Belgische Bank IS Arbeid I926-I927 AALST. KAPITAAL sa BESSRVEU volledig gestort 15.500,000 FRANK Alle Bankverrichtingen Spaarkas 6 0/0 Verspillingen in het Leger De Misdaden van het Militarisme Lachkruid. EEN GOEDE De Kunst om voor le dragen. HUB II SUB» W C. Jeaii Jnurés Belangrijk Bericht Gemeeuteraadzitti ng S. J. w. SYNDIKALE RUBRIEK Maatschappelijke ZetelGENT. Volderssli*aat| I. Agentschappen LA LOUIflERÉ. Sylvain Guyauxstraat, 46 BERGEN. Chisairestraat, 10. Hulpbureel CHARLEROI, Sluisstraat. 16. Opening van deposito en loopende rekeningen Documenten acereditieven Disconto en inning Verhuring van Brandkoffers Wissel en Vreemde munten Aan- en Verkoop van titels Beursorders Inkasseering van koepons Bewaring van waarden Bons op 6 maanden netto Intrest op voorhand betaalbaar Het jaar 1926 behoort tot het verle den, en 't is niet zonder belangstelling dat vrij terugdenken aan de gebeurte nissen die net zullen kenmerken als een der moeilijkste jaren die de vakbe weging in 't bijzonder en de arbeiders beweging in 't algemeen hebben ge kend. 't Is, niemand zou het kunnen ont kennen, een jaar geweest gedurende hetwelk de reaktie haar vrijen loop naam. Herinneren wij ons slechts de omstandigheden die het ontslag der kp-gqering Poulet-yanriervelrifi," die daags na de ziegevierende verkiezin gen van 5 April de hoop en het vertrou wen in de arbeidersklasse had doen herleven, voor gevolg had. Ja, herin noren wij ons den verwoeden veld tocht van laster en mistrouwenzaaing gevoerd door de pers ten dienste van het kapitalisme, de ongelukkig on gestraft gebleven misdadige maneu vers van de financiers, de fascistische drijverijen on de woede aanvallen van een schaamteloos patronaat tegen de georganiseerde arbeiders van dit land. was de waardevermindering van'onzen der kosten'"van leve: kracht van de loon en. 't Is nog een geluk dat de arbeidsklasse de enkele hervormingen heeft kunnen handha ven die zij daags na den oorlog aan de ikzucht derbezittende klassen heeft kunnen ontrukken, en in 't bijzonder die der acht uren, de belangrijkste, de schoonste, deze die ondanks alles de levendige uiting blijft van den wil der arbeiders niet terug te keeren tot de sombere dagen van voorheen. werd de frank gestabili- Sindsdien seirJhn~yoQ^die"~bëherking heeft de "arbeidersklasse zich.nog opgeofferd,. Den oproep harer leiders beantwQÓrdeiy etemd~zfj~ ër mede in ~de verwezenlij ktrrg harër belangrjjksiëld^sidprafa tot tater uit te stellënl Zij deed zulks om dêTëlangen te dienen van het land, en ook en vooral om niet het verschrik kelijk lot te ondergaan van het Duitseh proletariaat dat door de inflatie veroor deeld was geweest tot een staat van onnoemelijke stoffelijke ellende. Heeft de Belgische arbeidersklasse goed gedaan? Ja ongetwijfeld. Doch ziet hoe zij beloond wordt voor^haar awer Ij "TM t f hnel te helpen waarin het zien bevond. Meerdanooit wordt'zi 1 iiangeyaDiëh". Nijverheiaskomiteit, die oorlogswapen in de handen dergenen die den tija beweenen toen Belgie be schouwd werd als het luilekkerland der kapitalisten, hegfLhfd on alles gftgnint: rjftJOQnenr op den achturendag. op ïïeT index-number, op de kollektieve Het is onverzadig- nieuw meester te worden in eigen huis en slechts met hun personeel te onderhandelen. Morgen zullen die heeren, en met hen gansch de pers die optreedt tot ver dediging van hethuidig regiem van uit buiting van den mensch door den mensen, geen verontwaardigde uit drukkingen genoeg vinden om decaan- predikers van den klassenstrijd" te schandvlekken. Opnieuw zullen zij de duizendmaal gespeelde komedie her halen bestaande in het zich voorstellen als onschuldige slachtoffers van de op hitsingen waaraan de leiders der arbei- dersyndikaten zich zoogezegd tegen hen overleveren, en, schijnheilig tot het uiterste zullen zij dQUriOIeTnudds- Iën _en zij zijn talrijk de verant woordelijkheid der misschien ernstige koniliktendieziizèlf zuTlën mfgëTökt hebben op de syuxEE^a werpen 1927 kondigt zich dus aan als een jaar van strijd, een jaar in den loop van hetwelk het proletariaat gansch zijn wilskracht zal moeten