Belgische Bank Td" Arbeid AALST KAPITAAL sa BSSEBVEN volledig gestort 1 a.oOO-OOO FRANK Alle Bankverrichtingen Spaarkas 6 0/0 Victor I)e Geyler SYN9IKALE RUBRIEK Denderleeuw Uit Welle. Sottegem. Maatschappelijke Zetel: GENT. Voldersstraat, I. Agentschappen LA LOUtflERE. Syliraifi Guyauxatf aat, 46 BERGEN. Chisairestraat, iO. Hulpbureel CHARLEROI, Sluisstraat, IB. Opening van deposito en loopende rekeningen Documenten acereditieven Disconto en inning Verhuring van Brandkoffers Wissel en Vreemde munten Aan- en Verkoop van titels Beursorders Inkasseering van koepons Bewaring van waarden Bons op 6 maanden netto Intrest op voorhand betaalbaar NIEUWE van Maandag 10 Januari. Deze kwam voor de eerste maal bij een. Nooit hebben wij meer belang stelling gezien vanwege het publiek als deze maal, ja, zelfs niet van de repor ters, want er waren niet minder dan negen (9) verslagschrijvers 1? Mijnheer Moyersoen als nieuw ba- noemde burgemeester opende de ver gadering om 5,4o ure. Al de leden leggen den gebruikelij- ken eed af. Als nieuw gekozenen der katholieken zien wij, de H. H. D'Hert De Schaepdry ver en Madame Gravez voor de Fronters. Mijnheer Van Op- denbosch (Fronter) a1j~^htsTaggëvër wordtropgev< qüH Gezel NICHEL9 in naam der Soc. groep, zegt dat zij republiekeinen zijn, en aldus verplicht, den Eed afleg gen. Mijnheer Moyersoen, brengt hierna een warme hulde aan Mijnheer Lemai tre voor het behalen van prachtige en hooge verdiende onderscheiding, in den Prijskamp van Rome Er wordt den Kunstenaar een bloe mengarve overhandigd, waarop een luidruchtig handgeklap losbrak, en bij al de gemeenteraadsleden en onder het publiek. Benaming der Schepenen. Gezel FLIPS. Doet de volgende verklaring Mevrouwen, Mijnheeren, Het kiezerskorps van Aalst heeft zijn wil doen kennen, om op eene democra tische wijze bestuurd te worden. De iwerkliedenpartij was bereid dezen nwensch ten uitvoer te brengen. Doch |lde Vrije Democratische Frontpartij I heeft daar anders overbeslist. De Werkliedenpartij die ondanks de ongunstige voorwaarden, waarin zij den Gemeentekiesstrijd moest voeren, is versterkt uit de slembus gekomen en door de Aalstersche bevolking aan gewezen, om mede deel te nemen aan de uitvoerende macht van de stad. De Socialisten maken aanspraak, op hare vertegenwoordiging in het Sche pen College, in verhouding van hare macht. Daarom stellen wij Ued. voor om, den eersten en vierden schepenze tel, aan de kandidaten der Werklieden partij toe t« kennen. Tevens houden wij er aan te verkla ren, dat de 7 vertegenwoordigers van de Werkliedenpartij uitdrukkelijk verlangen, dat- onze stad in een democratischen en verdraagzamen geest zou bestuurd worden waar de minst bedeelde en de bewoners van de buitenwijken op den zelfden voet be handeld worden, als de rijke burgers en deze die in de kuip van ae stad wonen. De Socialistische vertegenwoordigers, geven zich rekenschap vanden geldelij- ken toestand onzer stad, en van de froote lasten die op onze bevolking rukken, die eenieder wenscht te zien verminderen. Doch denken wij, dat ondanks de spaarzaamheid die ons wordt opgelegd, middelen kunnen ge vonden worden, om de noodigste maatregelen te treffen, om de straten in de buitenwijken te herstellen, die nu in moerassen zijn herschapen, en van bet noodig licht te worden voorzien. Er dient gedacht te worden aan de loka- van de stads- en Staats middelbare scholen. Neen den toestand waarin die gebouwen zich bevinden, strekken niet totèórvan het stadsbestuur. Met