KANDIDATEN DE HELDENSTRIJD 7e Jaar. N<> 38. Prijs per nummer 2 centiemen. 22 September 1907. Weekblad voor iiet Arrondissement Aalst. ALFRED NIOHELS, Maanstraat, 18, AALST. DE KIEZERSLIJSTEN zijn verschenen en liggen ler inzage van de belanghebbenden in 't lokaal Hand aan Hand Wie zich wil overtuigen, dat hij zijn recht is toegekend, mag niet langer wachten, zich te gaan nazien. De reklamen worden kosteloos door den Partij-sekretaris gedaan. Neemt wel in acht vrienden, dat deze lijsten dienen voor de h'amerkiezing van toekomend jaar wie dus zijn woordje wil te zeggen heb ben, moet zijne rechten doen gelden. Komt zien Komt zien voor de aanslaande gemeen tekiezing. LIBERALEN. MM. Brijs Achiel De Blieck Jozef De Windt Albert De Wolf Maurice Leclercq Isidoor Schotte Jozef Van den Broeck Camiel Van Opdenbosch Josse Verbestel Louis KATHOLIEKEN. MM. Bauwens Isidoor, De Clercq Leo, De Gheest Victor, De Somer Jan, De Wolf Désiré, Eeman Achille Geeroms Leo. Moyersoen Romain Van Ghyseghem Polidoor is geëindigd met een schoonen triomf voor de stakers. MBeernaerts die niet wilde onderhandelen of toe geven is geklopt, dank aan de stand vastigheid der werklieden, en on danks het verraad der dompers. Verleden dinsdag om 8 uren zijn de werkstakers van het fabriek Beernaerts aan 't werk gegaan, het hoofd in de lucht, al zingende dat het kraakte, met goede verbeteringen en een^schoone overwin ning. Zestien weken zijn die menschen in strijd geweest zestien weken hebben zij geleden en gestreden voor een beetje meer loon, en ondanks zij te doen hadden met een koppigen fabrikant, rijk in geld,m&ch- tig in goed, die zoo trots was zijn volk niet te willen ontvangen of niet te willen onderhandelen met gelijk wie, hebben zij den slag gewonnen. Eere aan de vrienden van Wetteren, voor hun moedig strijdeneere voor hunne vastheid en standvastigheid en dank aan allen die hebben mede geholpen, om de moedige strijders, door hun geldelijken en zedelijken steun, te doen overwinnen. De dompers hadden reeds weken en weken het werk hernomen, schimpschrif ten op de socialisten verspreid, en alles in 't werk gesteld om onderkruipers aan te werven, aldus in de kaart van M spelen de, tegen de stakende wevers. Ondanks dit bleven zij standvastig, en wilden dat M. Beernaerts handelbaar wierd, en ook meer opslag gaf. Eindelijk heeft M. Beernaerts ingezien, dat hij met het troepje dompers, die on derkruipers speelden niet ver kon geraken, en heeft hij willen onderhandelen, op aan vraag van M. Van Ex, een fabrikant van Ronse, met de vertegenwoordigers der stakers, de gezellen Anseele en De Groeve en ook in 't bijzijn van M. Van Ex. Tijdens deze onderhandeling gaf M. Beernaerts nog de volgende verbeterin gen, bij deze die reeds bestonden waaraan de dompers waren gaan werken, en zij moord en brand hadden geschreeuwd, omdat de socialisten het werk daaraan niet wilden hervatten 1. Geen enkel slachtoffer zelfs dezen die reeds hun werkboek hadden gehaald om elders te gaan werken, mogen nog terug keeren. 2. Voor de vier getouwen wevers, 5 centiemen per scheut meer van af 27 scheu ten en hooger, dit boven de, 20 centiemen die hij reeds als opslag had gegeven per stuk en waaraan de dompers werkten. 3. De tarief der twee getouwenwevers, die gestaakt hadden uit solidariteit en die ook reeds 5 per honderd waren toege staan, zal binnen de 3o dagen herzien worden en hebben de verzekering beko men, meer te zullen krijgen. 4. De vlasspoelsters hebben 5 centie men per pak meer, wat 6 per honderd beteekent. 5. De vlasbomsters 5 centiemen per pak of 10 per honderd opslag. 