Belgische Bank Z Arbeid Van alles wat. In de Kamer AALST. KAPITAAL ea BSSEBVM volledig gestoft 15.300,000 FRANK Alle Bankverrichtingen Spaarkas 6 0/0 Guillaume De Nauw Burgemeester. Tooneelnieuws SYNDIKALE RUBRIEK Bij de Leder en Vellenbewerkers. In het Glucose- fabriek Leclercq Tabakbewerkers van Aalst. Welle. Lachkruid. Deuderleeuw. Uit Lede. MaatschappelijkeAetelGtnïoiieps«paaif Agentschappen LR LOUtflERE. S»l*ain Guyauxstraat. *6 BERGEN. Cliisaii-astraat, 10. Hulpbureel CHARLEROI, Sluisstraat, 16. Wissel en Vreemde munten Aan- en Verkoop van titels Beursorders Inkasseering van koepons Bewaring van waarden Bons op 6 maanden netto Intrest op voorhand betaalbaar Opening van deposito en loopende rekeningen Documenten acereditieven Disconto en inning Verhuring van Brandkoffers Donderdag morgend 30' Decsmber, ontving onzen vriend Michels den volgen den brief Geachte Collega, Ik heb het genoegen u te laten weten, dat de Koning op mijn voorstel Hl. G. De Nauw tot burgemeester in de stad Gceraardsber- genkomtte benoemen. Aanvaard enz. De Minister, Henrl Jaspar. In naam der partij, harte lijke proficiat voor den vriend Guillaume ende mek kers van Geeraardsbergen. Nichels Alf. Een boer aegdo tot eon geselschap, dat hij twintig 'jaar .van zijn leven wilde geven, indien hij eens het geluk mocht hebben een Keizer to zien. Ge ziet van hier, hoe men lachte met dien snul, maar het lachen nam spoedig een einde, toen dien ver meenden snul hen zegde Welnu, ge laoht, maar weet go dan niet, als iktwintig jaar van mijn leven kon geven, ik dan twintig jonger was Of ze een gezicht trokken Voor de talrijke gezinnen Er is in de Kamer door do socia listen een wetsvoorstel neergelegd, dat een tegemoetkoming voorstelt voor de talrijke gezinnen wiens kas zal gevuld worden, door do openbare machten' door do patroons on de loontrekkenden. De nieuwe huishuurwet gestemd Ja ze is gestemd ze is niet zooals de socialisten ze gaarne zouden ge had hebben, gezien we nog niet de meerderheid zijn, maar .t is beter deze wet, dangeene, want anders keerd.fi wenaar"tgemoenrecht toruz er dan vroegen do huisjesmelkers zooveel ze willen en wierpen ze do straat op, wie ze willen. Den opslag is nu voor de meeste werkmanswoningen 15o o/o op de hunr van vóór den oorlog, t is to zeggen, de huur die voor dén oorlog 3 franken per week was, mag nu ge bracht worden op 7,5o franken. Er zijn zeker nog weinige huur ders die nu reeds geen 15o o/o opslag betalen Waarvoor er nu moet gezorgd worden, is dat het Gouvernement goed medehelpe tot het bouwea vangoedkoopo werk manswoningen want deze wet ein digt in i93o omdat men van meening is, dat als dan den woningnood niet meer zal bestaan. In alle geval ik betwijfel dat ten zeerste In of uit Ja, er zyn menschen dio denken dat men beter werk kan doen buiten een bestuur dan er in. Ja, ja, dat is goed voor dezen die gaarne kritikeeren, alles zwart zien nooit kunnen zeggen goed gedaan maar altyd alles trachten af te bre ken. Neen, neen, eene partij die zoo groot is, als de onze, moot in de be stuurUjke lichamen, want daar is er meer te doen, dan mer aan de deur kan bekomen met vragen. De communisten schilderen ons Rusland af, als het aardsparad^js. Nogtans hunne lei ders der vakbonden aldaar moesten zelf bekennen, dat de loonen door de Russiscuo werklieden aldaar ge nomen, maar 89 o/o van de loonen van vóór den oorlog bedragen en het leven is er veel duurder dan in I9U Van zulks