Cinema Palaee Geeraardsbergen Yan Gromphaut-Mionaert NINOVE Meerbeke. I>uivenkronijk STR1J DPENNING. Zen Jtijke familie TE KOOP Gusl. Van den Neucker en Zonen. TE KOOP Gasmotor flanappe Genever ft Likeuren Jllfons Qsselaer 1,95 fr. per uur, zonder de minste duurtetoeslag by? Dat is een gevaar voor de oudere werkors in de brou werijen, die sinds langen tyd 2,75 en meer per uur winnen. En wat wordt er gedaan, door de brouwersgasten Niets Naar syndikale vergaderingen moeten zy niet gaan. Het helpt immers toch niet Dat is gewoonlijk Dog de taal die men te hooren krijgt bij deze dutsen. Nochtans hebben wij een tijd gekend dat de Aalsterscho bouwersgasten aan de spits stonden voor wat de loonen betreft. Maar dan waren zij goed georganiseerd in de socialistic sche vakbond, en dat is nu niet meer het geval, Daar ligt de oorzaak en anders nergens. Voor wanneer gaan deze werklie den eens begrijpen, dat er zonder stérk georganiseerd te zyn en dan nog in de socialistische vereeniging niets vande hebzuchtige patroons kan verkregen worden Of denken zy, dat de patroonsbrouwers uit menschlievendheid een degelykioon zullen geven Mis, kameraden, al léén door stryd kan er iets verkre een worden, en het middel lii?t U terband. Neemt hem ofU zijt ge doemd voor eeuwig als slaaf, als minderwaardigen u te moeten laten behandelen. In de Coöperatieve bakkerijen Naar wij vernemen gaat het niet al te best in de coöperatief der kris tenen en als wy goed ingelicht zijn hebben de werklieden aldaar, in plaats van hun loon volgens de pari taire broodkommissie heeft beslist, te ontvangen een afslag van 45 fr. bekomen onder vorm van HET IN GANG HOUDEN DER B tKKERIJ. Indien dit waar is, z\jn er de werk lieden-bakkers goed gevlogen. In de Mouterijen Tengevolge de verloren staking in de Moutbranderij Camu, dank den onderkruiper der frenters hebben de werklieden er allen strijdlust verloren. Sinds deze staking is het index al heel wat geklommen en tot heden is er nog geen spraak geweest van loonopslag. Het is dus voor'deze we#kliaden een harde slag geweest met do lafheid van den Fronter. Nochtans zyn wij van meonirg dat dit geen roden mag zijn om allo vor- dere syndikale strijd te staken. De kopnen dienen opnieuw bij malkaar gestoken to wordeD, ten einde de loonen te doen verhoogen, want het leven verduurt zoowel voor de werk lieden van Mynheer Camu als voor de andere,en hot isonmenschelijk al dus zijn werklieden te behandelen. Nochtans ligt ook de oorzaak aan het niet eroptreden der werklieden. Allo kameraden van Camu, voor wanneer zet gij U nog eens recht?? In de Mouterij Wolf schijnt het bijna zooals in een oud mannenhuis te gaan. Deze sukkels meenen dat het ook Dietnoodigis vereenigd te zijn en natuurlijk myn heer, is hiermede in zijn schik, en zegt dat zij aldus heel wijs handelen. Dat geeft hem ten andere ook de ge legenheid om de werkleiden, niet alleen uit te buiten maar ze boven dien nog te gebruiken als kiesvee. Arme stumperds. A. Berghman. Aan de Tabakbewerkers van Aalst en Omliggende WAARDE VAKGENOOTEN, Sedert 14 dagen zijn de Geeraards bergsche Tabakbewerkers (sters) in Algemeene werkstaking moeten gaan voor loonsverbetering. U zijt in onze Algemeene Vergadering van 17 De cember voorgelicht over de noodzake lijkheid dezen strijd, met dewelke van de belangen zijn gemoeid aller tabakbe- werkere (sters) van het land. Dien strijd mag niet verloren gaan, ten alle prijzemoeten de werkersbelangen ze gevieren. In de huidige moeilijke levensvoor waarden den strijd aangaan, is voor die werkers een meer dan moedige stap; de onderstand welke de stakers kan worden verleend rs ontoereikend om zich van het hoogst noodige te kunnen