ZÖNMGRUST. Vroeger en nu. KOSTELOOS CONCERT. Ons Meisjesvveezenhuis. Ons volk trekt op Beroepshoi van Gent. KINA FOUASSIN Ondersteuning voor Recht en Vrijheid tot toekomende week verschoven. De partijgenooten met hun gezin, worden heden uitgenoodigd, het puik kosteloos Con cert bij te wonen, dat gegeven wordt door de fanfare Hand aan Hand, in 't lokaal, Saskaai. Begin om 6 ure juist. Wij drukken er op, dal de partijgenooten zouden aanwezig zijn, aldus de muzikanten aanmoedigende, voor de menigvuldige opof feringen noodig tot het aanleeren van zulke moeiëlijke uit te voeren stukken. Past goed op kinderen niet verge zeld hunner ouders worden gewei gerd. Allen naar dit feest HET BESTUUR. Ziehier het program Het schrijven in de bladen, over dit ge sticht, heeft toch reeds teweeg gebracht, dat het bezoek verleden Zondag is ver lengd gewordendat de bezoekers op een kwartuur tijds niet weg moesten ook het rondloopen der nonnen was wat vermin derd, maar toch is het nog onmogelijk met de weesjes te spreken, zonder dat men het hoort. Ovef het inwendige van 't gesticht hedendaags, is er ons nog weinig bekend. Doch, wat wij weten en ter oore zijn gekomen, dit is, dat de meisjes bij hunne intrede in 't gesticht, in een bad worden gedompeld, geheel en al gereinigd, om dan gedurende den ganschen tijd die zij in 't gesticht verblijven, geen bad meer te hooren ot te zien. De meisjes mogen zich wasschen, het hoold en den hals, niet te ver, want de borsten raken is tegen de zeden de voe ten en beenen tot aan den knie, niet hoo- ger, want u daar reinigen is tegen de zeden Welnu, wij vragen het, is dit ernstig? Stuit dit niet regelrecht tegen de voor schriften der gezondheidsleer Wat moet er dan gebeuren met de meisjes die hunne maandstonden hebben? Bestaat er voor deze geene bijzondere reiniging Volgens inlichtingen ons ver schaft, neen Dit nogthans is gemakkelijk te verhel pen, en hierom reken ik op de medehulp der geneesheeren onzer stad. 't Zijn zij die zouden moeten opkomen en aandringen, opdat zulks ophoude. Wat meer is wanneer de meisjes van kind, vrouwmensch worden, dan wordt er hun hierover niet het minste uitleg gege ven de weesmeisjes blijven hierover in de volledigste onwetendheid, en kannen bijgevolg niets van wat hen, eens in de wereld, te wachten staat. Zoo sprak ik onlangs met een gewezen weesmeisje, en deze zegde mij, dat zij reeds 25 jaar oud was geworden, alvo rens zij wist, wat de maandstonden be- teekenden Ia het daa te verwonderen, dat die meis jes zoo onwetend als onschuldig.ia slechte handen terecht komen, bij het verlaten van 't gesticht, en op enkele dagen in 't verderf zijn gestort Zij kennen niets van de gevaren die hen omringen en be dreigen, kennen niets van de wereld en zijn zoo gemakkelijk om bedrogen te wor den. Nogthans dat wordt niet beoogd, daar zijn wij van overtuigd. Maar het is het kloosterleven, de schrik, kwaad te doen jegens onzen lieven Heer. met over wereld- sche zaken te spreken, die daar de schuld van zijn. Waarom hier onze weesmeisjes niet op gebracht, als dezen in Leuven Waarom het stelsel van opvoeden dat daar bestaat hier niet in voege gebracht Daar moeten <ée weesmeisjes alle veer tien dagen in 't bad daar is de reiniging van 't lichaam, een der hoofdzaken daar onderricht men de weesmeisjes over de wereldsche zaken, en wel zoodanig dat de weesmeisjes eenige maanden voor hun vertrek, onderricht genieten over het ver zorgen en reinigen van boorlingskens. Dat is ten minste toch zorgen, dat de weesmeisjes bij het verlaten van 't gesticht ruin of meer opgewassen zijn, om vrouw en moeder te worden, Hier te Aalst zijn zij enkel goed om te gaan dienen bij burgers en rijke menschen of om naar een klooster te gaan, waarvoor zij speciaal zijn opgevoed. De lasteraars bij de tong gevat. Onze lezers zullen zich herinneren, dat onzen Partijsecretaris Nichels Alfred, ver leden jaar tijdens de propaganda voor de gemeentekiezingdoor de klerikalen is door den modder gesleurd, en men hem onophoudend bij middel van schriften lasterde, hem uitgevende als hebbende zijne partij verkocht. Nichels had hierom proces ingespannen tegen De Volksstem Firma Roos- Geerinckx en De Naeyer, Spitaels, Vernimmen en een Gentsche drukker. De Rechtbank van Dendermonde had de volgende vonnissen geveld De Volks stem wierd veroordeeld tot vijf inlasschin- gen van 't vonnis in bladen naar Nichels keus Roos-Geerinckx en De Naeyer tot het betalen van 200 franken Vernimmen en Spitaels elk tot 100 franken schade vergoeding en de Gentsche drukker was vrij. Voor de vier eerste zaken