Cinema Palace Slapeloosheid CACHET AKKER NINOVE De nieuwe Gemeenteraad Meerbeke. ONKERZELE Bravo Nederboulaere. Geeraardsbergen Duivenkronijk Monster Prijskamp STR1J DPENMNG. Te koop uit ter hand Groot Café-Concert Cl Jig re Se Jien 3eb oden Yan Cromphaut-ïinBaert TE KOOP Gasmotor Hanappe Stoven Sloven Liberalen; wij moeten niel spreken van - Socialisten want de Sottegemnaren wil den daar niet van wetendat waren plunderaars, dieven, kerk ver volgers en zoo al meer volgens het zeggen van die heeren. Maar nu is er een Socialist ook in den gemeenteraad en dat zal alles wat veranderen want zij die er in zitten zijn er allen bang van. Jef zegde zoo in eens, weihoe zij zijn er bang van 1 Waarom dat Welnu zegde Gust, ik zal het u eens met korte woorden zeggen volgens mijn dunken moest het reeds gemeen- teraadszitting geweest zijn maar aan gezien er een Socialist in zit zou deze misschien te veel kunnen op de ande ren hunne teenen duwen voor vele zaken en dezen hebben nog geen ha- zen genoeg in hunnen pot zitten om den winter uit te doen en daarmee moeten ze gaan jagen 0111 er genoeg te krijgen en daarmee hebben ze nog geen tijd genoeg gehad om alles te regelen. Zie Jef ik heb geen tijd meer, ik moet spoedig voort want het is reeds 3,58 uren en mijne Tresia komt te 4 uren te huis en ze mag niet weten dat ik niet gewerkt heb ik zal het U toekomende week voort vertellen ik zal U komen zoeken. Gegroet en Salut. Ja, Gust tot toekomende week. Gust. Verleden week Vrijdag, was de nieu we gemeenteraad saamgeroepen-enkel de eedaflegging en het benoemen van twee schepenen stond aan de dagorde. De liberale gekozenen werden verge zeld van de liberale fanfare naar het stadhuis geleid. Welhaastisde publieke 1 omheiming, zelfs de groote gang stor men der hand ingenomen. Bij de Katholieken ontbreekt de lei der, Senator De Clercq. Na de lezing en goedkeuring van het proces verbaal der voorgaande zitting, geeft de heer Burgemeester, lezing van het verslag der Bestendi8e Deputatie waarbij de kiezing van xo Oktober werdt goedge keurd. Hij legt daarna de gezworen eed af in handen van Gezel Van De Steen Is18 schepen aide gemeen teraadsleden leggen opvolgentlijk den eed af, de heeren katholieken, willen er wat den draad mee steken, enbroebe- len hun eed wat de lachlust van het j publiek opwekt. Daarna wordt er ge stemd voor 2 Schepenen. Gezel Van de Steen bekomt 6 stem men tegen 4 witte. Gezel De Mol bekomt 6 stemmen tegen 3 witte. 1 I,cm voor M. Evenpoel. En daarmede eindigde deze eerste zitting, voorwaar ten minste 200 man nen en vrouwen waren opgekomen. Algemeen werdt de afwezigheid van Senator De Clercq opgemerkt en de praatjes gingen natuurlijk hun gang. Reporter. HUISHUURWET. Van alle kanten, ontvangen we klachten van wege huurders welke men al te veel wil doen betalen onder voor wendsel van de nieuwe gestemde huis- huurwet. Wij berichtten hiermede de kama raden dat ze zich voor alle inlichtingen des aangaande mogen wenden tot ge zel Van de Steen ten lokale De Red ding iederen werkdag. Wij berichten - tevens, zekere al te grijpgierige eige naars, dat zoo ze hunne hatelijke 1 i lastercampagne niet staken van, het is 1 weeral de schuld der socialisten, wij hun eerelijstje eens zullen afkondigen in ons blad. Pol Van de Steen. t Centrale voor Arbeidersopvoeding 1 Plaatselijk Komiteit Ninove LokaalDe Redding Wij hebben het genoegen de partij- genooten mede te aeelen dat het PI. Kom. volgende voordrachten inricht. Op Woensdag 19 Januari om 7 1/2 t ure 's avonds, houdt pgt. De Vriese j Kanton aal-schoolopziener Ninove eene 'voorlezing van het beroemde werk c De fanfare St. Jansvrienden van Ernest Claes. Wie een paar genoeglijke stonden wil doorbrengen, en eens hartelijk wil Ilachen, zal niet nalaten deze voor- t jlezen bij te wonen. 