Cinema Palace Oude Gebitten Uit Welle. NIEUWERKERKEN Uit Grootenberge Sottegem. Gameenteraadszitting van 25 Januari 1927 NINOVE Geeraardsbergen Burgerlijke stand. Dooroverlast van copy STKIJDPENNING. De Slotvoogdes van den Oibanon, Te koop uit ter hand Inderdaad l Waren het niet de socia listen die onophoudend hebben ge ijverd, omdat dit stuk menschenrecht zou worden tot stand gebracht Was het niet de Soc. Federatie van Vakbon den die brieven heeft geschreven naar het Gemeentebestuur om zich aan te sluiten bij het Crisisfonds Toen wij onze werking voor dezen rechtmatigen eisch aanvingen was het met de vaste overtuiging, om niet los te laten alvorens wij zouden slagen. Wij zijn er in gelukt, en ons doel is opnieuw nagaan wat er na dit ver wezenlijkte punt dringendst moet tot stand komen. Het moet uit zijn, dat er tijdens de kiesperiode allerhande schoone belof ten worden gedaan, om wanneer deze voorbij zijn er men opnieuw voor zes jaar vast zit, er alles van te vergeten. Intusschen zeggen wij tot de bevol king van Erembodegem De Socialis tische partij staat erg om op heel ob jectieve wijze de werken van het Ge meentebestuur kenbaar te .maken, ten einde elk met een rechtvaardig gewe ten een oordeel zoo kunnen vellen, en in de toekomst deze naar het Gemeen tenhuis te zenden die hun belangen met klem verdedigen. L. V. VAERENBERGH. Met reden wordt er hier geklaagd over den slechten onderhoud van som mige straten. Naar men mij komt aan te wijzen, heeft men hier nog omtrent veertig vierkante meters kalseide stee- nen naar eene naburige gemeente laten verhuizen om daar hunne straat mede te herstellen. Beschikt het gemeentebestuui mis schien over te veel geld of is zij zin nens nooit geene herstelling aan hare straten meer te doen. Jan ziet al. De Wereld is een Schouwtooneel heeft de Vondel eens geschreven en waarlijk men geeft ons op heden stuk ken ten gehoore die eenieder met ver stomming slaan. Zoo zien wij hier een man als Burgemeester benoemen die zelfs op rang niet gestaan heeft wel wetende door vroeger ondervin ding dat hij niet gekozen zou worden, i En dit alles geschied ten nadeele der groen geelen die grootelijks, dank aan den invloed van dezen persoon, hier de meerderheid bekomen hebben. Maar het koddigste van gan9ch het tooneel is, dat velen dergenen die ge feest hebben op de groen geele over winning thans feesten op deze benoe ming. Ja, zoo verre wordt het gedreven dat een persoon die met hen op rang stond vindt dat men geene betere keuze voor het Burgemeesterschap kon doen. Welnu kiezers van Welle begint ge klaar te zien begint ge te begrijpen dat men u voor den zot houdt? Wat heden gebeurt wisten uwe zoogezegde verdedigers van het werk volk van vóór de kiezing. Zij wisten maar al te wel Idat geen hunner Burgemeester kon worden de reden hiervan zullen zij zei ven u misschien wel eens zeggen maar op hun manier. Al hun geraas zijn nu vijgen na Pa- schen. Zij staan voor een voltrokken feit en zullen zich gedwee onderwerpen welwetende dat het hun eigen 1 zijn die hun bijten. Jan weetal. Gemeenteraadszitting. Aan de dagorde 1. Aanstelling nieuwe gemeente raad. Eedaflegging. 2. Verkiezing der Schepenen. De zitting wordt geopend om 61/2 ure onder voorzitterschap van den H. Louis Callebaut, Oud-Burgemeester. De Gemeentesecretaris geeft lezing van de goedkeuring der kiezing aan genomen. De Gemeenteraadsleden leg- gen den Eed af. Er wordt overgaan tot j de verkiezing van het Schepencollege. J Den Heer Van Laetem vraagt aan den Voorzitter of hij wel het recht heeft 1 het Voorzitterschap nog waar te ne- men voor het samenstellen van t Schepencollege. De Voorzitter doet aan den Heer Van Laetem opmerken, hoever hij recht heeft, tot driemaal vooraleer hij hem heeft begrepen. Van Laethem sluit zich aan. Gezel De