PRACHTIG BAL Cinema Flora Cinema Palace Te Koop. Denderleeuw LEDE. NINOVE Uit Welle. Uit Grootenberge Geeraardsbergen Clectrieke JCandpiano Waai-heew Vandaag! HEDEN ZONDAG (SIST JAÜ-BAKD) in de Feestzaal van het lokaal Hand in Hand. @M 6 TOEK STIPT. KLOEKEN MOED Het huwelijk van Jolly Rudolph V alei. tino - COBRA- en onafhankelijk, en zullen weldoen en niet omzien, toch niet naar menschen die ons komen zeggen wij zullen na dat zij alle middelen hebben uit den hoek gehaald om ons socialisten er bui ten te sluiten zooals in 1921, de gemeen te drieledig besturen om doen te zien dat wij even zoo goed kunnen bestu ren als de rijken. Doet eerst eens zien in uw eigen be stuur dat u bekwaam zijt, maar niet zooals het tot hiertoe met u altijd heeft gegaan, waar gansch onze bevolking over spreekt. Ah, Pee, Pol heeft in volle gemeen teraad geroepen, de Burgemeestermoet hier blijven. Schaamtelooze kerel, weest maar ge rust, wij hebben met den Burgemee ster niets te maken, of ook niet met u, want moest u een van de drie sociali stische gekozene noodig hebben om U of CALLEBAUT te doen Burgemee_ ster noemen, u zoudt voorzeker allebei te kort komen, want u zijt beiden ka tholieken waar niets van te verwachten is voor onze werkende zwoegers. Stel u dus gerust, Pee, wij zullen de zaak van dichtbij in 't oog houden, en onzen gang gaan zooals 't behoort, vrij en onafhankelijk van alle groepeerin gen en ons programma getrouw blijven ten einde eens te zien of de gemeente niet kan worden bestuurd, juist zooals zij al jaren en jaren is bestuurd geweest door rijke burgers ten voordeele van de rijken, nu eens in denzelfden gang, ten voordeele van ons allen DUIMKRUIT. Uit ganscher harte juichen wij deze stemming toe, want het is wel om zulke benoemingen te keer te gaan dat de Socialisten een wet- voorstel in de kamer neerlegden om de zelfstanheid der gemeenten te doen eerbiedigen. Maar waar onze goedkeuring op houdt is wanneer we hooren dat een gemeenteraadslid verklaart dat zij hunnen Burgemeester niet ge had hebben omdat hij zijne vlaam- sche gedachten niet heeft willen afstaan, terwijl wij bewijzen heb ben dat hij naar alle hooggeplaatsen tot zelfs tot den thans door hun zoo verachten koning, smeek schriften gestuurd heeft om toch genoemd te worden, zweerende belg en vaderlander steeds te zul len zijn en blijven. Hiervoor vinden die heeren tijd maar om te spreken over onderwijs iets wat in onze gemeente zoo bij zonder veel te wenschen over laat hebben die mannen geene gelegen heid. Jan weetal. 2. De veldwegen hadde ik doen hunne breedte geven, en geen enkelen aanpalende had ze mogen omploegen zooals het nu gebeurt, en dat de kleine menschen met kruiwagen soms twee maal op een jaar moeten eenen nieu wen weg banen. 3. De Elektrieke verlichting uitbrei den, zoodat gansch de gemeente er zoude kunnen van genieten. Dit ware mijne meeste verlangens waar ik al mijne macht zoude aan besteed heb ben. 4. Ik zoude de eigendommen der ge meente, die aan iederen inwoner toe- behooren doen eerbiedigen van eenie der, zoo van groot als van klein. 5. Ik zoude control uitoeffenen over het onderwijs, opdat er niet te veel da gen zouden voorbijgaan dat de kinde ren geene school hebben en op straat loopen. Nu ziet hier inwoners van Grooten- berge, ik denk dat dit alles wel uw ge dacht zoude geweest zijn, en dat er op gansch dees gebied no^veel te doen valt. Zoodus vrienden tot de toeko mende vergadering. Siesken Steenhout. Rond de benoeming van den nieuwen Burgemeester. Zooals te voorzien was, is er uit de katholieke groep een burgemeester be noemd. Geen enkel rechtschapen mensch of eerlijke politieker kan daar iets tegen hebben, gezien zij de sterkste groep zijn in de raad. M. Matthijs heeft alles in het werk gesteld om deze benoeming anders te doen uitdraaien maar het heeft niet ge pakt. Deze benoeming gaf de