'i Op Woensdag 26 Januari om 7 1/2 a ure s avonds houdt pgt. De Swaef eene Voordracht met film over Met Pal lieter op reis in zien streek Lier. Wij a kunnen de partij genooten niet genoeg aanraden deze beide voordrachten tal k rijk bij te wonen. 0 Vr. het PI. Komiteit. 1 Bertha Despretz. Cinema. Zaterdag 15, Zondag 16, en Maandag 17 Januari Twee groote filmen Zins begoocheling van Parijs» met den groo- ten franschen kunstenaar Leon Mathot een film van schoonheid en prachtig spel en inhoud kampioen van den boksring» met den onovertrefbaren Sullivan. DONDERDAG 20 JANUARI Nederige opoffering zeer aan doenlijk drama met Marie Philbyns. KONINGIN-SLAVIN. Een film van groote waarde met Aclette Marchal Grootsche tooneelen, pracht aandoenlijk en bloeiend spel, 2000 bezoekers in Geeraardsbergen, voor dezen prachtfilm. IN 'T KORT a De Rat of de dwaasheid van een avond een ophefmakende film, meer dan 400 vertooningen in de cinema 's te Brussel; gansch buitengewoon. VOOR HET MUZIEK Op een feest van ons allen geeft on zen vriend en president Leon Van Laet- hem 2o,oo. Al de mannen van hetzelf de gedacht volgen zijn voorbeeld Oscar de Dobbeleer 5.00. Gottemans Richard 5,oo. Jef 5,oo. Frans geeft ook 5,00. Omdat het al zoo nog twee jaar zou duren. Gespeeld door Gaston en Tu ren en rondgehaald door De Caluwé Th. 4,6o. Gezongen door Van Laethem Leon en rondgehaald door De Caluwé Th. 6, lo. Rondgehaald van die op ge heim uit gaan 7,00. Gespeeld door Ga ston en Turen en er rondgehaald door De Caluwé 4,2o. Gezongen door Victor Hendrickx en rondgehaald door hem zelf 4,3o fr. Totaal 66,20 fr. Gezellen en Gezellinnen. Op hot oogenblik dat ik deze regelen schryf, zal onze Cooperatiove-winkel geheel voltooid zyn De opening er van zal dus maar i4 dagen meer achterwege blijven. Zoodus mannen en vrouweD. van nu af aan, de propaganda, opdat de ze schooone werkersinst^lling zou groeiën en bloeien. Wanneer onze werkersbevolking hare aankoopen in onze instelling zal doen, zul len zij er de voordeeion van genieten zooals hulp bij ziekte, kraambed, deel in de winst, enz. Daarby zullen zij hunne took-omst schooner en men schelijker maken, want ieder ver standig werkman oi werkvrouw zal toch al ondervonden hebben wan neer zij hunne centen dragon bij een privaat handelaar of winkelier, en dat ge hem daardoor een onbe- komert leven hebt bezorgd, dathij in eiken strijd,'t zij bij werkstaking of kiezing, altyd aan de zyde der ka pitalistische vijanden staat. Dus workers en werksters, laat uw geld die ge met zwaren arbeid hebt gewonnen niet meer gebruiken omuwe toekomst min menschelyk en slafelyker te maken. De oprich ting van deze schoone instelling, zal de oude stryders van over jaren fier en gelukkig maken, en het moet een spoorslag zyn voor de jongere ons in de schoonevolksverheffende stryd te helpen en om ons met takt te kun nen bijstaan, moeten zij hun geest met kennis verryken. Daarom moet gy beginnen met le zer te worden van RECHT EN VRIJHEID daarin zult gy de mid delen en de noodige geestdrift put ten om met kennis