Schryver doet de volgende verklaring Mijnheertn, Hit kiezerkorps vau N ieuwerkerken heeft zijn wil doen kennen om op een Democratische wijze bestuurd te warden. I De Werkliedenpartij is bereid dezen wensck ten uitvoer te brengendoch er wordt van ande- I re zijde anders over gedacht. De Werkliedenpartij, die ondanks de cn- gunstige voorwaarden, waarin zij de gemeente- kiesstrijd moest voeren, is versterkt uit de stem bus gekomen en door de bevolking van N ieuwer kerken aangewezen om mede deel te nemen aan de uitvoerende macht der gemeente. De Socialisten maken dus aanspraak op hare vertegenwoordiging in het Schepencollege in ver houding van hare macht. Daarom stellen wij u voor, den eersten Sche penzetel aan den kandidaat der werkliedenpar tij toe te kennen, tevens houden wij er aan, te verklaren, alsdat de drie vertegenwoordigers van de werkliedenpartijbereid zijn hunne stem uit te brengen voor den tweeden Schepenzetel ten voordeele van de KRISTENE DEMOKRA TEN Fr outers. Omdat wij uitdrukkelijk verlangen dat onze gemeente op een Democratische en verdraagza- men geest zou bestuurd worden, waar de minst- bedeelde en de bewoners van de buitenwijkenop d enz elfden voet zouden behandeld worden als de rijke burgers en deze die in de kom der gemeen te wonen. De Socialistische vertegenwoordigers geven zich ook rekenschap van den geldelijken toestand der Gemeente, doch denken dat de noodige fondsen zullen gevonden worden, om de noodige maatregelen te ti effen om de straten en land- bouwwegen in de buitenwijken te herstellen die nu in moerassen zijn herschapen, en ook van het noodige licht zullen worden voorzien, want onze Gemeente laat in het bijzonder op de buitenwij ken veel te wenschen, waar dus dient verande ring aan gebracht te worden. De Kristene Werklieden met aan het hoofd Van Laethem, zijn misnoegd. M. Van Laethem zegt meer demo cratisch te zijn dan wij, en vraagt een drieledig bestuur. Gezel De Schryver. Nu vandaag ver klaart u, u hier demokraat, en in Het Volksblad van Zondag 1. 1., zijt gij nog Katholiek. MVan Laethem. Dat is hier een ko mediespel, duimkruit. Gezel Coppens. Had u tusschen den Burgemeester en Cyriel De Vulder mo gen staan, het had geen komediespel geweest. Van Laethem. Wij vragen een drie ledig bestuur. Hij leest met bevende handen eene verklaring af waar hij tusschen de re gelen, bovenarms op onzen vriend Ce Schryver valt. Gezel De Schryver. U vraagt een drieledig bestuur, maar u hebt ons nog niet eens willen kennen, met de Fron- ters hebt u onderhandelingen aange knoopt om ons uit te sluiten en als u zult Burgemeerter zijn, zooals u overal hebt verteld, hewel, ik eerste Schepo ne, Perdaens tweede Schepene en u als Burgemeester, dat zal een drieledig bestuur zijn. Van Laethem verlaat de zaal en wordt gevolgd door zijne vrienden. In het weggaan zegt van Herreweghe het zal een rijke eerste schepene zijn, De Katholieken zijn nu weg, en het Schepencollege wordt gevormd De Schryver, Soc. heeft 6 stemmen, dus al de stemmen; den tweeden Sche penzetel, komt aan Perdaens ook met 6 stemmen. De twee Schepenen leggen den eed af en de zitting is geheven om 7,20 u. (Zondag nog wat meer daarover). gezel Steenhout hem nevens de steof plaatste, en er verbleef tot als den laat sten man was uit de zaal gekomen, de eerste die te voorschijn kwam was Thurken die zoo geweldig de tandpijn had dat hij het niet langer kon houaen, gelukkiglijk hadden zij een goeden tandtist in hun midden en van Lathem met een dubbelen twijndraad aan den tand gestroopt trok den tand uit zon der moeite en Thurken was verlost. Zoo nu inwoners van Grootenberge geziet nu dat Gij van nieuwen raad moogt het beste verwachten, maar houd goed rekening van hetgeen er verbeterd is gedurende de zes vorige jaren op de gemeente en wat er nu zal gedaan worden de zes komende jaren, aoen deze heeren niet goed, binnen zes jaren keeren wij de tafel met de pikke len om hoog, en zeggen het is ditmaal onzen toer eenen soupóte houden op de gezondheid van Steenhout Francois. Gemeenteraadszitting Op Donderdag 2o Januari was het voor de eerstemaal vergadering voor de gemeenteraad de volgende punten waren op de dagorde. 