Socialistisch weekblad voor het Arrondissement Aalst. In de Kamer. Van alles wal. Mijn Hoekje. 2ie J-aar N° 4. Prijs per nummer 25 centiemen 23 Januari 1927. HUISHUUR WET EN WONINGBOUW. ~~~GOEl> NIEUWS™ Feestlokaal «Vooruit» <am@@TE Prijskamp voor Accordionisten RECHT EH VRIJHEID Strijd tot het uiterste, tot volledige ontslaving Sedert i Januari 1927, is de nieuwe huishuurwet in voege getreden. De wetgeving heeft opnieuw de huurders willen beschutten tegen den willekeur en de schrapzucht der eigenaars. Iedereen is er van overtuigd dat het de laatste zijn zal en dat ze daarom ook als overgang naar het gemeen recht moet aanschouwd worden. Volgens de categorie, wordt de ver lenging toegestaan tot einde 1928, 1929 en ten laatste tot 1930. De huurprijzen van voor den oorlog mogen verhoogd worden als volgt Eerste categorie, jaar 1927 1928 220 ten honderd. Tweede categorie, jaar 1927-1928 175 ten honderd. Jaar 1928-1929 225 ten honderd. Derde categorie, jaar 1927-I92S 15o ten honderd. Jaar I928 1929 200 t. h. Jaar 1929-1930 225 ten honderd. Daarmede zal het vraagstuk van den woningnood nog niet opgelost zijn. De 100.000 huizen door den oorlog vernietigd de duizenden door denzelf den geesel onbruikbaar gemaakt het stil lejjgen van den bouw gedurende heel dien tijd de merkelijke vermin dering van het bouwen sedert den wa penstilstand en de vermeerdering der j vereischten der bevolking door aan groei, en beter opvatting van het le ven, dat allemaal'beteekent- het ge weldig tekort aan behoorlijk onderko men onzer medeburgers. Er dient dus gehandeld 1 Er moet ge bouwd wordenGebouwd door eigen initiatief door de openbare besturen. Daarom moet er aanmoediging komen onder alle vormen. De socialistische partij heeft in zijn programma, voor verdere deelneming aan de regeering, dit punt vooraan ge- plaats. Zullen ze gehoor geven aan het noodzakelijke en het onontbeerlijke Zullen ze met ons het vraagstuk aan durven Wat wilen wij Vooraf de werking van de maatschap pijen voor goedkoope werkmanswo ningen hernemen milde toelagen die nen geschonken te worden door Staat, Provinciën en Gemeenten. Bouwen volgens de plaatselijke omstandighe den, in de steden, in de nijverheids streken, daar waar de bouwgrond schaars en duur is, moeten groote blok ken met veelvuldige woningen worden opgetrokken in de kleine steden, op den buiten is het wenschelijk afzonder lijke huizen op te richten. Eigen initiatief hoeft vooral goed aangemoedigd. Hoe kan dat I We hebben het premiestelsel. Regee ring en Provinciën kenden belangrijke premies toe. Door den geldnood heb- ben de openbare besturen moeten I schorsen. De finantieële toestand is aan 't beteren en zal dan ook toelaten weldra dit stelsel tejug in toepassing te i brengen. Er werd daartegenover kritiek uitge bracht, omdat juist diegenen die wat centen hadden, bevoordeeligd werden, terwijl de ongelukkigen, die niets beza- ten, verwaarloosd werden. Er worden daartoe ook te veel for- i maliteiten geëischt, die maar al te vaak aanleiding geven tot machtsmisbruik en drukking. Kan er geen geld verschoten worden, dan blijft er te onderzoeken of er gedu rende ettelijke jaren, tien b. v., geen volledige kwijtschelding kan gegeven worden van de kadastrale belasting. Dit punt is te overwegen. Om het even hoe er gebouwd wordt, hoe er daartoe aangemoedigd wordt, iedereen zou moeten doordrongen zijn van het te bereiken doel bouwen in massa. Dat alle menschen van goeden wil zich aan den wagen spannen, en zooals de oude Vlaamsche spreuk het zegt Waar de wil is, is de weg P. De Bruyn. Vraag in 't Vlaamsch van Gezel Nichels. Trein nr 4742 Aalst-Burst om 7 u. 2m. vervolgde vroeger zijn weg tot Sotte- gem. Zulks was vooral nuttig, ten eerste voor de marktkramers, die hierdoor eene halfve uur vroeger op de markt waren, en ten tweede, voor de bevol king van Hillegem