Cinema Palace Geeraardsbergen Strijd Tegen Werkloosheid. Uit Grootenberge- NINOVE STRl J OPENNING. Gust. Van den Neucker en Zonen. 2.000.000 Franks te winnen in Januari Sloven Sloven Beste Inwoners uwen vriend Sies- ken uittredend en herkozen gemeen teraadslid had op 22 November een vergadering gevraagd die twee da gen later is gehouden maar toch do punten bevatte door m^J gevraagd, te weten i* Her «tellings werken uit te voeren aan de Buurtwegen n.3 4 zijnde Pardassenhoek.Ziehier de uit slag. Den achtbaren heer Burgemeester nam deze vraag zeer welwillend in acht, maar vroeg om toch nog wat te willen uitstellen om reden-de ge meentelijke financiën; dus niet ver worpen maar een weinig uitstel, ik hoop er toch te komen. Nu wat anders; dagelijks wordt mij door vele inwoners gevraagd of ik nu na nieuwjaar zal schepene zijn daar een ieder rekening houdt van het overgroot getal stemmen door mijne lijst bekomen op 10 October. Ziehier mijn antwoord. Daar ik allten sta als socialist tegen acht zoogezegde katholieken is dat bijna niot te verhoopen; die mannen houden geene rekening van het stemmental of den wil vao het kiezerskorps maar hebben alleenlijk den leus naaralleenoverheersching. Maar niet tegenstaande op verzoek van vele kiezers, en om te bewezen dat ik de verantwoordelijkheid der gemeente wil helpen dragen, heb ik al reeds aan den Heer Burgemeester een brief geschreven, waarin ik hem laat weten dat ik wil plaats nemen in het schepen-college maar dat h;i miin brief niet mag aar zien als smeekschrift maar enkel als bewijs van plichtbesef. Zoodus in afwach- Siosken STEENHOÜT. LOOMSVERHOGGING Op de laatste zitting onzer Techni sche Kommissie der Allumettennijver heid, gehouden te Gent, op 12 Decern ber 1. 1. werd de loonkwestie der Allu- mettenbewerkers (sters) van den trus- (Union et Fabriek Beige) in verband met het Indexcijfer besproken. Na een rijpe bespreking waaraan afgevaardig den van al de gewesten deelnamen werd er besloten een schrijven te rich ten aan het beheer van den Trust, hun om een onderhoud vragende, voor het bespreken der loonen. Op 17 December kregen wij van we ge den Heer Hedborg, Beheerder Af gevaardigde, antwoord, welke ons ver zocht op 27 December om 3 ure namid dag ons op zijn bureel te willen bevin den. Maandag 1.1. om 3 uren hebben wij ons aangeboden op het bureel van den heer Hedborg. Onzen vriend Pol Fassin en Willem Hauwaerts, Nationale Secretarissen onzer Centrale, zetten elk op hunne beurt uiteen, waarom het onderhoud aangevraagd was. Er werd natuurlijk gewezen op de steeds stijgende levens duurte, wat onmiddelijk met zich sleept, mindere koopkracht van het loon, om ten slotte te eindigen met grooteren tekort in het gezin onzer stoere arbeiders. Den heer Hedborg heeft natuurlijk moeten bekennen, dat al hetgene er in het midden werd gebracht, de zuive re waarheid was en heeft dan ook een loonsverhooging toegestaanvan 1 o 0/0 op het basisloon, of 7,i5 0/0 op het vol ledig loon, vanaf de eerste week van Januari 1927. Het zijn natuurlijk de arbeiders (sters) van den Union welke het eerst van de loonsverhooging genieten, niet tegenstaande hunne loonen nog al mer kelijk hooger staan dan de loonen hun ner kameraden werkende in de andere fabrieken. Hoevelen onzer Alumettenbewer- kers (sters) der andere fabrieken zien niet met jaloerschen blik naar het loon hunner kameraden en vriendinnen van 1 den Union Hoevelen zullen weerom bij het le zen dier «enige regelen niet zeggen het zijn weerom de mannen van den Union welke loonsverhooging krijgen, en wij, wij krijgen niets. Ja beste gezellen en gezellinnen, het is juist. Gij zult weinig of niets krijgen zoolang er nog een groot getal onder U is welke onverschillig staan aan de «yndikale beweging. Een enorm groot getal arbeiders en arbeidsters werken hier in onze stad welke nog niet zijn aangesloten aan onze vakbonden; het zijn weliswaar meestendeels menschen var. de buitengemeenten, maar toch zijn er ook nog van de stad zelve, welke on- vereenigd zijn. Deze menschen plegen eene misdaad tegenover hunne werk makkers en tegenover hun eigen zelve. 