Belgische Bank Arbeid AALST. Nog de Gemeenteraadzitting Ipartijvergabering. KAPITAAL en EBSESYEN volledig gestort 15.500.000 FRANK Alle Bankverrichtingen Spaarkas 5 1/2 0/0 DITJES EN DATJES j 8. Verdediging en ontwikkeling Arbeiders op post Z011 het waar zijn deelneming aan de Jlegeering. Het Proces Bekaert. Groot Bal Denderleeuw Erembodegem. Maatschappelijke ZetelGENT. Voldersslraat, I. Agentschappen LA LOUVIERE, Sylvain Guyauxstraat. 46 BERGEN, Chisainestnaat, 10. Hulpbureel CHARLEROI, Sluisstraat, 16. Wissel en Vreemde munten Aan- en Verkoop van titels Beursorders Inkasseering van koepons Bewaring van waarden Bons op 6 maanden netto Intrest op voorhand betaalbaar Opening van deposito en loopende rekeningen Documenten accreditieven Disconlo en inning Verhuring van Brandkoffers van dc mutualiteiten door de pere Telkenmale er een werkstaking uitbreekt om't loon der werklieden te verhoogen, dus om den boterham van vrouw en kindoren to verdedigen, ziet men de burgersbladen, de rekening maken van het verlies der loonen, enz. en storten zy krokodillen tranon want er beerscht dan armoede en gebrek in de werkersgezinnen. Het is toch zonderling dat men die zelfde bur gersbladen. niet eens do rekening ziet maken van 't schromelijk hoog verlies niet alleen-aan geld, maar aan menschenlovens, wanneer het oorlog is. Dan wordt er gomoord, verminkt, vernield, honger en gebrek geleden en die burgersbladen vinden het heel natuarlyk. Krankzinnig geworden Een schoon meisje hadt kennis met oen sohatryke h»er. 't Was in Londen. Zijn familie was er togen, en men beschuldigde het meisje van ontrouw. Zy stelde haar minnaar voor haar op de proef te stellen en zy kwamen overeen, dat ze zich ge durende tien dagen zou laten opslui ten, in eene kamer, waar geen dag licht in komt, dag en Dacht electriek- verlicht en geheel en al in de spie gels, zoodanig dat ze gedurig haar eigen persoon zag en hare minste beweging. Geen bod om te slapen, niets. Zy heeft het zóó zeven dagen en zevea nachten volgehouden en dan is ze zinneloos gewordoD. Haar minnaar is teD gevolge van dit ongeval, erg ziek gevallen en nu is er het Gerecht mede gemoeid. Heden Zondag om 2 1/2 ure namid dag wordt eene uiterst belangrijke kwestie besproken, en moet er eene beslissing genomen worden of de So cialistische partij nog langer zal deel nemen aan de regeering. Het ware ons inzien niet logisch, moesten wij hier nu het VOOR of TE GEN nogmaals bespreken, gezien at onze partijgenooten daaromtrent de vrije tribuun die is gevoerd geworden over die kwestie, hebben kunnen vo) fen, en vervolgens hebben zij nog eens eVOOR en TEGENSTAANDERS op de laatste Partijvergadering aan. 't woord gehoord. Wij zullen dus op niemand! invloed gebruiken en laten deze zaak aan ieders oordeel over. Want als er kwatie der toelagen. 4. Perekwatie der ouderdoms pensioenen. 6. Herneming der bedrijvigheid van de Nationale Maatschappij voor goedkoope woningen. 6. Herziening der landpachtwet. 7. Behoud der supertaks, mits aanpassing en kwijtschelding van de loontrekkenden. 8. Herziening der wet op de arbeidsongevallen en stemming eener wet op de beroepsziekten g. Hervorming van het mijntoe zicht. 10. Voorbereiding van de ontgin nen der kolenmijnen door de stichting eener Nat. Maat6chappy met medewerking der mijnwerkers. 