aardsparadjjs vragen de bölgische werklieden verlost te bly- ven. Er zijn in ons land negentig dagbladon, en daaronder Mn er enkel «ebt van de socialis tische partij. Ge ziet boe den geest van ons volk kan vergiftigd worden door die menigvuldige en veel gele zen bladen onzer tegenstrevers, die dagelijks de waarheid den nek om wringen en leugens met de macht vertellen op do socialistische leiders en do party, En zeggen dat er zoovelon zyn, dio socialistisch denken, die bij do so cialisteu zyn aangeloten, dio socia listisch stemmen, on tocli de vyan dellike bladen lezenl... 'tls jammer, 't is droevig, dat ze niet meer belangstellen in hunne eigene pers. De supertax brengt ongeveer 300 millioen op Hiervan wordt er ?i0 millioen be taald door i3ooo meiischen, dus die veel geld hebben. Dozen werken hier tegen, maar wat verwonderlijk is, daL is, dat ze geholpen worden doop zoo vele kleine burgers. De landpacht Als de socialisten er niot goed zul len bij zijn, zullon de groote land eigenaars wel trachten ze op de lan ge baan te schuiven, want die hee- ren houden er niet aan dat de boer kens zouden beschermd wordon Gelukkig dat die boarkens dio al tijd tegen de socialisten zijn geweest nu door ons zullen geholpen wordon want van hunne eigene vrienden kregen ze niets. De dokters zijn toch kerels zulle. Ze vragen ru aan de ziekonbondon stukken van menschon ze moeten op een tiental jaren, mil ionairworden. Ten andere ze aanzien als nachtvisieten deze tusschen 7 uren 's morgens en 7 uren 'savonds en er zyn dokters die enkel visitton doen van af 7 uren 's avonds Zyn die dan geene onderkuipers Het zelfde loon van vfcdr honderd jaargaan do volks vertegenwoordigers eisctien. Dan ontvingen zo als vergoeding 2000 guldens of ongeveer 4000 fran ken per jaar. Nu staat de gulden 14 franken zoodat de vergoeding voor de volks vertegenwoordigers 28000 franken aou bedragen. En wie aou durven zeggeD dat het te veel oischend is, als men hetzelfde loon vraegt, als dit dat honderd jaar geleden betaald wierd 1 genwordon de halve broeders van vaders- en van moederszijde ge lijkgesteld met de volle broeders voor wat de toepassing van ge noemde wet betreft. Zoo dien tengevolge, in het aangehaald geval, de uitstel aan vragen behooit tot een der zes in leven zijnde en uit de moeder ge sproten kinderen, kan bij aan spraak maken op het voordeel van artikel iO der wet b) Aan het vereischte, dat be trekking heeft op de gezinssamen stelling, moet voldaan zijn op het oogenblik, dat de vraag om onbe paald uitstel wordt ingediend Indien dus een der zes kinderen van moeders zijde overleden is voor het verstrijken van don ter mjjn, die bij koninklijk besluit voor het vervullen van genoemde for maliteit bepaald is, dan is het recht op het voordeel van het on bepaald uitstel te niet gegaan Vraag in 't Vlaamsch van Gezel Nichels. a) Een weduwenaar met drie kinderen huwt eene weduwe met vüf kinderen. Uit dit huwelijk wordt er één kind geboren, zoodat de moeder zes kinderen heeft. Kan er een van den soldaten dienst vrij gesteld worden, om reden dat er zes kinderen zijn b) Indien nu dit gezin aangono men wordt als hebbende zes kin deren en do eerstgeroepone heelt zijn soldatendienst volbracht en sterft daarna, kan, in dit geval een zoon vrijstelling van soldaten dienst genieten Antwoord a) Luidens artikel 17,2° der wet op de militie, tle werving en de dienstverplichtin- Het is dus Zondag 19 en Maandag 17 Januari i927, dat de