Een en ander. Toen M. Rens zijne interpellatie had aangekondigd, ontving hij een brief van M. De Nayer, om hem eens over den strijd te komen spreken Het was nog niet genoeg, dat hij konkel foesde met den Deken, Al. Hendrickx en Van Schuylenbergh om den strijd te doen misluk ken, hij trachtte nu nog zijnen invloed te ge bruiken als voorzitter van de Handelskamer, om M Rens wat vodden om de ooren te han gen. Als men weel, dat M De Nayer ook een katholiek is, en men de daden kent van onzen heer Burgemeester, om de werkstakers in den rug te schieten, dan kan men zich een ge dacht vormen, hoe de katholieken medewer ken om eea strijd te doen lukken. M. Rens heeft heel wel gedaan met naar De Nayer niet om te kijken. Ook De Nayer betaalt de laagste loonen, en is dus benauwd dat hij zal moeten opslaan. Bij De Nayer betaalt men oog hongertoonen van 18 en 19 centiemen per uur 't is waar, men heeft er wekelijks eene preek van eenen priester en dat ook vult den buik. Priester Daens is verleden maandag begraven. Wij hebben vastgesteld dat, hadden de socialisten hunne makkers niet aangeraden de begrafenis bij te wonen, den toeloop niet erg zou zijn geweest. Enfin Priester Daens viel niet erg in den smaak der katholieken, en dit is zoo waar dat De Volksstem meldt M. Adolf Daens is godvruchtig overleden. Hij had zich in regel gesteld met zijn bis schop, hij was dus opnieuw geestelijk man in de oogen der kerk, en De Volksstem noemt hem zelf geen priester. Noglhans op dit gebied is Denderbode def tiger,alhoewel dit blad de oneer der drukpers wordt genoemd. De Volksstem slaat dus nog lager. De bobijnmakers van de Filature et Filteries Reünies, die nog reden lot klagen hadden, hadden een beleefden brief aan de heeren geschreven. Eene delegatie van driesociaüstischebobijn makers had aan de heeren van 't fabriek hunne grieven reeds vrijdag morgend laten kennen en denzelfden dag hebben zij nog vol doening bekomen Hun dagloon was vroeger als zij in de plaats zelf dagwerk te verrichten hadden 2,65 fr. nu is dit gebracht op 2,80 fr. Eene soort bobijnen die meer betaalt als 't gewoon garen, was gelijk gesteld aan den tarief van 't gewoon garen en 't gewoon garen met 5 ten honderd verhoogd. Nu is die soort bobijnen Soie de Gile betaald aan den ouden tarief en 't gewoon garen blijft verhoogd met 5 ten honderd. In de contenues De meisjes zijn van nu af reeds overtuigd dat de werkwijze van mijnheer onuitvoerbaar is. De voortbrengst zal merkelijk dalen, duchée moet er onvermijdelijk veel gemaakt worden en dus zal mijnheer verplicht zijn, in zijn eigen belang, de meisjes min spillen te doen oppassen Reeds is men begonnen met. de polies te veranderen om zoo rap niet te doen draaien, maar ook dat kan niet helpen. Het personeel vermeerderen, dat alleen is voldoende. Dit zal mijnheer ook wel besluiten. Op 't Bokkenfabriek bij de inzetters had men den tarief maar met 5 ten honderd verhoogd, in plaats van met 7 1/2, zooals er overeengekomen was. Weeral moest het een socialist zijn om te gaan ?&klameeren en spoedig was alles in orde. Ondersteuning voor de werkstakers van de Filature et Filteries Réunies De zetten ten voordeele van de werkstaking zijn buiten de verantwoordelijkheid der redac tie. Overdracht 18274,04. /V;J.'