KLASSENSTRIJD Socialistisch weekblad voor het Arrondissement Aalst. Van alles wat. Mijn Hoekje. 24e Jaar N° 2 Prijs per nummer 25 centiemen. 9 Januari 1927. REGIT EN VRIJHEID ARBEIDERS IJvert tot Vervanging der Verrotte Maatschappij A M. Moyersoen I is opnieuw burgemeester benoemd De socialisten drijvers naar klassen strijd, leest men dagelijksch in de bur gersbladen,[en in een ander kolom, van hetzelfde nummer zult gij in diezelf de bladen lezen een aanval tegen den achturendag, tegen de loonen, te hoog volgens de katholieke en liberale bur gerspers. Zij zullen er zells bijvoegen dat de arbeiders te veel eischend zijn geworden en te veel willen genieten van 't leven, meer dan waar zij, volgens diezelfde bladen, recht op hebben ge zien zij toch maar werkmenschen zijn. Is het gedreven door genegenheid voor de arbeidende klasse dat men in deze bladen zulks schrijft, en steeds aan de zijde staat van den patroon als er een geschil ontstaat tusschen werknemer en werkgever Is het om te bewijzen dat zij aan geen klassestrijd doen, dat de burgersbladen eiken dag aanhitsen om aan de eischeo der arbeiders zoowel op politiek als op elk ander gebied niet toe te geven De omzendbrief van de Co mité Industriel, waarin al de macht hebbers vereenigd zijn, onafgezien hun godsdienstige of welkdanige over ui- ging, is dit geen bewijs van den strijd, dewelke de bezitters steeds voeren te gen de klasse, wiens bestaan afhangt van den verkoop harer arbeidskracht De handelwijze van de groote grond bezitters tegenover hunne pachters is dat geen strijd van klasse belangen Het is niet van gisteren of heden dat de strijd bestaat tusschen de bezittende en niet bezittende klassen, maar de niet bezitters hadden hun verzet in de zen strijd niet te organiseeren. 't Zijn niet de socialisten, die dezen strijd hebben ontketend, maar zij heb ben aan de arbeiders aan de uitge- buitenen de belangrijkheid van dezen strijd doen inzien zij hebben hen doen begrijpen dat om aan de bezittende klasse het hoofd te kunnen bieden in dezen strijd, de arbeiders zich moesten organiseeren in syndikaten en ook op kooperatief gebied, en dat het ook noo- dig was de politieke strijd niet te ver- waarloozen. Want in alle landen heeft ook steeds de bezittende klasse, de po litieke macht gebruikt in haar voordeel, en om de lasten en verplichtingen zwaarst te doen wegen op de arbeiders, kleine landbouwers en kleine burgers. Op gebied van belastingen, zal men bij elke gelegenheid kunnen bestatigen, dat in de parlementen, de vertegen woordigers der begoede klassen al hun krachten zullen inspannen omjde lastên zoo weinig mogelijk op hunne klasse genooten te doen drukken, om ze des te zwaarder te doen wegen op de met bezittende klasse. Het vrijgestelde ge deelte van de verdiensten der arbeiders is voor de meeste heeren der bourgeoisie steeds te hoog, en de belasting mag voor de groote fortuin bezitter met te zeer klimmend zijn. Voor hunne.klasse belangen willen de bezitters steeds overal hun groo teren invloed behouden en doen ge- voelen, en juist daarom hechten zij zooveel belang aan hunne vertegen, woordigingin de regeering. in de wet. gevende en bestuurlijke lichamen. Wij, socialisten, voeren niet den klassenstrijd uit louter plezier, maar wel omdat de toestanden en de handel wijze der bezitters er ons toe ver plichten. Eiken dag zijn de arbeiders verplicht zich te verdedigen tegen aanvallen ge richt tegenoveT hunne belangen, tegen over alles wat zij zelfs niet kunnen missen voor hun bestaan. De bezitten de klasse stelt die niet hare belangen boven alles, zelfs boven het algemeen belang van eigen land? (Een bewijs onier velen de uitwijking der kapitalen en in tijd van geen gebrek aan arbeids kracht het willen invoeren van vreem de arbeiders Vóór dat de werkers organisation degelijk waren ingericht, moesten de arbeiders altijd zich ten onder geven. Het is doordat onze organisation een zekere macht aijn geworden, dat de bourgeoisie verplicht is geweest zekere toegevingen te doen. Door de patroons wordt rekening gehouden van de macht der organisa tie, en naarmate de arbeiders een gesloten zijn, kunnen zn hunne rechtmatige eischen mgewilligd krijgen. klasse ook