1 Het is de schuld van de onverschil lige arbeiders (sters) dat zij heden in de andere Alum etten fabrieken aan loonen moeten staan arbeiden van 1,00 fr. tot I 25 fr. per uur minder al3 in de fabne ken van den Trust. Is dat niet meer dan droevig om vast te stellen En nochtans, het brood, het vleesch, in dien zij er kunnen koopen de aard appelen, de schoenen, kortom, al|es wat in een gezin van noode is om te bestaan, kost voor hen even duur als voor hunne makkers, werkende in den Trust. Nog daargelaten, de werkwijze en de behandeling. Dat de kameraden van den Union er zou flink voor staan, dat is hun eigen werk. Het zijn deze makkers, vrouwen zoowel als mannen, welke sinds den wapenstilstand begrepen hebben, dat hun heil en welstand lag in den vak bond. Ja het personeel van den Union is grootendeels aangesloten in onzen vakbond en zij hebben er de beste on dervindingen van. Moest er hier of daar nog een onvereenigden zijn tus schen het personeel, dan trekken wij hierop de aandacht onzer kameraden, om deze vrienden onmiddelijk op hun ne plicht te wijzen en hun te verzoeken lid te worden ran hun syndikaat, wel ke voor hun zulke schoone voordeelen weet te bekomen. En nu aan onze vrienden en vrien- j din nen van de fabrieken Coloniale So- 1 galfore (De Bodt) Belga match. Merckx en Adriaens gaat gij nog langer deze toestanden dulden Zijt gij zinnens te blijven werken aan loonen welke veel minder zijn dan degenen gewonnen j door uwe makkers van den Union?Gaat gij U nog langer op de schandaligste wijze laten uitbuiten wilt gij langer behandeld worden als lastdieren en de i naam U toegeworpen worden gij j werkt onder het loon, en zult misschien j morgen de schuld zijn van eene alge meene loons ermindering. Wij denken het niet, wantin al de klei ne fabrieken werken menschen welke vroeger in den Union gearbeid hebben en welke meer dan eens met ons in de bres gesprongen zijn ter verovering van 1 betere loonen en werkvoorwaarden. Wij weten bijzonder wel dat het aan deze makkers niet gelegen is maar wel aan een groot deel onvereenigden welke nog in de fabrieken werkzaam zijn. j Om voor goed een einde te stellen aan de toestanden op de kleine fabrie ken en om de loonen op het zelfde peil te brengen als den Union is het voor eerst noodig dat gij in groote massa toe treedt tot onze vakbonden, en wanneer gij opgeroepen wordt allen regelmatig de vergaderingen bijwonen. Het is op deze vergaderingen dat de middelen onderzocht worden om de loonen op zijn hoogste peil te brengen zou doende de arbeiders het maximum van wel stand te laten genieten alsook de werk voorwaarden trachten te regelen. Zoodus Allumetten-bewerkers (sters) handen uit de mouwen, toont van he den af dat Gii een loon wilt verdienen evenals uwe kameraden van den Union toont door Uwe toetreding in massa tot onze syndikaten dat gij niet langer als parias wilt behandeld worden en dat Gij met langer den struikelblok wilt zijn van Uwe vrienden en werkmakkers. Laat U niet langer wijsmaken door uwe patroons het is ons onmogelijk van de concurentie te voeren tegen den Union; dat zijn lollen. Van dag tot dag zien wij dat de kleine fabrieken van vroeger zich hebben uitgebreid en volledig zijn ingericht zooals den Union en niettegenstaande zij ons beloofden, van zoodra zij op moderne wijze zou den ingericht zijn, de loonen te betalen van den Union, nog om te zeggen niets hebben gedaan op eenige uitzonderin gen na