De meest beroemde margarine K Weet Gij fVp 0 Breuklijders a DOOFHEID. Tarief der annoncen Zitdagen S. M. Hand in Hand Lederhandel - Tichenlabriek TH. DE LOMBAERT ©uben SDenbermonbecbeeteenweg, 2, MEUBELEN BIERHANDEL. Vereenigde Weef- en Spinnerijen Mag in geen huishouden ontbreken WERKLIEDEN 9B WIL F HOE.ÜUX 64, L> opoldstraat, 64 Alfons gheys Breuk-Zakking GENEZING A. BÏÏMQffCIAUi Spesia-laBullsgordelsJ Partijgenooten August CADRON van Bouwwerken. Alph. Robillard-l)e Lil Genever ft Likeuren Jllfons Otselaer Elke lepel helpt Akker's Waar de beste Kolïies zijn tiet beste brood De beste Zeepen °l De beste Kruidenierswaren 1 De goedkoopste Kleediugstolïen 1 Het goedkoopste Ondergoed 1 De goedkoopste Werkerskostumen In de Molenstraat, 32, AALST Werklieden zorgt voor Uw eigen voor deel. Uw eigen instellingen. Wordt lid van de S M Hand in Hand Koopt er alles. Spoedige bediening Waren van allerbeste Kwaliteit. Verzekerd Gewicht Belangrijk Bericht FRANS BOCQUÉ-BOONE HUIS YERHOEÏEN- BONNER Meuleschettastraat, 42, Aalst Benoodigheden Esplanadestraat, 32, AALST en Cementwerken. Gust. Van den Neucker en Zonen. Parlijgcnoolen Bericht aan de Trouwers GAAT DAN RECHTSTREEKS NAAR DEN —AALST— Bericht. Van af heden en volgende dagen SROOTE TEKOOPSTELLIN6 BLUE BAND O Breuken, zakkingen der maag zakkingen der baarmoeder worden VOLKOMEN GENEZEN door methode Nicolas. Deze vereischt geen heelkundige bewerkinggeen band met rugstaai of onderriemen. een breuk die verwaarloosd wordt oj slecht opgehouden wordt door banden met rugstaai en onderriemen dat eene dergelijke breuk het grootst gevaar op levert. Indien gij uwe genezing be geert zonder heelkundige bewerking (deze moet heel dikwijls meer dan eens geschiedenjzonder den last veroorzaakt door ban den met staal en riemenneemt dan lijk zooveel andere personen slachtoffers hunner onwetenheid uw toevlucht tot mijn Methode die uwe breuk zal wegnemen zonder noodlotti ge gevolgen. M. NICOLAS ex-bestuurder van het Breukgesticht te Parijs, 36Coten- tinstraat, zal ook gratis de degelijk heid zijner methode bewijzen van g tot duur. Te Aalst, den 8e Zaterdag der maand (Hotel St-Jean)aande Statie- Te Sottegemop 2 Dinsdag 4 Januari Hotel Petit Bruxelles). Te Dendermonde, I7 Januari Hotel Regent. Alle persoden dielijden aan doof heidj hardhoörigheid of oor suizingen* -kunnen genezing be komen door de methode van de ver maarde Specialist van Parijs. 36, rue duContontin, 36, die zonder operatie zonder schadelijke middelen en zon der uw worktomoeten verlaten u het gehoor zal weergeven on uw orgaan zal doen werken. M. ARTEGA zal gratis zijne met hode uitleggon en toepassen te Aalst den 1 Zaterdag der maand in het Hotel St- Jean, aan de Statie. Te Sottegem, 1 Dinsdag 4 Januari, Hotel Petit Bruxelles. Te Dendermonde, 3 maandag der maand 17 Januari, Hotel Regent. Voor Uw huiselijk ge bruik of (jv J\ broodgewin, schaft U een naaitnachien aan in het BUIS AALST Ernstige Waarborg GEMAK VAE BETALING, EENIG dópöt der naaimachienen Original Victoria. Reparatie, naalden en toebehoorten van alle systoemen onverschillig waar die gekocht zijn. MECANICIEN in RECHT EN VRIJHEID.» Annoncen eenmaal verschijnend 0,50 fr. per gewonen drukregel, (Minstens 2,50 fr. per annonce). Annoncen meermaals verschijnende 0,30 fr. per gewone drukregel op 4 blad 0,60 3* 0,702* 1,00 I* Volgende vermindering zijn toege staan Voor 6 maal betaalt men er 5 13 (3 maanden) li 26 (6 22 62 j aar) 40 Rechterlijke annoncen 4 Ir. de regel. Proef eens de lekkere BOTER SPECULOOS der bakkerij DE TOEKOMST te Denderleeuw.Ze is- waarlijk fijn 1 zonder operatie, gevaar of tijd- j verlies, door de Nieuwe, Speciale Gebreveteerde regelbare toestel len Zonder Veeren, van den Belgischen gediplomeerde spe cialist Breukmeester deBenigste door Geneoskundi- j §e korpsen en Gezondheids- j lenst aangenomendraagbaar DAG en NACHT zonder onge- makdoen alle Breuken vermin- deren en volledig verdwijnen i met alle Waarborg j voor alle verplaatsing der organenMaag- en i Nier-ontsteking, zware Navelbreuk, (.gevolg van Operatie). Kostelooze proeven. Matige Prijzen Volgens het Geval. uitleg in 't VLAAMSCH van 9 tot 1 1 uur te fUn4 2d« Vrijdag der maand, Hotel j UCIJL Termonde (Zuidstatie). H q lof 3<le Zaterdag der maand Hotel ntllöLComte de Flandre (Statie). Dpncen] Woensdag, Donderdag en Dl Uooul 3d" Zondag van 9 tot 4 uur. MAASSTRAAT. 