door de wetgeving meer voordeelen behaald. Dus al wat tot hiertoe is bekomen, werd veroverd door onzen strijd als klasse. De socialisten voeren niet den strijd tegen personen, maar tegen een stelsel, door hetwelke alle macht is gegeven aan dezen, die door hun bezit, de voortbrengstenwel en weê der mensch- heid kunnen regelen, die om hunne belangen te dienen, tfe volkeren tegen elkander opjagen. Het is het doel der socialisten den klassen strijd te doen verdwijnen door de voortbrengstmid- delen eigendom te maken van de ge meenschap, om ze aan te wenden voor het algemeen welzijn. Maar wij weten ook dat zulks niet is te verwezentlijken in een te bepalen tijd, maar wel een werk is van veel geduld en opoffering, en juist daarom zeggen wij aan de ar beiders, dat elke hervorming ten hunne voordeele ingevoerd, niet te verwaar- loozen is. De strijd in de bugersbladen tegen de werkershervormingen als de achturendag en andere, tegen de in richtingen als de paritaire commissies crisisfonds enz. moet voor ons een be wijs zijn dat de arbeiders er het meeste belang moeten aan hechten, want het is uit klassebelang dat de burgersbla den dezen strijd voeren. Naarmate de arbeiders en ook de kleine landbouwers zich als klasse sterker en sterker zullen organiseeren, en hui| invloed doen voe len in wetgevende en bestuurlijke lichamen, door hun volksvertegen woordigers er te hebben, zullen zij den strijd met meerdere kans tot lukken kunnen voeren tegen de tegenwoordig overheerschende klasse. Al wat wij kunnen veroveren op gebied van werk- waarden, op politiek gebied is veroverd op onze tegenstrevers en brengt ons nader tot het doel. Klassestrijd moet voor ons niet beteekenen een besten dig dreigen met staking, maar wel sterk genoeg georganiseerd zijn om desnoods den strijd te kunnen aangaan. Niet het uitspreken van klassebewust zijn, maar wel het bestendig werken aan eigen kennis ontwikkeling aan de versterking onzer organisatiën, aan het uitbreiden onzer inrichtingen. Dit is het beste middel om de bezittende klas se van ons rekening te doen houden. Klassestrijd moet voor ons beteeken eiken dag zijn taak en werken om te veroveren wat de omstandigheden ons toe laten te veroveren. De arbeiders moeten bewust zijn dat het niet is door onbezonnen handelen dat wij ons ideaal zullen bereiken, maar wel door verstandig op te treden, met goede syndikalist, getrouwe kooperateur te zijn, door te helpen aan de versprei ding van onze bladen. Wat de arbei ders tot hiertoe door hunnen strijd hebben veroverd is eene waarborg voor de toekomst. G. De Nauw. Het is me onmogelijk, een ant woord te zendeD, aan de talrijke nieuwjaarwenschen welke do vrien den en kennissen me hebben toege 1 stuurd. Dat ze langs dezen weg mijne blij ken van genegenheid ontvaugeD, en en dit vóór dat den nieuwen gemeen teraad zijne eerste zitting heeft ge houden. Moest er zich in den raad nu eene meerderheid vormen, tegen de ka tholieken, dan hadden wij een bur gemeester te Aalst, tegen den wil van het volk MaarJasparis den boezemvriend van Moyersoen en vandaar de haast om hem zijn postje te laten behou den. De benoeming van M. Moyersoen. tot burgemeester doet ons veronderstellen dat dien man geen hoop meer heeft nog mi nister te worden. t Is beter dat hy voor 't Aals- tersch werkende volk alleen schade lik is, dan dat hy het zou moeten zyn als minister voor het wer kende volk van gansch het land. V Is het waar? By dofronters zoo men ods zegt was het madame Gravez, die geneigd was, met de katholieken het Schepencollege te vormen tegen de socialisten, maar zij zou heter niet door gekregen hebben. Moeiëlijk om golooven,en nogtans t komt uit eene goede en vertrouw bare bron. Dinsdag hervat de Kamer van Volksverte genwoordigers hare werkzaamhe den. 