van zaken onze instellingen te verdedigen. L. Van den Hoven. Ja, bravo, alhoewel den uitslag der gemeenteverkiezing van verleden Zon dag ons in de minderheid stelt, met 2 stemmen In I92I hadden onze vrienden er de meerderheid behaald met 1 stem en 3/4 eener stem. Op lo October 1.1. is het er insgelijks gemeenteverkiezing geweest en dan waren onze vrienden gewonnen met 4/7 éóner stem. De Bestendige Deputatie heeft de kiezing verbroken, omdat er één per soon gekozen had, die geen recht .be zat te stemmen. Op lo October, was er een afge scheurde Katholiek die afzonderlijk opkwam, en 35 stemmen heeft be haald. Dezen kwam nu niet meer op. Ook de burgemeester die in 1921 op de Socialistische lijst was verkozen, kwam afzonderlijk op, en vandaar ons verlies. Inderdaad de Katholieken hebben nu Zondag bekomen 21 o stemmen de socialisten 2o8 en den afgescheurden Socialistische burgemeester 58. Op lo October 1.1. had den burge meester 57 stemmen bekomen, en had hij zich nu ook teruggetrokken zooals den afgescheurden katholiek gedaan heeft de overwinning onzer vrienden ware schitterend geweest. Den uitslag bewijst, dat met de toe komende gemeentekiezing de Socia listen te Nederboulare opnieuw triomf zullen vieren. Wat er nu ook van zij, we wenschen onze vrienden hartelijk proficiat voor hun gevierden strijd en bekomen uit slag. Nichels. GEMEENTERAADSZITTING Woensdag 12 Januari. Burgemeester De Nauw zit de ver gadering voor. Den heer Flamée ziek is afwezig de eedaflegging en aanstel ling der gemeenteraardsleden, worden de gezellen Bauwens Jules, Collijns Emiel, De Moyer Alexander op volgentlijk als schepene benoemd met7 stemmen tegen 5 witte briefjes. Debur- gemeester stelt voor iedere afdeeling samen te stellen2 katholieken 2 socia listen en de liberaal meer den sche pene voorzitter. E» is geen verzet te gen dit voorstel en door schepene Bau wens wordt er dan voorgesteld, dat de katholieke groep aan net schepen college de namen zou laten kennen hunner leden, met aanduiding der sectie, van dewelke zij verlangen deel te maken om in eerstkomende zitting dan de afdeelingen te vormen. Na één weord van welkom aan de nieuwe gemeenteraadsleden en gewe zen te hebben op de goede verstand houding inden vroegere gemeenteraad, sluit de voorzitter de zitting. DE VAANDRIG Wijdteen artikel aan Gezel DeNauw, onzen burgemeester, en begint met te vragen, wat zouden de afgestor vene katholieke voormannen, als een De Vos, Paul Pferaert, enz. zeggen, en wat denken de nog levende voor mannen van vroeger als Van Trim- pont, nu ons kristen Geeraardsber gen een socialistische burgemeester heeft. Wy oordeelen dat de afge storvene katholieke voormannen, evenals de nog levende zich zouden moeten onderwerpen aan den wil van het kiozerkorps, en dat zij zou den denken evenals de nog levenden nu ook moet n denken, dat sedert de invoering van het algemeou stem recht, en de meerdere macht van werkers^ereeniging, de praktijken van dwang, omkoopery, onderdruk king en nog wat bij, niet meer van tel zijn. In i92i is er een katholieke burge meester benoemd geweest, alhoewel de katholieke lyst niet het grootste getal stemmen bekomen had, en zonder meerderheid io den raad. Zonder dat De Vaandrig ons zulks herinnert weten wij dat de meerderheid van hol kiezerkorps niet socialistisch heeft gestemd, en dat er moot rekening gohouden wor den van de g-insche bevolking en er moet gehandeld worden met onpar