Belgische Bank I" ftrbeid Da Gsvolgsn der Stabilisatie AALST. ïï)e jfvontere Zwijgen als Discben KAPITAAL sa BESËBVEN volledig gestort 15.500.000 FRANK Alle Bankverrichtingen Spaarkas 5 1/2 0/0 tAan al onze medewerkers van «Jtechf en Vrijheid Uit 't Verleden en Nu Nieuwe Burgemeesters W. C. Jan Volders. SYNDIKALE RU3RIEK m. M0YERS0E1Ï t EREMBODEGEM NI EU WERKER KEN Maatschappelijke ZetelGENT. Vold^Mstnaat, I. Agentschappen LA LOUV1ERE, Sylvacn Guyauxstraat. 46 BERGEN, Chisairestraah 10. Hulpbureel CHARLEROI, Sluisstraat, IQ. Opening van deposito en loopende rekeningen Documenten acereditieven Disconto en inning Verhuring van Brandkoffers Wissel en Vreemde munten Aan- en Verkoop van titels Beursorders Inkasseering van koepons Bewaring van waarden Bons op 6 maanden netto 51/2 o o Intrest op voorhand betaalbaar Er wordt al de medewerkers dringend verzocht hun mededee- lingen zoo kort en bondig moge lijk te schrijven. Langs één kant van het papier. Ieders copy moet den Dinsdag avond ingezonden zijn. Wie aan dit verzoek geen gevolg geeft, loopt gevaar zijn copy de zeilde week niet meer te zien ver schijnen. Woensdagochtend heeft de Ekono- misohc Raad van de Syndikale Kom- missio zijn vergadering gewijd aan destabilisatie. Arthur Wauters bracht verslag uit over de kwestie. Hij begon met aan te toonen hoe moeiëlijk het is de ge volgen van een stabilisatie vooruit te bepalen. 4 In Tsjeoho-Slowakjje was iedereen van oordeel datde prijzen zouden da len, terwijl juist het tegendeel is ge beurd. Hoewel men bij ons meende dat nado stabilisatiede diskontovoet zou verhoogen, is hij integendeel ver laagd. Bij ons voorzag men ook een spoe dige stijging van de binnenlandsche prijzen, naar het peil van de wereld- prijzen en een nijverheidskrisis, door het verdwijnen van zekere be drijven, die slechts koaden loven met de meeropbrengst van de tegen hoo- ge deviezen uitgevoerde artikelen. Het verslag van do rogeering over de volmacht, stelt echter vast, dat het eerste verschijnsel slechts lang zaam gebeurt, terwijl het tweede zich tot nu toe niet heeft voorgedaan. Welke aijn de redenen van deze ekonomisohe verschijnselen Het is aan do dagen stabilisatie-koers te danken, dat wij do krisis zijn ont snapt. Daarby deden zich ook uit wendige faktoron geldon. zooals de mijnwerkersstaking in Eogeland, de rovalorisatie van den Franschen frank, waardoor o. a. onze mijnen on onze textiel-nijverhoid werden be voordeeld. Vorder zijn de daling van den diskontovoet, do toenemende be drijvigheid in do havens, de werk loosheid die niet toeneemt, de rova lorisatie der Staatrenten en nijver- heidstitels, gunstige voorteekenen. Mhar bij nadere beschouwing stolt men vast dat, indien de textielnijver heid wordt bevoordeeld door de re- valorisatie van den Franschen frank de ijzernijverheid er door wordt be nadeeld daar de pry's van erts gewel dig is verhoogd. Terwijl deglasnij- verheid zich de buitonlandsche markten ziet ODtsnappen, werkt de cimentnijvorheid met volle kracht. In den handel blijkt evenwel kri sis te zijn. Op intornationaal gebied is de toestand niet ongunstig, maar een element van omstandigheden is ontstaan door het feit dat Europa werd verdeeld in een groot aantal landen, het elk hun nationale nijver heden willen in het leven roepen, zelfs als zij niet leefbaar zijn. Het feit dat er acht millioeu werkloozen zijn, blijkt ook een bedreiging van do internationale okonomio. Als sociale gevolgen van do stabi lisatie vermeldt spreker de