en Leeuwergem, die thans geen trein hebben om op tijd hunne waren ter markt te kunnen brengen. Trein nr 4742 zou dus groote dien sten bewijzen, vooral den Dinsdag van iedere week, dag dat het markt is te Sottegem, indien den heer minister er wilde op aandringen om dien trein alle Dinsdagen te laten doorrijden tot Sottegem. Antwoord De Nationale maat schappij van Spoorwegen deelt mij het volgende antwoord mede Treinen 4742/4747 werden afge schaft tusschen Burst-Sottegem en te rug omdat zij onvoldoend benuttigd werden en ook omdat zij op dit baan vak overbodig waren wegens treinen 2810 en 2807. Het weder inliggen van bedoelde treinen 's Dinsdags zou gansch rente- looze uitgave verwekken, daar treinen 2810 al de reizigers van het baanvak Burst Leeuwergen die naar markt van Sottegem gaan, kunnen opnemen en trein 4y47 bijna geheel ledig zou rijden. p onze Verminkten van den Arbeid GEZEL WAUTERS neemt een prachtig besluit. Een nieuwe straal van hoop en geluk komt daardoor in menig gezin. De Stabilisatie van den frank die ge vaar liep heelemaal waardeloos te wor den, heeft toegelaten doeltreffende maatregelen te treffen om de renten verschuldigd aan de werkongevallen terug op peil te brengen. De on geluk kigsten onder de ongelukkigen krijgen den voorrang. Eere zij hun 1 Plaatsgebrek belet ons den tekst van Koninklijk besluit in zijn geheel weer te geven. Wij raden nochtans onze partijgenooten aan, in het blad Voor uit van Dinsdag 18 verleden te raad plegen. Men vindt er den tekst in zijn geheel. Niet slecht gevonden In Duitschland is er dooreen jon geling van 22 jaaroud, die zich voor gesteld heeft eens eenige dagen in den hoogen wereld to vertoeven en hy is er ten volle irgoiukt. Hij deedt zich doorgaan als een duitschen prins, en alhoewel hij in een zeer slecht pak was gestoke- geloofde men hem, schonk men hem geld, waarmede hij zich ordentelijk kon kleedon, en daarna naar eene andere stad vertrok. Gezien zijn eerste succes ging hij voort op den ingeslagen weg, en nu wierd hy ont.- vangen in dn kringen van het edele volk, dat er op inging, zijne tegen- j woordigheid te verzwijgen, daar hij inconnito moest reizen. En zoo leef- j de hij enkele dagen op grooten voet, zonder kosten, en gelukte erin al die i hooge ooms om den tuin te leiden en gelden af te truggelen, 'tls jammer voor hem, wnnt nu zit hij achter de grendels, 't Zal een eeuwige wiek blijven op het po litiek verleden van den gewezen bur gemeester van Nederboulaere, die bij do herstemming zijn kandidatuur niet heeft ingetrokken, en aldus do socialisten wan hunne wolstrekto meerderheid heeft weerhouden. De afscheurde klerikaal is op die manier in 't voordeel zijner party veel slim mer geweest, dan de socialistische kalkoen van Nederboulaere. Te Denderleeuw heeft men in de minderheid ean kle rikaal tot burgemoester genoemd. Zulks noemen we eenvoudig weg oen schandaal Wilde men er niet overgaan tot de benoeming van een fronter, men kon in Denderleeuw evengoed voorts doen, met een dienstdoende burgemeester. Neen, neen, de rechtvaardigheid wordt nog al dikwijls eens verminkt in't voordeel der klerikale partij, die er zich op boroemd, de eerlijk heid in pacht te bobben. Dooden uit het graf halen, wordt gewoonlijk niet gedaan en vooral niet ©ppolitiek gebied. Welnu te Nederboulaere bij de nieuwe gemeenteverkiezing van 9e Januari 1.1. hebben de dompers er een brief verspreid van Monseig neur Mercier, over enkele jaren uit gegeven. Moesteo de socialisten de dooden uit het graf halen en dan nog aarts bisschoppon, we zouden godslaste raars zijn. De Godsdienst inden politieken stryd mengen is eene groote missing. Voor ons Socia listen moet hij er buiten blijven, om dat wij ons niet met godsdienst te bemoeien hebben. Maar de klerika- len trekken hem er tusschen, omdat zeermeenen politieke munt uit te slaan. Dit maakt