on geduld wacht de bevolking naar de po gingen van het nieuw bestuur, om net bouwen van de nieuwe stadsschool, voor te bereiden en uit te voeren. Tevens verlangt de bevolking, dat de Sociale instellingen, zooals de werk loozen en ziekekassen, door het stads bestuurzouden aangemoedigd worden, die zooveel nood en smarten leenigen, en die hunne werkzaamheid zien ver- moeilijken, door de zware verplichtin gen die hun opgelegd worden. Ook de moedersschap zorg mag niet verge ten worden. Met genoegen ziet onze bevolking, de verbeteringen die er gebracht zijn, voor de ouderlingen en weezen onzer stad, sinds de laatste 5 jaren, waaral de partijen in den bestuurraad vertegen woordigd zijn onze vurige verlangen zijn dat op dien weg zoo voortgegaan worden. Wij brengen graag hulde aan hen, die onze ouderlingen, weezen en zie ken bijstaan. Toch meenen wij nadruk te moeten leggen, op het feit dat de overgroote meerderheid onzer bevol king, niet tot de katholieke partij be- hooren. In de Godshuizen dienteen ieders overtuiging eerbiedigd te wor den. Ja aan elk moet de vrijheid wor den verleend, het blad of boek te lezen dat zij begeeren, als het niet in strijd is met de goede zeden. Wij zouden van het nieuw stadsbe stuur willen, dat hetzijnepogingen ver- eenigde, om ons gasthuis te moderni- seeren, of beter hare diensten uitte breiden door een volledige heelkundi gen dienst in te richten, en onze bevol king te laten genieten, van de welda den der X stralen en radium behande lingen, waardoor vele zieken zouden hersteld worden, ja menige onzer in woners, van eene gewissendood wor den gered. Mevrouwen Mijnheeren, Wij denken de aandacht van de Gemeenteraadsleder, te moeten vesti gen op het vakonderwijs. In onze stad worden Metaal- en Houtbewerkers ge vormd met de vleet, wij denken veel meer dan hier noodig zijn tot groote schade vanfldie ambachtslieden. In het belang van onze bevolking, in het voor deel der nijverheid, is er eene groote behoefte om het vakonderwijs in te richten, voor de Textiel- en Schoennij verheid enz. waar in onze stadSduizend werklieden in werkzaam zijn dat zou veel bijdragen voor de welvaart en bloei onzer stad. Door de uitbreiding van de nijver- heidsgestichten, is onze stadaangewe zen om eene groote uitbreiding te ne men. Wij moegen fier zijn op onze werklieden die door hunne vlijt daar aan mede helpen. Doch als stadsbe stuurders hebben wij voor plicht, be hoorlijke woningen aan onze bevolking te verschaffen. Daarom moet het stads bestuur eene doelmatige woninespoli- tiek hebben. De gemeenteraad heeft in de maand November lvz3 in deze zin een besluit genomen, talrijke wonin gen zijn nadien gebouwd, wij vragen om die politiek voort te zetten en uit te breiden. Het zij ons toegelaten aan de Heeren der rechte zijde te herinne ren, dat de Socialistische instellingen de eerste met dat doel duizenden fran ken bij den stadsontvanger hebben ge stort. Geachte Collega's, Wij hebben er aan gehouden, aan Ued. in zeer korte trekken onze voor naamste verlangens te doen kennen wat we willen in het belang onzer bevol king, en dat wij bereid zijn om mede te helpen voor een goed bestuur onzer staa. Ten slotte dring ik aan, om de sectie van finanti én samen te roepen, om het statut van de stadswerklieden verder te bespreken, hetzelfde voor de agen ten en bedienden. M. BOCQUE (Fronter). Ons standpunt is bekend; wij staan erop om een drieledig schepen-college te zien tot stand komen, gezien de toestand der stad het niet