DORPSPOLITIEK Socialistisch weekblad voor het Arrondissement Aalst. Van alles wat. K KRITIEK Mijn Hoekje. 24p Jaar N°| 3. Prijs per nummer 25 centiemen 16 Januari 1927. Voor ODze reizende werklieden. RECHT EN VRIJHEID Versterkt de Vakvereeniging door een bijtreden in massa Een vriend zendt ons een briefje, waarin hy onder meer schryft Gij ai.it provinciaal raadslid, sche pen eener stad, kunt gij ods niet hel pen, oin de hatelijke verdrukking, welke w$ hier te onderstaan hebben, te doen ophouden Is het dan vol doende, dat men by eene kiezing, door noemelijke en onnoemeiyke middelen, de meerderheid behaald, om met de andersdenkenden al te mogen doen wat een kwaad en zwart gallig hart in heeft. Tot bewjjs van wat ïku schrijf, voeg ik hierby, twee manifesten, uitgegeven door hem die thans aan het hoofd staat onzer, gemeente, en de meeste willekeurige maatregelen neemt, tegenover dezen die hetzij openlijk, of in schijn tegenover hem staar». Met de vraag hem te willen helpen eindigt mijn briefwisselaar. Wij hebben de beide strooibriefjes gele zen. Zeggen wy het maar ronduit, het is een echte schande, tot staving enkele uittreksels. Naklank der kiezing van 10 Octo ber 1926. /c Groep. Alle soorten van karotentrek kers, dobbelgalspelers, twee- eet drijgezichters en valschaards. De leden dezer groep staan bij hunne vrienden, die zij voor de laatste maal be drogen hebbenop het eerste blad aangeschre ven, en mogen er op rekenen dat zij voor het verkrijgen eener gunst altijd den voorrang zul len hebben. Onnoodig hun masker nog eens aan te trekken, om nog zes jaar hunne plantrek ker ij voort te zetten. Dat men op onze kristelijke katho lieke buitengemeenten,nooit malsch of toegevend was, tegenover anders denkenden, hebben wij als socialist, meer dan eens en zelfs aan den le vende lijve ondervonden, maar dat men nu in deze tijden, zoo openlijk andersdenkenden durft bedreigen, gaat onzes inziens wat al te ver. Wie nu nog verder wil genieten van de piekfijne opstellen van een burger vader, leze maar het volgende Groep. Degansche kazakkeerdersben- de, in twee af deelingen A) Deze van vroeger en van heden, die ver geten hebben wat zij van hunne ouders geleerd en altijd gezien hebben, en wiens conscience nog wel eens zal geknaagd hebben op 10 October, bij 't plegen van de nieuwe verloogeuing van vaders princiepen. B) Deze van den nieuwen tijd, die zich niet schaamden hunnen pastoor en de kloosterzusters uit te jouwen. Een echte schande. In deze afdeeling zal het leelijkste en crapu- leuste lid van de kazakkeerdersbende het vaandel dragen Hij krijgt daarom een paar nieuwe groote ooren, MET HAAR BEZET, ener wordt hem een derde f>aar. beloofd, VERGULD OP SNEE, als hij nog nieuwe ezelenstreken uitste ken durft. Namens de Feestcommissie. Nietwaar, dat is stichtend en echt kristeliik, want vergeet het nu als het u blieft niet, al deze vuiligheid is gericht tegenover diepgeloovige menschen, die er de vrijheid op na houden, anders te denken dan de heer Burgemeester. Dio heer laat het evenwel daarbij niet. Oordeel maar BERICHT. Met dees heeft de ondergeteekende C. O. bur gemeester te O., de eer ter kennis te brengen aan al de leden van den ziekenbond van M. D. C. te O., dat te beginnen van i Januari 1927 af, geen enkele zich nog bij hem moet aanbieden, VOOR PERSOONLIJKE GUNSTEN EN AANGELEGENHEDEN. (Wij on derlijnen. Red.) Als we goed verstaan, wat we ko men te lozen en wat we onderlijnen, dan wil eulks zeggen, dat al die in woners wolke zich niet schikken, naar den heer Burgemeester zijn goesting, voor niets bij hem moeten komen. Wij herhalen het, dergelijke op vattingen zijner macht, zijn niet al léén een schandaal, maar stellen te vens een gevaar daar. Wij leven toch wel in de 20® eeuw, de eeuw van vooruitgang, vrijheid en eerbiedi ging van eenieders overtuiging. Onze vriend lezer vroeg me, of ik daartegen niets vermag. Neen, beste jongen, daaraan kuunen wy niets verhelpen, oozo mandaten, laten ons geenszins toe daar tusschen te ko men, maar «ris nochtans een mid del, eenvoudig zelfs. Gij schrift my, dat ge socialist zijt en voelt, ik wil u gelooven, maar laat me toch toe, u het volgende te zeggen. Gij en zoovelen uwer vrien den, stelt u nog voor, dat