als maar voortdurend honger- loonen betaald. Om aan de wraaklust uwer patroons een einde te stellen, kameraden en vriendinnen, is er voor U een heel ge- makkelijken weg. Gaat in massa naar 't Volkshuis Geeraardsbergschestraat 115, laat U allen inschrijven als lid in ae Afdeeling der Algemeene Centrale, welke nu voor het personeel van den Union de lo 0/0 loonsverhooging wist te bekomen en binst de korst moge lijken tijd, zijt er van verzekerd, zult Gij den kreet slaken Wij werken niet langer aan 1,00 tot 1,25 per uur minder dan in den Union voor gelijk werk, gelijk loon Omdat te bekomen, allen naar den vakbond zonder onderscheid welke voor U dezelfde vruchten zal plukken dan voor uwe broeders van den Union. E. D.C. Werkstaking. Er is werkstaking uitgebroken in het pantoffel fabriek van de heeren Bevenageen Cie. De reden hiervan is dat de tarieven merkelijk lager zijn dan in do andore fabrieken en daarbij dat.de werklie den hiernogzelve hunnenagelsmoe- ten aan koopen. De vraag door het syndikaat gesteld is eone algemeene loonsverhooging van 15 0/0 en afschaffing van den aankoop van nagels door de werklie- don. Wij zijn overtuigd dat de arbei ders van do heeren Bevenage met de gevraagde loonsverhooging het heden ten dage nog niet te bont zul len maken. Moesten die heeren maar eene week leven met het loon ver diend door hunne arbeiders, w(J zijn verzekerd dat zij de tweede week niet meer zouden willen aannemen. In afwachting mag geen enkele pantoffelmaker zich gaan aanbieden in het werkhuis Bevenage, geen en kele onderkruiper mag opdagen en dan zijn wij zeker dat den strijd rap zal gewonnen zijn. F. Cinema. Zaterdag 1 Zondag 2 en Maandag 3 Januari Doublepatte en Patachon op reis een lachsucces zonder weerga. DONDERDAG 6 JANUARI Een fransch meesterwerk De advo- kaat» naar het boek van den gekenden schrijver Brieux, een film door de welke alle toeschouwers ten zeerste zullen ontroerd worden. Een film om vertoond te worden voor een bomvolle zaal. ZATERDAG 8. ZONDAG 9 EN MAANDAG 10 JANUARI. Déstinéé een der schoonste en prachtigste lilmen ooit op doek ge bracht, werk van Henri RousellLots bestemming» 10 deelen werd in Brussel en Parijs gedurende weken en weken in alle groote cinema's vertoond. De liefhebbers van pracht en boeiende geschiedenis moeten dezen film gaan zien. AANGEKONDIGD. De nieuwste, schoonste en beste filmen. Geeraard katholiek weekblad voor ons kanton, schrijft dat er vele cigarenmakers op hun kop kregen van hunne vrouw, omdat ze voor de werk staking hadden gestemd, en 't blad voegt er bij Ja,'t zijn droeve tijden, het leven is duur en... 't baksken is toch *00 spoe dig ledig als moederken naar den win kel moet, om die hongerige maagskens te voldoen. Ja, Geeraard 't is waar, maar als nu de cigarenmakers alle verzoenings middelen hebben uitgeput, en ze hunne bazen niet kunnen bewegen, om hen een loon tfe betalen, om er menschelijk medeteleven, wat moetende cigaren makers dan doen Voor een hongerloon werken Ja wij weten het, dat is 't watGee raard zou willen, want ware het an ders hij zou zelf, de bazen op hun kop geven, die hunne gasten geen voldoen de loon willen betalen. Geeraard is hier in zijn rol; de Katholieken kunnen aannemen dat de bazen veel geld winnen, maar niet dat de werklieden behoorlijk hun brood verdienen. Al werkende hongerlijden, dat is 't wat 't Katholiek blad Geeraard wil. En zeggen dat er nog zoovele werk lieden gevonden worden, die met die uithongeraars mede huilen Friederik. Vervolg. NATIONAAL KRIS1SFONDS. Wanneer alle kasdagen uitgeput zijn, dan eerst wordt aan de in nood verketrende verzekerde werkloozen, door het N K. F. steun verleend gedurende 30 dagen per jaar. Hij is voor de werkers, welke meer dan 25 jaar oud, of geaindshoof- den zijn, 0 