tijdigheid, maar toch niet zonder de belanden onzer werkers uit het oog te verliezen. Waar haalt De Vaan drig het vandaan om te spreken over anti-godsdienstigheid en com munisme. Zijn er door de sooiallsten in den gemeenteraad ooit voorstellen ge daan met anti-godsdienstige strek king? Neen, maar altijd is er bewys gegeven van groote verdraagzaam heid, en wij hopon dat de katho lieken ook altyd wel een anders over- tuigir g zullen kunnen eerbiedigen. Zo rekenen op het comunisme om verdeeldheid in onze rangen te bren- geD, wy kunnen hen verzekeren dat ze lang zullen wachten. Schoolkwestie de gelegenheid zal zioh wel aanbieden om daarover te spreken en te bewijzen dat de katholieken steeds het partij onder wijs boven het officieel onderwys hebben gesteU. De Vaandrig moet niet verwonderd zyn dat onze burgemeestor in het hospitaal er kend heeft dat de zusters daar een hoogst menschelyk werk verrichten. Onze vrienden Collyns en Do Moyep hebben reedsook altijd bij het, vervul len van hun mandaat als beheerders van de C. O. zulks erkend, en de heer dio J. P. van De Vaandrig heeft ingelicht over hot nieuwjaarsfeest in het hospitaal, weet het, en wist ook datCollijns on De Moyer afwe zig waren door ziekte boletanders hadden zij evenals andere jaren het nieuwjaarsfeest bygewoond, want nooit hebben zij verwaarloosd hunne genegenheid te betoonen voor al de inwoners van do godshuizen. Voor 't belang onzer stad handelen moe ten onze gemeenteraadsleden doen, aan kritiek ziju zij natuurlijk onder worpen. Dat »y wol doen en zij zullen niet vergeten dat zy handeion moeten in een geest vao rechtvaa^didheid, en dat nu eindelijn in Geeraardsber gen de arbeidende klasse iets te zeg gen heeft, dat verlangt byzonder een dier oud propagandisten, die de af- gestorvenoen nog levende voorman nen, der katholieken aan het werk gezien heeft, toon zo alle maoht haddon. Peé. CINEMA. Heden Zondag 16 en Maandag 17 Januari de groote en prachtige film Lotsbestemming Destinéé, n d«e len, het meesterwerk van Henri Rous sel, vooraf komiek een buitengewoon programma. Woensdag 19 en Donderdag 20 Ja nuari De opperste inzet» en «De Rat of de dwaasheid van een avond meer dan 400 vertooningen in de verschil lende cinema's te Brussel met dezen ophefmakende film. HET IJZEREN PAARD is een der bijzonderste filmen ooit voortgebracht, werd gegeven in Gala- vertooning te Brussel in tegenwoordig heid van alle hooggeplaatste perso naliteiten. Zondag 23 en Maandag 24 Januari. IN 'T KORT Bonjou Pari3 revue van de casino te Parijs, met Mistinguet, groote bijval verzekerd. S. M. VERBROEDERING. Een verstandige huisvrouw doet regelmatig hare aankoopen in de coo peratief. Een goede socialist zorgt er voor, dat in zijn huishouden de waren der coöperatief gebruikt worden. In ons blad van 9 Januari was aange kondigd dat de Duivenmaatschappij «Gelijkheid voor allen Volkshuis, Geeraardsbergen, op Zondag 16 Ja nuari eene groote algemeene Yergade ring hield. Doch op bestuurvergadering van 11 dezer, is bovengemelde vergadering voorloopiguitgesteld, omreden dat de nieuwe tarieven van het beheer der Spoorwegen nog niet gekend zijn. Het Bestuur. Burgerlijke stand. HUWELIJKEN. Hubert Van Wayenberghe, Neder boulaere en Irma Tan Bockstaele, Vre- destraat. GEBOORTEN. Philemon Matthys, Kloosterstr. Constantin De Clercq, Steenstr. Robert Van der Stockt, Pateelstr. Robert Van den Borre, Pateelstr. Romain De