Fijn als Boter ERA K Weet Gij Abdijsiroop De lekkere Margarine uil Oostersche vruchten Breuklijders "DOOFHEID. 'mm Breuk-Zakking GENEZING i L BÏÏH8VCSAU Aalst S. M. Hand in Hand FRANS BOCQÜÉ-BOONE HUIS YERHOEYEN - BONNER mm:. Ontstoken keel Bericht aan c3e Trouwers ©uben SDenbermonbscbesteenweg, 2, Huis en Nootjeskolen bjj de kinderen van Gustaaf BOEYKENS DE GEEST, drukker. Afeker's Van Cromphaut-MiDDafrbt MEUBELEN BIERHANDEL. Lederhandel - Tiehenlabriek TH. DE LOMBAERT VAN ROY Vereenigde Weef- en Spinnerijen WERKLIEDEN iPHÖEMïX 64, L; opoldstraat, 64 Alfons giieys TE KOOP Sloven Stoven Groot Café-Concert Speel&U Buikgardsls Partijgenoolen August CA DROM Gusl. Van den Neucker en Zonen. Waar de beste Kofïies zijn Het beste brood De beste Zeepen De beste Kruidenierswaren 1 De goedkoopste Kleedingsloften 1 Het goedkoopste Ondergoed 1 De goedkoopste Werkerskostumen 1 In de Molenstraat, 52, AALST Werklieden zorgt voor Uw eigen voor deel. Uw eigen instellingen. Wordt lid van de S. M Hand in Hand Koopt er alles. Spoedige bediening Waren van allerbeste Kwaliteit. Verzekerd Gewicht Belangrijk Bericht Meulagchettestraat. 42, Aalst van Bouwwerken. Alph. Robiilard-i)e Lil Genever ft Likeuren Jllfons Osselaer is hst begin GAAT DAN RECHTSTREEKS NAAR DEN A ALST c.Ik» K.EWS YAM P&AUHY- SM ©EW@ME Bericht. 8£en0Gdi§h<£t2en Esplanadeslraat, 32, AALST WIE GOEDE Goedkoops JSieren Van af heden en volgende dagen Breukenzakkingen der maag zakkingen der baarmoeder worden VOLKOMEN OENEZEN door methode Nicolas. Deze vcrcischt geen heelkundige bewerkinggeen band met rugstaai of onderriemen een breuk die verwaarloosd wordt oj slecht opgehouden wordt door banden met rugstaai en onderriemen dat eene dergelijke breuk het grootst gevaar op levert. Indien gij uwe genezing be geert zonder heelkundige bewerking (deze moet heel dikwijls meer dan eens geschiedenjzonderden last veroorzaakt door banden met staalenriemen,neemt dan lijk zooveel andere personen slachtoffers hunner onwetenheid uw toevlucht tot mijn Methode die uwe breuk zal wegnemen zonder noodlotti ge gevolgen. M. NICOLAS ex-bestuurder van het Breukgesticht te Parijs, 36, Cotcn- tinstraatzal ook giatis de degelijk heid zijner methode bewijzen van g tot 4 uur. Te Aalst, Zaterdag 5 Febru ari Hotel St - Jeanaan de Statie Te Sottegem op Dinsdag 1 Februari Hotel Petit BruxellesJ. Te Dendermondeop Maandag 21 FebruariHotel Regent. GeeraardsbergenZondag i3 Fe bruariHotel Modern. Allo personen dielijden aan doof heid| hardhoorigheid of oor suizingen, kunnen genezing be komen door de methodo van de ver maarde Specialist van Parijs. 36, rue du Contontin, 36, die zonder operatie zonder schadelijke middelen en zon der uw werktemoetoü verlaten u het gehoor zal weergeven en uw orgaan zal doen werken. M. ARTEGA zal gratis zijne mot hode uitleggen en toepassen te Aalst den I Zaterdag der maand in het Hotel St- Jean, aan de Statie. Te Sottegem, i Dinsdag 1 Februari, Hotel Petit Bruxelles. Te Dendermonde, Maandag 2i Febuari, Hotel Rogent. Geeraardsbergen den 13 Februari, Hotel Modern. Voor Uw huiselijk ge bruik of broodgewin, schaft U een naaimachien aan in het BUIS AALST Ernstige Waarborg SEMAK VAN RET&LIVS EENIG dépot der naaimachienen Original Victoria. Reparatie, naalden en toebehoorten van alle systoemen onverschillig waar die gekocht zijn. MECANICIEN Gasmotor Hanappe 5 paardenkracht zoo goed als nieuw. Inlichtingen te bekomen ten bureele der S. M. Hand in Hand. HUIS VAN VERTROUWEN. Stoven in alle modellen. Eigen werk. Concurrentie onmogelijk. KOMT ZIEN 1 TH. VERHULST, Arbeidsfraaf, 14, AALST. Alle Zondageva (KOSTELOOS) bij Oscar Van Pamel, ST. JAN STRAAT. G9. Proef eens de lekkere BOTER SPECULOOS der bakkerij DE TOEKOMST te Denderleeuw.Ze is- waarlijk fijn I zondor