aanval der patroons op de loonen. Men kan de loonen niet opvoeren tot den goud koers. In allo tijden hebben de loo nen van land tot land en van vak tot vak verschild, maar men moet do zaak beschouwen in verband met do levensduurte. Er is stellig neiging tot stijging van do prijzen door het invoeren van den belgaonmisschien door de vorhooging van de levens standaard. Maar er zija ook mati gende elementendestabilisatie, de vaste prijzen van zekere waren. Mon heeft als waarschijnlijken indexvoor den kleinhandel de Gijfers van 805 en IO5O genoemd. Niemand kan zeggen waar, tusschen deze uitersten, de prijzen zich zullen vastzetten. De ware oplossing is volgons spre ken de uitbreiding van de nationale voortbrengt door betere organisa tie der bedrijven, door de uitvoering van produktieve openbare werkon en misschien door vrij transport van de grondstoffen voor zekere nijver heden. De syndikalo beweging zou aan die kwestie al haar aandacht moeton wijden. Nadat de voorzitter Drech«*l de verschiliende ceutralen heeft ver zocht elk voor haar gebied over de kwestie een verslag op te maken, ontstaat een debat, waarna de voor zitter besluit dat do vergadering van Woensdagmorgen het beste laat ver- hoopen voor de bedrijvigheid van den E. R. der S. K. in de toekomst. Er zijn dingen die bij 't lezen er van, op ons gemoed een geweldigen indruk maken, ons in zekere bekoring brengen en ons later meermaals het boek doen ter hand nemen om ze terug te herle zen. Ik herlas altijd graag den heldhaf- tigen strijd der Parijsche Commune. Ik herlas hem gaarne om het kloekmoe dige, om de fierheid, om het geweldige dat in dien strijd besloten ligt. De Pa rijsche arbeiders hebben dan een daad gesteld een daad van de grootste be- teekenis. Ondanks de ontberingen van allen aard, ondanks de moreele en stoffelijke ellende veroorzaakt door den Fransch-Duitschen oorlog, wilden ze op de puinen van het vervallen keizer rijk de nieuwe en gedroomde samen leving stichtten de souvereiniteit van den arbeid. Er is bloed gevloeid, wij weten het veel bloed er zijn misschien zooals het in sommige oogenblikken gaat, misstappen gedaan, en de Commune kon zich niet staande houden, maar on danks dat overtreft het feit alles dat men de daad gesteld heeft om een nieuwe orde van zaken te scheppen. De strijd der Communards zal nog menigen idealist bezielen nog vele jonge strijders die droomen binst hun tijd onze huidige maatschappij om te keeren zullen er kracht en energie i" putten. Parijs heeft meer dan één barikaden- gevecht gekend voor de vrijmaking der arbeiders. Parijs was de bakermat van de op standing van 't proletariaat tegen zijn verdrukkers. Van daar ging de strijd voor vrijheid uit over heel Europa. Vervolgden en bannelingen om hun idealen vonden eraltijd een goed onder komen. Wat de strijd van vroeger tegen den hedendaagsche strijd kenmerkt, tus schen kapitaal en arbeid, is de losheid het ongeorganiseerd zijn der arbeiders. Heden hebben we vaste basissen op dewelke de stri der arbeiders ge schooid is Syr isme, Coöperatie, Mutualiteiten 1' k. In .1-zijn die vier vorme. <i r beweging bizonder ineengewerkt. I ele andere landen is er zulk eng verland niet tusschen. Naar de uitlatingen van velen onzer leiders zouden de mutualiteiten en de syndikaten hier nog meer dienen sa men te gaan. Het opkomen van het fabriekwezen heeft wel de arbeiders genoopt hun meer dan vroeger te organiseeren. Eene revolutie die vroeger dik wijls tot een stad beperkt was zou heden meer