voorzien. Wij doen dan ook een beroep bij U allen Tabakbewerkers (sters) van Aalst, opdat wij helpen zouden door geldelijken steun, omdat het te kort in menig stakersgezin zou kunnen worden gedekt. Kameraden, de Geeraardsbergsche Tabakbewerkers (sters) lieten zich nooit zoeken wanneer beroep werd ge daan op hunne solidariteit. Dus steunen wij ons op de Aalster- sche Tabakbewerkers voor de weder liefde hunner Geeraardsbergsche mak kers. N. B. Al de ingezamelde gelden moeten ingebracht worden, op het bu reel Steenhaut Alfons, lokaal Hand in Hand Voor de Afdeeling Aalst. STEENHAUT Alfous. Voor de werklieden van de T extielfabrieken en Breiwerkhuizen. Gezien den Index voor de beide Vlaanderen van den i5 December ge stegen is tot 735 1/2 punten, heeft on zen Textielbond zooals gewoon ge bruik, aan al de Patroons van de Tex tielfabrieken en Breiwerkhuizen van da Stad en omliggende, een brief ge zonden, dat de loonen naden 15 Ja nuari verhoogd warden met 5 0/0. Wanneer er Patroons moesten zijn die na den 15 Januari de 50/0 vermeer dering van duurte toeslag niet betalen, worden enze leden verzocht dat aan den Secretaris van onzen Textielbond te laten kennen die de noodige voet stappen bij de Patroons zullen aanwen den, voordo verhoogde duurtetoeslag t-e doen betalen. H. F. Denderleeuw Van alle kanten komen er ons klach ten toe over de slechte straten. De voelweg van aan Jan De Coninck naar 't Smids bevindt zich in een erbarme lijke toestand. Er moeten daar dage lijks honderden arbeiders over. Wan neer gaat dat beteren Voor wanneer herstel aan de Kouterbaan Waarom de waterleidingen, de grachten niet verzorgd Vroeger werden die twee maal per jaar gekuischtnu niets, waarom Gemeenteraadszitting Op Maandag 3 dezer vergaderde de gemeenteraad voor de eerste maal. Er was tamelijk veel volk opgekomen. Vele gemeenteraadsheeren zagen er nog wat nieuwjaarachtig uit. De Heer Sekretaris geeft verslag over de laatste zitting, betreffende ont eigening van grond voor 't plaatsen van een waterput in de mereelstraat. Rollier en De Bruyn vliegen elkan der wat in het haar over de geldigheid dier stemming. DAGORDE Lezing rtklaam P. De Bruyn en andere over de geldigheid der kiezing. Nogmaals zelfde herrie. EEDAFLEGGING. Allen zweren getrouwheid aan Koning, Wetten van het Belgisch volk en Grondwet. Tiens, tiens, de Fronters die hun polevieën vagen aan al dien rommel zweren AANSTELLING SCHEPENEN.— le Schepen De Bruyn A stemmen tegen Triest 5 stemmen. 2' Schepen Herremans 0 stemmen. WENSCH BURGEMEESTER. - De Bruyn zegt dat hij de verantwoor delijkheid niet zich op neemt voor den inhoud der formule diede Sekretaris zal opstellen. Bij de stemming bekomt De Bruyn 6 stemmen. Dan komen de beloften. Eerst en vooral stippen we aan dat er nu offi cieel gezegd wordt dat de gemeente in groote schuld steekt door het feit dat het oorlog is geweest. In de kiescam pagne was dat alle maal de schuld der so cialisten. WERKMANSWONINGEN. - Voor zitter brengt hulde aan iuwoners der gemeente, provinciebestuur voor dat edel werk. En Wauters, beste Heer Is het minister Wauters 'niet bijzonder die dat edel werk tot stand bracht KERKHOF.Nieuw kerkhof moet aangelegd worden. Waar tegen de Kerk of oyer den Steenweg STRATEN. Herstel Statiestraat, Sypestraat, Landuytstraat met riool- leering. Moreelstraat zal gelegd wor den met oude steen. Tot oplossing heffen van een gevel- belasting. BURGEMEESTERSCHAP.