GROOT BAL Brouwerij De Tijger 7 JAAR BIJVAL IN BELGIE Uiteet, Boek en Leuvens bier. MERXEM-ANT-WERPEN Geld der Inschrijvingslijsten. Totaal 231 15,42. Ten VOORDEELE der Werkstakers. Met Kermis-Don derdag zal er ten voordeele der werkstakers van Aalst, een plaats hebben, in de schoone danszaal van FRANS VAN FRAEYEN HOVE, Molen dries. Kaarten zullen op voorhand te verkrijgen zijn aan 10 centiemen. Dus allen kaarten gekocht. JOS. DE BUECK-CALLEBAUT. Boudewijnkaai, AALST. Dronkenschap beslaat niet meer. Een monster van 't merk waardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. V De Valkeneer, Esplanade, 15. Wevers van Aalst. wordt lid uwer Vakvereeniging in Hand aan Hand, Saskaai, Aalst. Socialistischen Vrouwenclub van Aalst. VAN ONZE KWALITEIT SPECIALE Immer aangroeiende en aanzienlijke vermeerdering van het verbruik van ONS MERK De beste proef' der waarde van het prcdukt MARGARINEFABRIEK tt 1AUU' aa MBMB welgelukken van den strijd 0,70. Een goeden vriend 0,50.Van Jozef Placiede 0,50. Bedienden van Hand aan Hand 4,00. Bravo, voor de schoone overwinning, 't fabriek Moncarnie 7,91 De wevers van De Mayer wenschen hunne broe ders proficiat 8,68. Omdat alle tabakbewerkers zich zouden vereenigen, 't fabriek Dendauw 9,77. Omdat den zoon van den mostaard wat slimmer zou zijn 0,25. Gezongen door Petrus Schelck. bij Benoit Van Vaerenbergh 0,62. Rondgehaald door Lievens o,i5. Gezongen door Rerni Va ie De Bedclaresss 0,69. Ge zongen door Patat bij Camiel Van Nuffel 2,10. Uit 't Windmolenstraatje 0,20. Gegeven van 't fabriek X. 5,34. De tellooren-wevers van Marchand 9,45. Door de muzikanten die het waalsch al gewoon zijn 0,72. Cooperative la Prevision, Ougrée 15,00. Lijst 87, Esplanade 1,80. Lijst 1, Kerk- en Bruseelschestraat O. Lijst 92, Gasthuis- en Violettestraat 8,55. Lijst 90, Vaartlaan en Hout- kaai 11,22. Lijst 5, Van Wambekeplaats en Erembodegemsche straat 4,70. Lijst 3i, Rond de groote kerk en Ros-marijnstraat 0,20. Lijst 16," Geeraardsbergsche straat 45,03. Lijst 29, Ledeweg, huizen Mertens met huizen Moens 9,42. Lijst 22, Korte St. Jan- en Lange St. Jan straat 18,36 Lijst 81, Moorselschebaan tot aan de kerk 21,63. Lijst 102, Dirk-Martensstraat 19,30. Lijst 28, Leaebaan en Asscherendries 20,02. Lijst 82, Langestraat tot aan 't Bornputje 7,71. Lijst 117, Koe- en Driesstraat I,i6. Lijst 2, Brabandstraat 5,29. Lijst 112, Binnenstraat tot aan Kieckens 11,50. Lijst 18, Aan de Beek veldstraat en Beekveldstraat 4,67. Lijst 94, Nieuwbeekstraat, Diepestraat en Kerkhofbaan 8,36. Lijst 113, Binnenstraat, van aan Kieckens tot aan de Botermelkstraat 8,25. Lijst 51, Ouden Dendermondschen steenweg 21,29, Lijst 85, Molenstraat en Groote Markt 22,o5. Lijst 20, Scherreveldstraat 4,84. Lijst 25 en 26, Nieuwen Dendermondschen steenweg, Kerrebroekstraat en Kerrebroek 24,86. Lijst 100 en ii5, St. Jozef- Gazometer- en Schoolstraat 19,26. Lijst 54, Hoveniersstraat 3o,i3. Lijst 9, Maanstraat 5,71 Lijst 55, Grooten- en Kleinen Bollewegen straat je Van de Meerssche 16,92. Lijst 23, Vaartstraat en Kapellestraat 8,5o. Lijst 106, Meirestraat, huizen achter het Vapeurken 5,35. Lijst 91, Borluut- en Hertstraat 9,50. Lijst 12, St. Joris- straat 3,55 Lijst 4, De Geest- en Van Langen, horestraat 2,5i. Lijst 101, Statieplein en Voor uitgangstraat 5,73. Lijst 120, Eilandstraat en Oude Vischmarkt 3,o5. Lijst 111, Varkensmarkt Moutstraat en Molendries 9,72. Lijst 10S, Wit huisstraat, Arbeidstraat en Heeten oven 6,75. Lijst 14, Keizerlijke Plaats r .5o. Lijst 109, Dam- laan en Walstraat 10,56. Lijst no, St. Anna- straat en Hoogevesten 5,47. Lijst 89, Koophan del- en Cumontstraat 12,95. Lijst 121, Burcht en Buichtstraat 2,3o. Lijst 114, Rapestraat en Klein Begijnhof 4,85. Lijst 21, Ajuinstraat 10,31 Lijst 52, Breedestraat 6,80. Lijst 104, Meule- schette- en Klottestraat 14,25. Lijst 88, Veld-en