vooral effect op den buiten, maar eeuwig duurt het toch niet. In hot Westvlaamsche waar de fronters gekozenen hebben steunen ze de katholieken, om den invloed van het socialisme tegen te werken. Nergens hebben ze aldaar geduld dat er socialisten in het Scli"- pencollege kwamen. Nogtans te Aalst is het geheel anders. Hoe dit komt Wel de oude veten van do partij Daens zal daar nog wel voor wat tusschen zijn, want we mogen niet vergetOD, dat dio partij altijd een hardknekkigen strijd gevoerd heeft tegen de katholieke en dat er nu nog vele van die oude daeusisten van do Aalstersche frontpartij deel- maken, di© hot niet zouden begrijpen en mogelijk ook niet dulden, dat ze openlyk verbond sluiten met de ka tholieken. Do frontpartij is in den grond katholiek,maar voor Aalst be staat er nog w-it vroos, het duidelijk te laten zi^n. In West Vlaanderen zijn de fronters op dit gebied heel duidelijk: ze zijn VOORAL tegen de socialisten. Zijn we logisch We willen onze deelname aan de Schepencolleges we eischen onze vertegenwoordiging in de Besten dige deputation en we zouden wei geren deel te nemen aan de regee- ring do uitvoer«'udo macht van 'tland Het Schepencol lege is do regeering van e-me gemeente of van eene stad, de bestendige deputatie is do regee ring van eene provincie, en daar willen we, met do burgersperiijën mede besturen. La<t onslogissh zijn met ons ze.lve, en nemen we deel aan het eene, laat ons dan ook deelne men aan hot andero. Te Aalst hebben we dus een democratisch Schepencollege, met een reaction- nair burgemeester. De meeste poli tiekers in dit geval zouden zulks be neden hunne waardigheid achten, maar wees er van verzekerd bij Moy- ersoen is het Ik bon er, ik blijf er. Het brood is duur en de bakkers du ven dan nog een beetje van 't gewicht pik ken om dit niet tegen te komeD, koopt men zijn brood in de Sodalis tische coöperatief. Het is er goed- kooper ©n men heeft er verzekerd gewicht. Nu in dezen tijd van duur leven, is men verplicht na te gaan, hoo men goedkoopst leven kan. Daarbij de Socialistische coöperatie ven zijn den eigendom der werklie den zelf, het is- dus eene plicht als socialist er te koopen. Vele werk menschen lozen het katholieke blad De Volks stemmen dit enkel voor stadsnieuws zeggen ze. Doe het blad open en ge woonlijk is het stadsnieuws er niet in te vinden ten zij de aankondiging van een sterfgeval of geboorte. En daarom vei waarloozen ze een blad te lezen als Vooruit dat immer op de bres staat, om de belangen van het arbeidende volk te verdedigen, ter wijl De Volksstemdestyds schreef, dat de werkeloozenluiaards waren, met gouden ringen aan hun viDgers. Ten andere De Volksstem» is het blad van M. Moyersoen en dat zegt genoeg. Trientje moest mede met de mode ze kan er niet aan weerstaan, hare haren moesten worden kort geknipt. Maar reeds enkele dagen daarna, bekloeg ze haar die daad en hierom stelde zo een einde aan haar leven. Hoe zot. Ja, dat is nog al iets In Amerika durft men alles. Er is daar nu een batiment opgericht met llo verdiepingen. Hebt ge goed ge lezen Honderd en tien verdiepin gen. Daar zal nog al een manne ken kunnen inwonen. Partijgenooten Hebt gij er reeds aan gedacht na lezing van uw blad het aan een niet lezer ov«r te geven, om zoodoende te trachten een lezer aan te winnen en mede te helpen in onzen ontwik- kelingsslrijd, tot verbetering van het werkende volk SI. Pietepsnieuwslraal, 29 GENT 1. Om te kunnen mededingen moet men zich laten inschrijven voor 6e Fe bruari. 2. Alle briefwisseling te zenden aan Fr. Demey, Feestlokaal Vooruit St. Pietersnieuwstraat. 3. Bij de inschrijving moet men 5,00 fr. laten geworden die men terug be komt na de optreding. 4. De prijskamp zal aanvangen op 15 Februari. 5. De uitvoering zal plaats hebben in de groote Feestzaal alle Dins- Woens Donder- en Vrijdagen. 