't Is te hopen, dat ze weldra de ouderdomspensioenen verhooge en de pensioenen der invalieden van werkongevallen. Die. beide soorten menschen hebben het ten zeerste coodig, De Groen-kruissr*s De eeuwige gefopte van de sijke katholieken, zullen dus onkel mot twee raadsleden in den gemeente raad zetelen 'Lis bitter weinig als men weet, dat die menschen denken eene sterke partij op zich zeil te vormen. Maar wat wilt ge Ze moeten dan sen zooals hunne meesters schuife len. Hun roeping is toch onkel en alléón de socialisten hun vooruit gang te stuiten, het volk te verdoe len En voor al hunne werking in 't voordeel der ryko menschen kregen ze dan nog, met de gemeente ver kiezing, don stamp van den ezel, want hun derde man, viel door de mand in 'tvoordeel van een reaction- nair En zeggen dat ze zich dit alles moeten laten welgevallen Ze mogen nog niet eens morren, 't lijn echte lakeien. De Socialistisch*-parftij gaat weeral eens dood. Hoe dat? Wel ten gevolge van het landelijk congres der Kerstdagen waar al onze afgevaardigden zoo maar in't openbaar vry huQne meening mochten zeggen, zelfs in 't bij zyn van de vfcandelyke pers. Vandaar schreeuwen nu onze tegenstrevers, dag wij dood gaan Wel, wel? Eeno partij die zulke breede gedachten heeft, dat de par tijbladen zelf, hunne kolommen openzetten, om de vóór en tegen opofferingen die de oude socialisten zich hebben moeten getroosten, om het arbeidende volk te brengen op het peil waar het zich hedendaags bevindt. Geen recht, geen vryheid, honger loonen, lange werkdagen was voor hen. Deze week was er nog een onzer ouderen, die me herinnerde dat Ver- brakel Prosper, destijdsin den amigo wierd gedraaid, omdat hy op de Groote Markt te Aalst het liedje zong van den Blauwen Kiel Het was dus verboden het uit te schreeuwen, de armoede van het arbeidende volk. Neen, die jonge lieden hebben de tafel gedekt gevonden en waardee- ren nietgenoeg het werk der ouderen. Myn gedacht is, dat we de bour geoisie waar we kunnen, een stuk van hare macht moeten ontnemen, om ze ten lange laatste geheel en al van kant te zetten. Pakken wat we krijgen kunnen, moet onze leus zyn. In Aalst zijn do socialistische vakbonden veel sterker, dan deze derGro n- kruisers, fronters, blauwen en onaf hankelijke te zamen. Voor wanneer komen die nietige bondekens met man en kas naar Hand in Hand - Dat is hun plicht en dan zullen de werklieden ook veel meer macht hebben en eendrach- tiger kunnen werken. Hoe de dektere de ziekenbonden helpen Iemand ligt maanden en maanden te bed, getroffen door eene beroerte en wekelijks gaat do dokter vier maal ten huizo van den zieke. Men merkt de vrouw op, dat ze nu bij ieder bezoek van den dokter een paar franken zal moeten bij leggen en onmiddelyk verwittigd ze den dokter, dat het voldoende is dat hij ëónmaal per week komt, omdat lijj toch den zieke niet kan verhelpen. Een anderen moet eene operatie ondergaan, en hij verneemt van den dokter dat de kosten nu 15o franken zullen zijn, terwijl ze 3oo franken zouden bedragen hebben had den ziekenbond er voor een doel willen tusschenkomen Zonder commentaar. De prijs vsn Rome voor beeldhouwkunst is niet toege kend door de Jury. Nogtans stelt do Jury voor eene studiebeurs toe te kennen van duizend franken aan onze stadsgenoot M. Lemaïtro, die met M. De Vriend van Ukkel de eer ste was Myn groet aan omen nieuwen burgemeester en ome moedige makkers van Qeeraardsbergen, en 'k ben zeker, den tolk te weien van al mün politieke vrienden wanneer ik dien groet uit, in naam van gansch de Socialistische party van het arrondissement. Van bü het ontstaan der Socia listische beweging, vonden wy in Qeeraardsbergen, eene groote sohare partijgenooten, die de zwa re taak van propagandist op >ioh namen en onvermoeibaar het so cialistisch idéé verspreidde. Qeeraardsbergen, was altijd eene Socialistische forteres en by ieder verkiezing gaven ze een veel grooter percent stemmen dan de andere plaatsen van ons arrondis sement. In 1921 by de eerste gemeente- kiezing met algemeen stemrecht, behaalde ae zooveel raadsleden als de katholieken en het was den li beraal Rons, die den doorslag kon geven, Hy weigerde echter, zich met de socialisten te verstaan en doorzyne stemming in den raad, hadden de Katholieken den burge meester met één sohepenen, en de Socialisten twee sohepenen. Van dien oogenblik af, stelden onze vrienden zich voor, bij de eerste gelegenheid het stadhuis te veroveren, hetgeen nu op 10 Octo ber 11. is gebeurd, want ze behaal den de volstrekte meederheld. Qeeraardsbergen heelt zyn roo- den burgemeester en zyn zuiver socialistisch Schepencollege. Qee