een ge meente, en zelfs provinciale verkie zing, eene verkiezing van personen is, waar de persoonlflke vriendschap boven alles gaat. Gij ondervind ihans dat dit niet zoo is, integendeel. Wel nu, wilt ge daaraan verandering brengen, begin dan, met al dezen, die wars zyn van de gemeene prak tijken, zooals deze van uw katholie ken burgemeester, te bewegen zich aan te sluiten bij het leger der ver ongelijkten, bij de verdrukten, bij de socialistische arbeiderspartij. Zy, en zij alléén, is geroepen, om elks be langen, hy weze dan boer of werk man te verdedigen, tegenover de volksverdrukkers en uitbuiters. Begin mijn beste, met u te organi- seeren. Verspreid op uwe gemeente de socialistische geschriften, wint lezers voor de socialistische dag- en weekbladen, en dau zult ge in een kort verschiet verandering zien ko men, aan 9en toestand, welke we met u, niet alleen afkeuren, maar onmenschelyk noemen. Be dag, dat de buitenlieden, de handen tot ver weer in deze der stedelingen zullen leggen, zal het rijk der uitbuiters uit zijn. Laat u dus niet langer meer mis leiden, u verdoelen in gele, blauwe of groene bonden, maar doe uw best, wordt een apostel der goede wer kerszaak, het is het eenige middel om verandering op uwe gemeente te brengen. Pol Van de Steen. Eea eerste stap tot toenadering dor roactionnaire hebben we nu in do laatste dagen kunnen bestatigen met het vormen van de Schepen-colleges. In vele plaatsen waar er geene meerderheid bestaat, hebben wij kunnen vaststellen, dat de liberalen en de katholieken, de socialisten van kant hebben gelaten, hen buiten het Schepen college hebben gehouden. En ware hot niet dat de subsidiën aan het vrij onderwijs nog voor vele liberalen een struikelblok zijn, de toonadoring zou wel algemeen zijn. Zulks is eerste stap geweest zeggen we,want hoe sterker desocialistische party wordt, hoe meer de burgers- partyën elkander zullen vinden, om te fögeeren tegen de werkende klasse. Zulks moet mede helpen, om de werklieden die nog niet tot de socia listische partij zijn toegetreden, de oogen te openen, en hen te doen in zien, dat deburgers zichgemakkelyk terug vinden, als het hunne belan gen betreft. Waarom zouden ook de werklie den het niet doen Om een hoogeren rang te kunnen vieren als zijne eigene beurs hem toeliet, heefteen bestuur- der van een groote Luiksche firma j meer dan een half millioenopgedaan van het foi tuin, van drie minderja rige kinderen over welke hij het voogdijschap had. Hij zit nu achter 't slot, en zal nu een veel lageren rang vieren als zyn heogmoed ver- eischte. Dit spel Te Brussel was er eenespaarmaat- schappy gesticht onder 80 werklie den, die alle Zondagon hunne centen bij een brachten, om op 't einde van 'tjaar het spaarpotje te verdeelen. Hedoch.hetgeld wierd toevertrouwd aan een bankbediende, die het op eigen naam storte en terug haalde en ongelukkiglijk met dit geld op de paardenkoersen speelde. Nu als het geld moest verdeeld worden, was de kerel niet to zienen hetmooie spaarpotje van 56 duizend franken was verspeeld. Hij zit er nu voor te boeten in 't gevang van St. Gillis maar de ongolukkigsten zyn dozen die meenden een 600 franken te ont vangen voorliun aandeel, en nu niets hebben bekomen. De slimstens zijn dezen, die hunne gelden zelf sparen en plaatsen in de Socialistische coöperatieven, die den meesten waarborg geven. Om een lezer voor ons blad aan te winnen is het best zyn blad na het gelezen te heb ben aan een vriend of kennis te be stellen, en hem daarna te vragen zich wekelijks ons blad te laten brengen. Ze mogen er van zeggen wat ze willen, maar ik verklaar het rond uit, wie tegen woordig als werkman of bediende geen lid is van zyn vakbond is geen normaal mensch zijn hersenspan is niet in orde, want eenieder heeft voor plicht zijn dagloon en werkdag te verdedigen. Waarom? Omdat hij verplichtingen heeft tegenover zyn vrouwen zijn kinderen,wiens brood winner hij is. In de Socialistische syndikaten, werkt men het ieverigst om de hoogste loonen te doen beta len, zij zijn er het sterkst in leden tal en behalen er dus de meeste voor- deelen. Daar is dus de plaats van een vooruitziendon werkman, die het zijne wil bij brengen, om de werklieden een beter bestaan te be