Fijn als Boter ERA K Weet Gij Abdijsiroop De lekkere Margarine uit Oostersche vruchten Breuklijders X ïf DOOFHEID. Tarief der annoncen ^uk-Zakking GENEZING I S. M. c( Hand in Hand Lederhandel - Tichenlabriek TH. DE LOMBAERT Zitdagen Bericht aan de Trouwers ©uben Denbermonhecbesteenweg, 2, MEUBELEN BIERHANDEL, Vereenigde Weet- en Spinnerijen WERKLIEDEN i PHOENIX 64, L» opoldstraal, 64 Alfons GIlElfS A. BTJKOSCIAÏÏ |SpsolftliBilkgotdils| Matige Prijzen Volgens het Geval. Parlijgeuooten August CADRON TE KOOP Gasmotor Hanappe Genever Likeuren (Alfons Osselaer Waar de beste Koflies zijn Het beste brood 1 De beste Zeepen De beste Kruidenierswaren De goedkoopste Kleedingslofteu 1 Hel goedkoopste Ondergoed De goedkoopste Werkerskoslumen 1 In de Molenstraat. 52, AALST Werklieden zorgt voor Uw eigen voor deel. Uw eigen instellingen. Wordt lid van de S M Hand in Hand Koopt er alles. Spoedige bediening Waren van allerbeste Kwaliteit. Verzekerd Gewicht Belangrijk Bericht FRANS BOCQUÉ-BOORE Parlijgenooten. van Bouwwerken. Alph. Robillard-De Lil HUIS VERHOEVEN - BONNER MeulescheUestraat. 42, Aalst Genees Uw hoest voordat het te laat isj! Benoodigheden Esplanadestraat, 32, AALST SXTOAGSM. Parlijgenoolcn AALST <£R©@TE MEVi -Y&.W gMAGHT- EM GKWQMB Bericht. Van af heden en volgende dagen Breuken, zakkingen der maag, zakkingen der baarmoeder worden VOLKOMEN GENEZEN door methode Nicolas. Deze vereischt geen heelkundige bewerking, geen band met rugstaai of onderriemen. een breuk die verwaarloosd wordt oj slecht opgehouden wordt door banden met rugstaai en onderriemen dat eene dergelijke breuk het grootst gevaar op levert Indien gij uwe genezing be geert zonder heelkundtge bewerking (deze moet heel dikwijls meer dan eens geschieden jzonder den last veroorzaakt door banden met staalenriemen,neemt dan lijk zooveel andere personen, slachtoffers hunner onwetenheid uw toevlucht tot mijn Methode die uwe breuk zal wegnemen zonder noodlotti ge gevolgen. M. NICOLAS ex-bestuurder van het Breukgesticht te Parijs, 36.Cotai- tinstraat, zal ook gratis de degelijk heid zijnermethode bewijzen van g tot i uur. Te Aalst, den 8e Zaterdagder maand (Hotel Sl-Jean)aande Statie Te Sottegemop J Dinsdag 4 Januari Hotel Petit Bruxelles Te Dendermonde, 17 Januari, Hotel Regent. Voor üw rj. huiselijk ge bruik of broodgewin, schaft V een naaimachien aan in hel HUIS Alle personen dielUden aan doof heid, hardhoorigheid of oor- suizingen, kunnon genezing be komen door de melhodo van de ver maarde Specialist van Parus. 36, rue duContentin, 36, dio zonder operatie zonder schadelijke middelen en zon der uwwerktemoeten verlaten u hot gehoor zal weergeven en uw orgaan zal doen werken. M. ARTEGA zal gratis zijne met hode uitleggen en toepasson 10 Aalst don 1 Zaterdag der maand m het Hotel St- Jean, aan de Statie. Te Sottegem, 1 Diasdag -1 Januari, Hotel Petit Bruxelles. Te Dendermonde, 3 maandag der maand 11 Januari, Hotel Regent. AALST Ernstige Waarborg gemak vas betaliwr. EENIG dépöt der naaimacbienen Original Victoria. Reparatie, naalden en toebehoorten van alle systeemen onverschillig waar die gekocht zyn. MECANICIEN j in - RECHT EN VRIJHEID.» Annoncen eenmaal verschljnond 0,50 fr. per gewonen drukregel, (Minstens 2,50 fr. per annonce). Annoncen meermaals verschijnende 0,30 (r. per gewone drukregel op 4blad 0,60 3' 0,70 2' i,00 Volgendo vermindering zijn toege staan Voor 6 maal botaalt men er 5 13 (3maanden) li 26 (6 22 52 (jaar) 40; Rechterlijke annoncen 4 ir. de regel. zonder operatie, gevaar of tijd- verlies, door de Nieuwe, Speciale Gebreveteerde regelbare toestel- j len Zonder Veeren, van den Belgischen gediplomeerde spe- clallst Breukmeester dofienigsto door Geneeskundi ge korpsen en Gezondheids dienst aangenomendraagbaar DAG en NACHT zonder onge mak doen alle Breuken vermin deren en volledig verdwijnen met alle Waarborg voor allo verplaatsing der organenMaag- en Nier-ontsteking, zware Navelbreuk, ^gevolg van Operatie). Koetelooza proovan. uitlog in 't VLAAMSCH van 9 tot 1 uur te nn a 2de Vrijdag der maand. Hotel UCfJl Termonde (Zuidstatie), i nlnJ 3de Zaterdag der maand Hotel Aalölcomtp do Flandre (Statie). Dnnnnnl Woensdag, Donderdag en DlllooOl 3"' Zondag van 9 tot 4 uur. MAASSTRAAT. 