ONZE HOUlilNG Groote bijdrage in de V e ree ni ging". Velen denken not« dal hel voldoende is voor de werklieden met een groot getal deel le maken van hunne vereeniging, om de bazeu te verplichten aan de eischen der arbeiders toe te geven. Welnu, dezen die aldus oordeeien bedriegen zich over 10 jaren kon die bewering een weinig waarheid in zich dragen, dan gebeurde het dikwijls, als de werklieden goed elkander verstonden, dat de patroons verplicht waren, na een strijd van een paar weken,min of meer aan de vragen hunner werklieden te voldoen Maarin den loop der 10 laatste jaren is den toestand gansch veranderd; juist zooals de werklieden beginnen te begrijpen dal men moet vereenigd zijn,zijn de patroons ons daar in vooruit geloopen, zoodat deze nu in sterke bazen-svndikaten vereenigd zijn, die met duizenden, ja soms met millioenen franken in kas zitten. Werkstakingen die maar een kort bepaalden tijd duren behooien tol het verleden Oe pa troons zijn op dees oogenbhk niet meer gedwongen zooals vroeger,op gevaar van door den ondergang bedreigd le worden, aan de eischen gesteld door hunne werklieden die in staking zijn, voldoening te geven. Nu hebben de patroons dat niet meer te vreezen, orndat zij schadevergoeding bekomen van hun syndicaat voor het vrlies dat zij ondeigaan door de werkstakingen. De groote werkstakingen die in den laatsten tijd hebben plaats gehad te Ge* t van de katoenbewerkers, te Verviers den lock-oul, te Brussel van de haarsnijders, in de provincie Henegouw van de marmerbewerkers, te Luik van de mijnwerkers, te Wervick en Weiteren van de wevers, te Antwerpen van de dokwer kers, enz., de stakingen der wevers van Mar- cb.ind, der spinners van de Filature et Teintu- rerie en der garenmakers van het groot fabriek hier in onze stad zelve, die feiten geven aan de werklieden de klaarste bewijzen dat hel niet meer voldoende is voor hen van allen in de vereeniging te zijn om zich te meten en den kamp vol te houden legen hunne bazen, en om dit te kunnen is het in de eerste plaats noodig dat de werklieden voor eene goede weerstands- kas zorgen, door flinke bijdragen te storten in hunne vereeniging. Wat zien wij nu in de meeste gevallen Dat de werklieden eene kleine ja zelfs onbeduiden de bijdrage betalen voor hunne vereeniging Neemt bij voorbeeld 20 centiemen, trek daar de kosten af voor schrijfwerk en alle benoodig- heden van administratie, rekent wat men be taalt aan ziekte, werkeloosheid .sterfte, kraam bed, werkongevallen, enz., en ge zult tot de slotsom komen dat men van het overige geld slechts eene halve week kan uitbetalen in geval van werkstaking, wanneer een lid een gansch jaar zijne bijdragen heeft betaald Vrienden, als men de zaken kalm overlegt en onze positie inziet zooals zij werkelijk is, moet gij dan met mij niet bekennen dat wij langs dien kant nog zeer zwak staan en wan neer wij nu denken aan de stakingen die weken en weken duren, moet zulks ons niet aanzetten om hieraan een einde te stelltn het is nu toch onmogelijk op die wijze voort te sukkelen indien de werklieden hunnen toestand willen zien verbeteren. Laat ons de bijdragen verhoogen, om zoo doende bij machte te zijn, nevens de goed gevulde kas der bazen syndikalen eveneens de welvoorziene kas der wei kersvereenigingen te stellen eene goede weerstandskas zal ons in de eerste plaats de zekerheid geven, wanneer de werklieden lot de staking gedwongen wor den dat, zoolang de patroons den oorlog wil len, de werklieden het niet zullen moeten opgeven, omdat zij over het noodige geld fi-' s'aaf ral «stellen de sta king inet goed gevolg tot het einde te voeren. Er is nog iets meer van het oogenblik dat de patroons zulien overtuigd zijn te moeten kampen tegen vereenigde werklieden die over de middelen beschikken om mijnheer 't hoofd te bieden, zal deze het geraadzaam vinden eeris goed te overleggen wat hij zinnens is te doen De weerstandskas der werklieden zal de heeren aan het verstand brengen dal het best is geene werkstakingen le laten plaats hebben. Het is zeker, hadden de vereenigingen die in de strijden betrokken waren waarvan ik hooger sprak DE DUIZEND F FRANKEN IN DE KAS GEHAD VOOR DE WERKSTAKING wat nu door omhalingen is biigebracht om de slakers te steunen,misschien geen enkele dezer stakingen zou uitgebroken hebben, want do bazen hadden slechts gerekend op de irtkasder betrokken vereenigingen, en hadden ze aldus machteloos aanzien om den strijd tegen hen vol te houden. Wij zi;n gelukkig het solidariteitsgevoel bij de werklieden te kunnen vaststellen, waaraan allen zooveel verbeteringen te danken hebben. Maar ook zal men met mij moeten bekennen wanneer wij ons opofferingen willen getroos ten, door de voorbeelden die ik hier hooger aanhaal, dat het voor ons veel verstandiger en doeltreffender zou zijn te zorgen voor er eene werkstaking moet uitbreken het geld in de kas der vereeniging te hebben, omdat hierdoor menigvuldige werkstakingen zuilen voorkomen worden. Het zal dan eene dubbele overwinning