zorgen. Poging tof aftruggelary moet dit niet ge straft worden Zulks zou toch ten minste moeten en onder aftrugge laars verstaan we, do eigenaars van woningen, die onder alle soorten van bedreigingen, hunne huurders trachten meer te doen betalen, dan de wettelijk bepaalde huishuur. En zoo kunnen we eigenaars, die niet weten wat met hun geld te beginnen, die zwemmen in weelde en over vloed, en op alle loenscho manieren, trachten de centen te trommelen uit da zakken hunner huurders. Die hooren t' huis te Dendermonde ach ter de dikke muren, maar nu loopau ze vrij op straat en worden nog ge salueerd, alhoewel er toch velen zijn die zich in hun binnenste afvragen waarom loopt hij op vryë voeten. Vechten tot der dood Zoo haddon in Engeland twee gezusters besloten, omdat ze allebei een en dezelfde persoon beminden. Ze sloten zich in hunne kamer op, heel in't donker en met het pistool gingen ze aan den gang, tot de een dood en de andere zieltogend was. Komt die er door, dan voorzeker zal ze achter de grendels gaan, maar den heer voor wien zo vochten be looft toch ze te zuilen huwen, 't Zal een duren echtgenoot zyn. Bittere klachten werden ons overge mhakt over de slechte verwarming van sommige treinen. We hebben daarvoor het noodige gedaan. Veranderingen 1). Van nu af is in Denderleeuw de aansluiting verzekerd te Denderleeuw tusschen treinen 2996 komende van Denderleeuw om 5,38 en 2*546 vertrek kende om 5,44 naar Geeraardsbergen. 2). Vanaf 1 Februari zal trein 2819, vertrekkende om 21,3 uit Sottegem naar Brussel, over het baanvak Burst- Aalst rijden in plaats van Burst-Den- derleeuw. Deze trein zal om 22,5 uit Aalst ver trekken na opwachting van de aanslui ting van Dendermonde en Ternath om in Brussel aan te komen om 22,58. Des Zondags zal bedoelde trein om 21,48 Aalst verlaten. 3). Vanaf 1 Februari zal trein 2802, vertrekkende om 4,12 uit Aalst stilhou den te Vijfhuizen en Erpe-Meire en in Burst aansluiten met 28ol vertrekkende om 4,43 naar Brussel. Andere veranderingen zijn nog op til en zullen merkelijke verbeteringen in het vervoer onzer talrijke werklie den aanbrengen. P. DE BRUYN. IHet is bijna ongeleoflijk, wat al kri tiek er tegenwoordig oprijst 1 Voor sommige kameraden deugt er niets meer, is er niets meer goed, loopt alles glad verkeerd, van het oogenblik, dat 1 ze hunne wenschen niet zien werkelijk heid worden. Onlangs ontmoette ik een kameraad, onmiddelijk knoopte hij met mij een gesprek aan en als onvermijdelijk, kwam het weer bovenop Kritiek op alles en nog wat. Hij herinnerde ons, dat we vroeger een rëvfflTiriónriairp- Taal voerden, hij had zoo dikwijls aan ons gedacht, omdat wij toch zoo vurig met zooveel klem en onstuimigheid, ons ideaal en ons gedacht verdedigden maar nu, onzen gedwongen omgang met de burgerij: had ons veTanden' waren dezelfde—niet meer. onzéXE 1 PERS, waren op de rechte baan niet, zij volgden nièt ae goede politiek, hij, was voorstander als n' echte revolu- tionnair, van de Pi Kil K.J,'E~AKTlE. 'onze huidige leiders door hunne COA- LITIE met de kaptitalisten sicston den niet meer vrij, en in een adem met de meeste overtuiging en vastheid als ware die kameraad, een diplomaat sprak hij ons van Lacarno, Geneve, en Dauwesplan, dat onze zinnen er van duizelden. Ook daar hadden de socialisten, alle fouten begaan, niets was er deugdlijk, de werkende klasse was er bedrogen en verkocht; en daar om moest er steeds volgens dien ka meraad, verandering gebracht worden aan de leiding der partij. Wij hadden met veel geduld naar den vriend geluisterd en met een paar vragen, waren we onmidelijk gesticht en inge licht, wij hadden voor ons, een dier vrienden, welke bewust of onbewust aan de partij, veel meer kwaad doen dan onze ergste vijanden. Zij die beweren te strijden, voor de eenheid, onder alle werkers, bewijzen juist aan die eenheid den slechtsten dienst, door het wantrouwen dat ze zaaien in de rangen der werkende klas, door het vergif en venijn, dat ze drup pel voor druppel van dag tot dag, storten in de geesten der arbeiders, met het vertrouwen te schokken in de leiders, en daardoor in het ideaal zelve. Ha, mijn beste vriend, wij zijn niet revolutionnair genoeg, maar weet ge mijn beste, dat men de revolutie