Een en ander. Brouwerij Be Tijger KIAA FOUASSïi\T Katoenbewerkers, opgepastI I Eeae plaats van bakker m. SE ELIECK'CULLf ïïltsft, 5^"'' - Mep* Een eerste knieval M R. Moyersoen verlaagt zich met in 't vuilblik van Aalst alias De Volksstem een open briefte rich ten tot M P. Uaens, nopens hunne houding in de aanstaande gemeentekiezing. Men moet waarlijk toupet hebben, om een beroep te doen. op menschen die zijn ver volgd, gebroodroofd, gepijnigd en in hunne eer gekrenkt, en daar heeft M, Komaiu ook het zijne toe bij gedragen. En nu als den dag der wraak nakend is, nu als men gevoelt dat zij voor goed zullen weg- gekegrld worden, nu is men schaamteloos ge noeg urn een knieval te doen. Neen, de christene democraten kunnen en mogen niet vergeten, wat zij hebben te verdu ren gehad, v??; wege de katholiek-; partij, en hierom ock zullen zij stemmen tegen de dom pers. Dit smeekschrift van M. Moyersoen geeft ons het klaarste bewijs, dat zij deze maalden dieperik in zijn. Wel bekome het hun. Voor 't geloof. Als men trouwt voor de kerk, dan is men voor eeuwig aan elkan der verbonden dan is men verplicht samen te blijven, samen te wonen, tot den dag dat men wordt gescheiden door de dood. Doch onze katholieke gemeentevaders, die Yerëtaaa het anders, alhoewel zij wel is waar huichelend altijd hun politieker) strijd op gebied van 't Christen geloof .'oeren. Kijk naar onze oudjes Jaren en jaren hebben zij vereenigd ge weest, door den gulden band van 't huwelijk jaren en jaren zijn zij samen gebleven, heb ben met elkander lief en leed gedeeld, en dan op het oogenblik dat zij uitgeput vud krachten, hunnen troc-st moeten zoeken in de Godshui zen, dan zijn het die zelfde christelijke hee- ren, die ze wreedaardig van elkander rukken. Man en vrouw is niet meer verplicht samen te wonen, want de eene steekt men in 't oude vrouwen- en den anderen in 't oude mannen huis Kan men slechter Men scheidt ze, om elkander nooit meer te ontmoeten, want zelfs hunne vrijë dagen zijn verschillend. De man zal 's zondags en den donderdag mogen uitgaan, de vrouw den dinsdag Zij zullen op elkander misschien nog eens kunnen knipoogen, in.de hoogmis of in 't lof, maar met elkander spreken dat nooit 1... En het is met onze ouders, werklieden, dat men zoo handelt het zijn onze vaders, onze moeders, het zullen wij zelf zijn, die zoo ons leven zullen eindigen wanneer die vuile dom pers meester blijven Weg met zulke kerels die de christelijke leer als uithangbord nemen en ze terzelfder- tijd bezoedelen. Stemmen stelen is dit geen dief stal Als er ooit schandalige kiezers lijsten zijn opgemaakt geworden, dan zijn het deze, die moeten dienen em de bijgevoegde gemeenteraadsleden te kiezen, volgens het stelsel Helleputte. Nogthans die lijsten worden opgemaakt, door christelijke heeren, die met dit bedrog aa* 't bewind willen komen. Christelijk zijn, zich uitgeven als testrijden voor 't Geloof, en willen zetelen, bij middel van rF r 'cj on iq r?if pipf -? 1 handelen Welnu, bij de katholieken is 't zoo En noglharis zijn er christelijke heeren, die liever die dieven poort verkiezen, dan zich aan 't oordeel van de algemeene kiezers te onder- werpen Hoe gemeen j Wat moet men zeggen van zulke lieden j Dat ze niet heel vies zijn gevallen, dat het j schaamtelooze kerels zijn. i Geen duimkruid Denderbode ge waagde vroeger van duimkruid, die de chefs der socialisten zouden ontvangen hebben van de liberale partij, om hunne volgelingen aan te zetten, voor die partij te stemmen. Nu is het geen duimkruid meer, maar de liberale kliek ligt neergeknield, zoo diep mogelijk, ja, tot in 't modder, voor de groote leeperikken van 't so cialism, zegt Denderbode van verleden Zondag, en hij somt zelf op, waarom de socia listen zich zullen onthouden. Begrijpt ge die tegenstelling, vriend lezer Eerst was het voor 't duimkruid, nu blikken de liberaleu voor de socialisten, en zegt hij zelf, welke voorwaarden er gesteld zijn, niet over geldkwestiën, maar wel over 't pro gram. Dus geen duimkruid meer Ondersteuning voor de werkstakers van Watteren. Den Uil komt ook op rang schijnt het, en hij wil malgré bongré zetelen. Vrienden, kon den Uil ooit zetelen in meerderheid, wacht u dan, den socialisten vreter zal het ons be taald zetten Zorgen wij er voor, dat hij binnenkomc in minderheid, en dan is en blijft den Uil eene groote nulliteit Hoovaardij M.Beernaerts zijne hoo- vaardij willende ten toon spreiden, zegde verleden dinsdag bij 't hernemen