8e Jaar. N° 46. Prijs per nummer 2 centiemen. 15 November 1908. en Arrondissement Aalst, als Vergaderingen. WEDERLEGGING eei be ile Iks Be •i'tij aat nc >vei Weekrlah VOOR HET Heden Zondag om maandelijksche ver- ,r.:n|gadering, op boet van 10 centiemen Bouwwerkers. 10 ure 's morgens, twee f» Textielbewerkersbond. Katoen bewerkers en wevers, Zondag toekomende, om 3 ure namiddag, drijmaandelijksche verplich tende vergadering, opboei van 10 centiemen. De leden die op de vergadering tegenwoor dig zijn, zullen een jeton ontvangen die dan aan de boden moet terug gegeven worden. De eden die geen jeton aan de boden zullen afge ven, zullen eene boet op hun boekje aange- itempeld worden. De boeten zullen de leden afgehouden wor den, zooals hel gedaan wordt met de achter stellen, wanneer de leden in trok zijn van de vereeniging. Gezien er vele plichtvergetende leden zijn, die de vergaderingen verzuimen, en hierdoor van niets op de hoogte zijn van wat er besloten wordt, waaraan al de leden ich moeten gedragen, iets wal vele moeilijk heden mede brer gt met die plichtvergetende leden. Zoo is het Bestuur vast beslist, de boe ten streng toe te passen- Wij wenschen dat de boeten zoo klein mo gelijk zullen zijn,.en deleden de vergaderin gen zullen bijwonen, die maar slechts iedere 3 maanden plaats hebben. HET BESTUUR. N. B. Voor de vergadering worden de leden niet verwittigd door briefjes. Deze aan kondiging dient tot uitno jdiging. Bestuurleden der Vakvereenigin gen. Woensdagavond, om 8 ure, bijzon dere zitting in het lokaal Hand aan Hand. DAGORDE 1 Het Syndicaal Congies te Brussel. 2. De werkeloosheid en de crisis. Geen enkel bestuurlid der vakbonden mag op deze belangrijke zitting ontbreken. van eenige dwalingen en voordeelen aangaande den Alcool. i. Alcool is geen voedsel. Onze lichamen zijn opgebouwd van veelerlei grond stoffen of elementen. Opdat iets een wezenlijk voedsel voor ons ïij, moet het stoffen bevatten van de zelfde natuur als die, welke ons lichaam samen stel len. Trouwens, 1. vleeschvormers of slikstof- oudende stoffen wier rol het is, in het onder- oud te voorzien van de spieren, de zenuwen, e hersens 2. beeridervormende zelfomstan- gheden, dit is, minerale stoffen of zouten, lienende tot vorming der beenderen, tanden, ar, en om het bloed in gezonden toestand te waren 3. warmtegevende zelfstandigheden, evenals de kolen in een stoomtuig, warmte kracht geven, en de weekslof des lichaams- irmen gekend onder den naam van vet. Ons aam heeft ook water noodig dat het vaste dsel doorweekt en helpt verteren, en door i]ne aanwezigheid in het bloed de vertee- tnde voedingstoffen door al de deelen des chaams voert. Nu welke dezer stoffen bevinden zich in alcool Geene Alcool kan dus geen voedsel zijn. Alcool zegt prof. Miller, is geen voedsel, in welke beteekenis men het ook nemen wil 2. Alcool vermeerdert de spier kracht. Eene groote dwaling. Alcool is wel een kortstondig opwekkingsmiddel voor de spieren, dat op een gegeven oogenblik al ons vermogen kan doen inspannen ter'uitvoe- ring van zeker werk doch de opwekking, door den alcool veroorzaakt, is steeds gevolgd van eene natuurlijke nederdrukkiDg. De proef is meermalen gemaakt welke werk lieden den meesten arbeid uitvoerden, zij, aan wie men jenever gaf, of zij, die geen jenever dronken. Men heeft dit beproefd in hooi-en oogsttijd, bij kareelenbakkers enz., en men heeft vastgesteld, dat wel ia den beginne de eerste de overhand hadden, Ver oorzake van de aanprikkelir g, waardoorzij gedreven waren maar weldra haalden hen de anderen in, en overtroffen hen ten laatste aanmerkelijk. In Duitschland wordt aan de soldaten, de jenever volstrekt ontzegd. Wielrijders, hard- loopers, kampvechters onthouden zich zorg vuldig van alcool. De Werkman zegt Dr. Koppe, gelooft ter goeder trouw aau de tooverkracht van den alcool hij arbeidt zonder rekening te houden van de grens, die de natuur hem voorschrijft. In de uitzinnige hoop om zijne lichaamskrach ten te vermeerderen, werkt hij integendeel juist om de zelve te ondermijnen, te vernie len hij zoekt in den alcool sterkte en vermo gen om zijn handenarbeid te volvoeren, en hij vindt er in de verwoesting zijner gezond heid, de verzwakking zijner krachten en de ellende. De werkman wordt