niet maakt met woorden en nog min, met eene werkende klasse welke geeste lijk en stoffelijk ten onder ligt. Weet ge, dat dezer., welke juist door U, en dpor~Zööv~éle anderen, "TelriTtikeerd wórden meer doen, door hun dagelijks werk, döörTiun dageliiksche strijd"om stuk voor stuk, brok voor hrok de lut tele hervormingen af te dwingen, voor de~REVOLUTlï^ dangipen al dezen die zoo gemakkelijk over zaken praten waar ze geen benul van hebben Ha, wij begrijpen het ongeduld van sommige kameraden, zij zijn tot de partij gekomen, als het helden tijd perk achter den rug was, met het eenig idéé ONMIDDELIJ K alles te zien ver wezenlijken, en omdat het nu, een maal doorden gang der zaken zelve, niet zoo is, deugter niets meer, en zouden ze in een adam alles het onderste bo ven goeien, in een woord REVOLU TIE maken. Maar dat gaat niet zoo ge makkelijk. Hebt gij al beste vriend eens rond- fezien en den uitslag dier verüerflijke ritiek nagegaan, op gebied van een heid, samenhoorigheid zelfs in UWE ONMIDDKLLLKE omgeving op het fabriek, op hét werkhuis en elders Ziet geniet dat juist 'dalïrTcle afyalligen vanhet syndikaat gevonden worden dat juist daar, de meeste onverschillig heid heerscht Oh 1 wij hooren U reeds protesteeren en zeggen, maar het is juist het ver keerde wat we willen, 't Akkoord vriend, maar dan moet ge ook uwe taktiek veranderen, en die afbrekende en wantrouwen zaaiende krietiek daar laten om in de plaats te stellen een op bouwende kritiek die zoekt naar ver beteringen, naar nieuwe ideeën. Slechts door wederzijdsch vertrouwen slechts door hare Eenheid zal do werkende klasse haar einddoel de ver lossing nabij komen, en hare nieuwe Vrienden opgepasj voor de roof vogels. Wat ik zeggen wil Wel op passen dat ge u niet laat stroo pen. Door wie Wei door uw huisbaas, nu de nieuwe huis huurwet in voege is, sedert l« Januari van dit jaar. Waarom ik dit schrijf? Heel eenvoudig omdat ik reeds brieven heb gezien, van een huiseigenaar die er niet voor terugdeinst, aan zyne huur ders, eene hoogere huishuur te vragen, dan de wet hem toelaat, maar bovendien dan nog de be lastingen op den hals der huur ders wil schuiven, iets waartoe hy eveneens geen recht beeft. De nieuwe huishuurwet laat toe, dat een eigenaar 150 ten hon derd meer huur MAG eischen dan vóór den oorlog. Ik zeg MAG, omdat de wet er hem niet toe verplioht, ingeval den eigenaar u niet verwittigd, bij middel van deurwaarder of aanbevolen brief, de gevraagde vermeerdering niet wettig is. Maar laat ons aannemen, om kosten te vermijden, dat monde- lingsche vraag ook wettig is. De huishuur die mag gevraagd worden is dus 150 ten honderd meer. Reken zelf, met het volgende voorbeeld Iemand die vóór den oorlog 3 franken huishuur per week betaalde, zal nu moeten be talen 7,50 fr. per week. Vele mensohen donken ook, dat ze vóór den oorlog ln dit huis moe sten wonen, om van de wet te kunnen genieten. Dwaling. Wie een huis huurt, al was het zelf, onlangs, geniet van de wet, en zelfs is hem toegelaten MET GETUIGEN te bewijzen, hoeveel de huur was vóór den oorlog. Van de belastingen van dit huis te betalen door den huurder is er geen spraken, tenzij voor dezen, die met een geschreven bail een huis hebben gehuurd vóór 't jaar 1919, en dan is het nog maar DEN HELFT van de belastingen van dit huis dat den huurder te betalen heeft. Het is aan de huurders zich te verzetten, tegen de schrapzuoht van sommige eigenaars, die enkel maar eene wet er kennen en dit is als dia wet in hun voordeal is. De wet is nu gemaakt in 't voordeel der huurders, 't is aan de huurders er nu ook de toepas sing van te eischen. Wie over die zaken inlichtingen wenscht te bekomen, kan zich wenden tot onze volksvertegen woordiger Wiohels te Aalst. Do Bruyn te Denderleeuw en by onzen senateur Guillaume De Nauw te Geeraardsbergen. FRIEDERIK. wereld van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid op bouwen. Daaraan medewerken dat zult gij evenals ik niet meer misschien met die jonge, onstuimige wilskracht, wie noemde ons destijds kooltje vuur maar met de beredende en ondervindingrijke standvastigheid, welke tientallen jaren strijd ons heeft gebracht. Pol Van de Steen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 1