. Voor de werkstakers o,5o. Nog 0,20. Vellen- fabriek Droogerij 1,20, Van vier vrienden 0,95. De mannen van de bruinverwerij 1,20. De stris- sers van het vellenfabiiek steunen goed 1,81. Ontvangen bij de meisjes 3,06. De mannen van den vetzolder geven 1,1?. Van een lijst 0,30 Eenige vrienden van La Georgie 3,5o. Omdat ze met geenen inschrijvingslijst geweest hebben, Jozef De Wit 2,00. Het zelfde van August Dronsaert 1,00. Syndicar Union Métallurgique Huy 15,00. Eenige mannen van den batteur der Keizerlijke Plaats 0,85. Van een coupeur 2,00. Les carrières de Mathou, société cooperative 25,oo. In de bussen van Ninove 80,85. Rond- gehaald op den trein door Charles Cornells i,5o. Nog van een inschrijvingslijst, van een fabri kant 5,oo. De velienverwers bij Bonnard 2,10. Carderie. Keizerlijke Plaats i,65 GitsEdm.0,50 Luycx Edm. o 50 De Geyter o,5o. De Neef Jan 0,20. De Neef Leon 0,20. Vinck 0,20. Gits 0,10. Moerenhout 0,10. Cornand 0,20. De Schutter 0,25. De Troyer 0,20. Van den Bossche 0,50. De Neef Jaak o,5o. Van der Meulen o,5o, Matthieu 0,30. Van Maldere'n Marie 0,50. Nog 0,06. Gezongen door Lamagie Gustaaf bij J. B. Pauwels, benoemt de blaas 0,91. Le Syndicat des Mineurs de Jolimont 25.00. Le Réveil, organe des employés et vovageurs socialiste, Verviers 100,00. Vooruit Mechelen i5,oo Pepinster, Comité défense 39,00. Association ces Nettoyeuses 88,00. Gespeeld door Ernile Brack bij Edm. Sonck 1,40. Gezongen door G. Schockaert bij Alfons Rimbaut 1,01. Gezongen door Frans Sterck bij Petrus Van de Maele 1,62. Omdat Leopold naar Nieuwerkerken niet meer zou gaan slapen o,o5. De baron geeft geen logist meer o,o5. Molenstraat onbekend 2,00. Rond- gehaald bij Poliet De Coker, rue Vivegnies 1,40. Fabriekwerkersbond Waarschoot 10,00. Fos- foorbewerkers i5,oo. Gewezen soldatenbond i5,oo. Louis Rimbaut 0,40. Gezongen door Petrus Van der Steen bij Victor Van de Meers- sche o,33. Ontvangen bij Jean De Waen, onbe kend, Gentschestraat 1,00. Fédération Comi- noise 23,55. Uit het zuiden van Westvlaanderen Meenen 25,00. Coopérative l'Emulation Prole- tarienne Seraing 25,00. Gezongen door Joseph Cooman bij Van der Hulst Louis o,C5. Van eenige siroopbewerkers van 't siroopfab iek 4,05. Gezongen door Podevyn Polidoor bij hem zelf 1,70. Rondgehaald door Vergeylen Const. 0,77. Een lied gezongen bij Frans Michiels door Jozef De Moor 1,00. Bij den zelfden Het kanailje, door Verdoodt Polidoor 2,41. Van een inschrijvingslijst in De Volkswil, Leuven 60,46. Derde storting, Progrès, Jolimont 25,00. Syndicat des métallurgistes de Resovrient 5,00. Jules Silvais i,oo. Pierre Joseph Decreme 1,00. René Charlier 1,00. Francois Vanderlinden 1,00 Gezongen door De Groot Joannes bij Arthur De Neef 0,40. Z. V. 1,00. Gezongen door Edmond De Coster bij Victor Adriaens 0,80. Door Jules Branckaert bij den zelfden 1,00. In de bus, lokaal 0,72. Door eenige brouwersgasten uit de Dirk-Martensstraat 1,00. Bij Spitaels nog 0,30. Uit de Zeshoek 1,00. Aan de kaarttafel bij Josse Nichels o,3o. B*denbussen 103,87. Gezongen door D. Van der Borgt, bij Petrus De Wit r,ri. Door Marie De Villaar bij den zelfden 1,00. Omdat Louis Callebaut uit de Bo- termelkstraat, ook nog eenen boterham geeft voor de stakers o,5o. Diamantbewerkersbond 190,46. Association Générale des Tisserands, Verviers 410,00. Syndicat de IIoussu ro,oo. Jules heeft gezegd eenmaal spelen 0,10 en zelf betalen o,ro. Overschot van het Gouden Jubel feest, Gentschensteenweg 3,02. Omdat De Vos Pias de princessen niet wil staken o,ro. Gezon gen door Hortense Meert 1,44. Door Edward Meert 0,54. Bambroche, wij geven op den triomf van den strijd, en