Den Ziekenbond Moyson Onteigening is diefstal. Aan u Katholieke Werklieden Opening der Kamers. EEN EN ANDER. t en ie had verleden Zondag algemeene vergadering, die goed was bijgewoond. Bravo zoo moet het zijn. Een vergadering is eene samenkomst van familieleden, die onder elkander dingen be spreken, en samen naar de beste middels zoe ken, om iets vooruit te helpeo, en ten goede te brengen. Het is hierom dat het zoo gezellig is, zoo voor de leden als voor 't Bestuur, wanneer er iets moet afgedaan en besproken worden, en den familiekring groot is. In 't vervolg dus, geene tehuisblijvers, maar allen op post Na verschillige huishoudelijke kwestign te hebben afgedaan, kondigt de voorzitter aan, dat ons ledental dat op 31 December 1907, 263 was, nu reeds is geklomen tot 620, of eene aanwinst van 357 nieuwe leden. Er wordt een oproep gedaan om elk nog te zorgen ten minsle een nieuw lid bij te brengen, 'en eenieder is 't akkoord, hiervoor te werken. Daar met nieuwjaar, alle nieuwe leden aan de gewone voorwaarden maar meer kunnen aangenomen worden, zoo wordt het boog tijd deze die van de bezondere voordeelen in dezen tijd gegeven, willen genieten, zich te haasten De onderzoeken gedaan om het tot stand te breneen van een Volksapotheek worden de leden breedvoerig uitgelegd en Nichels zegt, dat de Volksapotheek er maar kan en zal ko men, wanneer de leden beloven er hunne apotheek van te maken, er voor te ieveren, om ïafcf Dus de socialisten zijn dieven, want zij preken van niet min of niet meer dan van de onteigening van grond, bodem of onder grond en van fabrieken en werkmaterieel. Zegt dat zulks gebeuren zou met een goed doel, voor het algemeen welzijn, dat is praal tegen den vaak. Zegt dat die onteigening kan geschieden Wie wenscht de kamerdebatten te vol gen, moet zich dagelijks Vooruit aan schaffen, daar Vooruit het uitgebreidst kamerverslag geeft. is het, dat wij ons heden richten. Hebt ge reeds kennis van de besluiten, met schadeloosstelling, als de bezitters goeden die de katholieke Heeren, als Woeste, haar bestaan te verzekeren Eene Vo ksapolheek kan niet leven, met de ontvangsten van een Ziekenbond, want dit vertegenwoordigt maar het tiende gedeelte, van wat er dient o-itvangen te werden. Van den anderen kant is het doel eener Volksapotheek zoo zeer niet geld winnen, maar wel, om de zieken echte, ware, goede medica menten af te leveren. Er wordt aan de vergadering ook lezing ge geven, van den brief door den heer De Valcke- neer or.s gezonden, ter gelegenheid van het ontslag nemen van dien heer, als apotheker van den bond, en er wordt krachtig geprote steerd tegen de handelwijze van dien heer, die ons op 30 October zijn ontslag zondl, om op 1 November daaropvolgende dus enkel één dag op voerhand reeds geen dien6t meer te doen. Er wordt zooveel te heftiger geprotesteerd, omdat M. De Valkeneer zich bij ons zelf als apotheker heeft aangeboden, en nu met ons zoo onverwachts en zoo brutaal afbreekt. Dat de leden dit zullen gedenken, hoeft geen betoog, hel is hun zelfs een duurzamen plicht. Deze vergadering sloot in de beste stem ming. wil toonen, dat is boter aan de galg. Wij zijn en wij blijven dieven, roovers, misdadigers. Storen wij ons niet al te erg aan de scheld woorden en jammerklachten onzer tegenstre vers. Als ze ons al die propere namen naar den top slingeren hebben wij maar te antwoorden Beste heeren, gelieft in den spiegel te zien, of neemt uw hoedje af en beziet hem ne keer, die er onder staat. De onteigening is een slielken waarin wij nog maar leerlingen zijn, vergeleken bij onze vijanden. Geheel de wereldgeschiedenis is doorweven met onteigeningen van allen aard. nu eens min of meer vredelievend, dan met brutaal ge weld. Een der formidabelste onteigeningen der laatste 50 jaren en die nu te pas komt door de presidentsverkiezing in Noord-Amerika was deze op geheel wettelijke wijze gepleegd in de amerikaansche republiek in 1862-63. Voor die jaren bestond de slavernij nog der zwarten in de zuiderlanden van de Vereenigde Staten. De president Lincoln vaardigde twee pro- clamatiön uit, de eerste in 1862, de tweede in 1863, waarbij hij in eens drie en half mil- lioen slaven vrij verklaarde De meesters dier slaven hadden wel te prul len dat men hun eigendom afnam, stool, roofde, er was niets aan te veranderen de slaven waren vrij. Natuurlijk werd president Lincoln door geheel de beschaafde wereld toegejuicht en het was verdiend, ook al zijn de zoogezegde vrije werklieden weinig anders dan moderne slaven. Maar het hoofdfeit blijft, de slavenhouders waren onteigend. Als men onze tegenstrevers zulke feiten voor den neus duwt, vinden zij dat zulks wat anders is. Wel zeker, dat was iets anders. Uwe onteigening, Mijne heeren, zal ook wat anders zijn, namelijk de onteigening der onteigenaars. (Vooruit). F. H. Verleden