gelegenheid aan verschillige inwoners om de Natio nale driekleur aan de voorgevel van hun huis te laten wapperen. Tusschen in hebben wij meenig klokkengelui over de gemeente heen, hooren weer galmen. Wij socialisten blijven aan heel die burgemeesterijhistorie onverschillig. Maar wie er niet onverschillig aan blijft, lijn de Fronters IV!... Inderdaad, want wij zagen verleden Zondag morgend op het kerkplein een bord staan, waar een oproep tot al O. S. en B. V. O. S. en Fronters wierdt gedaan om 's namiddags om 8 i/2 ure hun gelukwensch tot den ka tholieken benoemden burgemeester over te brengen 1 De katholieke Harmonie St. Cecilia zou hun voorafgaan Zou hier de benoeming van geka- moufleerde klerikalen zooals ook de Aalstersche Fronters worden betitteld en terecht ook niet de juistgepas- te zijn Wij socialisten hadden nochtans ge meend dat de Fronters anti klerikaal waren, en nu bij het benoemen van een katholieken burgemeester, springen zij in vreugde op, en gaan de Leeuwen aan 't dansen. Niet om hun klauwen te scherpen en in hun tegenstrever, de de katholieken hun korpus te rijgen, maarom een pootje te geven, zoo- als immers alle flauwvoeters gewoon weg doen, en verders de zolen der ka tholieke heeren te likken tot het beko men van een judaspenning, opdat zij immer en op behendige wijze, de ka tholieke verloren schaapjes terug in hun ouden stal zouden brengen, 't Is wel dat j stilaan de bevolking van Lede begint klaar te zien in dezen demagogischen rol die de Fronters spelen. Ons socialisten verwondert dit geen f zier wij hebben er al meerdere poes- jesnellenstreken van ondervonden. POLITIKUS. Sinds 1 Januari is de nieuwe huis huurwet in voege. Kadodders en groen-gele huisjesmel kers zijn het roerend eens om hun po livieën te vragen aan de wet en steeds maar opslag op opslag te eischen. De cheffen der kadodders vragen zooal 75 fr. in eens opslag voor hun huizen op de statie en Jef, den beruch- ten demokraat van Leeuwbrug - die al de snullen voor hem heeft doe* kie zen wil als gewoonlijk niet ten ach ter blijven. Werkmenschen wat denkt u van zulke geïnteresseerde democraten E11 de daghuren Men verzekert ons dat de arbeiders bij de groen-gele metsers wel diep in de 2,25 fr. per uur winnen. Hoeveel zouden die fameuze demo craten wel op den rug van hun werk volk winnen En mijnheer de Chef der kadodders Komen of kwamen zijn kasteelen van zelfs uit den grond Arbeiders, oordeelt die heeren eens naar hun daden STAKING. Onze gemeenteraad is nog altijd in staking. Intusschen kunne de arme sukkels nog altijd den band wat toeriemen, want de raadsheerea weten niet wat werkloosheid beteekent. Wanneer denkt men aan de straten Op den Kouter moet men echten acrobaat zijn om nog door den modder te kunnen. We vernemen dat de inwo ners aldaar een verzoekschrift aan het onderteekenen zijn, om daaraan een einde te zien stellen. KOG DE HUISHUUR Bij het opmaken onzer copij krijgen we 't bezoek der huurders van Groenen Jef. De democraat durft nog al voor zijn huisjes, voor den oorlog verhuurd aan 9 fr. per maand, vraagt hij nu maar in eens 50 fr. 't Is een 'kostelijke democratie die Jef verkoopt. Wij raden de menschen aan voorts den ouden prijs te betalen die al te veel verhoogd was en mijn heer Jef naar Ninove bij den rechter te laten loopen, Niet vergeten dat hij u niet kan bui ten zetten. Ook niet vergeten dat ge het recht hebt u al wat ge te veel hebt betaald, doen terug te keeren. Allo, groen-gelen, haalt er nog maar eens ne fermen Vlaamschen Leeuw uit; dan kan die ongelukkige beestnog wat tieren en brullen omdat zijn aanbidder, Jef, zoo goed kan democraat spelen op den rug der ongelukkigen. Cinema. Zaterdag 12 Zondag 13 en en Maan dag 14 Februari. «De duivel bij den staart» een zeer schoone komedie, Het goud en de vrouwdrama met Buck Jones. De dochters van Neptune 1 komiek. Woensdag 16 en