Fabricius- kring van Gent, hare tweede Too neelvertooning komt geven in het lokaal Hand in Hand Dit feest zal opgeluisterd worden met eene prachtige Symphonie. Er zal opgevoerd worden De Rechte Lijn - een der prachtigste stukken die in gansch het land wordt opgevoerd, alsook zullen ze ons vergassen met een blijspel - De Schouwvager en zijn Lieve- ken waar we eens goed zullen mede lacben. Vau nu af aan zijn er kaarten te bekomen in het lokaal Hand in Hand en bij de broodvoerderB. De kaar'en zijn op voorhand genum merd; dus op tijd u voorzien vau goedo zitplaatsen. De zaal zal goed verwarmd zijn. De prijzen der plaat sen zijn Zetels 3,oa r.Stoelen 2,00 fr. (taks niet inbegrepen). Allo partygenooten allen dus naar de Toonoelvertooning. Ch. AMANT. Reeds hadden we gelegenheid in 't blad «Vooruit» te wijzen op een geschil welke dreigde te ontstaan in het huis van den heer Boterberg te Aalst. De zaak zat namelijk als volgt in elkander De patroon had zijn gasten voorgesteld om gedurende drie maanden aan het zelfde loon te blijven werken, zonder dus nog rekening te houden van de schommelingen van het index cijfer, dat mogelijks een verhooging van loon had kunnen aanwijzen. De werklieden brachten ons van de zaak op d' hoogte, die de voorstellen van den patroon met bijna eenparigheid hebben verworpen. De staking is dan begonnen op Don derdagden iö dezer. Besloten was er daags te voren, in algemeene vergade ring, dat alle kameraden stakers moe sten gesteund worden door al degene die aan 't werk waren gebleveD. De stakers werkten dapper voor het opha len van steun en men heeft kunnen vastststellen dat de patroon niet langer weerstand bood, en in een onderhoud die volgde den maandag daar opvolgen de kwamen we tot een bevredigende oplossing. Van deze gelegenheid willen we ge bruik maken om alle kameraden die zoo mild gesteund hebben in deze strijd te danken, ledereen heeft in deze xaak zijn plicht gedaan in de mate der moge lijkheid, en we durven hier een wensch uitdrukken dat wanneer we opnieuw een oproep tot de solidariteit zouden moeten doen, weer iedereen mild zou steunen zooals in dees geval. Hieronder laten we de lijst geworden van de gelden die op verschillende win kels zijn opgehaald en ook de giften van Bij zonderen Huis De Bolle. 30,25 Geeroras 42,95. De Beul 18,Ho. V. d. Brempt ol,3o. D' Haese 14.75. Hofman 23,50. Sergeant 20.00. Piron 23,00. Steenhaut 28,00. De Boeck 24,00. Herckenrath 30,00. De Xeef 45,00. Ben. Waute»s 7,5o. lijst D' Hondt 59,00. lijst Amant K. 45,00. F. Gysbrecht »6,oo. Deprez Eug. lO.oo. Onbekend 5,00. Te samen 501,75 fr. (1) In het huis De Beul had dezen dag nu juist geen betaling geweest, van daaruit dat de steun niet is, of kon zijn, zooals op d' ander plaatsen. E. D. hebben de werklieden, dank het op treden onzer organisatie een gevoelige loonopslag bekomen. Door een gesloten kontrakt waren de loonen gebonden aan het indexcijfer en bij ieder stijging van 20 punten wierd er een loonopslag van 5 0/0 toegekend. Tengevolge deze beslissing en gezien de wederzijdsche basisloonen der drie bestaande kategorie's van werklieden verschilden, kwam er een zulk danige kloof t.usschen de loonen dat zoowel de patroon, als de werklieden voelden dat hieraan iets mangelde. Want de basisloonen waren 1,78 fr. 1,89 fr. en 2 00 fr. op het index cijfer van 380 tot 39Q zoodat op het index 720 de loonen 3,28 fr, 8,49 fr, en 3,70 fr. waren. Ten einde aan deze onregelmatigheid