raardsbergen wordt rood be stuurd Hip, hip, hoera, voor onze Socialistische vrienden Hip, hip, hoera, voor onzen roo- den burgemeester, voor onzen Guitlaume. voor den volksvriend van het werkende volk De stad Qeeraardsbergen zal nu bestuurd worden door volksjon gens en wy zyn er van verzekerd, ze zullen het goed doen en vooral ten voordeele van de werkende klaEso, in de mate van het moge- lyke. Qeeraardsbergen heelt als bur- Proüoiat. Kan de stad ook niets gervader een werkersjongen, die doen, voor dien jongen kunstenaar! do plaats inneemt van een Katho- Ze zijn beschaamd De dokters zijn wel bereid de zie- kekassen te pluimen, maar willen de tusschenkomst der leden niet aan nemen. Inderdaad,ze vragen a). Voor een bezoek ten huize van 'den zieke 6 ft anken. Vroeger was het 8 franken b). Voor een be2oek ten huize van lieke burger Wy weten het, 't is eene zware taak, maar we kunnen ook onzen en bekwamen vriend De Nauw,een deftigen werkjongen, voor wie nooit iets te veelis, wanneer hij zyne party maar dienstig kan zyn, en met de hulp der Geeraardsberg- sche vrienden, zal hy die taak Door de steeds groeiende macht op politiek gebied, heeft de arbeidende wilden zo me een genoegen doen, j sjaauders aan de regeoring hun ge- dan is hot, dat ze allen lezer zouden dachten te laten uiten, zulke party worden van oos weekblad Keent en Vrijheid indien zv* liet nog niet zijD. NICflELS Alfred. Nieuwe geiueentelsieiEÏog gaat niet zoo haastig dood. 'tls eau bewys van durf, iets wat wij by do andere partijën niet gauw bestatigen, want die houden con- fin irt gresson met gesloten deuren en dee- is het heden te NederDoulaere. P jen het publiek mede wat ze willen. K V. <-J rj /Ir» «DPlü lRtfill 011 UO 1 October hadden do socialisten eD de meerderheid met s/7 van eena stem. Hedoch er is iemand komen stem- meD dio geen recht had hy stond niet vernield op de kieaerslyst en hierom is de klesing door de besten dige deputatie verbroken geworden. De Socialistische burgemeester, die reeds langen tyd niet meer tot de party behoort, komt afzonderlyk op. Ge ziet van bier, dat de katholie ken in den zak zullen getast hebben, om nu de moeiderheid te behalen. Winnen ze het niet met hunnen poli tiek, ze hopen het te winnen met het geld. Neen, neen myneheeren, we zyn nog niot dood eerst moet het kapi talistisch regieta omver. Makkers destrijdpenning indachtig. Zonder zout in 't baksken is er niets te doen. Dus een liedje gezongen en een kluitje gegeven, weze het orde woord. 'ft Is vsrwonderlijk dat men de meeete tegenstaandere aan de deelname aer regeering on der de Tongo~socialisten aantreft. "Se dunkt dat zulks komt, omdat die jongelieden zich niet een gedacht kunnen vormen, van al de moeite en den dokter 4 franken. Vroeger eervoi volbrengen daarvan zyn we was het a franken i ten flteUig8te verzekerd. Bereiden we ons dus van nu of Ze verdubbelen dus hunnen tarief. De ziekenbonden hebben in 't al gemeen zich 't akkoord gesteld, de leden te doen opleggen 2 fr. bij een -bezoek ten huize van don zieke en 1 fr. ten huize van den dokter. Het is dit wat de dokters niet wil len. Die heoren willen dat de leden hunne centen aan den bond overhan digen, om den bond ze ia hunne zakken te storten. Ze weten dat de leden het moeië lijk hebben, dat hunne eisch te hoog is, en dat zo bty veel ziekenen zullen komen, dat ze geen geld zullen dur ven vragen. Ten andere de leden zelf zullen wat meer oplettend zijn, en er zullen veel nuttelooze visieten "gespaard worden. Neen, die heeren hebben niet do minste liefde voor de ziekenbonden, die hun nogtans een goed leven be zorgen. voor, om de feestelykheden te helpen opluisteren, die zullen plaats grypen by de inhuldiging van dien werkersjongen als burge meester, die in 't kort zullen plaats grypen. want dien dag moet bet in Georaardsbergen stroomen van Soclalistisohe proletariërs. Van nu af weze het ordewoord naar het Roode Qeeraardsbergen, met zyn Rooden burgemeester, met zyn rood Schepencollege, dat nog rooder zal worden door hun wye bestuur, en dat als voorbeeld zal mogen gesteld worden aan zoovele andere hurgersbesturen, daarvan is verzekerd uwen FR1EDERIK.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 1