van omvang kunnen zijn door de organisatie entevens de cen- i tralisatie van de macht der arbeiders. Zeggen wij ook dat heden het eene land het andere meer noodig heeft dan vroeger om te bestaan. En dat dus eene revolutie om duurzaam te zijn zou in 't algemeen moeten plaats hebben en niet beperkt mogen zijn tot één land. Wij mogen geen vergelijkingen ma ken met Rusland, dat door zijne geo- graphische ligging en zijne groote uit gestrektheid een uitzondering maakt. De tijd zal ons leeren wat er nog op revolutionair gebied te doen is. Intusschentijd eèren wij de Commune om hare daad en haar edel pogen. V ij blijven immer hare herinnering bewa ren als een kostelijk en heilig iets. A. Vijverman. Te St. Gillis bij Dendormonde, komt men onzen vrieDd Hipp. Van do Meulebroeck burgemeester te be noemen. Al-laar is er eene meerder heid in den raad gevormd door so cialisten en liberalen, tegen do kle- rikalen. Proficiat dus vriend Hippolyte. Maar te Dison bij Verviers. Daar ishetonzon vriend Hoen, die er als den eersten magistraat is aange duid. Weet ge vriend lezer, dat er daar reeds van in i894 dus zelfs met de 4 stommen, eene socialistischo meor- derhoid bestaat En die socialisti scho meerderheid hoeft zich bij elke verkiezinghornieuwd. En ondanks dit, heeft men er nooit een sociali- stischen burgomeester willen bonoe- mon. Nu eindelijk is het er van ge komen. Maar zulks bewijst welken haat de burgerministers altijd heb ben gekoesterd tegenover do socia listen. Onzen tijd zou ook nog wel eens kunnen komen PLAATSELIJK KOMITEIT voor AR BEIDERSOP VOEDING AALST Dinsdag 15 Februari om 7 1/2 ure 's avonds in 't lokaal Hand in Hand, Molendries 11. Openbare Voordracht over De vereenigde Staten van Europa door Gezel Masereel Vrijë toegaDg en kosteloos. Socialistische Jonge Wacht. Heden Dinsdag 15 Februari Al gemecne Vergadering. Benevens het afhandelen onzer dagorde staat, ook het inrichten van een intiem feestje op het voorplan. Op VRIJDAGEN 18-25 FEBRU ARI en 4 MAART, telkensom 71/2 ure 'savonds, richthet P. K. V. A.O. een kursus in over De Kieuwe Stroomingen in het Socialisme Als loeraar zal optreden, kame raad GUST. DE MUYNCK, Moritor aan do Arbeidershoogeschooi te Ukkel. Wij rekenen er op dat vooral alle kameraden leden van het Midden- komiteit en bestuurleden der ver schillende organisaties er zullen aan houden deze drie lessen te vol gen. Goede opkomst voor de Algemeene Vergadering van verleden Zondag. Goedkeuring van inkomsten en uit gaven, dat bewijs leverde van groote werkzaamheid. Aanstelling van controolkommissie om de boeken en rekeningen na te zien. Herkiezing van het Bestuur, en ten slotte de rede van vriend Nichels over de verdeeling der ambten in 't Sche pencollege en over de nieuwe gestem de Huishuirwet, ziedaar het werk var een paar uren in onzen wijkclub, di leerzaam en nuttig voor de aanwezigen zijn geweest. Weverij Waelketts Deze Patroon blijft aandringen om, den tarief zijner wevers te herzien. Wie daarmede in nesten steekt zijn de groenkruissers, die beweerde dat den tarief te klein was en daarvoor 6 weken staking hebben gehouden In plaats van te weinig beweert M. Waelkens dat hij te veel betaald. Het is aan die felle jannen om deze verbrosselde pot klaar te maken. In ons blad van 33 Januari 1.1 lieten wij het woord aan de Fronters, om uit te leggen waarom zij Nichels die door hen als onbekwaam en geldverspiller wierd bestempeld nu opnieuw als Schepen van Finantie is gestemd. Zij zwijgen als