aanwenden, al zijn krachten zal moeten verzamelen om dit doel te bereiken behouden hetgeen verworven, en verbeteren het geen niet volmaakt is. En wij zouden onzen plicht verzuimen indien wij niet zegden dat de arbeiders beneden hun taak blijven en reddeloos zouden ver loren zijn indien zij de ontzachelijke krachtinspanning niet aanwenden die van het jaar 1927 een jaar van proleta- rischen zege moet maken. In de afdeeliigen van de Kam?r, werd tijdens de bespreking van de begrootirg van landsverdediging gewezen op de noodzakelijkheid Van een strenge kontrool op de uitgaven. Het schijnt dat in som mige departementen zooveel ge werkt wordt voor partikulieren als voor het leger. In elk geval bestaan ej misbruiken, nie moeten uitge roeid worden. N. d R Wij hebben destijds hier in ons blad er op gewezen hoe zekere heeren artillerieofficieren er de fancy op nahielden hun or- donnancen als melkboer dienst te laten doen Zekere boerenofficieren aarzelden zelfs niet een aantal manschappen, in 't goeie ssizoen, te gebruiken voor 't afdoen en bin nenhalen van hun oogst. Mogen wij ook nog vragen aan Mijnheer wien het aangaat of het daarvoor is dat onze jon ger s langer moeten dienen Nog een onschuldige neer geschoten. TJit Parijs werd op i9 Decem ber 1 1. aan de pers gemeld De genaamde Pierre Snilten, afkomstig van Luxemburg, had gansch zijn loopbaan te Cham- pigny-sur-Marne doorgebracht, alwaar hij eigenaar en uitbater was eener ateengruis-groeve. Hij telde er niets dan vrienden en genoot de algemeene achting der volking. Den ion September 1914 kwa men de Duilschers te Champigny en begaven zich naar de woning van den burgemeester. Niemand thuis vindend wenden zij zich tot den eersten inwoner die zij ont moetten. Het was den heer Spilten. De Duitschers verplichtten hem hen te volgen. Hij werd verplicht hun orders uit te voeren. Wanneer de Franschen den i4' September opnituw hun intrede deden in Champigny, werd Spil tea verklikt als hebbende geheuld met den vijand. Hij werd gefussil leerdzonder den minsten vorm van proces. Deze schandelijke terechtstel ling vtrwekte de grootste veront waardiging bij allen die het slacht offer hadden gekend. De veieeniging De rechten van den Mensch die deze gewichtige zaak heeft onderzucht, heeft een zeer belargwckkei de dosier hier over vuzameld. Zij heeft aan den Minister van Justitie een vraag ingediend tot eerherstel voor P. Spilten, slacht offer van deze nootlottige vergis sing. Hoeveel van dtzi zoogezegde noodlottige vergissingen zijn er al in 't daglicht gesteld sedert den wapenstilstand En hoe etuwig veel zijq er nog steeds in het dui ster der onbekwaamheid gebleven waar zij wel voor altijd zullen be graven blijven? Waarlijk als men zijn gedachten ook maar éèn oogenblik konsen- treerd op al de oorlogsgruwelen, die met den dekmantel der vergis sing worden gestopt, moet '#men huiveren van afschuw, en walging gevoelen voor hen die oorlog ver wekken. Zij kende maaréénen Een meisje was door de onderwij zeres gestraft geworden en thuis ko mende begon het kind te weenen. Waarom weent gij zoo vroeg de moeder. - Wel, moeder de onderwijzeres heeft gezegd dat ik, voor mijn straf ze ven Vader-onzen moet lezen, en ik ken er maar éénen. Propagandist, geelt ra lezing zijn blad voort, en tracht een nieuwe lezer aan te winnen. (Door plaatsgebrek mei vertraging opgenomeu). Dat was de titel van een Voor dracht die den Heer De Vriese, kan tonaal schoolopziener te Nioove heeft gegeven op Dinsdag 2i Decem ber, in het lokaal Haua in Hand Wij kunnen aan den drang niet weerstaan om onze verwondering uit te drukken, over de prachtige manier, waarop don Heer De Vriese, de aanwezigen twee geslagen uren hoeft geboeid dat uien een muisje kon hooren loepen. Een Symphonic kwam de kroon op het prachtige werk van den H. De Vriese zetten. Mooie muziek stukken wierden uitgevoerd, en tel kenmale voelden wy ods opgewekt, meegesleept met de prachtige versen die ons wierden voorgezegd. De prachtige deklamatiestukken als Vorstenplicht Het Stoom- machieu Voor het Kerkportaal zullen nog laog in ons geheugen liggen. Mijnheer De