Bond Moyson Brouwerij De Tijger R. STER C R MARGARINE 7 JAAR BIJVAL IN BELG IE SOCIÊTÊ ANONYME UNION. Vrienden Werklieden BEH ANGPAPIER WERKLIEDEN VAN AALST, HOLLANDSCHE POP JOS. DE BLIECK-CALLEuAUT. ïïitset, Bock sa Leuvens bier, Jagers R.Eberhardt-Doehler te Luik 2.500 EYEH£N Werklieden, Parlijgenoolen. Socialistischen Vrouwenclub van Aalst, Horlogiemakerij van verlrouwen Huis R. STERCK, ie Meire VAN ONZE KWALITEIT SPECIALE De beste proef der waarde van het produkt j MERXEM-A NT WERPEN SS Als gij eenen schoonen hoed naar de §f laatste mode en in alle prijzen noodig Sc hebt, gaat dan naar de Nieuwstraat, 2 bij Camillb RING01R, waar gij ook zult vinden, alle soorten van mutsen en berêts voor kinderen, jongelingen en Sc heeren, allen door mij zelf gemaakt, aan zeer lage prijzen. Camille Ringoir, Nieuwstraat, 61. Men levert aan Winkels. GROOT MAGAZIJN van in alle soorten en prijzen. wordt lid van d.eze Ziekenitexirs. Alle uren van den dag kan men zich aange ven in het lokaal HAND AAN HAND, Saskaai. Voor 20 centiemen per week, ontvangen de leden die een jaar lid zijn bij ziekte, 3 maan den lang, fr. i.5o per dag de volgende 3 maanden fr. 0,75 per dag, uitgezonderd den Zondag Voor werkongevallen halven tiok van het hieibovenstaande. Komt een lid te overlijden, dan ontvangen de naastbestaanden i5 franken. Na drie maan den lid zijnde, geniet men kosteloos genees heer en geneesmiddelen. De maatschappij aanvaardt leden van 16 tet 45 jaar. Boudewijnkaai, AALST Zoo gij een gewaarborgd, vol maakt, keurig en zeer duurzaam geweer wilt bezit ten, mei verbeterde en uitmuntende vuurlijn, wendt U bij voorkeur tot de wapenfabriek Huis gesticht in 1881 Daar mijne jaarlijksche onkosten uiterst ge ring zijn, kan ik alle wapenen leveren aan lagere prijzen dan die door andere wapen fabrieken worden aangeboden. Kataloog franco op aanvraag. BESCHRIJVING Tra^eS" Verzekert U om bij sterfgeval of na een bepaald aantal jaren een kapitaal te be komen bij La Prévoyance Sociale» Samenwerkende Maatschappij van Volks verzekeringen op het leven Onder de Be scherming der Belgische Werkliedenpartij. De polissen van de kapitalistische Maat schappijen worden door La Prévoyance Sociale» aan dezelfde voorwaarden over genomen Hoofdagent Petrus Nichels. Geeraardsbergschestraat, Aalst. TE dVTEIIFtlE] Overzicht van eenige prijzen Camille Paerewyck, Ajuinstraat, te Aa 1st Immer aangroeiende en aanzienlijke vermeerdering van het verbruik van ONS MERK MARGARINEFABRIEK aai kei scl: mi; dai ziji hu dat zib afk var »aj ber lev. hur ma: jen prij e CD 3 3Q CD CD 0? 0Q N CD CD CO De ondergeteskende DE NEVE Jan, Behan- ger-Garnierder, veel genoemd DE GROOT Jean, Lange Zoutstiaat, (in 't huis van den ge wezen bazar) heeft de eer Eed. te betichten dat er bij hem te bekomen zijn, alle soorten van Behangpapier te beginnen van to centiemen, alsook Linoleum, Toile-ctrée, Tapijten, Car- petten. Alle soorten van Tafeltapijien, Matten, Stors en Gordijnen, Brise-Bise, Fugnen en fan- taisies, Floschjes, Wol, Peerdshaar, Zeegras (Crin végétal), Pluimen, Duvets, Windhaar, Kapok enz. Tijk, Coutils, Jacquaids en Canevas. Verders volledige Ameublementen voor Salons, Eetplaatsen en Verandahs aan de voordeeligste prijzen. Plaatsen van Rouwkapellen en versiering voor feesten. Verders stel ik mij ten dienste voor alles wat den stiel betreft. Door mijne matige pi ijzen en spoedige en ver zorgde bediening hoop ik de gunst van eenieder te bekomen. Uw Dienaar. Jean DE NEVE. Vraagt overal den Allerbesten Maagbitter Te verkrijgen bij Jaak COPPENS-VAN MUYLEM, Koopman In Wijnen en likeuren, Houtmarkt, 16, Aalst. Deze Bieren zjjn gewaarborgd, uitslui- telfjk gebrouwen met Hop en Mout van allereerste hoedanigheid. ONOPHOUDEND Zelfs gedurende de guurste winterkouden per jaar voor 10 kippen Onbeduidende uitgave Schr aan VAN A.KEI* >7JLort« N«ordstraatt« ANTWERPEN. Belfiê WORDT LID VAN DEN Men betaalt 10 centiemen per week, waarvoor me» bij het kraambed 8,50 fr. ontvangt als men i jaar lid is, alsook bij ziekte welke minstens ééne week duurt 4 we ken lang 9 kilos brood. Men kan zich alle dagen als lid aangeven in het lokaal Hand aan Hand en bij de broodvoerders. HET BESTUUR. Uitgever: P.De Neef.St.-Vineentiusstr. y Aalst. Waarom U Horlogiën en Juweeien aanschaffen uit Brussel en andere steden, wanneer gij ze in uwe geburen kunt bekomen, VEEL BETERKOOP, en met even veel gemak van betaling Wekkers van af 3,5o fr. tot i5 fr. Penduls en Schouwgarniiuien van 12 fr. tot 100 fr. Regulateurs in alle prijzen van af i5 fr. Damenuurwerken in nikkel van af 10 fr. in goud van af 3o fr. en meer. Heeienuui werken van af 10 fr. in zilver. Système Roskopf 7,5o fr. Verders alle marken die bestaan als Roskopf en C°, Che- min de fer international, E. F Roskopf, enz., enz. Heeren en damenkettingen in alle models en prijzen. Op enkel verzoek begeeft men zich ten huize der klanten. Bijzonder werkhuis voor alle soorten van reparatiön. Wendt U dus in volle vertrouwen tot het of tot mijn vertegenwoordiger, den heer alwaar men zich gelast met het aanvaarden en te huis bestellen van alie soorten van reparation. MARQUE SPÉCIALE gedeponeerd volgens de wet NAAM en ADRES der Samenwerkende Maatschappij DER SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJEN GEFABRIKEERD DOOR DE Aalst drukkerij der gebr. Boeykens. Wrkensm.l

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1908 | | pagina 4