vischen, wat ons doet veronderstellen dat zij op bevel van M. MOYER- SOEN hebben gehandeld. Gij zwijgt insgelijks en wij zeggen dus met fierheid, dat gij Nichels hebt belogen om dus zand in d' oogen der bevolking te goeien, ten einde uw waggelend kraam recht te houden. Nichels mag bogen de overgroote meerderheid der werkende klasse achter zisch te hebben. I Weverij Koncarra? Maandag over 8 dagen hadden wij eene nieuwe onderhandeling met den H. Verbeke, om te spreken over het voorstel dat wij gedaan hadden om den tarief van de wevers te verbeteren. De- i zen heer heeft daar eene andere mening over(lat hebben wij Donderdag j avond aan de werklieden mede gedeeld, die ons voor last gaven hier over verder te onderhandelen en zoo noodig de tus- schenkomstte vragen van het Regio- naal-Vezelkomiteit. Over onze vraag heeft er Woensdag morgend eene nieuwe onderhandeling daats gehad te Gent, met den H. Ver- jeke waar ook den vriend Dumortier tegenwoordig was. Het heeft er geen uitslag gegeven. Dezen Heer wil eene uitspraak om te weten of de firma Moncarnie aan zijn wevers hier te Aalst zooveel moet betalen dan te Gentdaarna is hij bereid om de zaak verder te onderzoeken. Gezien het antwoord van deze firma is aan die heeren den vooropzeg van 14 dagen gestuurd. Sfeualijaf Voor de stakende Sigarenmakers van Geeraardsbergen. Overdracht van vo rige steun 125,5o fr. L. R. 26,00, J. N. 14,oo. P. V. D. M. lo,oo. R. B. 2,oo. Totaal fr. 188,35. Vergadering Voor de Textielbewerkers-sters en Breisters, Heden Zondag om 2 1/2 uren namiddag, ten lokale Hand in Hand Jaarlijksche Vergadering. Daar moeten al de leden tegenwoordig zijn. Nieuwe Weverijen Maandag hadden wij eene nieuwe onderhandeling op het fabriek, waarbij ook 2 wevers tegenwoordig waren. Het ing over de wacht uren en 'n monteur ie zou moeten bij geplaatst worden. Voldoening is ons toe gezegd. Verder zullen de loonen nagezien, en wanneer de wevers zouden te weinig winnen de oorzaak er van opgezocht worden. De Hari?iB«Rookerij Bij vergissing was er geplaats in het vorige nummer dat de werklieden 2 maalden 16 Januari 5 0/0 verhooging van duurtetoeslag bekomen hadden. Dat moet zijn den 16 Januari 5 o/oen den 16 Februari nog 5 0/0 of te samen 10 0/0 vermeerdering. Bij Vijvsrma:t De ondernemer van Bouwwerken te Denderleeuw heeft er een handje van weg 0111 zijne werklieden te pluimen. Eeze arbeiders moeten vóór en na het uur vau het begin en eindigen van het werk aan den arbeid blijven, zoodanig dat deze werklieden ten minste ieder één halfuur meer werken dan zij betaald worden. Wanneer gaan die werkers den moed hebben om hunne klauwen te toonen, omrond denhals van hun- n en leeuwenpatroon te slaan Bij Van Campenhout en Cie Deze H. H, hebben laten kennen dat zij in plaats van met 6 Ctm. den ta rief van de zagers met 4 1 jZ Ctm per loopende meter zullen verminderen. Deze zaak zal aan den Ambtelijke Scheids- en Verzoeningsraad onder worpen worden. Ook den achterstal lige duurie toeslag zal besproken wor den. Gieterij Vulcain De 12 arbeiders hadden de laatste duurtetoeslag niet ontvangen, waar over onzen secretaris met de patroon heeft onderhandeld. De beloften zijn gedaan dal io het kort deze vermeede- ring aan de arbeiders zal uitbetaald worden. In het Gazgesticht Door onzen Vakbond is voor desto kers en de olie-gazmannen gevraagd om den duurtetoeslag te betalen op de 15 bijkomende centiemen, die men aan de werklieden betaalt omdat zij des Zondags werken. Den Heer Bestuurder heeft