Vincke, Hospitaal. Guill. De Clercq, Papiermolenstr. Alexander Liottier, Audenaersche Poort. OVERLIJDENS. Marie Premereur 7o j. Ongeh. Hos pitaal. Sidonie Stevens 54 j. Ongeh. Gasthuisstr. Marie Dauw 85 j. Wed. Alfons D'Haese. Markt. Jeanne De Bruyn 3i j. Wed. Kamiel Van Der Donckt, Vesten. KORTELINGS voor het BIEDEN in het Volkshuis. Liefhebbers houdt U gereed. AALST. Overdracht 49,55 fr. Gedanst door August De Vleeschou wer en zijn tante Emma 4,50 en omdat August niet meer kon geeft Philemon 0,50 en omdat Albert gaan lachen was geeft Remy en Albert te samen 1,00 en Augustjen geeft nog 0.00 omdat hij van de jury niet meer wil zyn bij Jozef De Smedt gr. Bolleweg. Gezongen door Jeanne Van Nieuwenborg bij Oscar Van Pamel waar het afie Zondagen groot Café-Concert is 6,00. Gezongen door Cornel Bastiaens in de W. C. Jan Volders en rondgehaald door Henri Visaert 3,00. Verkoop van oud papier l,oo. Verkoop van oud papier 10,00. Omdat Adolf twee sigaren van zijne vrouw voor zijn nieuwjaar heeft gekre gen l,oo. Omdat Tante Trien zat te slapen aan de kleerkas o,5o. Omdat makke Stinne zoo schoon kan rloeken bij Abel o,5o en omdat zij bij Louise geen drie schellen penkens kreeg nog o,5o. Omdat Fons van de zelfde Stinne een taart van zes frank vijf en zeventig in twintig heeft verdeeld 0,50. Omdat Martha moest alleen slapen o,5o. Om dat Bert van Maria zoo een grol is o,5o. Omdat Fons met den trein van 7,10 ure niet wilde vertrekken o,5o. Totaal 31,50 fr. Geeraarifsbergen. Solo-slim gespeeld in het Volkshuis met 13 klaveren door V. d. Eecken Louis met de mede spelers Goquin, De Schuilei en Camiel o,5o. ouuvuam. Gezongen door Gilbert Piena en rondgehaald door Désire Eeckhout 5 fr. Omdat Frederick geen bruid knecht mag zijn 3 fr. Voor een bewezen dienst door Nichels gegeven door een vriend 5 fr. voor de propagsndaclub en 5 fr. voor ons muziek. e*>n Schoon Wepkmanshuisa Electrieke Verlichting, gestaan te Nederboulare Reep, onmiddeljjk in gebruiktrediDg. Zich wenden tot Anna Denderlinokx, Nieuwe Baan, 67, Geeraardsbepgoo. Alle Zondagen (KOSTELOOS) bij Oscar Van Pamal, ST. JAN- STAAT, 09. Kortelings Kortelings De Slotvoogdes van den Libanon Schoolstraat, 2-4, AALST Programma vanaf Vrijdag 14 Ja nuari Kinderen niet toegelaten. Antonio Moreno en Estelie Taylor in WILLIAMS HART in ROQVERSHART Maandag 17 Januari om 8 ure, Kinderen niet toegelaten. Herneming van het groot succes met Charles de Rochefort, Rod. La Rocque, Theodore Roberts, Richard Dix, Nita Naldi en Lea- trice Joy. Kortelings Kortelings Do Slotvoogdes van den Libanon OUD GEKEND HUIS Gesticht in 1799 Opvolger A Muot-I ytter»|trot Korte Zoutstraat, 49, Aalst Handel in Kook- Rol en Snuiftabak Sigaren, Sigaretten Sleenen Pijpen Vermindering voor Voortverkoopers Specialiteit van Wijnen en Likeuren Fijne Dranken Specerijen Conserven 5 paardenkracht zoo goed als nieuw. Inlichtingen te bekomen ten bureele der S. M. Hand in Hand. HUIS VAN VERTROUWEN. Stoven in alle modellen. Eigen werk. Concurrentie onmogelijk. - KOMT ZIEN 1 TH. VERHULST, Arbeidstraat, 14, AALST. is veelal het gevolg van overspannen zenuwen. Caehets-AKKER zijn geen slaapmiddel, maar kunnen U, door uw zenuwen tot rust te brengen, een gezon den, verlcwikkenden slaap teruggeven. Probeer hedenavond eens een In alle apotheken. Eén cachet o fr.60,6 cachetten 3fr.5o Zelfde fabrieken als AKKER'* Abdijsiroop

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 3