1. Eedlegging der leden, en kiezing voor twee Schepenen. 2. Goedkeuring der begrooting der Commisie van openbaren, onderstand voor 1927. Nalezing van het verslag der vorige zitting vroeg gezel Steenhout nogmaals omde vergaderingen dievolgens de wet moeten openbaar zijn te willen, aan kondigen op voorhand door middel van aanplakkaarten, hetgeen verworpen werd door de meerderheid, maar toch werden de deuren geopend; vervolgens wierd den eed afgelegd, die Steenhout aflegde met een zeker voorbehoud. Daarna werd overgegaan tot de stem ming der Schepenen. Isedoor Heijlens werd 1° Schepene benoemd met negen stemmen. De Cock Leon 2e schepenen met 7 stemmen tegen 1 stem voor Steenhout en 1 stem voor Helonè De Poorter. Het tweede punt van de dagorde werd goedgekeurd, waarna den heer Burgemeester beloofde de gemeente te zullen trachten goed te besturen voor eenieders belangen hierop werd de vergaderzaal verlaten. Nu gezel Steenhout ziende dat er iets buitengewoons moest plaats heb ben verliet ook de drankzaal, en ging in de geburen een glas bier drinken maar keerde wat later weder naar het gemeentehuis zoodra als hij de deur opende kwam den goeden geur in den neus, ja Burgemeester met zeven ge meenteraadsleden, secretaris en veld wachter, waren terug in de vergader zaal gekeerd, waar zij bezig waren met hunne eigene belangen te verdedigen, eene lekkere soepe stond hun voor de hand. Het rook in de drankzaal zoo goed dat Het publiek was talrijk opgekomen. De Voorzitter opent de vergadering om 4 uren met de volgende punten aan de dagorde Eedaflegging der Raadsleden en Kie zing der Schepenen en eedaflegging. Na eene korte toespraak van den Voorzitter begint men onmiddelijk met de eedaflegging, waaronder Gezel Lefèvre zijn eed aflegt onder voorbe houd. Tweede punt; Kiezing en eedafleg ging der Schepenen. Vóór men ter stemming overgaat, vraagt Coessens de Fronter het woord, en geeft een schets waarom hij met de Katholieken mede gaat, voor het vor men van het gemeentebestuur, en hij hangt in zijn» redevoering een klein beetje den democraat uit. Haalt ook de Vlaamsche kwestie voor den dag. Daarna kwam Gezel Lefèvre aan het woord en verklaart het volgende Mijnheeren, inzake het samenstellen van het College van Burgemeester en Schepenen, ben ik op het oogenblik al leen voor mijnen groep. Ik zal mij in de verkiezing der Schepenen onthou den, maar verwittig u op voorhand bij de volgende vergadering en de belangen der bevolking te verdedigen, onder oogpunt van bestrating, reinigheids- dienst, openbare onderstand, enz. enz. Ten andere vraag ik het College, in 't vervolg de zittingen om 6 1/2 ure te doen plaats grijpen om mij geen werk- verlet te doen oploopen. Daarna gaat men over tot de stem ming de uitslag is Eerste Schepen, katholiek, De Lob belle 6 stemmen De Meyer, liberaal, 4 stemmen, 1 onthouding; tweede Sche- Een Coessens, fronter, 6 stemmen ►e Meyer l en 1 onthouding. Onmiddelijk na de stemming verla ten de liberalen de zitting, mogelijk uit protest, waarop de Voorzitter de zitting sluit. Naar aanleiding van ons artikeltje verschenen in ons blad van iG Januari 1.1. kregen we vanwege den heer O. Cobbaert volgend briefje, dat we tot stichting onzer lezers hier laten volgen. Oulter, 20 1-27. Aan den heer P. VAN DE STEEN, Provinciaal Raadslid en schepenen der stad Ninove. Met dees heb ik de eer Ued. te danken voor het weekblad Recht en Vrijheid van ló Januari 