Vriese is een meester op dat gebied. Hij heeft ons ge toond 't huis te zyn in dat vak. Wij betreuren een ding 't is dat de groote zaal van Hand In Hand niet bomvol was, want voor dege lijke prachtige voordrachten was de opkomst veel te klein. Vooral, omdat den Heer De Vrieso inkortbondige woorden en vastover- tuigde argumonten ons hooft bewe zen, wat nuttigs er voor de opko mende jeugd ligt in de dokkamatie- kunst. Hot is eeu scha* van waarde voor ODze schooljeugd als de onder wijzers op dergelijke wijze hun ken nis ten diens 10 moesten stellen, zoo als den Heer Do Vrieze hot wensclit en doet uitvoeren. Het prachtige innitiatief die hot bestuur van het Plaatselijk Komiteit voor Arbeiders Opvoeding heeft ge had, moet gemeld worden, en onze innigste wensch is dat Mijnheer Do Vriese nog eens zoo gevraagd wor den, opdat wy zouden kunnen ijve ren dat de groote zaal bomvol zit. Dergelijke voordrachten gelijken beter op oen prachtig feest. Zoo verrukkelijk schoon Wie zo byge- woond heeft zal het mot ons graag bekennen. N. B. Mijnheer De Vrieso storte 50 fr. in de kas der party tot steun. Onzen oprechten dank voor die mil de gift. A.B. Samenwerkende Maatschappij Molenstraat, Ledebaan, Lede, Erembodegem en Welle. Aan onze Vrouwen, Dagelijks bestatigt gij, dat hot U onmogelijk geworden is. Uwe uitgaven te dekken met de inkom sten uws huisgezin, terwijl de rijke menschen in weelde leven en uwe armoede niet willen zien. Met minder bezorgdheid en begaafd heid dan gij, hebben zij groote fortuinen gemaakt. Wie heeft ze rijk gemaakt Gij vrouwen zelf. ieder maal wanneer gij vrouwen bij hen uwe aankoo- pen gaat doen, betaalt gij een ge deelte tot het vergaren hunner for tuinen. En wat doen die rijke hande laars voor U Zij betwisten uwe loonen, uwen achturigen arbeids dag, en alle socialen vooruitgang. Vrouwen de zoo zuur gewor>nen loonen van Uw.en echtgenoot en kinderen moogt ge niet meer laten dienen om tegen u te kampen gaat naar de Samenwerking, doet er al uwe aankoopen en op het einde van het jaar zult gij over u zeiven tevreden z:jn, wanneer gij uwen deel zult ontvangen. Zie eens, er zijn goede samenwerkers, welke dit jaar 180, 160, 150 frank enz.hebben ontvanger, als deel, en dat alle vrouwen deze goede sa menwerksters eens volgden, wat zou de S M. Hand in Hand niet kunnen doen in geval van stakin gen en andere noodzakelijkheden, want huismoedets denkt niet dat de heeren fabrikanten, zooals Viscose, Borremans en vele ande re u koopwaren zullen afleveren aan minderen ^rijs als de S. M. Hand in Hand, uit liefde voor hun ne werklieden, maar wel om traps gewijze al uwe instellingen en ver overde rechten te niet te maken, en u de keten om den hals te doen zooals voor den oorlog, met lage loonen en 12 uren arbeidsdag. Daarom vrouwen doen wij een beroep op U allen, opdat gij al uwe aankoopen regelmarig in onze Winkels en Bakkerij zoudt doen en zoo zult gij medehelpen aan de bestrijding van het duur leven en tot het scheppen van een beter le ven voor gansch de arbeidende klasse. De Bestuurder, L. Van der Veken. Tooneelüieuws Op Zondag 16 en Maandag 17 Ja nuari aanstaande geeft de Tooneel- maatschappij De Fabriciuskring» van Gent hare tweede vertooning in het lokaal Hand in Hand. Ze zullen opvoe ren DE RECHTE LIJN tooneel spel in 3 bedrijven door Fabricius en voor 't slot een blijspel DE SCHOU VAGER EN ZIJN LIEVEKEN waarmede we eens goed zullen moeten lachen. Dit feest zal opgeluisterd worden met een prachtige Symphonie. De kaarten zijn te bekomen in het lo kaal en bij de broodvoeders en jeton- verkoopcr. De kaarten zijn op voor band genummerd. Voorziet U dus op tijd van kaarten. De prijzen der plaat sen zijn I plaats 3,00. 