Denderstraat 7,40. Lijst 5o, Drijsleutel- en Geld hofstraat 14,62. Lijst 105, Gentsche steei,weg i3,o5. Lijst 7, Klap- e 1 Windmolenstraat 4,66. Lijst io3, Koolstraat i3,o5. Lijst 27, Pieter- Coeckestraat 20,03. Lijst 3, Brusselsche steen weg 2,45. Lijst 32, Achterstraat 2,29. Lijst 6, Hoogstraat 14,54. Lijst 10, Houtmarkt en Vrouwstraat 10,72. Lijst 119, Van Wambeke- kaai en Iweinstraat 8,89. Lijst g5, St. Job 12,57 Lijst 17, St. Jobstraat 6,78. Lijst 96, St. Job straat tot aan de Beekveldstraat 7,81. Lijst 30, Stoofstraat en Academieplaats 4,05. Lijst 84, Groenstraat 15,53. Lijst 99, Langeridderstraat 5,8o. Lijst 86, Leopöldstraat 18,66. Lijst 83, Doolhof- St. Vincentius- en Bergemeerschen- straat 12,93. Lijst 53, Papestraat, Papendries en Dompelstraat 11,67. Lijst 19, St-Camielstraat 18,36. Lijst 8, Zonnestraat 14,91. Lijst 98, Nieuwstraat en Keizerstraat 11,93. Lijst 97, Veemarkt 3,40. Lijst 24, Albert-Liénartstraat, Esplanade- en Peperstraat 22,51. Lijst 107, Impas De Blieck en Gentschestraat 14,81. Lijst i3, Korte- en Lange Zoutstraat 26,40. Lijst 116, Moorselschebaan tot aan de Ploeg 10,24. Lijst 118, Van aan 't Bornputje tot Moorsel i,33. Lijst 80, i,35. Deze Bieren zijn gewaarborgd, uitslui- telfjk gebrouwen met IHop en Mout van allereerste hoedanigheid. Kan ingegeven worden in Koffie,Thee Melk. Likeur, Absint, Bier, Water of in het voedsel, zonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van weet. Het COZA POEDER bezit de won derbare eigenschap om tegenzin tot drinken van sterken drank (bier, wijn, absint, enz.) bij den dronkaard op te wekken. Het CO/.A POEL EK werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat de echt- genoote, de zuster ot de dochter van den verslaafde het hem kan toedienen, zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit be hoeft te weten waaraan hij zijne red ding te danken heeft. Het COZA POEDEK heeft het huiselijk geluk van dui- zendegezinnen hersteld, duizendepersonen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nut tige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en geluk kig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder ver spreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn. Correspondentie in alle talen der wereld. Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depót te Aalst Onze depóthouder reikt het attestenboek gratis uit aan hen, die er aanvraag voor doen, maar geeft geen gratis proeven. Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen, COZA INSTITUTE, 62. Chancery Lane, Londen, 79. Engeland, Wacht U voor namaaksels. Het C<?za Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap. GEVESTIGD Wanneer men 25 centiemen uitlegt bekomt men A) Voor wersta king 1,75 fr. per dag B) voor werkeloosheid 1 fr. per dag, mits de bijleg /an de stad die op heden 60 per honderd is, dus t,6o fr per dag. C) Voor ziekte en kraambed 9 kilogr. brood per week. D) Braak aan de machienen, crisis en brand, na den tweeden dag 1 fr. per dag. E) Bij overlijden r5 fr. voor de naastbestaande bloedverwanten. F) Als men zich in de loting trekt 5 fr. Als onderstand zal men 36 fr. per jaar kunnen genieten als men een jaar lid is. Wordt lid Wordt lid WORDT LID VAN DEN .Men betaalt 10 centiemen per week, waarvoor men bij het kraambed 8,50 fr. ontvangt als men 1 jaar lid is alsook bij ziekte welke minstens ééne week duurt4 we ken lang 9 kilos brood. Men kan zich alle dagen als lid aangeven in het lokaal Hand aan Hand en bij de broodvoerders, HET BESTUUR. Uitgever: P.De Neef.St.-Vinccntiusstr. 5. Aalst, Aalst drukkerij der geb-. Boeykens. Varkensm. MARQUE SPÉCIALE gedeponeerd volgens de wet NAAM en ADRES O der Samenwerkende Maatschappij DER SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJEN GEFABRIKEERD DOOR DÉ -1 -vi. <vo -K-.'-i 55 57

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 4