was het noodig wij gaven nog meer, Filature du Canal 5,^3. Den nieuwen bouw geeft ook op den triomf 2,85 Werklieden, vergeet nu uwe vereeniging niet, Claessens Arthur 1,54. Omdat Jean zoo kan knikken en schudden 3,61.Van de wevers van Leclercq 5,67. Spinners en draadjesmakers der Filature du Ca nal 6.35-Ligue ouvrièr.e deSchaerbeek,Maisondu Peuple 89,00. Fabriekbewerkersbond Temsche 5,00. Syndicat Neutre des Presseurs, Décatis- seurs, Magasiniers et Emballeurs 35,00. In schrijvingslijst 24, r,5o. Gezongen door Jozef Van den Brouck in de Pluimkei.s o,6S. Bij den zelfden dooi Charles Tombeur 0,68. Wei kers, nu den strijd geëindigd is, denkt aan diegene 'b niets wiiden geven en soms neringdoeners zijn o,3o maar zijt indachtig die goed hebben gesteund 0,20. Laat ons aan c-lkander bekend maken die niets hebben gegeven o,3o. Dan zullen zij weten waar hun zondagpreê te ver teeren 0,20. Een lied gezongen door Frans Heyvaert, bij Albert Van Pamel, Koolstraat 1,60. Door denzelfden bij denzelfden 1,22. Nog door denzelfden bij denzelfden 1,48. Door Nastasie bij denzelfden 1,50. Dooi Jaak D'Haese bij den zelfden 1,21. Door Frans Heyvaert, bij den zelfden i,58. Door Vrouw Heyvaert, bij den zelfden 1,24. Door Frans Heyvaert, bij den zelfden 1.00. Door Vrouw Hevvaert, bij den zelfden ,67. Een dans gedaan door Lamertin en gespeeld door Jozef den Speleman, bij Al- bert Van Pamei 1,25. Indien elk zijn beste had gedaan, zooals Albert Van Pamel uit de Koolstraat, de patroons hadden eerder in 't zand gebeten, gesproken door Frans T. bij Albert Van Pamel o,3o. Gezongen door Triaan Edmond bij de weduwe Van de Velde 1,60. Rondgehaald bij de weduwe Van de Velde 1,76. Rondgehaald door de Raedt Alfons, bij de weduwe Van de Velde i,58. Gladslijpfcrs. Meganck Josse 0,20. De Co- ninck René 0,20. De Conirck Alfons 0,20. Per- mentier Frans 0,20. Eylebosch Florent 0,20. De Bruyn Alfons 0,20. Van Sande Frans 0,20. De Coster Edgard 0,20, De Coster Albert 0,20. De Moor Odilon o,3o. De Backer Jozef o,3o. Van den Bergh Livinus 0,20.Van Cauwenbergh 0,20. Molen Jozef 0,20. Molen Alfred 0,20. Blanc - kaert Severin 0,20. Van der Niepen Louis o,5o. Vinck Nicolas 0,20. Buys Petrus 0,10. Blanc- x kaert Joannes 0,20. De Bruyn Thcophiel 0,20. Guns Jozef 0,20. Wasteels Jozef 0,20, Eylen- bosch Benoit 0,20. Verbvugge Jozef o,5o. Van den Brempt Petrus 0,20. Bombeeck Josse 0,20. Lauwers Gustaaf o,20. Lauwers Louis 0,20. Linthout Henri 0,20. Permentier Louis 0,20. Schollaert Camiel 0,20. Schollaert Jozef 0,20. Van den Brempt Louis 0,20. Dierickx Leopold 0,20. Dierickx Amandus 0,20. Welleman Jean 0,20. Amand Frans 0,20. Amand Victor 0,20. Van den Bergh Frans 0,20. Inschrijverslijst 38, 3,75. Maison du>Peuple Souvret 5o,oo. Fédération d'apprets de Verviers 150,00. Syndicat des mineurs le Reveil Ansois 25,oo. Courcelles 5o,oo. Uit de handen van Samyn 1000,00. Van de machienbreisters van Eg: Vernimmen 1,49. Gezongen het lied Katho liek en Liberaal door E. Vernimmen bij Ch. Rombaut o,32. Liza doet er bij 0,18. Gezongen door Camiel Van Vaerenberg bij Boone 1,70. Anonyme, Seraing en vijf Brusselsche vrienden 2,10. Propagandeclub Ledeberg 10,00. Coöpe ratie De Werker» Ledeberg i5,oo. Jonge Wacht Ledeberg 5,00. Vrouvrenvereeniging Le deberg 5,oo. Gezongen bij Jan De Neef 1,67. Gezongen bij Jan De Neef 1,28. Gezongen bij Jan De Neef door G. Van der Eecken 1,37. Tot

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 3