Fijn als Boter JÉLi R JÉl Weet Gij De lekkere Margarine uil Oostersche vruchten Breuklijders werklieden i j Oreuk-Zakking DOOFHEID. Tarief der annoncen S. M. Hand in Hand Zitdagen Bericht aan de Trouwers ©itben SDenbermonbscbesteenweg, 2, MEUBELEN Lederhandel - Tichenfabriek TH. DE LOMBAERT BIERHANDEL. Vereenigde Weef- en Spinnerijen SPÜ EN IX 64, Lt opoldstraat, 64 Alfons GIIEYS GENEZING L BÏÏMQIÖIAÏÏ Specials Suikgerdela j Ö6nt ^er maaud> Hotel S Partijgenoolen 1 August CADRON Waar de beste Kolïies zijn t Het beste brood De beste Zeepen De beste Kruidenierswaren 1 De goedkoopste Kleedingstofien Hel goedkoopste Ondergoed De goedkoopsle Werkerskostumen In de Molenstraat, 52, AALST Werklieden zorgt voor Uw eigen voor deel. Uw eigen instellingen. Wordt lid van de S M Hand in Hand Koopt er alles Spoedige bedieniug Waren van allerbeste Kwaliteit. Verzekerd Gewicht van Bouwwerken Alph. Robillard-l)e Lil Genever ft Likeuren tAlfons Osselaer Elke lepel helpt Akker's SXT&JlGXH. Belangrijk Bericht FRANS BOCQUÉ-BOONE HUIS YERHOEYEM - BONNER Meuleschettastraat. 42, Aalst AALST Benoodigheden Esplanadestruat, 32, AALST en Cementwerken. Gusl. Van den Neucker en Zonen. OUDENBERSCHESTRAAT, 16 Parlijgenooten Bericht. Van af heden en volgende dagen SROOTE TEKOOPSTELLINB 1 Breukenzakkingen der maag zakkingen der baarmoeder worden VOLKOMEN GENEZEN door methode Nicolas. Deze vereischt geen heelkundige bewerkinggeen band met rugstaai of onderriemen een breuk die verwaarloosd wordt oj slecht opgehouden wordt door banden met rugstaai en onderriemen dat cene dergelijke breuk het grootst gevaar op levert. Indien gij uwe genezing be geert zonder heelkundige bewerking (deze moet heel dikwijls meer dan eens geschieden)zonder den last veroorzaakt door banden met staal en riemenneem t dan lijk zooveel andere personen slachtoffers hunner onwetenheid uw toevlucht tot mijn Methode die uwe breuk zal wegnemen zonder noodlotti ge gevolgen. M. NICOLAS ex-bestuurder van het Breukgesticht te Parijs, 36, Coten- tinstraatzal ook gratis de degelijk heid zijner methode bewijzen van g tot 4 uur. Tc Aalst, den 8e Zaterdag der maand (Hotel St-Jean)aande Statie Te Sottegemop 2 Dinsdag 4 Januari Hotel Petit Bruxelles). Te Detidermon.de, I7 Hotel Regent. Januari, Alle personen dielijden aan doof heid, hardhöOrigtieid of oor suizingen, .kunnen genezing be komen door do methode van do ver maarde Specialist van Parijs. 36, rue du Content'in, 36, die zonder operatie zonder scbadolijke middelen en zon der uw werk te moeten verlaten u het gehoor zal woergeven en uw orgaan zal doen werken. M. ARTEGA zal gratis züne met hode uitleggen en toepassen te AAIsi den 1 Zaterdag dor maand in het Hotel St- Jean, aan de Statie. Te Sottegom, i Dinsdag 4 Januari, Hotel Petit Bruxelles. Te Dendermonde, 3 maandag der maand 17 Januari, Hotel Regent. Voor Uw huiselijk ge bruik of brood gewin schaft een naaimachien aan in het HUIS AALST Ernstige Waarborg GEKAK tfftSP BETALING, EENIG dépót der naaimachienen Original Victorian Reparatie, naalden en toebehoorten van alle sysleemen onverschillig waar die gekocht zijn. MECANICIEN in RECHT EN VRIJHEID.» Annoncen eenmaal- verschijnend 0,50 fr. por gowonen drukregel, (Minstens 2,f.0 fr. per annonce). Annoncen meermaals verschijnende 0,30 fr. per gewone drukregel op 4 blad 0,60 3* 0,702' 1,00 i' i Volgende vermindering zijn toege staan Voor 6 maal betaalt men er 5 13 (3 maanden) li - 26 - (6 22 62 - j aar) 40 Rechterlijke annoncen 4 fr. de regel. Proef eens de lekkere BOTER SPECULOOS der bakkerij DE TOEKOMST te Denderleeuw. Ze is- waarlijk fijn zonder operatie, gevaar of tijd verlies, door de Nieuwe, Speciale Gebreveteerdo regelbare toestel len Zonder Veeren, van den Belgischen gediplomeerde spe cialist Breukmeester de Benlgste door Genoeskundl- onge mak doen alle Breuken vermin deren en volledig verdwijnen mot alle Waarborg voor alle verplaatsing der organenMaag- en Nier-ontstekfng, zware Navelbreuk, (gevolg van Operatie). Kostelooze proeven, i Matige Prijzen Volgens het Beval. uitlog in 't VLAAMSCH van 9 tot 1 uur te 11 Termonde (Zuidstatie). 