6. De daghuurwerkers die in groot ge tal 18 centiemen per uur wonnen, hebben nu als minimum (minste) loon 20 centie men per uur of omtrent 10 per honderd. Ai deze laatste verbeteringen komen maar in voege, 3o dagen na dat het werk zal hernomen zijn. M. Beernaert wil dit, omdat hij den naam niet wil hebben, geheel en al ge klopt te zijn, en er is hem op dit gebied voldoening gegeven. Bij de werklieden van M Beernaerts baarde dit een weinig misnoegen im mers zij verklaarden met die beloftens reeds zoo dikwijls te zijn bediogen, en dus in 't woord van M. Beernaerts weinig ver trouwen te stellen. Doch dit maal zal M. Beernaerts verze kerd woord houden immers, hij heeft zijn erewoord gegeven, niet aan de werk lieden in de fabriek, maar wel aan M. Van Ex, een fabrikant van Ronse, de vrienden Anseele en De Groeve, en hij heeft het herhaald velleden maandag morgend ten zijnent, aan de gezellen Bar. Dumortier en De Groeve, en moest hij deze maal woord verbreker zijn, dan pleegt hij een aanslag tegen de goede trouw der onder handelaars, tegen de goede trouw der werkende klas in 't algemeen, en staat ook het gansche socialistische leger strijd vaardig gereed, om de moedige vrienden van Wetteren opnieuw te helpen en te steunen. Doch hopen wij, dat M. Beernaerts verstandig genoeg zal zijn, om dit niet te laten gebeuren, want dan wordt hij aan den schandpaal gespijkerd, niet alleenlijk van de geheele werkende klasse, maar ook van de kapitalistenklasse die het hem ten kwade zou duiden, zoo laf te handelen. En nu vrienden, dat den strijd in Wet teren is geëindigd, nu dat de werkende klas, den slag heeft gewonnen, nu met moed vooruit, voor de moedige vrienden van Antwerpen, die ook strijden tegen eene machtige kapitalisten bende Voorts gegeven, voorts gesteund, want er is in Antwerpen ook te kort. De datum van 't vertrek der kinderen van Wetteren die te Aalst verblijven, zal later bekend gemaakt worden. Onze fanfare zal ze vergezellen, en dan is het feest in Wetteren zulle. Houdt u dus gereed mannen. 't Is grappig. Menschen die hunnen evennaaste voor meer dan 23 duizend franken bedrogen en bestolen hebben,bij middel van vaische wissels copies de lettres komes nu zich in de kiezing be- moeiën en alarm kleppen voor den gods dienst Kan men meer huichelen Ware het niet verre uit best, dat de katho lieken zulke schandalen uit hun midden wier pen Immers, zij zijn er toch maar, den oogen- blik afwachtend, om hun zelfde winstgevend, maar verafschuwelijk stieltje, opnieuw te kun nen uitoefenen. Katholieken die wal duiten hebben, wacht m van zulke kerels. RECHT EN VRIJHEID ANNONCEN Rechterlijke i fr. per regel. Reklamen 20 centiemen per regel. Annoncen dikwijls herhaald 10 cent. per regel. Andere anncncen worden opgenomen met akkoord Alle briefwisselingen of strijdpenning moe ten elke week vóór Woensdag avond om 8 ure, ingezonden worden. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Ongeteekende brieven worden niet opgenomen. Berichten over werkstakingen en grieven moeten door de Vakveresnigingen gestempeld zijn. ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden 6 Een jaar Een jaur tr. 0,40 0,75 i,5o Buiten België 4,00 Men abonneert zich op alle postbureelen. Heden Zondag 22 September, zullen de vol gende vergaderingen* plaats hebben, waar wij al de leden toe uttnoodigen deze bij te wonen. Dringende kwestiën staan aan de dagorde. Om 3 ure, voor de Wevers om 4 ure. voor de Gladslijpers, Espadrillenmakers, Vellen- en Tabakbewerkers. Mannen, op post

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 1