—Hier omtrent dreigt er ne nieuwe oorlog. Geen dictator zooals in Italië, geen dictator zooals in Mexico. De Bruyn vraagt geen plaats, noch aan Koning noch aan arrondissements Kommissaris, noch aan Gouverneur. Hij vraagt alleen recht. De knechten van M. Leon hebben gezegd dat hij aan Leon zou gesmeekt hebben om burgemeester te zijn. Hij vraagt uitleg. M. Leon zwijgt als ne risch. En daarmee is 't ponetum. Wij vragen nu aan de werkmenschen wat is er voor u of over u gezegd Niets van krisisfonds Niets van onderlinge bijstanden Niets van werkloozenonderstand. Geen woord over democratiseering der belastingen. Niets van onderwijs. Arbeiders oordeelt. SPECTATOR. CINEMA. Zaterdag 8 Zondag 9 en Maandag lo Januari, een der schoonste en prach tigste filmen ooit op doek gebracht Lotsbestemming Destinée in lo deelen het meesterwerk - van Henri Roussell bekroond met den prijs in de tentoonstelling van dekoratieve kunst te Parijs. DONDERDAG 13 JANUARI Buitengewoon programma Alles voor het goud groote film met Emiel Jamminqs. «De schoonste diadeen een zeer schoone komedie. Gezongen door Henry Duyn en Jul- lienne Van Rossen het lied de Apache 7,15. Gezongen door Diezen en Hen- drikx Victor 6,65 Gezongen door Boey- kens Edm. en rondgehaald door hem zelfbij AdolfCardoen 6,00. Gezongen door Roeland Jaenne en rondgehaald door Boeykens Edm. 6,00. Gezongen door Roelandt Jeanne en rondgehaald door Roelandt Jan 6,55. Gezongen door De Saedeleer Poldine en rondgehaald door Agtergael Frans 3,40. Rondge haald op oudsjaar avond tergelegen heid van den Tombola 37,50. Gezongen door Cardoen Adolf en rondgehaald door Marin 8,65. Gezongen door Leon Van Laethem en rondgehaald door Hemmerijkx Germain bij Frans Hem- merijkx 5,5o. Totaal 87,35 fr, Bij de sigarenmakers. «De Vaandrig» heeft twee opvolgen de weken geschreven over de staking der sigarenmakers, en schijnt nogal partij te nemen voor de patroons. Dat de eisch door de sigarenmakers gesteld niet het minste overdreven is en voor de sigarennijverheid in onze stad niet het minste gevaar bijbracht voor wat de mededinging betreft, was toch klaar bewezen in de zittingen van den ver- zoeningsraad der Werkbeurs alwaar de werklieden involledig gelijk gesteld werden. En nu het feit dat reeds een drie honderdtal sigarenmaaksters en makers werken aan de conditiën door het syndikaat vastgesteld bewijst nog beter dat het onmogelijke door de werklieden niet is gevraagd. Wij vernemen meer dat het koppig heid is vanwege sommige patroons, die tot hiertoe niet wilden toegeven, en wij oordeelen zelf dat deze patroons niet heel goed hun eigen intrest en nog veel min het belang van de stede lijke nijverheid inzien. «Goede loonen, t'akkoord, maar rekening houden van de streek zegt De Vaandrig» maar zooals wij hooger zegden is het bewe zen geworden voor den verzoenings raad, was het verschil der loonen voor de sigarenmakers met andere streken nog al wat overdreven, en wij durven verhopen dat in 't kort het geschil zal bijgelegd zijn door dat de patroons, die nog niet hebben willen toegeven, het voorbeeld zullen volgen dergenen, die reeds overeengekomen zijn met hunne werklieden. De beste geest heersclit voort onder de stakers, zoo wel bij vrouwen als mannen. De Vaandrig wijst er ook opdat het besluit om testaken niet zoo ge makkelijk genomen is geworden door de werklieden maar dat is een bewijs dat deze staking niet lichtzinnig is aangegaan, en het was in alle geval niet omdat de sigarenmakers tevreden waren met hunne loonen, dat zij eerst alles goed overwogen hebben, voor aleer den strijd aan te gaan. En het is ook een bewijs te meer dat het ook logen en laster is dat onze syndikaten gesticht zijn om stakingen te doen uitbreken, want zooals het nu is gebeurd trachten wij altijd destaking te vermijden. Maar als men door moed willigheid vanwege de patroons er ons toedwingt, kunnen \v;j tochnietanders. De bevolking kan oordeelen over de