een einde te stellen, zijn de werklieden samengekomen, waar de kwestie wierd besproken eraan toevoegende dat er ver schillende uiteenloopende voorstellen wierden gedaan. Nochtans wierd ernaar een degelijk voorstel gezocht om deze aan de patroon te kunnen onderwerpen. Verschillende onderhandelingen heb ben plaats gehad, en voorstellen door de patroon gedaan wierden ook rijpe lijk op de achtereen volgende vergade ringen besproken. Eindelijk kwamen wij in vergadering van 12 December op het volgende akkoordGezien de laag ste alsmede de tweede kategorie hun loon sinds het van kracht komen van ons kontrakt, gevoelig waren vermin derd tegenover de hoogste kategorie, werd aangenomen om de volgende loonopslag van toepassing te brengen De corvèwerkers krijgen een werke lijke loonopslag van o,17 fr. de halfge schoolde werkers o, 11 fr. en de meca- niekwerkers o,o5 fr. Zoodat de loonen zullen zijn: 3,45 fr. 3,60 fr. en 3,7 fr. Voortaan zullen bij iedere stijging van 2o punten, AL de werklieden O,lo fr. loonopslag genieten, zoodat het ver schil van loon tusschen de drie kate gorie's niet meer zal vermeederen. De werklieden uit de Clucosenijver heid, zuilen hier nogmaals de goede werking der socialistische organisatie kunnen vaststellen, terwijl integendeel de knechtenbondeksns der kristenen zich goed in hun schelp houden. Gezien hst Index nummer van het land geklommen is van 73O tot 741 pun ten, hebben de Tabakbewerkers recht aan 2 per honderd loonsverhooging dit volgens de overeenkomst. De loons verhooging dient toegepast te worden vanaf den eersten betaaldag der maand Januari 1927. Moesten er patroons zijn die de be sluiten niet volgen, dan worden onze leden bij die patroons werkzaam drin gend verzocht ons er seffens van in te lichten op het Bureel der Vakbonden. A. S. Gedurende de tusschenpoos sprak onze Volksvertegenwoordiger over den weg dien we in ae toekomst opmoeten. Syndikaat, Coöperatief, Ziekenbond, staan er goed voor nu allen op de bres voor het verspreiden onzer bladen en inzonderheid voorons geliefd weekblad Recht en Vrijheid. Ons Blad Van heden af wordt ons weekblad regelmatig verkocht, alle bewuste ar beiders lezen het, en geven het an lezing voort. Voordracht. De tweede Voordracht, ingericht door Arbeider sopvoeding gaat door op Zaterdag 8 Januari, om 7 uur. Onderwerp De Wet op de Werk ongevallen, door Vriend De Bruyn Prosper. Winkel. Daar de inventaris opgemaakt wordt op Maandag 3 Januari, zal de winkel dien dag gesloten blijven. De nieuwe leden voor de Coöperatief kunnen dien dag hun geld storten. Wij hadden gemeend, eens de kie zing voorbij, dat het hier ook zou uit geweest zijn met den strijd, maar gansch anders is het gesteld. 't Is nu te doen om te weten wie er het burgemeesterschap zal bekomen, en langs drie kanten gaat men er op los. De magere, zooals men ze noemt, willen ten allen prijze lukken, bewe rende als scheidsrechter te moeten op treden. De vette die het gewoon zijn laten niet los, met de hoop dat als voorheen alles voor de geldmacht moet bukken, en ten derde zijn de groen gelen daar die onbetwistbaar de meerderheid hebben. 