11. Bespoedigen van den terug keer tot de grondwettelijke zelf standigheid van de gemeenten en provinciën. Dit programma moet ongewijzigd aanvaard worden, ofwel verworpen. Wij spreken dus opzettelijk niet van onthoudingen omdat in eene zaak als deze, iedereen partij moet kiezen. Wij hebben klaar deze kwestie nog eens meenen te moeten uitleggen met de gedachte dat elke bewuste partijge noot zou begrijpen dat hij heden de Partijvergadering moet bijwonen. A. B, De houding van de Kaiholieken en Fronteps. Wat de Socialisten Willen. Do Katholieke groep heeft in volle raadzitting den indruk gegeven, dat zy wedyveren om schopenzetels te bemachtigen. Den ouden H. Mertens heeft het voor den jongen öastiaena «noeton opgeven, (kwestie van do Groen-Kruisers hunne boosheid weg te nemen en uit schrik van de So cialisten) dat heeft M. Albert niet voldaan, bewy s dat hy den volgenden dag weigerde zyn ambt uit te voe ren, tot wanneer zynen opvolger aangewezen was. De Frontersgroep heeft de bevol king verrast, door het ontslag van hunnen eersten kandidaat en Ka merlid M. Van Opdenbosch. Inder daad, de Frontparty heeft de kiezers en kiezeressen opgeroepen, om M. Vaa Op ienbosch te wseken, die voor Do verlangens van onze roode ge kozenen zyn dat de werklieden en bedienden niet langer ais inwoners van TWEEDE en DERDE RANG worden behandeld. Zy hebben hun nen uitdrukkelyken wil doen ken nen. Wanneer nog herstellingen ge daan worden, dit vooraf moet go beuren in de buiten- en nieuwe wy ken van de stad, waar menige stra ten in modderpoelen zijn herschapen en nog van alle licht zyn uitgesloten Het kah uiei genoeg herhaald worden. Dat naar mate het stadsbestuur over geldmiddelen beschikt, deze in de eerste plaats moeten aange wend worden, om de slecht onderhouden straten en wegen te herstellen in de volkswijken. Het ontbrekend licht moet er komen Ons Schoolprogramma. De gebouwen onzer Sta-is- en Mid delbare scholen dragen den stempel van verval, wie voor die lokalen staat, en ze van binnen gaat zien vraagt z-ich af, of dat de geschikte plaatsen zijn om onze kinderen te onderwyzen. Kan die omgeving van aard wezen om het schoonheidsge voel by de leerlingen op te wehken Zyn die stadsgebouwon het symbool van het licht, de wotenschap en de kunst, dat de wolvaart en de groot heid onzer bevolking zou moeten uit maken Neen, die gebouwen kunnen geen voldoenmg geveD. Op dat gebied is er veel en zeer nuttig werkte doen, meer dan hot huidig stadsbestuur op enkele jaren zal kunnen uitvoeren. Doch, het moet gezegd worden, wrat het vroeger katholiek bestuur gedu rende zoovele jaren verwaarloosde, daar moet methodisch, en met een vaste hand aan gewerkt worden, om zeudoende onze scholen bshoorlyk in te richten. Hot programma van het stadsbe stuur moet tevens de Ontrale Stads school bevatten. Immers do huidige lokalen zyn te klein, hier in Aalst zooals elders, moot don weg bewan deld worden om do kinderen een on derwys te geven, dat aan de behoef ten van den tijd voldoet, dat de toe komst onzer kindoren verzekert, het geluk der ouders zal uitmaken zulke moet het werk zyn der stads bestuurders. eene zaak is die ooit rijpelijk is bespro- ken, dan mogen wij vrij wel zeggendat v zlJn E^noomde Vlaamscbo daad,door het de kwestie was van wel of niet j doD Goeverneur in zijn ambt als deelnemen aan de regeering. Trou- I schepen was geschorst. Eenieder wens, zij die nog meerdere infichtin- i had verwacht en metredoD, dat de gen verlangen, kunnen lieden op de 9 Frontparty de kandidatuur van M. Partijvergaderiug bekomeu. Vau Opdenbosch zouden gesteld Wat is de vraag waarover de partij- ,hebbe? °F1. schepen te worden het genooten zich nu uittespreken hebben? te?end k6'JS 8ebeV.rd.