alzoo langzaam en zeker beroofd van zijn weinig kapitaal. De kracht zijner spieren, tot dat eindelijk de gewoonte en de drift tot den drank een einde stellen aan zijn droevig beslaan door een vroegtijdigen dood. 3. Men beweert, dat alcool honger geeft. Hij doet, ja, de maagwanden aan, en brengt daardoor een gevoel teweeg, dat op honger gelijkt maar dit is geen natuurlijke honger. Alcool zegt Dr Paul Levert, neemt gewoonlijk den eetlust weg, door de maag te verlammen 4. Dat alcool de spijsvertering be vordert, kan in regel niet waar zijn, want hij ontbindt de spijzen niet, maar maakt ze integendeel hard. De beste drank om de spijsvertering te be gunstigen, is zuiver water, veel beter dan bier of wijn, die ook eene zekere hoeveelheid alcool bevatten, hetgeen natuurlijk de spijs vertering min of meer hindert. Het gebruik van Alcool zegt Dr Bunge, stoort de spijsvertering, en heudt de afzet ting van het maagsap tegen. 5. Alcool verwarmt. Louter en ongegrond vooroordeel, omdat hij bij het aan raken van vuur ontvlamt en rond de maag een soort van hitte doet gevoelen, denkt men, dat hij ook het lichaam warmer maakt en beter bestand tegen de koude. Juist het tegendeel is waar alcool maakt het lichaam kouder, daar kan men de proef van nemen door een thermometer te plaatsen onder den arm, in den oksel, van iemand die alcool drinkt. Na dat hij een zekere hoeveelheid van dit vocht heeft in genomen, is zijn warmte graad gedaald de warmte is naar de huid gedreven, en het lichaam is van binnen kou der. Daarbij komt het, dat dronkene lieden veel eerder door de koude gevat worden dan andere, en soms langs den weg blijven liggen en be vriezen. Alle poolreizigers, sinds meer dan 25 jaar, hebben hunne expeditiön zonder een druppel alcool ondernomen. Zij weten, dat brandewijn hen gevoeliger zou maken aan de koude. 6 Alcool behoedt tegen ziekten. Een goede borrel in tijd van besmetting, is een krachtig middel om niet aangetast te wor den. Welke dwaling De brandewijn, door de maag te storen, maakt ons integendeel meer geschikt om de ziekte te vatten. In tijd van Cholera, zijn het de jeneverdrinkers, die het eeist weggenomen en aangetast worden. De beruchte Stanhope, die na zich de cholera te hebben laten inenten, naar Hamburg vertrok, toen over weinige jaren deze ziekte aldaar met hevigheid woede, verzekert, dat alle gealcooli- seerden, die door den cholera getroffen wer den, er aan stierven. Dr Martin, van Manchester, verhaalt dat in 1871 vele ziekendieners van het cholerahospi- taal, welk hij bediende, de ziekte hadden ge kregen, zoolang men hun had toegelaten dage lijks, eenige uren uit te gaan. Geloof hechtende aan het vooroordeel nopens de behoedings- kracht des alcools, namen zij dit uitgaan te baat, om sterkedranken te gebruiken. De zaak werd ontdekt en een einde aan dit dagelijks uitloopen gesteld. Van dit oogenblik, viel er geen enkel geval van cholera nog onder hen voor. Maar zal men vragen t is alcool dan voor niets goed Ja, hij is goed voor brandstof. Daar hij niet bevriest, dient hij ook om thermometers te vervaardigen, die eene lage temperatuur moeten aanwijzen. Hij ontbindt de harssoorten, terpentijn, enz., en wordt daarom aangewend om vernis en verfstoffen te maken. Men gebruikt hem ook tot het vervaardigen van reukwaters. In de apotheek is hij onmisbaar om zekere artse nijen te bereiden en daar hij de eigenschap bezit om dierlijke zelfstandigheden voor be derf'te 'behoeden, is hij in de museums van hStfgrfcoöte^ut: u - Maar alcool is geen drank I EL! ioka R. ANNONCEN I Rechterlijke I fr. per regel. Reklamen 20 centiemen per regel. Annoncen dikwijls herhaald 10 cent, per regel. Andere annoncen worden opgenomen met akkoord Alle briefwisselingen of strijdpenning moe ten elke week vóór Woensdag avond om 8 ure, ingezonden worden. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE ALFRED LTICHBLS, Maanstraat, 18, AALST. Ongeteekende brieven wordei niet opgenomen. Berichten over werkstaking!!» en grieven moeten door de Vakvereenigingen gestempeld zijn. ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden 6 Een jaar Een jaar fr. 0,40 0,75 i,5o Buiten België 4,oo Men abonneert zich op alle postbureelen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1908 | | pagina 1