zou toelaten dat er een sterke gToep zou naar de oppositie gedreven worden. Juist om die reden hebben wij het aanbod der Socialisten, om met hem een tweeledig schepen college te vormen van de hand gewe zen, alsook dit der katholieken, die ons om het zelfde hebben verzocht. Ik sluit mij dus ten volle bij het voor stel van M. Flips aan i' schepen voor le Socialisten 2e schepen voor ons Fronters 3* schepen voor de Katholie ken en 4e schepen voor de Socialisten. M. DE BETHUNE (Kath.) - Mijn heeren, mij dunkens is het nu dea oogenblik niet om redevoeringen te houden, wantik ben van gevoelen dat de korte uiteenzetting door den heer Flips gedaan, niet hun geheel Soc- programma zal vertolken. Edoch, het dient gezegd, dat in het verleden nie mand meer voor het onderwijs heeft gedaan dan de katholieken. Gezel FLIPS. Dat alles om er poli tieke munt uit te slaan. M. DE BETHUNE. Wat het Vakonderwijs betreft, dit is ook groote lij ks onder de werking der Katholieken tot stand gekomen. Gezel STEENHAUT Jozef. Jam mer dat deze die uwe gedachten niet deelen, eraan de deur worden gezet. M. MOYERSOEN (kath). Mijn heeren wij wisten niet welke voorstel len er ons gingen gedaan worden, en het weze ons dus toegelaten de zitting voor een oogenblik te schorsenom onze houding omtrent het benoemen der Sohepenen vast te leggen. (De katholieke groep verlaat deraad- zaal om een overeenkomst tusschen hun leden te kunnen bewerken, want op de zitting van den Burgersbond van Zaterdag 8 Januari,|jwas er besloten om niet minder dan vier verschillige kan didaten voor te stellen, dit telkens als er een schepen moest verkozen wor den. Dat komt van de fameuze standen organisatie Red.) De zitting wordt na enkele minuten terug hernomen, en de stemmingen voor de schepenzetels geven het vol gende resultaat j/Gezel Nichels 1* schepen verkozen met 11 stemmen,tegen 9 stemmen voor M. Bastiaens (Kristenen) en 1 wit /briefje. Tweede stemming geeft 11 stemmen voor M. De Neve (Fronttegen 9 stemmen vor M. Bastiaens en 1 wit briefje. Gezel NICHELS. maakt voorbe houd voor de Soc. groep, gezien de ka tholieken geen enkel stem voor de so cialistische kandidaten hebben uitge bracht, zij hun ook zullen onthouden ,in deze stemming. M. BOCQUE (Front). verklaart, voor M. Bastiaens te zullen stemmen omdat zij er aan houden, dat er een drieledig schepen-college tot stand komt. De derde stemming geeft aldus aan |M. Bastiaens 13 stemmen tegen 8 witte Ibriefjes. Vervolgens leggen de Schepenenden eed af en namen onmiddelijk plaats in de schepenzetels. M. DE STOBBELEIR (Lib) Kan niet nalaten de vorige sprekers te dan ken voor hun verschillige voorstellen die zij gedaan hebben, omdat er vele van die punten, zijne goedkeuring wegdragen. Hij zal dus in de mate der krachten van de liberale groep (hij vormt de lib. groep uit) mede helpen om deze te zien verwezentlijken. Punt 3. Ontleening met het gemeentekrediet om de geldelijke terugbetaling "der leening van 19:71 te verzekeren. M. MOYERSOEN. Geeft hier ontrent uitleg, en na enkele vragen en inlichtingen door Gezel Flips, M. M. Bocqué en Schelfhout gedaan, wordt deze leening algemeen goedgekeurd. Hierna sluit de zitting om 7 1/4 ure. A. B. ZIEKENBOND Het bestuur verwittigt langs deze weg al de leden, oui op Woensdag 19 Jannari e. k. om 6 1/2 ure 's avonds aanwezig te zijn op de Algemeene Verplichtende Vergadering. DAGORDE iV Geldelijken toestand. 2) Geschil met de H.H. Dok- toors. 3). Nieuwe bijdragen en voor- deelen. 