- den vlaam- Zooals wij reeds hooger zegden, gaat f a. bo'd verdwijnt uit den ge- het er om te weten opde vier sodalis- meenteraad tot groote ontgooche- tische minister» in de regeerine zullen l>°g van oen deel der kiezers en kie- blijven. Deze deelname zou beperkt i ?"essen die hunne stem op de Fron- worden tot eene wetgeving op zes s ters'Us' hebben uitgebracht, maanden parlementairen arbeid. j Tevens hebben de Frontors de Dit zou ons brengen tot de maand menschen bedrogen, die dachten te- November 1927. Din zou er opnieuw «en de Katholieken en voor de De- gezien worden 4ater ons te doen staat. jhocraten. te stemmen, gezien do De tijd van medeweïken is dus bepaald ron rs IQ den e£? en zoo kort mogelijk genomen. «n de schepenzetel brachten, na dat J b f diezelfde dompers geweigerd had den voor den schepen Do Nevo te stemmen. Zoo kussen dio Vlaamsche Leeuwen de Katholieke roode waar- De medewerking zou geschieden,, onder voorwaarde van een programme van eischen, die zouden moeten- inge willigd worden en die zijn 1. Spoedige toepassing der pere kwatie van de rechten der arbeids- verminkten. 2Versterking van het Werkloo - zenfonds en van het Nationaal Kr isis fonds. mede zy, en de gansche Democra tische bevolking van de stad gedu rende vele jaren gegeesold zyn. Do Sooiaristen die versterkt uit de stembus zyn gekomen, hebben in volle raadzitting hun wil doen ken nen, die een goede indruk maakte op de talrijke aanwezigen. Aalst is eene voorname nyver- heidstad. In de Katoen en Kunstzy despin- en weverijen, Naaigarens, Nestel en Breiwerkfabrieken, Ver wen 6D Apprêteeren, kortom alles wat de Textielnijverheid betreft, geeft aan ongeveer 7500 menschen werkgelegenheid. In het Schoon- en PantofFolbedryf, zijn ongeveer 800 arbeiders werk zaam. Voor dio twee soorten van nijver heden welke aan CIRCA £300 werklieden arbeid verschaft, is geen enkel instelling om aan die talryko beoefenaars, en toekomstige wer kers (sters) eenig vak- en techniek onderwijs te geven. Moet het gezegd worden, dat dio verregaande ver waarloosde toestand in onze stad, zich op een n&deelige wyze voorde nijverheidsinstellingen doet gevoelen? Het kan niet tegengespro kon worden, dat in deze nyverheden mangel is aan kundige vaklieden, tot groote schade van de ny verheids gestichten en do werklieden. Men moot ook in acht nomen, dat in de nyverheden bestendige hervor mingen gebeuren de wetenschap wordt aangewend om voordeeliger en boter te fabrikeeren met tech nieken vakkundige werklieden, zal men zich steeds beter kunnen aan passen aan de nieuwigheden in bet bedryf. Dat alles zegt hoe noodzakelyk het is, dat het Vak en Techniek Onder- wysin de stad zoo ingevoerd wor den. Het zoo ton goede komen van de nyverheidsinsteilingen, do werklie don zouden or baat by vinden, ge zien de arbeiders (sters) met vak- en technieksche kennissen de hoogste loonen betaald worden. Bij do genoemde voordooien mag niot vergoten worden, dat hetonder- wys het zedelijk pyl van den mensch verheft, dat zulke groote waarde heeft, en de bekommering van de openbare besturen moot uitmaken. H. FL. Vervolgt. dat M. Bocqué dank zyne getoonde misnoegdheid na de verkiezingen van lo October 1.1. mot zyn Leeuwen vlag niot