manier van handelen der sigarenma kers en wij zijn er van verzekerd met hun strijd synpathiseert het. Vastbesloten te overwinnen, wensch ten wij toch niet beter dan eene spoe dige inschikkelijkheid vanwege aide patroons, om voldoening te geven aan onzen meer dan ge wettigden eisch dit, niet enkel in 't belang der sigaren makers, maar ook voor de nering onzer stad. Een plicht I Voor elke goede socialist Recht en Vrijheid» elke week lezen het is het blad, waarin wij ons zullen moeten ver dedigen tegen de aanvallen onzer tegenstrevers. VAN AF I JANUARI - Dus zijn de socialisten van af 1 Ja nuari 1927 de meesters van ons stads bestuur, en wij zullen ze nu eens aan 't werk zien Zoo schrijven de katho lieke weekbladen, en hier en daar is er nog wel een of ander fanatieker die het oud versleten deuntje uitkraamt De socialisten zijn nu meester, de werklie den zullen nu gratis kolen, ontvangen zij zullen nu niet veel meer moeten werken en veel andere domme praat meer. Zou men niet zeggen, dat onze stad met ondergang is bedreigd, en er zonder de katholieken, geen bestuur mogelijk is Wij zullen het bewijs leveren dat wij de belangenderstad even goedals'tniet beterisdangelijk wieook kunnen behar tigen. Wij zullen niet terugdeinzen voor de verantwoordelijkheid dewelke het besturen eener stad, en bijzonder in de moeilijke omstandigheden, waar in wij leven, meèbrengt. Wij hebben om de meerderheid te bekomen geene overdreven beloften moeten doen, wij hebben aan de kiezers niets belooft, dat niette verwezenlijken is. Wij zijn niet bij machte vele uitgaven te doen met weinige inkomsten, en wij weten heel goed dat nuttelooze uitgaven aan nie mand ook voordeel bijbrengen, maar zijn van gedacht dat toch het noodige moet gedaan worden voor den onder houd van gebouwen, wegenissen, dat er voor het onderwijs en maatschappe lijke werken moet gezorgd worden in de mate der mogelijkheid. In 1927 zul len de uitgaven door het stadsbestuur te doen, voor gewone diensten, al veel hooger beloopen dan in 1926, gezien de hooge index, waaraan wij gekomen zijn. Wij wijzen daar nu reeds op, omdat wij weten dat erbij onze tegenstrevers misschien te gemakkelijk zal gesproken worden over geldverspillers. Wij zul len later nog de gelegenheid hebben over het programma, dat wij wenschen te verwezenlijken te handelen. 1 Januari 1927, zal in alle geval voor de arbeiders, van Geeraardsbergen, een heuglijke dag blijven, en wie zou er overeen twintigtal jaren gedacht heb ben, dat er hier in 1927 eene socialisti sche meerderheid, met een socialisti sche burgemeester aan het hoofd zou bestuurd hebben. Aan ons nu te zorgen onze positie nog te versterken, staan wij onze mandatarissen bij, begrijpen wij de verantwoordelijkheid onzer mandatarissen. Werken wij aan de uit breiding onzer organisatiën, voor onze syndikaten, voor onze mutualiteit, voor onze politieke groepen moeten wij in de bres zijn, leden moeten nog aange wonnen worden. Van nu af moet het ordewoord wezen Onze meerder heid is voor langer dan een termijn en als elk zijn plicht begrijpt, zullen tegen den bloei en den groei onzer or ganisatiën de aanvallen niets vermo gen, en zal het stadsbestuur ons niet meer kunnen ontnomen worden. Cinema. Heden Zondag 9 en Maandag 10 Ja nuari, Van 2 tot 6 dramatische ko medie. Doublepatte en Patachon op Reis een groot succes. Woensdag 12 en Donderdag i3 Ja nuari «Huwelijksbuiën komedie. De Advokaat een prachtige film naar het beroemd werk van aen gekenden schrijver Brieux der fransche Acade mie. Een buitengeweon programma. Lotsbestemming-Destinée 10 deelen Het meesterwerk van Henri Roussell. De film bekroond met den eersten prijs in de tentoonstelling