4). Verscheidenheden. Gezien de belangrijkheid dezer vergadering rekenen wij op ieders aanwezigheid. Het Bestuur, PLAATSELIJK KOMITEIT voor ARBEIDERSOPVOEDIMG AALST Dinsdag 18 Januari om 7 1/2 u. 's avonds in 't lokaal Hand in Hand Molendries, 11 OPENBARE VOORDRACHT (met film) over Fontainebleau, door gezel Jules Van Aerde. TOEGANG VRIJ. In de HoutdraaieriJ van den oude Firma Van de Velde worden de kleinste loonen betaald. Dinsdag morgend heeft don draaier die 2,70 fr. per uur wind loonsopslag gevraagd. Daarop heeft dezen Heer zyn machiea doen stilleggen, waar door een üo tal werklieden zijn uit gesloten. De werklieden hebbon in hunne vergadering besloten, eene alge meene loonsopslag te vragen, en niet aan het werk te gaan voor dat zjj voldoening bekomen hebben. In het werkhuis van M. Muller is door het optreden van den Secretaris onzer Metaalbe- werkersbond, eene loonsopslag be komen van 25 ctm. per uur voor de 7 gasten die daar werkzaam zijn. In het werkhuis van M. De Buck heeft in eene onder handeling onzen Secretaris verkre gen,dat de 10 Metaalbewerkers eene loonsvermeerderiDg betaald worden van 10 ctm. per uur. Bij da W' De Gréz wordt aan de Metaalbewerkers d© geringste loonen betaald; den Mees- gast wint I,oo fr. per uur minder dan 'n gewonen vollengast in de meeste andere werkhuizen. Gesien die gasten allen by de kris tenen vereenigdzijn hebben de stoef- fers van het groenkruis daar een groot werkte doen. Allé felle jannen schorst uwe mauwen op, en stelt U aan 't werk,omdat Uwe leden die bij de W° De Gréz werken, niet langer den sohandnaam zouden moeten dra gen, dat zij de loonbedervers zijn van de stad. Filature du Canal De meisjes van de Fijneen Tus- schonbankmolens,hunne loonen zijn van 8 tot 12 O/O boven het basis- loon. De patroon meende recht te hebbon om deze te verminderen tot het beloop van ongeveer 'n Frank per dag. De Secretaris vanonzen Vak bond is onmiddelijk tussohen geko men, en heeft bewezen wanneer de werkmeisjes 12 0/0 boven het basis- loon winnen, dat geen reden is om haren tarief te verminderen. Weverij Moncarnie Maandag hadden wy een nieuw onderhoud op de fabriek, waar ook den Heer Verbeke tegenwoordig was. Onzen Textielbond heeft ge vraagd om de loonen der wevers te verbeteren. Dezen Heer heeft belooft onze vraag te zullen onderzoeken, en eeo vast antwoord te geven in den loop van 14 dagen. Firma R. G. D. Verleden week heeft er een onder handeling plaats gehad op de Fa briek; de vraag is gedaan om de loo nen van de 4 meesters in de Conti nus te vermeerderen. Den Heer Be stuurder heeft de verzekering gege ven, dat Hij mot bereidwilligheid de zaak zal onderzoeken. Weverij Terbeek Den Hoer Waelkens heeft den uit slag vandeproof laten kennen, waar uit blijkt dat met uitzondering van den I4/4getouwwever den tarief vol doening geeft. Eq zeggen dat de kri stenen in botonderzoek verklaarden datden tarief eene vermindering van loon zou geven aan de wevers, waar door 7 woken het werk gestaakt is. Wat wij van over 6 maanden heb ben gezegd on geschreven wordt door do proef bewezen, dat de Clief- fen van 't groenkruis op de fabriek Waelkens er-n groote beestigheid hebben uitgestoken, door die werk lieden in staking te jagen tot {groote schade voor de werklieden. H. F. Heden Zondag komen de lief hebbers saam om in b^t achturen- huis een spaarkas op te richten om de deelnemers to© te laten alle zich jaren zich eens een schoone reis te laten kosten. Wie meedoet kome dan ook naar de vergadering, dewelke om 7 u. zal gehouden worden. Benoeming van don Burgemeester De katholieken hebben zooals het overigens te voorzien was het pleit gewonnen hunnen aanvoer der M. Leon Rollier komt door den katholieken Eerste Minister, tot Burgemeester uitgeroepen te worden. Do groen gelen zijn het hert in. Wat zal ©r nu van dat ODgelukkig sluierke geworden Zooals verwacht was, worden er natuurlijk de socialisten en vooral Rooden Sper bijgeslingerd. 