6. De uitvoering zal plaats hebben voor 9 uur. 7. Eiken avond zullen 2 mededin gers optreden. Een voor de poos en een na de poos. 8. De mededinger moet een stuk naar keus uitvoeren dat hoogstens 15 minuten duurt. 9. Voor 10 Februari zullen de beurt- optredingen aan de mededingers be kend gemaakt worden, 10. De uitspraak van den keurraad door bevoegde personen zal onherroep lijk zijn. 11. Vierdagen na de laatste optre ding zal de toekenning der prijzen aan de mededingers bekend gemaakt wor den alsmede den dag der prijsuitrei king. PRIJZEN le Prijs 150,00 fr. 2U 100,00 fr. 3° 75,00 f,. 4e 00,00 fr. e 25,00 fr. Als de kommunisten dergelijke mannen betalen, om propaganda te maken, dan zullen zo voorzeker hun doel missen, want het zoo niemand verwonderen dat dio soort kommunisten droomt van revolutie in goudwinkels en ban ken, al was het maar om hun stieltje van vroeger niet te verge ten. als ze vochten tegen dei sterke brandkassen, die ze moeiëiyik kon den openen. Waarom die menschen onder den grond niet kruipen, dat wordt niet begrepen door FRIEDERilK. Wie zich met de politiek bezig houdt moet zich aan kritiek ver wachten. .Zulks is onvermijdelijk en menschelijk. Maar er zjjn mensehen die aan kritiek doen, en dan nog hun kri tiek richten naar personen, niet naar stelsels, niet naar princiepen, en daarbij dan nog ploeteren in het privaat leven, van dezen die ze denken te kunnen treffen. Zulks is gemeen, en het is dub bel gemeen, als zulks dan nog ge daan wordt, door menschen, die zouden moeten zwijgen, als eer lijke lieden sprekeD, die hunne pen zouden moeten inslikken, als ze over deftigheid schrijven, die in den grond zouden moeten blikken als men hen beziet. Maar er zijn er, die schaamte vrü ^ijn. Wij kennen iemand die stemrecht zal bezitten in 't jaar 1968als hij er niet meer zal zijn, en als hij in 't vervolg met het Gerecht niet meer zal af te reke nen hebben, in andere woorden als hjj zal leeren laten te liggen, dat niet het zijne is. En bij is nogtans den opper chef van eeBO politieke party die er groot genoegen in vindt in 't privaat leven van ande ren te wroeten. Wij kennen een deftig l personnage, die destijds chef was eener dievenbende, met koffie ging leuren, om de menschen hun huis te bespieden, dien koffie ver gat te betalen en 's nachts met zijne bende optrok om te stelen en te rooven wat hun onder handen viel, en toch houdt hjj zieh bezig met politiek en weet op eerlijke menschen wat te zeggen Er is een dier mannen zelfs, die vroeger geen letter geleerd was, en na een nachtelijke inbraak door de boeren wierd gevat, duchtig afgeranseld en aan 't Gerecht overgeleverd, dat hem met een twintigtal jaren gevang strafte, waarbij hem niet alleen kost en in woon kosteloos wierd versehaft, maar bovendien kosteloos onder was genoot, wat hem nu in de gelegenheid stelt, die geleerdheid te gebruiken om anderen te be zwadderen en artikels te schrijven in Kommunistische bladen, «ver bet privaat leven van dezen, die nooit met het Gerecht iets te maken hadden. Wie voor een greintje eerge voel bezit, en met dergeljjk zop overgoten is, zou ten minste best doen zjjn bek in de pluimen te houden, want terwijl hjj er genot in vindt politieke tegenstrevers te lasteren, trekt hij denmondopen, van zoovelen anderen, die dan zjjn leven eens oprakelen en met min achting op hem neerzien. Eens dat de Kommunisten te Aalst eene meeting hadden stond, dien kostganger der gevangenis sen van Dendermonde, Gent en Leuven aan aan den ingang en iemand vroeg aan een werkman die het lokaal der meeting voorbij ging, of hy niet eensging luisteren en het antwoord luidde HET UITHANGBORD IS TE SLECHT doelende op den kom- munistischen galeiboef, die aan de deur post had gevat. En zulke mannen ploeteren in het onbevlekt leven van an deren Vervolg kolom 4.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 1