66-67 (bii Juhnlla an Proef eens de lekkere BOTER SPECULOOS der bakkerij DE TOEKOMST te Denderleeuw.Ze is- waarlijk fijn I I Als ge naar Brussel gaat, vergeet niet een GOEDGLAS BIER te gaan drinken, in den welgekenden café Hötel de Spa by (gekend huis Constance Lievens), i IJzeren wegstraot. 39, (rue du Chomindefer), Brussel-Noord. 4 5 paardenkracht zoo goed als nieuw. Inlichtingen te bekomen ten bureele der S. M. Hand in Hand. Zult go nergens beterkoop vinden dan by STEENSTRAAT, 10. AALST Voor het plaatsen van den electriek 't zy licht, kracht of bel inrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot het huis Geeraardsbergschestraat, 89, (Zoutstraatpoort) AALST 12 Voor üwe GROVE en NOOTJES- KOLEN (kerrekes) wondt u tot gezel Alfons Peerlinck (Pouilleken) TWIJNDERSWEG, 14, (Schramouilekets) NINOVE. De matigste pryzen en verzekerd gewicht. In magazijn 0,25 fr. be terkoop ais te huis gebracht, Ondernerfiing AANNEMER, Nederboelare Reep 104, - GEEfiAAROSBERGEN Bevoelt zich aan voor allethande metselwerk, alsook voor bet leggen van Vloeren, Ceramique en Cement, Faience en alles wat den stiol aan- gaat. Matige Prijzen, Spoedige B t ltentng STOVEN I STOVEN 1 SCHOONE KEUS, ALLE MODELLEN Eigen werk. Aanvaardt allt reparation het vak betreffende. Hoesten is een verschijnsel van den strijd, dien het lichaam voert tegen alles wat de ademhaling belemmert. Zuiver Uw luchtwegen en kom de natuur te hulp met de slijm- oplossende en ontsteking genezende Fr. 12-—: Fr. 50.-. alle Apotkclcer«>/ van Volksvertegenwoordiger Alfred ftècfrels. TK AALST lederen Zaterdag van 9 tot 11 ure 's morgens, in het lokaal Hand in Hand Molendrles. GEERAARDSBKRGEN. lederen le Maandag der maand, van 9 tot 111/2 's morgens In bet Volkshuis, Groote Markt. SOTTEGKM. Eiken e Dinsdag der maand van 8 tot 10 's morgens, bij Jozef Beorens, Nieuwetraat, 13. N. B Voor dringende zaken is het adres van Volsvertegenwoordiger. Alfred Nichols, Erumbodegemstraat, 14, Aalst. van Volksvertegenwoordiger De Bruyn Prosper. Nittove. Lokaal De Redding Geeraardsbergschestraat, den EER STEN DINSDAG der maand, van 8 tot 1,30 uur. Aalst. Lokaal Zeshoek, den EERSTEN DINSDAG van iedere maand, van 19 tot 21 uur. Sottegem. Lokaal Achturen- huis Statieplein, den EERSTEN DONDERDAu der maand, van 19 tot 21 uur. Geeraardsbergen. Louaal Plezantenhof, Lessenstraat, den EERSTEN VRIJDAG der maand, van 19,30 tot 21,30 uur. Denderleeuw. - Lokaal Acht- urenhuis, iederen ZATERDAG van af 3 uur. Al de vrienden worden verzocht zich zooveel mogelijk op de gestelde dagen enuren aan te bieden. Leest en verspreidt het blad Recht en Vrijheid het eenigste blad vaa het Arr. Aalst die de be langen der werklieden verdedigt Om U op GENOEGLIJKE WIJZE en aan prijzen buiten alle konkurrentie te meubeleeren, OAAT DAN RECHTSTREEKS NAAR DEN by dc kinderen van Gustaaf BOEYKENS DE GEEST, drukker. IN ALLE SOORTEN. Alles wordt in de stad ten huize geleverd zonder kosten. VOORTAAN TE BEKOMEN allo soorton van Bieren in flesschen zooals Bock, Special, Stout, Schotsch, Cambrinus, Sterk, Oud- Bier, der gekende brouwery A. VAN DER SCHUEREN. Zich te wenden by W° Van den Bossche, MOLENDRIES n° 19. 11 De apotheek quintyn, kor. TE ZOUTSTRAAT, 37, aanvaardt voor aflevering met de beste zorgen en de fijnst uitgezochte producten, de recepten van alle Öokters van Stad en Omliggende. Ook te vorkrygen: Kindervoed" sel, kinderpoeder, borstal" roop, bloedzuiverende pil« len, zenuwpoeders, breuk" banden, minerale waters, enz.... Weegschaal voor kinderem gebruik gratis. GROOTE TEKOOPSTELLINB van produkten der ZOO ALS: .alicota. Fichu., Coutila, Handdoeken, Madapolama, Cre onnea. Basins, Piqués Mollonéa, Witte en gesfpaepte Flanel ianevas, Wil en blauw Lijnwaad, Veloupa, in de winkel» der Samenwerkende Maatschappij v HAND IN HAND Molenafraat, S2 en Ladebaan, IQ, HSL ST Aalst, irnkk^ril Rnsvksit. Uitgever Alfred NICHELS, Hand in Hand Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 4