't Is weeral de fout der socialisten, als 't regent, als de zonne schijnt, als de bokskens opslaan, allemaal de fout der socialisten. Een oogenblik a. u b^Zijn onze fronters dan toch zoo konsekwent met hun zeiven Hebben de fron ters dan wel hun plicht gedaan voor hunnen burgemeester Wij zeggen Neen Fronters gij hebt het leelijk mis In AALST hebben 7 socialisten aan de 4 fronters voorgesteld het schepen college te vormen TE GEN de katholieken. InNieuwer- kerken idem in Lede zelfde aan bod van de Jonge lijst tegen de oude. Overal hebben de fronters stelselmatig geweigerd. Ze gingen liever met de katholieken. Ehwel in Aalst konden de fron ters aan de katholieken het mes op d© keel zetten en b. v. eischen dat Denderleeuw ne groene burge meester zou krijgen of anders De fronters van Aalst hebben het niet gedaan omdat zij de echte zoollikkers zijn van Moyersoen de beruchte saboteerder van't 8 uren- werk, 't krisisfonds en dat ze de fronters van Denderleeuw toch als onnoozelaars beschouwen. Waarom werd er nu geen fron ter benoemd Dat kunnen de vertegenwoordi gers der frontpartij in de Kamer wel te weet komen. Dat ze een in terpellatie aankondigen den Heer Jaspar ondervragen en 't boeksken kan officieel opengelegd worden. Durven ze allo, allo, wij zijn benieuwd. De socialisten van Denderleeuw hebben zich die zaak niet aange trokken en hadden er zich overi gens niet mede te bemoeien. Watwetooh aan de bevolking zeggen en herhalen Gij zijt in uw verwachting bedrogen ge hebt geen katholiek gewild en ge hebt er nu een. Hadt ge voor de socia listen gestemd ge zoudt ne werk jongen hebben gekregen, de socia listen zouden zich niet laten doen hebben. Wij zijn en blijven getrouw aan onze leuze de burgemeester moet uit de meerderheid genomen wor den. Dat de kiezers het onthouden en binnen 6 jaar nemen de rood- jes het gemeentehuis in. Politicus. De groen-geelen voeren hier het hooge woord onder hun beheer zal alles in rechtvaardigheid bestuurd wor den en zal de armenkas maar dienen voor de noodlijdende terwijl vroeger ze aan vrienden ledig gedeeld werd. Nu, kwade tongen beweren, dat uit de armkas de begrafeniskosten terug betaald werden voor een dieost om 8 uren en half, en dit nog aan een persoon bezitter van huis, een half dag- wand land, en zeven duizend fr. op de spaarkas. Zou dit soms gedaan zijn tot kies- progaganda? Het schijnt, dat dit juist eenige dagen voor de kiezing heeft plaats gehad. Indien dit een staaltje is van ons toe toekomend bestuur, wee dan Jan weetal. WELLE. Lied gezongen door Frans de schrij ver, en door hem rondgehaald in het achturen huis te Denderleeuw 18,90 fr. OP Wandeling Dag GustDag Jef Zeg eens Gust gij die bijna advokaat zijt en zoo wat van alles weet, vertel mij eens hoe het gaat in Sottegem in den Gemeenteraad met uwen geko zenen. Ha Jef wacht een oogenblikje ik ga het U eens zeggen. Ge weet ook wel zoo goed all ik wat volgens de strooibriefjes van de laatste kiezing, en wat het is geweest te voren van Katholieken, Fronters en

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 2