ken zij 3 maanden, ook minste loon 2,10 fr maar Viriioogen naarmate het getal spillen welke zij zullen oppassen. Na die 3 maanden hehben de heeren het recht de drie bemiddelaars in te roepen om te wijzen op de onwillige meisjes,die niet zouden oppassen wat zij kunnen, en indien dit wordt bewezen ze te brengen op het dagloon van 1,85 fr. Maar integendeel hebben ook de meisjes het recht zich op de drie bemiddelaars te be roepen,om te bewijzen dat zij al doen wat mo gelijk is, en niet meer kunnen, om aldus hun loon van 2,10 fr. te behouden. Op die manier krijgt mijnheer voldoening op gebied van zijne nieuwe werkwijze trachten in te voeren, en de. meisjes voidoening op gebied van loon Wor lt het nu bewezen dat mijnheer het onmogelijke eischt der weikmeisjes, dan zal hij in zijn eigen belang de werkwijze moeten verbeteren. Voor de daghuurwerkers is er voor een groot gedeelte 25, 15 en 10 centiemen per dag veroverd, voor de stukwerkers 5 en 10 per honderd Geen enkel slachtoffer mag er gemaakt wor den, en dezen die elders werken, hebben ge legenheid om hunne verbintenis tegenover hun patroon te volbrengen. Na i3 weken strijd, zoo een uitslag beko men. mag als bevredigend aanzien worden, en er is dari ook donderdag eens goed gefeest. t rijdag morgend is het werk hernomen, en laat ons hopen dat alles nu in der minne zal vereffend blijver.. Zijn er nu werklieden die soms door de overhaasting van dit moeielijk werk mochten vergden zijn, of niet voldoening hebben be komen, zij hebben rog altijd het recht ons huor.e grieven te laten kennen.de heeren van 't fabriek en de bemiddelaars zullen wel hun best doen om dit te verbeteren. Langs weerszijden is er een stap gedaan de werklieden hebben wat van hunne eischen toegegeven en de heeren hebben de lsonen verhoogd. Toekomende week zullen wij trachten weêr te geven welke verhoogingen van loon er zijn bekomen. En nu, werkmecschen, moeten wij ook een woordje tot u richten. Wij weten en bekennen het, g'hebt u allen moedig in dezen te langen strijd gedragen g'hebt bewijzen gegeven van te willen offeren en g'hebt enorm veel geleden. Velen onder u hebben, dank aan hunne on verschilligheid aan de vereeniging, bittere armoede geleden wij betreuren het, 't is jam mer om aan te denken, maar toch wij moeten het durven zeggen, 't was HUNNE EIGENE SCHULD Groot was het getal die altijd hebben ge dacht, de vereeniging is er niet noodig, op zoo een groot fabriek is er geene staking mogelijk, op enkele dagen is daar alles geëindigd. G'hebt nu de overtuiging, dat ge u bedro gen hebt, en wij durven hopen dat ge deze dure les immer zult onthouden. Hierom allen als een man in de vereeniging gebleven, dezen die het nog niet hebben ge daan, moeten het ten spoedigste doen, want dank aan de vereeniging is er mogelijkheid iets te veroveren. In de vereeniging ligt uwe macht en uwe redding. Onthoudt ook vrienden, dat ge dank aan de Solidariteit der werklieden, dank aan de mildgevendheid der syndikaten, den strijd hebt kunnen volhouden, de overwinning hebt kunnen hebalen, en dat er nu ook op u allen oen grooten pHcht weegt. Uwen strijd is ten einde, andere zijn in gang, en nog andere zullen er uitbreken. Hiervoor allen uw best gedaan, allen ge toond dat ge waardig zijt geweest, ondersteund te worden en wekelijks uwen penning gestort, om de andere stakingen ook te doen lukken. De Solidariteit der werkers, alleen, is bij machte, de overwinningen te behalen, en hierom de solidariteit in eere gehouden. En nu vooruit onder den kreet Leve de Vereeniging, Leve de Solidariteit der Werk lieden, Leve het Socialisme. Vooruit voor leden uwer vakvereenigmg, die mild heeft gesteund vooruit voor lezers van Vooruit en Recht en Vrijheid, die uwe belangen knap hebben verdedig 1 vooruit om leden te winnen voor de Socialistische coöpe ratie die alléén heeft mede geholpen om te steunen. Vooruit mannen, geholpen, gesteund daar waar het noodig is, en wij verrichten wonde ren. önzealgemeene vergadering. Men zou gezegd hebben dat er de leden iets van in den neus hadden, van de prach tige prijzen die er zouden afgelot worden, want onze groote zaal was goedgevuld. Eti toen men de prijzen kenbaar maakte was iedereen verwonderd, en het zal zeker geen deugd doen aan de afwezigen, die er met een prijs zijn uitgekomen, om hem te moeten zien overgaan aan anderen en om in het vervolg deze wat beter te doen oppassen, zooals het de plicht is van iederen samenwerker, willen wij eens de nummers afkondigen en den prijs die zij verloren hebben door hunne afwezigheid. 