wierd er be roep ingeslagen door de veroordeelden en voor de vijfde zaak (Gentschen drukker) door Nichels. Velleden Maandag heeft het Hof van Beroep nu uitspraak gedaan en de vol gende vonnissen uitgesproken De Volksstem wordt veroordeeld tot ééne inlassching van 't vonnis in een blad naar keus van Nichels Roos-Geerirckx en De Naeyer, Spitaels en Vernimmen houden hunne zelfde straf en den Gent schen drukker die te Dendermonde was vrij gesproken, wordt nu ook veroordeeld tot 100 franken schadevergoeding. Dienstdoende apotheker, op Zondag ff» No vember M. G. BONNER, Bisschopstraat. In tien jaar tijds zijn er in ons land niet min dan 132 duizend Belgen, meest Vla mingen naar den vreemde getrokken, om ei b hun brood te gaan zoeken. Men zou nu kunnen denken dat er hiei 0: volk te veel is. Dit is niet zoo, vermits ei zijn in België 50 duizend franschen, 50 dui- zend duitschers en 60 duizend hollanders dus ware er volk teveel, er zou van eldenj 6 geen komen. Maar de waarheid is, dat ons volk naa den vreemde trekt, om ginder het slaven werk te gaan verrichten, terwijl de vreera delingen naar hier komen om meesterknechl bestuurder van 't fabriek te spelen, of eeni andere vet betaalde plaats te bekleeden. Dit komt omdat elders het verplichten! onderwijs heerscht, er goed en degelijk val onderwijs wordt gegeven, en men zoo be kwame vakmannen kweekt. Hier in ons lam is daar weinig of niets van te bespeuren daarvoor is er geen geld. Wij leven daarom onder een katholie ministerie- dat geld heeft voor kerken ei kloosters, maar zich weinig met het lot vai den werkman bekommert En er zijn nog werkmenschen, die d dompers steunen, wanneer zij dagelijks rond hen zien, wal er omgaat. al h< dt 21 as a; d ti b le d ar «I h v. M v, n c a z EERSTE DEEL. 1. Braubaut, pas-redoublé, quick-step, Steenebrugen. 2. L'Aurore d'un beau jour, tantaisie, Martin. 3. Reverie, adagio voor viool, uit te voeren door Alph. Van der Meirsch, Vieuxtemps. 4. Polka des pastoureaux, voor 2 pistons, Ruelle. 5. Air varié voor bugel, uit te voeren door H. Peeters. Clodomir. TWEEDE DEEL. O. Maritana, fantaisie sur l'opéra, Kessels. 7. Ons hart verkrijgt ge nooit, te zingen door mejuffer X. 8. Fantaisie hongroise voor fluit,uit te voe ren door Alph. Cornand, Andersen. 9. Sur l'estacade, valse de concert, Langlois. 10. Le Drapeau rouge. Bijzondere goede en versterkende Wijn voor zieke menschen. Te koop in Hand aan Hand en Roode Leeuw De dompers hebben eene sociale week Leuven gehouden, waaraan volgens hun versla meer dan 200 deelnemers waren. Die sociale week moest volgens hun zeg gen. dienen om de voormannen der vakvereeni gingen op te leiden en te sterken, alsook 01 maatregelen te nemen om de propaganda mi meer viucht te voeren. Den Zondag daarna hielden dezelfde doi pers een congres le Charleroi, waar naast vakpropaganda ook de algemeene dompers propaganda besproken werd, en waar de midde! aangewezen werden, waardoor zij de werkliede het gemakkelijkst in hunne netten zouden kul nen vangsn. Wij willen voor den oogenblik de beraadsla gingen die in de sociale week en in het con gres plaats hadden, niet bespteken, want dit zo ons te ver leiden. Enkel willen wij het feit vast stellen, en aai toonen hoe de dompers veranderd zijn Wanneer wij, socialisten, vroeger congresse hielden, noemden de dompers dit babbe concerten waar niets afgedaan werd in het 1* lang van den vyerkman, en al de congressiste waren goedlevets, die op de kosten der ara werklieden, speelreisjes: ondernamen. Nooit koi den zij dan genoeg schelden. Maar nu gaan 200 leden en bestuui leden dl dompers voor eene week naar Leuven, om eene sociale week te houden, die afgewissi wordt door banketter, en andere vermakel: heden. Den zon- en maandag daarop volgende, gi zij congres houden le Charleroi, die weer afj wisseld wordt door banket en andere verma lijkheden. En zulks noemen zii ernstig werk verrichK in het belang der werklieden Nu schrijven zij niet dat dit goelevers zijn, di dit alles ingericht hebben op de kosten der werl lieden neen, zij vinden dit geheel natuurlij! integendeel hebben die mannen zich zelfs opgi offerd voor de belangen der werklieden Moesten de socialisten het echter ooit in hu kop krijgen, om met 200 leden der wederzijdscl vakvereenigingen (en dit voor Viaamsch Belg alleen), eene gansche week lang zitting te ho den, de dompersbladen zouden te klein weze om al den laster en verdachtmakingen te slikke die zij e. zouden over uitkramen v< ie d< Z( - et di 01 v n 0 v «I d 0 n

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1908 | | pagina 2