fr. per dag, en 5 fr. per dag, voor dezen welke min dan 25 jaar oud zijn en g-ene gezinshoofden zijn 2,F o fr. per dag voor de huisvrouw en 2 00 fr. per dag per minderjarig kind. De Steun mag in geen geval de 2/3 van het normaal loon overtreffen. In Nood dient verstaan. Geen deelma- ken van een gezin van 2 personen waarvan één werkt, van 3 of 4 perso nen waarvan 2 werken, van 5 of 6 per sonen waarvan 3 werken, van 7 of 8 personen waarvan 4 werken, vanaf 5 werkers, komt het getalleden nietmeer in aanmerking. Geen lid van het gezin mag leuren, handel drijven of herberg houden waarvan de opbrengst even groot is als den werkloozensteun. Geen lid van het gezin mag aan dui- venprijskampen deelnemen. Geen 2 koeien of 1 paard bezitten of geen zekere hoeveelheid land bewer ken, enz. enz. Om de echtheid der overgave na te gaan, word aan eiken werkloozen een staat van behoefte overhandigd ter invulling, welke na voor waar verklaard door het gemeentebestuur, dient teruggebracht op het fonds. Aan de in nood verkee rende werkloozen verleend het N.K F. familievergoeding vanaf den eersten dag der werkloosheid, ook gedurende de kasdagen. De uigaven worden gedekt, 5o 0/0 door den Staat, 25 0/0 door de provin cie, 10 0/0 door de bij het fonds aange sloten gemeenten, woonplaats van den werkloozen en 15 0/0 ten laste der werkloozenkassen Provinciale Herverzekering. Na alle ver goedingen van het N. K. F. verleent de provintie voor wat aangaat Oost- Vlaanderen, steun gedurende 30 dagen aan de gezinshoofden onder dezelfde voorwaarden als het N. K. F. Uit hoogert uiteenzetting blijkt 1. Dat de oflïcieele instellingen zich eerst en vooral bezig houden met ver zekerde werkloozen, en met onvrij wil lige werkloozen. Het is maar billijk dat van ambtswege deze eerst worden geholpen welke Tooruitziende waren terwijl het werk ging en zich tegen on vrijwillige werkloosheid verzekerden. Ook was het op administratief gebied totaal onmogelijk den werkloozensteun in te richten buiten de werkloozenver- eeniging, zonder tot de wantoestan den van binst den oorlog terug te kee- ren. Het ware de werkloosheid aanmoe digen, al ware het maar in schijn er niet streng over te waken dat de oor zaak der werkloosheid totaal onafhan kelijk is van den wil van den werkne mer. Ten einde ons te vergewissen van de oorzaak der werkloosheid, moet eiken werkloozen of hij geniet van zijne werkloozenkas, N. K. F. of Pro vincie, drager zijn van een certificaat van de werkgever, de oorzaak der werkloosheid vermeldende. 2. Gezien het groot verschil tusschen het normaal loon en de te ontvangen vergoeding, is de werklooze veel meer te beklagen dan te benijden. BESTUURS-KOMMISSIEN Werkbeurs Toezichtskommissie Voorzitter, De L'Arbre Albert, Vre derechter Patroons Kosman Leop., Pasteibakker Tinnel Frans, Meubel fabrikant Van Liefferinge Frans, Be stuurder Fabrique Produit Chimique» Onder-Voorzitter, Van der Putten Cyriel. Werklieden De Smedt Louis. Meu belmaker Durant Henri, Vakbond leider Morre Gaston, Bediende. Bestuurder-Schrijver, Van Boskstaele Karei. BEHEERRAAD Voorzitter, De L'Arbre Albert, afg. Staat en Provincie. Onder-Voorzitter, Van der Putten Cyriel. Leden De Nauw Guill., afg. Gee raardsbergen Bauwens Jules, afg. T. G. W. F. en al de leden van de Toe zichts Kommissie. Ambtelijke Scheids- en Verzoenings- Raad Gansch de Toezichts-Kommis- sie. Plaatsvervangende Leden Schaepe linckx Pieter, Matrassenfabrikant Batheas Victor, MeubelmakerVan den Herreweghe Adolf, Meubelfabri kant Van Wymeersch Pieter, Vak bondleider; Beugniet Fr. Aug., Be stuurder Tryumph Match Lippens Arthur, Bediende. Tusschen gemeentelijk Werkloozen- fonds Voorzitter, De L'Arbre Albert On der-Voorzitter, Bauwens Jules. Dhaenens Alfons De Pril Theofiel Haelterman Gaston, Overboulaere