65-67 (bij Jubella an Als ge naar Brussel gaat, vergeet niet een GOEDGLAS BIER te gaan drinken, in den welgekenden café Hotel de Spa bij (gekend huis Constance Lievens), IJzepenwegstpaai, 39, (ruedu Ghemin de fer), Brussel-Noord. 4 Onderneming AANNEMER, Nederboelare Reep 104, - GEERAARDSBERGEN Beveelt zich aaa voor allerhau le metselwerk, alsook voor het leggen van Vloeren, Ceramique en Cement, Faïonce en alles wat don stiel aan gaat. Matige Prijzen, SpoedigeBjlieaiag Zult ge nergens beterkoop vinden dan by STEENSTRAAT. 10. AALST om Uw ontstoken keel te verzachten en die afmattende hoestprikkel weg te nemen Akker *8 Abdijsiroop dankt haar •nel werkende geneeskrachtige eigenschappen aan de kruiden- extracten in haar samenstelling. Stilt als hij tooverslag de hevigste hoestbuien en verruimt de-borst! I all. Apothelci van Volksvertegenwoordiger Alfred NSchels. TE AALST lederen Zaterdag van 9 tot 11 ure 's morgens, in het lokaalHand in Hand Molendries. GEERAARDSBERGEN lederen le Maandag der maand, van 9 tot 111/2 's morgens In het Volkshuis, Groote Markt. SOTTEGEM Eiken e Dinsdag der maand van 8 tot 10 's morgens, bij Jozef Beerens, Nieuwstraat, 13. N. B. Voor dringende zaken is het adres van Volsvertegenwoordiger. Alfred Nichels, Ercrabodcgemstraat, 14, Aalst. van Volksvertegenwoordiger De Bruyn Prosper. Ninove. Lokaal De Redding Geeraardsbergschestraat, den EER STEN DINSDAG der maand, van 8 tot 1,30 uur. Aalst. Lokaal Zeshoek, den EERSTEN DINSDAG van iedere maand, van 19 tot 21 uur. Sottegem. Lokaal Achturen- huis Statieplein, den EERSTEN DONDERDAG der maand, van 19 tot 21 uur. Geeraardsbergen. Loaaal Plezantenhof, Lessenstraat, den EERSTEN VRIJDAG der maand, van 19,30 tot 21,30 uur. Denderleeuw. Lokaal Acht- urenhuis, iederen ZATERDAG vap af 3 uur. Al de vrienden worden verzocht zich zooveel mogelijk op de gestelde dagen enuren aan te bieden. Voor het plaatsen van don electriek 't zy licht, kracht of bel inrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot het huis Geeraardsbergschestraat, 89, (Zoutstraatpoort) -AALST- 12 STOVEM STOVEN I SCHOONE KEUS, ALLE MODELLEN Eigen merk. Aanvaardt alle reparation hit vak betreffende. 15 Onderneming van Plaffoneer- OUDENBERSCHESTRAAT, 16 Geeraardsbergen Nederboelaere (Reep) 16 Beveelt zich aan voor allerhande Fa tjaden in Cement, Faience en Plakwer ken. Alsook voor 't leggen van Vloeren Cement, Ceramiqe en Faience Reparatie. Matige Prijzen. Leest en verspreidt het blad <t Recht en Vrijheid het eenigste blad van het Arr Aalst die de be langen der werklieden verdedigt. Om U op GENOEGLIJKE WIJZE en aan prijzen buiten alle konkurrentie te meubeleeren, bjj de kinderen van Gustaaf BOEYKENS DE GEEST, drukker. <£>R@@TE KEUS YAM PULGHT- EM GEWOMS IN ALLE SOORTEN. Alles wordt in de stad ten huize geleverd zonder kosten. VOORTAAN TE BEKOMEN alle soorten van Bieren in Hesschen zooals Bock, Special, Stout, Schotsch, Cambrinus, Sterk, Oud- Bier, dergokendebrouwery A. VAN DER SCHUEREN. Zich te wenden by W® Van den Bossche. MOLENDRIES n° 19. 11 De APOTHEEK QUINTYN KOR- I TE ZOÜTSTRAAT. 37, aanvaardt voor aflevering met de beste zorgen I en de fijnst uitgezochte producten, j de recepten van alle Dokters van j Stad en Omliggende. Ook teverkrtigen: Kindepwoed- ■el, kinderpoeder, borstsï- roop, bloedzuiverende pil. I Jen, zenuwpoeders, breuk banden, minerale waters. enz.... Weegschaal voorkinderen! gebruik gratis. van produkten der ZOOALS; its, Fiohus, Coutiis, Handdoeken M.1I...1.-. Calicots tonnes, Canevi In de winkel* der Samenwerkende MaatschaDDil te «a - HAND IN HANDPPÜ SolcnB*r'«ii S2 on Ledebaen, ID, A A L ST v Aalst, drukkerii Oehro«denr Bn#vk«n*. Uitcevor AIfrfid NTPHITT tt._j tr

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 4