uitgestoken te hebben, zij ue vrienden heeft kunnen bewe gen om hem in de gemeenteraad te rug to brengen Zoo ja, hoo komt het dan, dat juist M. Van Opdenbosch de plaats heeft moeten ruimen, niet tegenstaande hy de eerste kandidaat was Heden Zondag grijpt dus de party vergadering plaats in 't Lokaal Hand in Hand te Aalst, om 2 1/2 ure; en in het lokaal Do Redding te Ninove om 2 ure namiddag. DAGORDE Wy verwittigen al de kameraden der buitengemeentens, dat zy ook naar deze vergaderingen zouden komen, om hunne stem uit te brengen. SAM. MAATSCHAPPIJ Molendries, 11, Aalst In de Nieuwjaarsmaandis het de ge woonte van de huismoeders eens bij malkaar te komen en dan komt het toch te pas over de Nieuwjaarsgeschen kendie zij ontvangen bij hun winkelier. Marieken was tevreden over haren winkelier op den hoek, zij had eenen peperkoek ontvangen, de andere had eenen handdoek gekregen en voort in den loop van het jaar van tijd tot tijd een druppeltje of een kopje koffie, en als we dat eens samen tellen, hebben wij zoo iets voor één frank of tien. Manseken van achter den hoek was niet tevreden van haren winkelier, zij hadt er bijna al hare benoodigheden gekocht en tot nn toe noch niets ont vangen, of zij het nu vergeten zijn weet ik niet, maar zij zullen het gevoe len, ik zal ook gaan waar ik meer zal ontvangen. Marieken en Manseken. Maar zie eens wat toeloop is dat van die vrou wen naar den winkel van Hand in Hand Manseken. Ha,ik heb eenige gebuur- vrouwen hooren zeggen, dat zij begin nen met den jaarlijkschen deel uit te betalen, en mijn kind, in mijne buurt is een huisgezin met hetzelfde aantal personen van mijn huisgezin en die ontvangen l8o franken Nieuwjaar er zijn er van 16O, 15O, 145, Uo, enz. dat is wat anders hé of één peperkoek of een handdoek en ik moet er u bijvoe gen dat hunne koopwaren zoo goed en goedkoop zijn dan elders en zuiver ge wicht er bij, en Marieken, in hunnen kleerwinkel daar kunt ge van alles be komen en aan zeer voordeelige prijzen. Marieken, ik ben vast besloten van mij eene actie van 25 franken naar Hand in Hand te gaan halen en er al mijne aankoopen te doen, ik ga mijn profijt beminnen zooals die andere ge- buurvrouwen. Manseken,ikga uwen raad volgen en vaarwel zeggen aan dit druppeltje of aan dit kopje koffie, en Marieken en Manseken zijn nu twee goede verbrui kers van de S. M. Hand in Hand. En nu gij, verstandige huisvrouwen welke uwe^ankoopen nog niet doet in de winkels van de S. M. Hand in Hand volgt allen het voorbeeld van Marieken en Manseken en gij zult overu zeiven tevreden zijn. De Bestuurder, L. Van Der Veken. PLAATSELIJK KOMITEIT voor AR3EIDERS0PV0EDING AALST Dinsdag 1° Februari om 7 1/2 ure 's avonds in 't lokaal Hand in Hand Molendries 11, Open bare Voordracht over Een minuut vóór den Dood door Hoer Valerius D'Hondt, ieeraar M. O. Toegang vry. Zooals wij hebben gemeld isverleden Dinsdag het proces van Bekaert op het tribunaal van Dendermonde oproepen. Gezel Nichels Alfred was als getuigen opgeroepen. De uitspraak der straf is voor veertiendagen uitgesteld, omdat de Voorzitter eerst de eigenhande reke ningen door Bekaert geteekend, waar mede hij de sommen in ontvangst heeft genomen wenscht te zien. Nog enkele dagen, en den dief krijgt zijn verdiende straf. HEDEN ZONDAG in het lokaal Hand in Hand met Prachtige Jazz-Band Begin om 5 1/2 uren. Elk zegge het voort. Verleden Zondag greep in het Acht- urenhuis