1 Doch, vroeger wilden zij van geen België weten zij kenden slechts Vlaanderen, en nu zouden alles erken nen.Vlaanderen zelfbestuur roepen zij, maar voeren de plakbroekerij zoo verre smeekbrieven naar dien gehaten Ko ning te sturen, welke zich niet gewaar- digd heeft, ten alle prijze, Gent vlaamsch, door te drijven. Tot allen roepen wij toe schep moed 1 die het meeste smeeken kan, zal de driekleur mogen dragen, zelfs degenen die ze meest miskennen. JAN WEETAL. Een verwittig Eng - Hij zegt me dat hij soms niet kan slapen, denkende aan wat ik hem ge zegd heb. Dat zal niet blijven duren. Als ge getrouwd zult zijn, zal hij inslapen voor ge gedaan hebt met spreken. Alirj J lachen, lachen. Mijnheer Pummels, zegde tot zijn knecht: Wat voor'njongen zijt gij toch altijd zingen, lustig lachen gansche da gen Hoe komt dat toch Weet mijnheer zegde de knecht dat kommer te groote smart veel sleet op 't menschelijk hart brengt? wie niet kan lachen in ,t geluk of niet kan weenen in den druk die verkort zijn levensdagen door 't zware pak dat 't hart moet dragen. Wie beter dan een werkman heeft er recht op een lach Zij die zwoegen en zweten den hee- len dag 1 Het Kerstfeest, waar honderden par- tijgenooten met vrouw en kinderen, de ruime zaal van het Achturenhuis tot den nok vulden, is buiten ieders ver wachting gelukt. De fanfare De Werker gaf ons 4 schoon e stukken waaronder een polka voor Bugle waarin onze jonge Clement Van Holsbeeck de solo speelde. De kindertjes 35 medespelers gaven ons De Pleitsters en Oorlog en Vrede van Aimé Bogaerts, beide stukjes liepen goed van stapel en mie ken diepen indruk. Dan nog nen Hollandschen boeren dans, alleen opzeggen door Yvonne Van Cotthem en Sonck Jeanne en last notieast de kleine Amand metzijn viool. Onzen welgemeenden aan spelleiders De Bruyn Raymond en Kuygens Louise. Zondag hebben wy in Lede voor de eerste maal een Kerstfeest bijge woond van het Nationaal Syndikaat Hot bestuur der onderafdeeling haalt er eer van. Het feest wierd opge luisterd met Jasz-band hetgeen elk in geestdrift zette, want onze vrou wen en kinderen waren talrijk op gekomen. Gezellin Malvina Steen- haut nam dan ook dadelyk het woord en sprak een prachtige rede uit voor onze vrouwen waarin zy wees op de plichten der vrouw welke goed onthaald werd want me nige vrouwen lieten zich in onzen vrouwenbond inschryven; daarna was het do beurt aan Sint Niklaas welke onze kinderen een prachtig kerstgeschenk overhandigde. G0 kuot denken welke vreugde voor onzekluiters; ook onze vrouwen had don eener kosteloozen tombola en waren ook tevreden, daarna een kosteloos bri voor alleman welke tot in den nacht duurde. Wij mogen zeggen wij hebben een gezellig samenzyn gehad en zijn ook overtuigd dat onze yrouwen het beter zullen doen als de mannen dat zij hunne leidsters zullen volgen maar niet verachten gelijk er som mige mannen zijn in het syndikaat, welke goerne geholpen zijn maar als men op hun moet rekenen zijn zij niet te vindon zy zitten achter het gordyn to gapen naar degene die hun verdedigen. Dut onze vrouwen nu eons alles goed begrypon en hun nen man aanwakkeren voor het syn dikaat. De Nationale Oud Strydersbond heeft verleden Zondag ztfn jaarlijks banket gehad. Een der leden sprak een rede uit, na het eetmaal en wenschte dat de heer Mathijs burge meester zou benoemd worden en wenschte dat de socialisten binnen 6 jaar ook in de gemeenteraad zou den treden.Diemannenzouden onzen steun willen, maar stemmen toch voor kapitalisten en militaristen. Zondag 2 Januari om 10 uren Al gemeene Vergadering voor al de le den van de Spaarkas en Propaganda club. BELANGRIJKE DAGORDE 1. Herkiezing van het Restuur. 2. Propaganda Recht en Vrij heid 3. Verscheidenheden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 2