1.1. dat gij mij per post komt op te sturen. Dit was overbodig, daar ik reeds in het bezit was van gezegd nummer. Ik dank hierbij, mijnen vriend Pol Van de Steen, voor zijn artikel Dorpspolitiek maar ik denk dat hij deze niet goed begrijpt, of wilt verdraaien daarom zou ik hem wil len vragen of hij mij toelaat daar eenige wijzigingen aan te brengen aan zijn artikel, en ook wat uitleg. Dit is op de uitdrukkelijke voor waarde, aat mi,n vriend Pol, zich niet gram zal maken ik ben niet kwaad voor zijn artikel, anders zou ik hem gerust zijn lijnen laten voort jagen. In afwachting, bied ik Ued. intus schen mijne oprechte groeten. COBBAERT. Door ons werdt aan den heer Cob baert volgend antwoord gezonden. Aan den heer Dr. OM ER COBBAERT, Burgemeester van en te Oullre. Geaehte heer Burgemeester, In het bezit van uw geëerd schrij ven in dato 20-I-27. Ik dank U voor de vereerende gedachte welke Gij ten mijne opzichte koestert, betrek kelijk het zenden per post van ons weekblad Recht en Vrijheid laat mij evenwel toe U te zeggen dat ik die eer niet heb verdiend. Gij vraagt aan uwen vriend Pol Van de Steen» de toelating te ant woorden op zijn artikel DORPS POLITIEK» om er zekere wijzigin- fjen aan te brengen en wat meer uit eg te geven. Welzeker moogt gij dat Wie weigert er nu iets aan een goe den vriend vooral als men op voor hand weet dat zulks ALLEEN gebeurt op uitdrukkelijke voorwaar de dat de vriend zich niet gram zal maken Neen wij zullen ons niet gram maken, wij stellen alleen eene voorwaarde, namelijk deze, dat het antwoord binnen zij op onderhavig adres ten allerlaatste Dinsdagnamid dag, daar wij verplicht zijn onze kopy binnen te zenden dien avond; wij vermeenen evenwel dat deze voorwaarde geen beletsel zal zijn, ware het anders het zou ons groote lijks spijten. In afwachting van uw geëerd ant- woord, bieden wij U onze beleefde groeten. Pol. VAN DE STEEN, j Prov. Raadslid, ie Schepen. Plaatsvervangend Volkvertegenw. Beh. afg. S. M. Ninove, Welzijn enz. Het spijt ons nu evenwel, dat de heer Dr. O. Cobbaert burgemeester te Oultre, welke zich in ons artikeltje ge raakt zag, geen gevolg heeft gegeven aan zijne goede intenties en vooral deze van medewerker te worden aan ons weekblad. Wij willen ons voor het oogenblik van alle verdere commen taar onthouden, maar blijven toch steeds ten dienste van onzen vriend Dr. O. Cobbaert. Pol. VAN DESTEEN. CINEMA. Zaterdag 29 Zondag 30 en Maandag 31 Januari, De kracht van den Arbeid een zeer prachtige fransche produktie «Kleine lievelinge - een uiterst schoone film met Betty Balfour; 't is een film van het huis Aubert. Een extra pro gramma in den echten zin. Donderdag 3 Februari. De macht des plichts een boeien de film van 't begin tot het einde, daar bij een bijzonder komiek. Bonjour-Paris. De groote revue van de casino van Parijs gansch in natuurlijke kleuren. Belangrijk. Het bestuur van cle Volkscinema verwittigt zijn talrijk klienteel dat er een reeks filmen gehuurd zijn, van de laatste nieuwigheid, de filmen van de meeste waarde. De filmen, welke in de Volkscinema vertoond worden be komen de meeste bijval in de grootste cinema's van 't land en den vreemde. Het beste is onze leus. Het is niet bij uitzondering dat wij prachtige fil men vertoonen, maar al onze program ma's zijn samengesteld uit filmen van waarde en echte kunst zin. Voo**d>*acht. Op Woensdag 8 Februari toekomen de om 7 i/2 uren 's avonds spipt geeft Gezel Pol Fassin Sekretaris der Alge- meene Centrale van België een groote Openbare Voordracht met Film over de Vischvangst met de roode Vloot in de ruime feestzaal. «De Redding» Geeraardsbergschestraat, 5 De Voor dracht is kosteloos, en ingang vrij voor iedereen. Wie een leerrijke en genoegzame avond wil door brengen kome er allen heen. Het Bestuur. VOOR HET