2 plaats 2,00. (taks niet inbegrepen Allo partijge- nooten allen naar de vertooning geen t' huisblijvers. Amant K. Heden Zondag om 3 ure namid dag in het gewoon lokaalby Alb. Van Pamel, Algemeene Vergaderiug voor al de leden De ouders die hunne kinderen ten huize van eeu geneesheer laten inenten, zijn verplicht het getuig schrift, d&t ze vau den geneesheer ontvangen, te laten aanteekenen voor kontrool, ton Stadhuizo bu reel 4. (boven) van 9 tot 12 ure voormiddag. De Burgemeester. Morgen, Maandag, om 5 1/2 u. namiddag vergadering van den nieuwon gemeenteraad. DAGORDE In ambtstelling der gemeente raadsleden. Verkiezing van Schepenen. Ontleening met het Gemeente- crediet om de gedeeltelijke terug betaling der leening van 1921 te verzekeren Heden Woensdag om 7 ure Algemeene Vergadering in het lo kaal a Hand in Hand. In de Glucosefabriek Moens Ducaju komt er van dag tot dag, meer om meer misnoegdheid onder het perso neel, geeien zij op heden aan 10 0/0 minder loon moeten werken dan el ders, Nochthans had den heer Be stuurder beloofd, op een tweetal we ken alles te zullen regelen. Er komt niets van, en het zou ons dan ook niet verwonderen dat korte lings den boel eens stil gelegd zou wordeu. De kristene «Groen Kruisers» spe len hier nogmaals de judasrol, want zij zeggen eenvoudig aan hun lid, als hij naar hun bureel gaat vragen om ook op te treden zooals de secre taris der Soc. organisatie Pm op jon- gtn, houd U stil, want het werk gaat niet al te best. De kristene leiders laten dus toe dat er ineen nijverheid, waar het niet te vlot marcheert grooten- deels de schuld van het beheer dat deze ten koste van lage loonen, hun productie blijven voortbrengen. Aldus verstaan wij socialistische or- ganisatie het niet, en we zullen er op tijd en stond een einde weten aan te brengen. 0p het Gistfabriek Le Lion D'Or heeft den heer bestuurder het al ©ven goed aan den dag gelegd. Ten gevolge het laatste optreden onzer organisatie voor de werklieden hier werkzaam, waardoor zy de 20 oio j achter gehouden loon9opslag hebben 1 bekomen, zyn de werklieden samen geroepen op het fabriek, waar hun alle lieflijkheden naar het hoofd zyn geslingerd. De bestuurder zegde er letterlijk, met niemand anders te zullen onder handeion dan met De Groen-krui- sers pardafMoeten do werklie den van Le Lion D'Grnu nog twyfeleo of zy door de leiders der kristenen in de doeken worden ge draaid Allé, Allé kom, het mag U niet verwonderen, te meer omdat dergelykestaaltjeszieh meer hebben voorgedaan. Dat zyn feiten die onweerlegbaar zijn, zoodat het ook te begrijpen is dat de Groen-kruisers zich wei nig om de belangen van dezo werk lieden bekommeren. Intusschen tyd werken deze arme drommels op nieuw aan 5 0/0 loonverlies. Als wij het gemiddeld loon aan 3,oo fr. ne men, mogen wij zeggen dat er dank aan de lamlendigheid van de secre taris van het Groen-kruis ieder werkman 374,40 fr. per jaarloons- verlies heeft. Een korte maar heel duidelijke be rekeningen zal volstaan om de werk lieden van Le Lion D'Orde oogen te doen openen. Wie bij de Groen-kruisers als vereenigde blijft, helpt er rechtstreeks aan mede om de gevangene van do patroon te worden. Want vergeet niet, dat de Groen- kruisers niets In't oog hebben, dan dat zij goed gezien zyn van de pa troon; het is immers hun rol. En juist hierom is het noodig dat do werklieden van Le Lion D'Or de oogen openen en opnieuw hun plaats innemen in de Soc. vereeni- ging, die ten andere alléén bewijs lovert dat zij de belangen der work- lieden behartigd. GclukkigHik beginnou do werklie den klaar to zion, en verlaat don oon naden anderen het kristen syndi- kaat, om zich by hot groote werkers leger aan te sluiten. Intusschontyd houden wij een oogje in 't zeil, e i zijn wij er bij, als de werklieden hunnen rechtmatipen loonsopslag niet worden uitbetaald. Bij de Brouwers Langen tyd hebben wjj outront dezen tak woinigverandering verno men, wat natuurlijk niet beduid dat wij veraf hebben gestaan om na te gaan of er onregelmatigheden zou den plaats hebben. Wy hebben wel iswaar weinig vat op de brouwers gasten, maar dat hindert de zaak niet. Wij stellen na een vlug onderzoek vast dat de brouwersgasten van he den niet meer te vergelijken zyn, by deze van voor #n pas na den oorlog. In de meeste brouwerijen onzer stad worden op heden de kleinste loonen betaald*die men ergens kan vindon. Is het gelooflyk dat er nog werklieden gevonden worden, die ziohkomen aanbieden voor werkaan

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 2