belooft die vraag te zullen onderzoeken. In de Breiwcrkhuixen Een drietal Patroons hebben de laatste duurtetoeslag aan hunne werk lieden niet uitbetaald. Onze secreta rissen zijn bij die H.H. gaan onderhan delen. M.M. Schoonjans en De Vevl- der beloofde den duurtetoeslag te zul len betalen. M. De Storcke wil zonder reden zich verbergen achter andere Patroons. Van deze onderhandeling is er verslag ge geven op de vergadering van de brei sters; zij besloten hunnen Patroon te verwittigen indien den volledigen duurtetoeslag niet uitbetaald wordt, de werklieden Maandag morgend den arbeid staken. Bij D' Haens Dezen fabrikant van den Gentsche- steenweg, wil de overeenkomst niet volgen zooals de andere schoenfabri kanten na dat onze secretarissen vruchteloos gepoogd hadden bij dezen heer om zijne werklieden den duurte toeslag te doen betalen zoo als in de andere fabrieken hebben de werkers Maandag morgend den arbeid gestaakt. Tiss. en Teiriu?*erie De wevers zijn verleden Vrijdag ver gaderd om te spreken over de onregel matige aanvaarding van nieuwe werk lieden. Werkers die sinds langen tijd staan opgeschreven moeten nog wach ten; nu is sinds eenige weken n'ande- ren aanvaard. H. F. We hebben op Erembodegem nu ook al cine ma's, wel twee, en de gemeenteraad er bij gerekend, want er zijn bizondere artiesten onder; dan hebben w'er, drie. De liberalen dienen nu voor de clows in den u meenteraad. Vóór de kiezing logen "zij als ketters ze wisten waarom. De Haan was er wel mee met zijn vele vaten drank. Om gekozen te worden liet hij de menschen drinken, dat het tot aan hun keel kwam. En toch stemden ze niet voor hem. Wij weenden erin stilte om..,, en bij zijn katholieke vrienden zaagt ge geen traan in hun oogen. Van af de kiezing verloor hij nu en dan een schoone pluim. Maar Kizol stond er beter voren dan zijn gebuur deze was er niet alleen ingestemd in den raad, maar zelis dwars door. Daar om gaf het blauw muziek, nummer 2, hem ook overlaatst een serenade. Zijn huis was dan ook hbcl serieus versierd want het was in 't bleek-blauw. En zijn huisgenooten dansten met 't muziek de charleston Kizel heeft al tijd schrik gehad van rood daarom verwen zij de naaste kiezing zijn huis heelemaal rood. En de groen die zitten er heelemaal onder ze lij den aan een ongeneeslijke kwaal. DIXI. Rond de Nieuwe Gemeenteraadzitting. In hetVolksblad van 3o Januari 1.1. vinden wij rond de aanstelling van den nieuwen gemeenteraad allerhande verdachtmakingen. De Groen-Kruisers kunnen het niet kroppen, dat zij in hunnen vuilen rol dat zij hebben willen spelen, niet zijn gelukt. Pee Van Laethem, de verleider van de Kristene Werklieden, schreeuwt nu moord en brand omdat de socialisten het schepencollege hebben gevormd met de fronters, hij noemde ze ave rechtsche Daensisten. Maar zegt ons eens Pee, hoe dikwijls hebt u bij dien averechtschen Daensist geweest vragen om met u overeen te komen Waarom zijt gij naar Edixvelde ge gaan bij Jozef Rues en Lievens, als u zoo voorstander waart van een driele dig bestuur zooals gij u op het laatste oogenblik komt uit te drukken Waarom dus altijd bij de fronters en nooit bij geen socialisten die zouden u nochtans ook niet gebeten hebben. Maar neen Pee, de komedie die wij hebben gespeeld volgens uwe verkla ring, daar zijt u in mislukt, en nu komt u spreken van volksverraad en duim- kruit. Gij zult in uwen rol dat u wilt spelen mislukken; wij socialisten staan zuiver

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 2