van decoratieve kunsten te Parijs. Woensdag 19 en Donderdag 2o Janu ari, De Rat een ophefmakende film meer dan 5oo vertooningen in Brussel, als tweede film De Opperste Inzet S. M. VERBROEDERING De huismoeders, die hun profijt be minnen, doen hunne aankoopen in de kooperatief. Deel in de winstOnder stand bij ziekteWaren van eerste hoedanigheid aan de gematigste prijzen. Een groote en schoone keus van winterartikelen,van eigen voortbrengst. Op Zondag 16 Januari, houdt de Duivenmaatschappij Gelijkheid voor allen Volkshuis Geeraardsbergen, eene groote algemeene vergadering, om 2 ure namiddag Dagorde 1. Richting Zuiden of Oosten. 2. Toestellem Bespreking van spe len met gaande of staande Constateurs. 3. Bespreking van het wisselen der toestellen der eigenaars. 4. Inrichting van een nieuw Kampioe- naat. 5. Veranderen der Series. 6. Verschillende punten tijdens de vergadering opgeworpen. P. S. Voor de Liefhebbers bonds leden, welke geen uitnoodigingskaart zouden ontvangen geldt dit als uitnoo- diging. Burgerlijke stand. HUWELIJKEN. Emiel Missarite Lessen en Elisa Kindekens Papiermolenstr. Georges Van Cutsen Nederboulaere en Maga- dalena Clement Gaffelstraat. GEBOORTEN. Helena Bauwens Hunneghemstr. PicterSmaeis St. Annestraat. Leopold Collyns Ouden Steenweg; Ferdinand De Poorter Oudenaarsche Poort; Ar- mand De Poorter Molenstr. Louis Camelbeeck Gaffelstr. OVERLIJDENS. Maria De Moyer 74 jWed. Jan Mollaert Vredestr. Coleta Van Den Abeele 83 j. Frans Monnier Hospitaal Yvonna Van Der Putten 3 m. Marmin- nestr. Germaine Rateau 21 j. ong. Gasthuisstr. Clementina Fredericq öl j. Wed. Petrus Maes Hospitaal Leonce De Turcq 75 j. man Maria Spitaels Nieuwstr. AALST. Overdracht 21,70 fr. De lustige bijs gedaan te Meerbeke door V. L. P. en Art. P, lo,oo. Ge zongen door de gebr. Rimbaut 5,85. Gezongen door Stephaan De Wolf 3,00. Totaal 18,85 fr. Ninove. Gezongen door Jean Van De Maelen bij de Vos rondgehaald door Pol V. D. Steen 8,50. Omdat Julia Leon zijne kousen aangetrokken heeft i,oo. S. O. s. Gezongen door Henri Mattens bij Polle Wedde rondgehaald door Vietor Uytendaele 7,25. door de zefde 4,9o. Samen 18,15 fr. Schoolstraat. 2-4, AALST Programma vanaf Vrijdag 7 Ja nuari HAROLD LLOYD LUI in Kinderen toegelaten. Maandag 10 Januari, om 8 u. GLORIA SWANSON, in De 8* Vreuw van Blauwbaard Kinderen niet toegelaten AAN ONZE GEACHTE BEZOEKERS Gezien de immer stijgende ko sten, 6n daar wij de waarde onzer vertooningon niet willen vermin deren, zyn wij verplicht de prij zen vast te stellen als volgt Baleonplaatsea 2,00 en 2,80 fr. Beneder plaatsen 1,50 en 2,25. s' Maandags, prijzen 1,25 en 2,00 OUO GEKEND HUIS Gesticht in 1799 Opvolger A. Mnes-fyttersprot Korte Zoutstraat, 49, Aalat Handel in Rook- Rol en Snuiftabak Sigaren, Sigaretten Steenen Pijpen Vermindering voor Voortverkoopers Specialiteit van Wijnen en Likeuren Fijne Dranken Specerijen Conserven Een zekere hoeveelheid OUD PAPIER en Gazetten. Te bekomen op het Part^secre- tariaat, bij Alfons Berghman, Hand in Hand, Aalst. Onderneming van Plaffoneer- en Cementwerken. OUDENBERSCHESTRAAT, 16 Geeraardsbergen. Nederboelaere (Reep) 16 Beveelt zich aaa voor allerhande Fa- qaden in Cement, Faience en Plakwer ken. Alsook voor 't leggen van Vloeren in Cement, Ceramiqe en Faience Reparatie. Matige Prijzen. 5 paardenkracht zoo goed als nieuw. Inlichtingen te bekomen ten bureele der S„ M. Hand in Hand. Zult ge nergens beterkoop vinden dan bjj STEENSTRAAT. 10. AALST SloveD Stoven 11 HUIS VAN VERTROUWEN. Stoven in alle modellen. Eigen werk. Concurrentie onmogelijk. KOMT ZIEN I TH.VERHULST, Arbeidairaat, 14, AALST.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 3