MUZIEK Ontvangen van onze kameraden in Detroit-Michigan verblijvende als steun bijdrage der maanden November en December 34 1/2 dollars of 1215 fr. in Belgisch geld. Langs dezen weg danken wij onze kameraden in naam van gansch de Socialistische partij van Ninove voor hetgeen zij doen ten voordeele der werkers fanfare hunner geboortestad. Wij wenschen dat zij op den ingeslagen weg zullen voortgaan tot heil van gansch onze geliefde partij, nogmaals dank waarde kameraden en goeden moed. Cinema. Heden Zondag 30 en Maandag 31 Januari «Stella Delias» een nieuwe film van de Artistes Associés de ge kende maatschappij van Douglas Fair banks, Mary Fickford, Charlie Chaplin en Cie. Deze film is vertolkt door eerste rang artisten. De voorstelling in de cinema Mon- naie te Brussel was een trnimf. Woensdag 2 en Donderdag 3 Februari. Bonjour Paris revue van de ca sino van Parijs gansch in natuurlijke kleuren. Vooraf - De jonge dochter moeder. Zondag Gen Maandag 7 Februari. De kleine lievelinge film Aubert met Betty Balfour. De duivel bij den staart» eén nieuwe schoone Fox Film. Woensdagen Donderdag 10 Februari. Vasnima een groote film met de twee groote artisten Huguette Duflos en Leon Mathot. In 't kort. Nana naar de roman van E. Zola. HUWELIJKEN. Albert D'Haese, Schoorisse en Eli sabeth Van Trimpont, Lessenschestr. Karei Lorrez. Kloosterstr. en Yvonne De Clercq, Steenstr. Marcel De Vos Buizemontstr. en Virginia De Lauw, Buizemontstr.Isidoor Huwé, Karmelie- tenstr. en Leontina Lossez, zelfdestr. GEBOORTEN. Robert Duwyn, Kattestr. Arthur Lenoir, Boulaerstr. Roland Erregodts, Vesten. Urbain De Smedt, Lessonsche str. Achiel Schaillier, Ouden Steenweg Romain Pauwels, Gentschestr. Alfons Jacobs Hospitaal. Frans Mae», Gent schestr. OVERLIJDENS. Nelly De Vlaminck 9 m. Lessensche- str. Clementina V. D. Bossche 7lj.ong. Gasthuisstr. Petrus Van Trimpont 85 j. man Maria De Lil, Lessenschestr. Eleonora De Roeck. 9o j. Wed. Mar- cellin Steenhout, Gaffelstr. Maria Van Wayenberge 76 j. vrouw Frans Gro- sinski, Hospitaal. zijn we verplicht verscheidene artikels van Geeraardsbergen, Onkerzele,Lede en Aalst, te verschuiven tot toekomen de week. AALST. Overdracht 72,05 fr. Gezongen door De Schrijver in Hand in Hand l9,«2. Gezongen door Constant V. d Velde in het Houten Dorp bij Leop. De Sutter 7,00. Ver koop oud papier 1,00. Voor een bewe zen dienst door Nichels 10,00. Gezon gen door Vosse Polle bij Jean De Blaas 1,55 fr. Gezongen door Cigaret, Lied jeszanger in Hand in Hand lo,85 fr. Gezongen door Mertens Georges in Hand in Hand, 13,15 fr. Totaal 71,57 fr. SOTTEGEM Van Gust en Theresia 1,50. Gezon gen door Alfons Pieters en rondge haald door Griffon Cordeels 2,60 Rond gehaald door de zelfde 2,35 fr. MUZIEK Gezongen door Pieters Alfons en rondgehaald door Sanglan Karei 0,30. Schoolstraat, S-4, AALST Programma van Vrydag 28. Zater dag 29 Januari, Zondag 3o Januari en DUNDERDAG 3 Februari Kinderen niet toegelaten. Een prachtige fransohe film. metARLETTE MARCHAL en PE- TROVITCH, naar den beroemden roman van PIERRE BENOIT. Maandag 31 Januari om Ken 8 ure. Kinderen toegelaten. CHU CHIN CHOW TOEKOMENDE WEEK Het grootste meesterwerk van het seizoen DE NAAKTE VROUW Voor de eerste maal in Aalst naar hetwork van HENRI BATAILLE. een Schoon Werkmanshuis, Electrieke Verlichting, gestaan te Noderboulare Reep, onmiddelijk in gebruiktroding. Zich wenden tot Anna Denderlinckx, Nieuwe Baan, 67, Geeraardsbergen. Werpt uwe OUDE GEBITTEN niet weg, zelfs indien zij gebroken zijn, wantik betaal er tot 650,00 FR. voor. Ik zal slechts eenmaal te Aalst zijn, Dinsdag 1 Februari, in het Hotel Comte de Flandre, Statie, van 8 tot 12 uur. NINOVE. Dinsdag 1 Februari Hotel l'Etoile, van 13 tot 18 uur, Madame Bequer.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 3