Do Wolf Dominique, Goefferdinge De Vlaminck Frans Neerinck Jan Daneels Pieter, Schendelbeek Wille- kens Arsene. De Schrijver-Penningmeester, De Moor Paul. Huidig verslag werd voorgedragen door den Heer Van der Putten Cyriel, Onder-Voorzitter, in zitting van 14 De cember i926 en op verzoek van den Beheerraad aan de stedelijke pers me degedeeld. Burgerlijke stand. HUWELIJKEN. Georges Haegeman Steenstraat en Yvonne Daver Gaffelstraat. Albert Hutsebaut Idegem en Angelique Hey- mans KI, Gaffelstr. GEBOORTEN. Theofiel Geerts Denderstr. OVERLIJDENS. René Merckaert 90 j. Wed. Alexan dria Hospitaal Felix Van Lierde 67 j. man Leopoldina Eggermont Isidoor D' Herde 41 j. man, Marra Goossens Ve sten, Mathilda Deschamps 55 j. vrouw Julien Ducion Adamstraat, Lydia De Roeck 54 j. Wed. Jozef Haegeman Kloosterstr. CINEMA. Zaterdag 1 Januari om 2 ure en om 7 ure 's avonds: Buitengewoon program- ma «Bolieden koers» met Reed Howes en een groote franscho film - Zinsbe drog van Parijs» met Leon Mathot twee filmen van groote waarde. ZONDAG 2 EN MAANDAG 3 JANUARI. Wijlen Mathias Pascal een mees terwerk met den grooten kunstenaar Ivan Mosjoukine Als tweede film Le vin gstone. DONDERDAG 6 JANUARI Alles voor het goud een bijzondere film met de groote karakter spelers EmielJanminqs, en Henny Porten. ZONDAG 9 EN MAANDAG lo JANUARI Doublepatte en Patachon op reis. EEN REEKS GROOTE FILMEN. De advokaatnaar het werk van den gekenden schrijver Brieux Dé- stinéé de pracht film van Henry Rousell enz. enz. worden deze maand in de Volkscinema nog vertoond. HALST. Omdat De Spiegeleer Louis zich Koning gespeeld heeft, in den duivenbond «klein Gent» en omdat het feestje te dier gelegenheid inge richt, goed is gelukt, geven vier vrien den 5,oo. Gezongen aoor Gusta Boe lens en rondgehaald door Liebaut Adolf 8,00. Gespeeld door Vital Carleeuw in het lokaal Hand in Hand 12,70 fr. Ge geven door Louise Van den Bossche voor het breken van een glas in het lokaal Hand in Hand 2,00. Totaal 21,70 fr. Welle Lied gezongen door Valentine Wy- nant te Ninove op Kermis Dinsdag en rondgehaald door A. Schoup voor de gebuisde kandidaten 13,65 fr. Onderneming van Plaffoneer en Cementwerken. OUDENBERSCHESTRAAT, 16 Geeraardsbergen. Nederboelaere (Reep) 16 Beveelt zich aan voor allerhande Fa- qaden in Cement, Faience en Plakwer ken. Alsook voor 't leggen van Vloeren in Cement, Ceramiqe en Faience Reparatie. Matige Prijzen. met loten der Verwoeste Gewesten, waarvan U eigenaar kunt worden, mits kleine maandeiyksche stortin gen vanaf 8 Franks. De volgende groote loten zullen in JANUARI getrokken worden 10 Januari1 lot van fr. 280.000 2 loten 100.000 15 1 lot EEN MILLIOEN 20 2 loten van iOO.OOO 3 50.000 i5 - 10.000 Talrijke loten van 250, J00 en 550 fr. Trekkingen alle maanden met groo te loten. Vraag ons plan der trekkingen on onze inlichtingen. Van de eerste storting af neemt U deel aan al de trekkingen. U kunt deze inliohtingen bekomen, mits deze aankondiging, na er Uw naam en adres zult opgeschreven hebben, terug te zenden aan de STEDE EN LANDELIJKE KAS (Naaml. Venn.) Kap. Frs. 3.000.000 i5, ARENBERGSTRAAT, 15 Antwerpen. Naam Adres Gemeente Schoolstraat, 2-4, AALST Programma van Vrijdag 3i De cember 1926 om 8 u. en Zondag 2 Januari 1927 om 5 en 8 u. Kinderen 7iiet toegelaten. Aan de Goden gelijk drama met den beroemde LON CHANEY. De groote prijs van Arizoua Avonturen dramamet HOOT GIB SON. ZATERDAG 1 JANUARI 1927 verandering van programma om 11/2, 5 en 8 ure. Kinderen toegelaten. Maandag 3 Januari iW27 om 8 u. RUDOLPH VALENTINO in De Roode Hacienda. HUIS VAN VERTROUWEN. Stoven in alle modellen. Eigen werk. Concurrentie onmogelijk. KOMT ZIEN I TH. VERHULST, Rpbeidetpaat, 14, HAL8T.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 3