13de Zaterdag der maand Comte de Flandre (Statie). A&lSt 3de Zaterdag der maand Hotel Dpnecal Woensdag, Donderdag en Dl U.ouCl 3d8 Zondag van 9 tot 4 uur. 1 MAASSTRAAT. 65-67 (bij Juhella an j Als go naar Brussel gaat, vergeet niet een GOEDGLAS BIER te gaan drinken, in don welgekenden café Hotel de Spa bij (gekend huis Constance Lievens), Uzerenwegstraat, 39, (rue du Chemin do ter), Brussel-Noord. 4 Onderneming AANNEMER, Nederboslare Reep 104 - GEERAARDSBERfiEN Bevoelt zich aau voor aller haa la metselwerk, alsook voor het leggen van Vloeren, Ceramique en Cement, Faïence en alles wat den stiel aan gaat. Matige Prijzen, Spoedige Bliaaing Zult ge nergens beterkoop vinden dan bjj STEENSTRAAT. 10. AALST om Uw ontstoken keel te verzachten en die afmattende hoestprikkel weg te nemen Akker's Abdijsiroop dar.kt haar •nel werkende geneeskrachtige eigenschappen aan de kruiden- extracten in haar samenstelling. Stilt als bij tooveralag de hevigste hoestbuien en verruimt de borat! Fr. I?..— Fr. 20 Apothck Poot* Geiser.en iorueelirft» van Volksvertegenwoordiger Alfred Niehels. TE AALSTlederen Zaterdag van 9 tot 11 ure 's morgens, in het lokaal Hand in Hand Molendries. GEERAARDSBERGEN lederen le Maandag der maand, van 9 tot 111/2 's morgens In het Volkshuis, Groote Markt. SOTTBGÜM. Eiken e Dinsdag der maand van 8 tot 10 's morgons, bij Jozef Boerens. Nieuwstraat, 13. N. B. Voor dringende zaken Is het adres van Volsvortegenwoordiger. Alfred Niehels, Ercmbodegemstraat, U.Aalst. van Volksvertegenwoordiger De Bruyn Prosper. Minove. Lokaal De Redding» Geeraardsbergschestraat, den EER STEN DINSDAG der maand, van 8 tot 1,30 uur. Aalst. Lokaal Zeshoek, den EERSTEN DINSDAG van iedere maand, van 19 tot 21 uur. Sotftegem. *Lokaal Achturen- huis Statieplein, den EERSTEN DONDERDAG der maand, van 19 tot 21 uur. Geeraardsbergen. LoKaal Plezantenhof, Lessenstraat, den EERSTEN VRIJDAG der maand, van 19,30 tot 21,30 uur. Denderleeuw.Lokaal Acht- urenhuis, iederen ZATERDAG van af 3 uur. Al de vrienden worden verzocht zich zooveel mogelijk op de gestelde dagen enuren aan te bieden. Voor het plaatsen van den electriek 't zy licht, kracht of bol inrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot het huis Geeraardsbergschestraat, 89, (Zoutstraatpoort) AALST 12 STOVEN I STOVEN I SCHOONE KEUS, ALLE MODELLEN Eigen werk. Aanvaardt alle reparation het vak beirtffende. Om U op GENOEGLIJKE WIJZE en aan prijzen buiten alle konkurrentie te meubeleeren, OAAT DAN RECHTSTREEKS NAAR DEN bjj de kinderen van Gustaaf BOEYKENS DE GEEST, drukker. (SBOQTE Y&m PItAGHT- X® ©XW@®X IN ALLE SOORTEN. Alles wordt in de stad ten huize geleverd zonder kosten. Onderneming van Plaffoneer- Geeraardsbergen. Nederboelaere (Reep) 16 Beveelt zich aan voor allerhande Fa- gaden in Cement, Faïence en Plakwer ken. Alsook voor 't leggen van Vloeren in Cement, Ceramiqe en Faïence Reparatie. Matige Prijzen. i Leest en verspreidt het blad I Recht en Vrijheid het eenigste j blad van hst Arr. Aalst die de be- i langen der werklieden verdedigt. VOORTAAN TE BEKOMEN alle soorten van Bieren in flosschon zooals Bock, Special, Stout, Schotseh, Cambrinus, Sterk, Oud- Bier, dergokendo brouwerij A. VAN DER SCHUEREN. Zich te wenden by W" Van den Bossche, MOLENDRIES n» 19. 11 De APOTHEEK QUINTYN, KOR- TE ZOUTSTRAAT, 37, aanvaardt voor aflevering met de beste zorgen en de fijnst uitgezochte producten, de recepten van alle Dokters van Stad en Omliggende. Ook te verkrijgen: Kindervos ael, kindergoede roop, bloedzuiverende pil. roed- lerpoeder, borstsi- -Joedzuiverende len, zenuwpoeders, breuk banden, minerale watera. enz.... Weegschaal voorkinderen! gebruik gratie. van produkten der ZOOALS: Calicoto, I tonnes,Ba Canevi Ore. lanel In do winkels der Samenwerkende Maatschappij HAND IN HAND "ol*n,,p«li 32 en Ladebaan, IB, A A L ST T,., broeder. Bo.vk.»». UitgeverAlfred NICHELS, Hand in Hand Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 4