zijn voor de werklieden zonder werkstaking zal men bekomen wat men wil en zoo zal ook de macht der vereeniging onaangetast blijven en in niets zedelijk geschokt worden. Ik hoop dat dit schrijven mijne vrienden zal aanzetten, om hunne bijdrage iri de ver eenigingen te verhoogen, de katoenbewerkers zullen in 't kort hierover le beslissen hebben. Ik ben verzekerd dat die strijdende mannen en vrouwen het goede voorbeeld zullen geven. H. FLIPS. in de aanstaands Gemeentekiesing. Wij hebben verleden Zaterdag eep der prachtigste Partijvergaderingen gehad, die wij ooit in ons lokaal hebben beleefd. De partijgenoot-en hadden de gewichtig heid van het te nemen besluit ingezien, en van daar hunne buitengewone talrijke op komst. De Heeren De Blieck, De Windt en Brijs woonden onze vergadering bijom hun program uit te leggen, en hunne be- loftens, aan de socialistische afgevaardig den gedaan, in de vergadering te bevesti gen. Gezel Sanders zit voor. Hij opent in korte woorden, en geeft het woord aan den Partijsecretaris om uit te leggen, wat ónze onderhandelingen, waartoe wij volmacht hadden gekregen, hebben teweeg gebracht. Nichels begint met te verklaren, dat zóó de Partijvergadering beslist, ons te onthouden en voor de liberalen te kiezen, wij vooraf socialisten zijn en socialisten blijven, dat wij onzen strijd, klasse tegen klasse voortzetten, en wij de liberale kapitalisten en liberale fabrikanten met het. zelfde klasse-hewustzijn van vroeger zullen bekampen. Kan een gemeenteraad veel doen voor de werkende klasse, hij kan het socialistische ideaal niet invoe ren, hij kan de werklieden geen verzekerd en goed bestaan bezorgen, hij kan de armoede niet uitroeien,en dat is 't waarop wij met de liberalen veel verschillen. Wanneer uwe afgevaardigden u nu voor- nrjs in deze kiez en voor ut liberalen cc iAennncn, u.ai ie het, omdat wij tijdens de ondeHtandelin- gen, de bijzonderste punten van ons ge meente-programma door de liberalen heb ben doen overnemen, omdat zij ons de stelligste verzekering leveren, ons aandeel te geven in de verschillige openbare be- sturen. waar wij nu door de dompers van verwijderd worden, en waar de vertegen woordiging aller partijen zco broounoodig is Hij somt nu al de voordeelen op, hier door te bekomen, en die verleden Zondag in Recht en Vrijheid zijn verschenen, en die al de leden der partij, als'verslag te huis zijn besteld. Hij besluit, dat wij op die manier, niet stemmen voor de liberalen, maar eerst en vooral stemmen voor ons eigen program en stemmen tegen de partij van 't onrecht, tegen de dompers, waarvan hij het onrecht der Socialistische partii in Aalst aange daan, opsomt. Hij meent dat wij in het woord, in het i handteeken der liberalen mogen vertrou wen stellen én wij de lihtir.L. 1mogen steunen, om eindelijk toch verlost te ge raken van de partij van 't onrecht, en ook als wraak tegen onze stelselmatige mis- kenning Daarna voert den Heef De Blieck het woord, om uit te leggen, welk recht de minderheid in eenen gemeenteraad, heeft, welk zij vermag en kan. en hij komt tot de slotsom, dat. willen er doelmatige verbe- teringen worden ingevoerd zij meerder heid moeten zijn. want van de katholieken is er zoo weinig te bekomen. M. De Windt, legt als voorzitter der liberale associatie de. atpiljge verklaring af, in naam der associatie en op 't eere woord van hem en de andere liberale kan didaten, zoohaast mogelijk de hervormin gen in te voeren in onze overeenkomst gesloten en in 't verslag omstandig be schreven. M. Brijs die van bij zijn optreden eene warme ovatie wordt gebracht, spreekt eene treffende redevoering uit, nopens het gemeente programma, waarmede de libe rale lijst nu ten strijde trekt, en die om zoo te zeggen,in niets verschilt met het socia listische, want het is opgemaakt, naar het programma, dat de Aalstersche socia listen hebben uitgegeven, ter gelegenheid der Gemeentekiezing van 1903. Hij Verklaart ook, indien dit programma niet mocht nageleefd worden, inden men in de mate van het mogelijke weigert in te voeren, wat de overeenkomst betreft, hij de eerste zal zijn,om er tegen op te ko men, en zelfs zijn ontslag te nemen. Hij maant de aanwezigen aan, vertrou wen te stellen in hun woord, want van hunne stiptheid mogen wij ons ten stellig ste verzekeren. De drie liberale kandidaten verlaten nu de vergadering, om de leden vrij onder elkander te laten debatteeren. De stemming heeft plaats gehad, bij middel van kiesbrieven, in 't geheim en den volgenden uitslag' is bekomen. 498 stemmen voor onze hulp te ver- leenen aan de liberale partij, 14 om al leen te strijden en 7 witte en nietige brieven. Nu mannen, vooruit, werkt om ons program te doen triomfeer-r- en onze vertegenwoordiging in de openbare bestu ren te bekomen. Als één man opgea 7 partij heeft uitspraak gedaan, en >;a als goed gediplicineerden soldaat gevolgd. Vooruit tegen de eb' lang genoeg bc n. *CTn«!«w'-rrr- O O O Vti -tvK/i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 2