een Algemeene Bestuurver- gadering plaats vooral de groepen die er hun zetel hebben. Er werd overzicht gegeven van heel den toestand zoowel onder opzicht van ledental als van finantiën. Db afdecling Nationaal Syndikaat won op een jaar lo2 nieuwe ledende maand Januari 27 gaf er reeds 17 bij. De Coöperatief staat er flink voor, het bilan werd onderzocht en op de Algemeene Vergadering van Zondag ïl Februari wordt volledig verslag gegeven ende intresten uitbetaald: loo/o voor de aandeelen en G 0/0 op de witte aankoopsouchen. Het muziek telt reeds, zonder de clairons, 33 spelende leden. Al de in strumenten zijn reeds betaald met het profijt op den verkoop van onzen bock alleen. Geen wonder dat er door onze vroe gere bokskensmans van broodroof ge sproken wordt. De Ziekenbond telt reeds 600 leden, alle weken komen er geregeld 5 huisgezinnen bij. Onze Propagandaclub met zijn 7o leden, levert prachtig werk Recht en Vrijheid wordt reeds op 115 exemplaren per week verkocht. Arbeidersopvoodingzorgt voor puike Voordrachten. Er werden er reeds twee gegeven. De derde gaat door op Zaterdag 5 Februari om 7,3o. Onderwerp Met Palieter op reis in zijn streek Warm aanbevolen. Zondag 27 Februari, om 14,30. Algemeene Verplichtende Ver gadering voor al de groepen Natio naal Syndikaat, Coöperatief, Zieken bond, Vrouwengroep en De Roode Spaarders. Dagorde 1. Bilan der Coöperatief 2. Toestand van Ziekenbond; 3. Uit eenzetting van den loonstrijd. Om 5 uur Groot Bal. Zondag 6 IWaart. Pracht- vertooning; word opgevoerd Mensch- wording» drama in i bedrijf doorSchel- tjes Tante Jutta blijspel in 3 bedrij ven. Prijzen der plaatsen 3,00.beneden 2,oo. balkoen. Warm aanbevolen. NOG DE BURGEMEESTERIJ Na al het geraas en papieromloop over de burgemeester benoeming schijnt de rust volledig teruggekeerd. Onze Radotters zijn in den hoogsten hemel. De macht van 't geld en terzelf- dertijd de onmachtige taktiek der vlaamsche nationalisten heeft hun den burgemeesters sluier bezorgd. Wij so cialisten zeggen, geen moed verloren voor de arbeiders en binnen zes jaren er voor gezorgd dat Denderleeuw een rooden burgemeester heeft. Volgens een katholieke filosoof, gaat de wereld veel vooruit geholpen wor den; ge ziet de oude Kwezels en Keze- laars in 't Huwelijksschuitje gaan stap pen, al ware het maar om van de zoete komplimentjes van hun mijnheer Leon te genieten, Bij de groen gele heerscht de groot ste verslagenheidzij de koene(?) vlaamsche leeuwen, hebben zich de klauwen bezeerd nu gaan ze doen lijk vroeger d'oude deden, den boel laten draaien zooals 't wilt en als 't noodig is achter d'ha&g loopen. Ons is beves tigd alsdat de schepenen van vuile straten en klerikaal onderwijs zich nog zelfs de moeite niet getroost heb ben naar het bureel te komen. Noch- thans ons dunkens is het de meerder heid die moet aanpakken. Allo mannen van 't kilometer programma, doet zien wat ge kunt, ofwel als ge er den moed toe mist geeft het boeltje op en dan trekken we terug naar de stembus. Eindelijk heeft dus het Gemeentebe stuur er toch in toegestemd om zich terug aan te sluiten bij het Nationaal Crisisfonds. Alhoewel de socialistische partij van Erembodegem tot heden nog geen vertegenwoordiging heeft in het Gemeentebestuur, mogen wij met fier heid zeggen dat er na herhaald aan dringen een der punten van ons Ge meenteprogramma is veroverd.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 2