535, 6 stoelen 315i zakhorlogie 1712, 1 paar vrouwensletsen 836, 1 paar vrouwensletsen 278, 1 fantasiehemd 1788, 1 fantasiehemd 1369, 1 fantasie- hemd 1825, 1 fantasiehemd 865, 1 zij den foqlard 732, 1 paar vrouwensletsen 480, x paar vrouwensletsen 378, 1 fan tasiehemd 1051, 1 fantasiehemd i7H, 1 fantasiehemd 336, 1 fantasiehemd 15o7, 1 zijden foulard i376, 1 paar vrou wensletsen io3o, 1 vrouwenhemd 454, 1 vrouwenhemd 9S0. 1 vrouwenhemd 587, 1 vrouwenhemd 1452, 1 vrouwen hemd i776, 1 vrouwenhemd 162S, 1 vrouwenhemd. Misschien zal clit voldoende zijn om de thuisblijvers eens te doen nadenken, het ware te wenschen, want er is altijd wat bij te leeren, zooals verleden zondag het nut der coöperatie, door gezel Bocqué goed werd uiteen gezet. En ons proces, door A. Nichels, 't is spijtig dat elk er niet tegenwoordig was, zij zouden met meer iever werken dan als zij tot hiertoe gedaan hebben, zooals hij hem goed deed verstaan. De woede van het kapitalism, die twee onzer vroegere gezellen mede sleept, om Hand aan Hand in den grond te boren, maar dat zal zoo gemakkelijk niet gaan, 1 meren, wij hebben al andere slagen ge trotseerd, houdt hetu voorgezegd. Hoe meer men de werklieden tergt, hoe klaarder zij zullen zien in uwen nijd en hoe moeilijker het zal gaan om Hand aan Hand te doen bezwijken. B. Eene verheugde verklaring, M. De Grève, een leider der anti-socia listen van Gent, verklaarde woensdag in tegenwoordigheid van zijn makker Eylen- bosch, MM. Rens enAnseele, dat zij, de katholieken, nooit in staat waren eene oplossing te zoeken gelijk de socialisten, om de wèrkstaking te kunnen doen eindi gen. Voor wat de pontenues betreft, hadden ze enkel de proef als eindmiddel en heeft tot geene bevrediging gediend enkel zeg gen wij dat het van wege de katholieken een middel heeft geweest, om de werk staking te doen mislukken. Wij zijn overgelukkig, dat wij socialis ten, die van dat proeven niet wilden weten in overeenstemming zijn met het Onpar tijdig Comiteit. Wij hebben het proeven gehekeld om dat wij voorzagen daardoor eene mis noegdheid onder de werksters te zien los barsten De katholieke meisjes zijn op eene bedrieglijke wijze die proef gaan doen, opgezweept van een der chefs die zegde, als gij niet gaat proeven zullen de socialisten gaan voor de oroef te doen, en dan bijven al de katholieken buiten Zie daar het groot verraad gepleegd en ge steund op eene aartsdomme leugen. Wat nu betreft de verklaring gedaan door M. De Grève van Gent, is een dubbel bewijs, dat wij socialisten ons met den strijd bekommerden ep naar middels zoch ten welke moesten dienen om tot eene op lossing te komen. Deden zij dit niet dat is hunne zaak, zijn of waren zij er niet BEKWAAM voor, het moet de werklieden doen klaar zien, waar hunne echte plaats is voor hunnen toestand te bespreken, te onder zoeken en op te lossen Alleen bij de socialisten, in die vakver- eenigingen werken ze standvastig om alle geschillen, ze mogen groot ol klein zijn, uit den weg te ruimen. Op werklieden schelden, verraad en misnoegdheid brengen in alle strijden is hun doel van die bestuurders der kiistene vakbonden, maar wij alleen hebben klaar gezien in hetgeen ze gepleegd hebben en hebben hun belet, verder verraad te ple gen hunne eigene leden hebben ons daarin geholpen en wij die altijd bereid willig schelden en verwijten atweeren met goed te doen, wij hebben zoowel de chefs als de leden met ons doen opmarcheeren, om den triomf te bewerken, den algemee- nen opslag die bijna algemeen is, te ver overen. (waar zij de katholieken hebben tegen geweest) Wij hebben bewerkt al de stakers aan 't werk inet bijna algeheele voldoening en dat was den triomf die wij hebben betracht. Moest de werkstaking eene andere wen ding hebben genomen, wie waren de ver antwoordelijken De chefs der kristene vakbonden laten in hunne katholieke bla den zooals Denderbode schrijven, dat de liberalen en socialisten de schuld zijn van de voortdurende werkstaking, wij willen er de schuld van zijn op de manier gelijk iedereen kent en zijn ten volle overtuigd, dat de gansche bevolking onze werkwijze in dezen strijd met eene goedkeuring zal beoordeelen. Wij zijn gelukkig er zooveel te hebben aan mede geholpen, dat trots het ver raad der katholieken, de werklieden bijna in 't algemeen voldoening hebben veroverd. J. Sanders. P. S. De werkplaatsen die soms bij misverstand hunne grieven of vermeerde ring van loon niet is gepleten geweest, geven wij voor raad. met alle voorzorgen aan de heeren van 't fabriek hunne vragen te stellen, die, wij twijfelen er niet aan, bereidwillig alles zullen onderzoeken. Spaarmaatschappij De Roode Leeuw. De leden deelmakende van de Spaar maatschappij De Roode Leeuw, worden verwittigd dat op Zaterdag 29 Juni, om 8 uren 's avonds, hunne gespaarde gel den, intrest inbegrepen, zullen terugbe taald worden,ten lokale,Korte Zowtstraat.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 2