeft het zijne bijgebracht aan den uitslag welke wij veroverd hebben. Gij ziet dus, Werklieden, dat er enkel een middel bestaat om uwen toestand te verbeteren, dat is de Waren alle Werklieden in hunne Vakvereeniging, er zou geen verraad kunnen gepleegd worden in geval van strijd er zou door de fabrikanten meer rekening ge houden worden van de werkersgrieven. Het ware te wenschen dat ALLE Patroons de klachten en vragen der Werklieden, gesteund door de Vakvereeniging, hielpen snderzoeken, om zonder WERKSTAKING eene oplossing te bewerken. Den dertien weken langen strijd kon door bemiddeling vermeden worden hadden er SCHEIDSRADEN in de fabriek bestaan. Dertien weken werkverlet is een groot verlies geweest voor de Werklieden, Burgers en Fabrikanten, en wij twij felen niet of iedereen zal medehelpen om zulks in 't vervolg te belettén zoowel van wege de Fabrikanten als van de Werklieden. Moge deze les eene betere toenadering bewerken, dat is den wensch die het Onpar tijdig Comiteit er van betracht. NAMENS HET ONPARTIJDIG COMITEIT Liberalen, De Saedeleer. Socialisten, Nichels. Onpartijdigen, De Raeve. Chiistene Demokraten; Van der Borght. De Werkstaking in de Filature et Filteries Réun'iës geëindigd. TRIOMF TRIOrVlF De heer Rens die eene interpellatie in de Kamer over dezen langen strijd had aange kondigd, was door de heeren Cumont en Van Langenhove gevraagd ook met hen te komen spreken, om aldus het gedacht der werklieden en der heeren te kennen. Het is op die manier dat de heer Rens er toe gekomen is dat de heeren hebben aange nomen te onderhandelen met drie vertegen woordigers der syndicaten en die waren M. Rens voor de liberalen, chrislene demo craten en onpartijdigen M. Eylenbosch voor de katholieken En gezel Anseele voor de socialisten. De vraag der werklieden was 25 centie men opslag voor de daghuurwerkers en 10 per honderd verhooging van tarief voor de stuk werkers en dit voor gansch het fabriek, niet tegenstaande in 'tbegin er maar strijdwas voor meer loon met 250 werklieden. De grootste moeilijkheid was in de conte- nues, alwaar voor de staking ieder meisje 1,85 fr. won en op één molen twee kanten werkte. Gedurende de staking had mijnheer de molens zöö geplaatst dat hij dacht er een aan tal te kunnen missen en waardoor hij het on mogelijke eischte. Hij zou bovendien verschil- lige loonen betalen, te beginnen van 1,75, 2,00, 2,25, 2,35 en 2,50 fr dit volgens het getal spillen dat de meisjes zouden oppassen. In strijd gaan om 25 centiemen meer loon te veroveren; als men 1,85 fr wint en dan een werk worden voorgesteld waardoor er een zeker getal nog min zouden winnen als vroe ger, dit was toch niet aannemelijk. Ziehier hoe de bemiddelaars het hebbèn Veten overeen-te brengen Niemand zal min winnen in dé contenues ,dan 2,10 fr.Gedurende veertien:dhgen werken zij op daghuur en na de veertien dagen wer- ANNONCEN Rechterlijke i fr. per regel. Reklamen 20 centiemen per regel. Annoncen dikwijls herhaald 10 cent. per regel. Andere annoncen worden opgenomen met akkoord Alle briefwisselingen of strijdpenning moe ten elke week vóór Donderdag avond om 8 ure, ingezonden worden. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Ongeteekende brieven worden niet opgenomen. Berichten over werkstakingen en grieven moeten door de Vakvereenigingen gestempeld zijn. ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden 6 Een jaar Een jaar fr. 0,40 0,75 i,5o Buiten België 4,00 Men abonneert zich op alle postbureelen. groote triomfstoet

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 1