operatie, gevaar of tijd verlies, door de Nieuwe, Speciale Gebreveteerde regelbare toestel- len Zonder Veeren, van den Belgischen gediplomeerde spe- j clallst Breukmeester de EenlgBte door Geneeskundi- ge korpsen en Gezondheids- j dienst aangenomendraagbaar j DAG en NACHT zonder onge- makdoen alle Breuken vermin- deren en volledig verdwijnen j met alle Waarborg i voor alle verplaatsing der organenMaag- en Nier-ontsteking, zware Navelbreuk, fgevolg van Operatie). Kostelooze proeven, j Matige Prijzen Volgens het Geval. uitleg iD 't VLAAMSCH van 9 tot 1 uur te 2d® Vrydag der maand, Hotel Uvul Termonde (Zuidstatie). 3d® Zaterdag der maand Hotel Comte de Flandre (Statie). Pruoonl Woensdag, Donderdag en Dl Uobui 3d® Zondag van 9 tot 4 uur. MAASSTRAAT. 65-67 (bij Jubellaan Als ge naar Brussol gaat, vergeet niet een GOEDGLAS BIER te gaan drinköD, in den welgekendon café Hotel de Spa bij (gekend huis Constance Lievens), lizerenwegstraat, 39, (ruodu Chemin de (er), Brussol-Noord. 4 Onderneming van Plaffoneer- en Cementwerken. OUDENBERSCHESTRAAT, 16 Geeraardsbergen. Nederboelaere (Reep) 16 Wo or het plaatsen van den electriek 't zy licht, kracht of bol inrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot het huis Geeraardsbergschestraat, 89, (Zoutstraatpoort) -AALST- 12 STOVEN I STOVEN I SCHOONE KEUS, ALLE MODELLEN Eigen werk. Aanvaardt alle reparation het vak betreffende. 16 Onderneming AANNEMER, Nederboelare Reep 104, - GEERAARDSBERGEN - Beveelt zich aan voor allerhande metselwerk, alsook voor het loggen van Vloeren, Ceramique en Cement, Faïence en alles wat den stiel aan gaat. Matige Prüzen, Spoedige B3üeaing Zult ge nergens beterkoop vinden dan bj) STEENSTRAAT, 10. AALST Laat die niet verergeren en stel LI niet bloot aan 't gevaar het slachtoffer te worden van een verwaarloosde valling. Wordt geen borst- of asthmalijder. Be schermt U daarom dadelijk mef de slijmcplosscnde. verzachtende Beveelt zich aan voor allerhande Fa- gaden in Cement, Faïence en Plakwer ken. Alsook voor 't leggen van Vloeren in Cement, Ceramiqe en Faïence Reparatie. Matige Prijzen. VOOR UWE Om U op GENOEGLIJKE WIJZE en aan prijzen buiten alle konkurrentie te meubeleeren, V- lijn V*>nicnligct Wend U tot Gezel ALFONS PEERL1NCK (PoePl6ken) Twyndersweg, 14, Schramoeilokets. N1NOVE i Goede Waar en Verzekert Gewicht OUD GEKEND HUIS Gesticht in 1799 Opvolger A. Maes-Uytterspi'ot Korte Zoufstraat, 45, Aalst j Ilandol in Rook- Rol en Snuiftabak Sigaren, Sigaretten Steenen Pijpen Vermindering voor Voortverkoopers Specialiteit van Wijnen en Likeuren Fijne Dranken Specerijen Conserven IN ALLE SOORTEN. Alles wordt in de stad ten huize geleverd zonder kosten. VOORTAAN TE BEKOMEN alle soorten van Bieren in flesschen zooals Bock, Special, Stout, Schotsch, Cambrinus. Sterk, Oud- Bier, der gekende brouwerij A. VAN DER SCHUEREN. Zich te wenden by W® Va* den Bossche, MOLENDRIES n° 19. 11 Do APOTHEEK QUINTYN, KOR- TE ZODTSTRAAT, 37, aanvaardt voor aflevering met de boste zorgen en de fijnst uitgezochte producten, de recepten van alle Dokters van Stad en Omliggende. Ook te verkrijgen: Ksnderveed- sel, kindnrpoeder, borstsi roop, bloedzuiverende pil len, zenuwpoeders, breuk banden, minerale waters, enz.... Weegschaal voor kinderent gebruik gratis. EN VERLANGT DRINKT BIJ VOORKEUR DEZE DER BROUWERIJ UIT WISH ROYAL-ALE Alleen VERVANGT WIJN SSROOTE TEK00PSTELLIH6 van produkten der ZOOALS; fn»L0.°-,i4--i^hufr Co."ti'*.H»nddoeke«, Madapolama, Cr®. \!Fuo" Witte en gestreepte flanel Canevas, Wit en blauw Lijnwaad, Velours, In de winkels der Samenwerkende Maatschappij HAND IN HAND Wo'euetraat, 32 au Ledebaan, 10, A K L ST Aalst, drukkerij Gebroeder» Boeykea». UitgeverAlfred NICHELS, Hand in Hand Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 4