van 't werk, dat hij zijn volk niet had geroepen en De Groeve en Anseele schoon hadden komen spreken Als 't zoo is, antwoordden de werklieden, dan gaan wij terug, en dan keerde de kaart, dan was in eens alles waar wat zij hadden ge schreven, en al de voordeelen die hij bad toe gestaan aan Anseele en De Groeve zullen be taald worden. La Flandre Libérale kondigde een aiti- kel af waardoor M. Beernaert zou verklaard hebben, dat hij niets had toegestaan, enkel beloofd geene slachtoffers te maken. Hierop heeft M. Beernaerts (zoon) gezel Bontinck ge roepen, (een wever bij M. Beernaerts) en b :m verklaard, dat hij niets aan La Flandre Libérale bad gezegd, en hij zijn woord zal houden. Toch houden wij ons strijdvaardig, om in geval van woordverbreking er op los te ruk ken. Te Antwerpen houden de dockers ook goed vol. Deze week, Dinsdag of Donderdag heeft er te Antwerpen, in 't lokaal De Werker, eene vergadering plaats met de secretarissen der syndicaten, om hulp en steun te bieden. Van nu af, vrienden, roepen wij u toe Helpt mede de dockers van Antwerpen over winnen, zooals wij de Weltersche vrienden hebben mede geholpen. Helpt en steunt nu voor Antwerpen. Zaterdagr 38 September 1QG*?, om 8 uren 's avonds, is het Jklge- meene Vergadering in 't lokaal Hand aan Hand. j I Wees op post, 't is zeer noodig zoowel voor rle v.' ~.e t> f 'de mannen. i Boudevijnkroi, A A LS'C. 5 -iiiiv"® '.'XPt wiimii minig«ffsaa&3a eega—ÜLWAIHB.W- .sawnr v Bijzondere goede en versterkende Wijn voor zieke menschen Te koop in Hand aan Hand er; Roode Leeuw O' j Overdracht fr. 1768,13. Gezongen door F. S'erck bij Oeose) 1.10. Gezongen door Fr. D'heide bij Vermast, te Nieuwerlcerken 1,20. Van een lied Emma Van dei" Speeten 0,79. Het lied door Maivlna De Decker, van Katrien bij A Verhuist 0,72. Léta doet er bij 0,10. Omdat August niet wilde geven, geeft Léta nog o, 10. Van twee goede vrienden van 't fabriek Torley 0,50. Van den Brempt Petrus 0,20. Een lied gezongen door Emiel De Schryverbij Camiel 0,30. Gezongen door August De Vleeschouwer bij H. Van Vaerenbergh 1,00. Een lied gezongen door M. Van Vaerenbergh bij denzelfde 0.69. Gezongen door H. Van Vaeren bergh De Loteling» op de souper van IJ.Tom- beur 1,45. Gezongen door A. De Vleeschouwer 0,71. Een lied gezongen door H. Van Vaeren- berg, bij Jozef Schoonjans 0,80. .Bij Jozef De Smet op de souper der maatschappij Elk zijn vocht i,2S. Fabriek De Bruyn 6,04. Een lied gezongen door J. Lib'echt bij De Wolf .00. Fra§s D'Hcrde gezongen DTIa: l'Jette- straat o,76.0p de Partij vergadering van verleden Zaterdag 25,18. Gezongen bij Karei De Smet, j door Victor Buys o,83. Gezongen bij Alions j Kiekens Het mislukt huwelijk dooi Karei Pikpoket 0,93. Ontvangen van 100 kaarten dei- koe 10,00. In vijf boden bussen 62,61. Op de vergadering der Katoenbewerkers 5.55. In de zesde bus i3,6o. Het kanailje, door Verdoodt Polydoor, bij de weduwe De Saedc;eer i,y5.Van eenige bleekers 0,90. Dc vagebond door Jan Kabie, bij Kamiel Bisschop 0,82. Van een sui kerbakker 0,25. Zot 'k heb uw gat gezien bij Jan De Meeter 0,84. De luitenant Van Damme bij Jan De Meeter, door Palmyre Van der Steen o,85. Van de spinners en draadjesmakers der Filature du Canal 6,27 Een lied door Jan Roelandt, bij Ferdinand D'FIaeseleer o,85. Ontvangen van G. Lamagie 0,71. Van de contenuesmeisjes 4>^®* lasconténues 3,i3. Vlasspoelders 2,06. Omdat den dikken nog niet en geeft 0,53. Van eenige bobijnmakers 2,43. Omdat ze allen voor de dockers van Antwerpen zouden geven, \an Mol Adoli o,c5. Gezongen door Engelbert Meert, bij Steenhaut. Michel 1,65. Witspoelders 1,45. Witlustieerders i,36. Zwart- lustreerders 3,00. Van de bobijnmakers 10,48. Wetteraars, dank uwen triomf en de vereniging nu indachtig i,5o. Van twee vrienden 0,65. 't Vellenfabriek De Strissers 2,00. De droogerij 0,94. Stokers en machinisten i,85. Van eenige bleekers, droogers en magazijn 2,45. Van eenige kameraden 1,10. Spoelstcis 2,20. Fabriek Mar- chand 3,65. Jan Steenhaut 0,20. Bedienden van Hand aan Hand 5,50. BiL-fie met zetten die verloren gegaan is van verledene week van de Bobijnmakers 10,51. Totaal fr. 1983,07. is open in Fland aan Hand Degenen die zich willen aanbieden kunnen het doen schriftelijk tot 27 September aan staande, bij Felix PODEYVN, Hand aan Hand Onnoodig zich aan te bieden, zonder het vak te kennen. Deze Bieren rijn gewaai'boi citslui- teWJk

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1907 | | pagina 3