Dinsdag zijn de Kamers ver gaderd, hebben hun bureel samengesteld en hebben wat geredekaveld over het op maken hunner dagorde. Onze vriend Van de Velde, die eene om reis heeft gedaan in Congo, heeft reeds eene ondervraging aangekondigd over het geval van een agent van den Congo-Vrij- staat; die voor de rechtbank van Boma is gedaagd en die beschuldigd wordt, zelfs talrijke moorden te hebben gepleegd en er andere doen plegen. Van den anderen kant heeft gezel Malempré, afgevaardigde van Verviers, de volgende vraag gesteld aan den Minister van Nijverheid en Arbeid Zal den Heer Minister weldra in staat zijn de belofte te houden, die hij op 26 Juli jongstleden deed te Chapelle-lez Herlaimont, een pensioen van één frank daags aan oude mijnwerkers te verschaf ten Die vraag is nijpend voor den Heer Minister en wij zijn benieuwd zijn ant woord hiervan te kennen, dat hij Dinsdag aanstaande moet geven, bij de nieuwe bij eenkomst der Kamer. Leger, Pollet en gansch dien hoop oude bewaarders in hun laatste Congres heb ben genomen Welnu al de democratische hervormin gen als Algemeen Stemrecht, Volledige Evenredige Vertegenwoordiging voor ge meente en provincie, Verplichtend Onder wijs, Persoonlijken dienstplicht, regeling van den werkdag, enz-, zullen op de dag orde der Kamer dezen zittijd niet komen, zoo hebben toch ten minste de dompers- hoofden besloten Welnu, wat gaan de katholieken hierte gen doen Gaan ze zoo maar goedschiks en gewillig, hunne eigene belangen onder de voeten laten trappen, of gaan ze hierte gen opkomen Ja, wij weten het, wij mogen ons niet verwachten aan een erg verzet van wege de anti's zij zijn immers gewoon de lakei te spelen, en blindelings, en stilzwijgend te gehoorzamen aan de grooten, maar nu dat zij zoo in eens een zweepslag krijgen in het aangezicht, zouden zij deze maal, dit ook dulden Wij denken ja, omdat ze uitzondering zouden maken, moeten ze het hoofd rechten. Maar intusschentijd, zijn het de werk lieden die het meest zijn gekild, en wiens belangen, eens te meer over het hoofd worden gezien. Als men geene concurrentie te vree zen heeft Verleden maandag woonden wij de begrafenis bij van on'.en afgestorven vriend, Jacobus De Neef. Vele vrienden, ken nissen en partijgenooten hadden er aangehou den, hem tot aan zijne laatste rustplaats te ver gezellen. Maar nu dat het dompers betreft, is daarvan niets te bespeuren, integendeel vinden zij dit alles nuttig en leerrijk en zij houden tegenwoor dig congressen met de vleet, zoowel binnen als buiten het land. Daar waar onze vereenigingen of federatie een of twee afgevaardigden heen zouden stureD, zen den de dompers er met dozijnen afgevaardigden. En zoo is het bij de dompers in alles. Zoo men ons verzekert waren er van Aalst een 6 tal afgevaardigden. Er was zelfs eene vereni ging door haten schrijver op de sociale week vertegenwoordigd, die slechts een 3o tal leden telt. Zoo een groepje voor eene gansche week een man naar Leuven sturen, wiens tiein, ver blijfkosten en een weekloon er bij moet betaald worden, dat is toch spaarzaam zijn met de centen der leden, hé beste lezers la :eg :ni 01 mt 01 dei tui Isli :on zo aas sse }bei t lx iste urn kon 1 di m sse elij ga| afi cht« werl urliji op? n hu idscl Belg ho veze ikke -PO-O— Dat zij langs dezen weg, hier onzen dank ont vangen. Aan de werfkapel, bleef de doodkoets staan de talrijke aanwezigen, mochten daar in den bit teren kou, een tiental minuten staan te wach ten naar den priester, die het lijk moest verge zellen. Bij het eindigen van den dienst, was cr geen doodkoets te zien deze was een ander lijk gaan wegvoeren, en nu was er niet min dan een half uur te wachten Zoo met de menscnen den zot houden is to?h niet heel ernstig. Kan men de begrafenissen zoo niet regelen, dat het eene lijk naar het andere zoo niet heeft te wachten Of kan men geen doodkoets meer laten rijden Dit ware toch niet zoo kostelijk, te meer, omdat de barmhartigheid hier te Aalst eene overgroote bron van inkomen is, voor de kerk. Men diene dit eens te overwegen en te zorgen, dat zulks niet meer voorvalle. Was er concurrentie te vreezen,men zou zulks niet bestatigen. Wij vernemen met genoegen, dat weldra de Socialistische bladen in de statiën zullen mo gen verkocht worden. Het is maar billijk ook. De liberalen pochen met hun werkloozen- fonds. Zouden zij ons niet willen zeggen, hoe veel zij uitbetalen in geval van werkstaking Dit zal ongetwijfeld O zijn, want in hun re glement komt dat niet voor. De werklieden verzekeren tegen werkloosheid is goed, maar hun de middelen verschaffen om hun loon te behouden of te verhoogen, is toch doeltreffender. Die wil mede praten over vakverenigingen, moet toch in de eirste plaats een stakingsfonds bezitten, niet waar

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1908 | | pagina 3