Donderdag 17 Fe bruari. De groote film Yasmina» met Huguette Duflos en Leon Ma thot. Een meesterwerk. Een ongeë venaarde bijval. In 'ft kort. - Parijs in 5 dagen «Het Nest Nana allen filmen van de meeste waarde en de laatste uitgekomene. langs allo kanten wat tegenstribbe ling is gaat men moeilijk rap voor uit. I11 elk geval, er zal dit jaar wel eene oplossing worden gevonden, en voor 't betalen der uit te voeren werken kan er door het huidige Sohepencollegie desnoods gerekend worden op den fameuzen boni van 51,000 fr. der begrooting van I926. S. M. Verbroedering. Een goede socialist bezoekt regel matig zijne inrichtingen, koopt alles wat hij noodig heeftin zijn eigen winkel. Zij zijn ontwaakt. De katholieke weekbladen onzer stad honden zich bezig met te wijzen op den erbarmelijke toestand der wegemssen. Vergeten de heeren op stellers dat gedurende meer dan een halve eeuw, de katholieken de stad bestuurden, en als de wegenissen in slechten staat z\jn, het de schuld niet kan zijn der socialisten? Wij ne men zelfs aan dat door de oorlogsja ren en de gevolgen ervan, de wege nis niet is onderhouden geweest als het behoort. Wij zijn in alle geval zinnens te zorgen om het noodige uit te voeren en niet enkelijkop gebied van we genis, maar voor andere zaken ins gelijks, en wij durven verhopen dat de katholieke bladen, ook zullen me- dehelpon om de bevolking in telich teD, dat men geene werken uitvoert zonder uitgaven te doeD, en het de bevolking dus is, die moet zorgen voor inkomsten. Hoe men hier- de historie schrijft Op Zondag 30 Januari had hier eene gemeentezitting plaats na de hoogmis, Da groen gelen om wel te bewijzen wie ze waren hadden Bun muziek geboden hun naar het gemeentehuis te vergezellen en als gewoonte gaven ze ons het laatste nieuw stuk (steeds hetzelfde sedert hun bestaan). Of zulks zal medehelpen om het bestuur der gemeente wat te ver beteren daaraan twijfelen wij zeer. Br wordt eene dagorde van af keuring aangenomen voor het be noemen van een Burgemeester buiten den raad met 8 stemmen tegen 1. Daar er over een paar weken wat nieuws in ons blad stond over de ge meenteraadszitting, was er een inwo ner die vroeg aan Siesken Steenhout, wat hij zoude gedaan hebben, indien hij Schepen was genoemd. Zie hier vriend, zegde hem Siesken, met eenen man alleen spreken over de zaken der gemeente, dit is van mijne gewoonte niet, ik heb liever dat de be vol king der gemeente dit ook wete. Daarom kom ik U aan te raden Zon dag aanstaande U een blad Recht en Vrijheid» aan te schaften, en daarin zult. U lezen wat ik zoude gedaan heb ben had ik schepenen geweest. 1. Binnen de grenzen van het moge lijke en ook binnen de grenzen van mijne bevoegdheid zoude ik al gedaan hebben wat in mijne macht w-as om alle buurtwegen te doen herstellen die nu nog modderpoelen zijn. IN 'T HOSPITAAL De inkomsten van 't hospitaal zijn niet. meer voldoende om do uitgaven te dekken. De stad is dan verplicht tusschen te komen. En niemand kan nochtans beweren dat er in 't hospitaal nutte- looze werken zijn uitgevoerd. De toestand is't govolg van do stagen de levensduurte, door dewelke ver scheidene voarzieno kredieten over- s:hreien worden. Sftadsb&groofting 1926. Verschillende krodieten voorzien in deze begrooting zijn ook over schreden geworden, ondor andere voor de feesten is or 8 k 9OOO franken meer uitgegeven dan or voorzion was. Voor andere artikelen zijn 4e uit gaven ook hoogcr dan voorzien, ook tengevolge van het stijgen van alle prijzen. Wij wijten de schuld aan niemand, maar wijzen op den toe stand. Openbare Werken. «De Vaandrig schrijft in zijn nummer van 6 Februari, dat de par tijen in hunne kiesmanifeston be loofd hebben de straten te verbote ren, en trekt de aandacht op de GASTHUISSTRAAT on DUIVEN- STRAATJE, en vraagt om komaf te maken met de KAAI, zoolang in draai gehouden met eene hersen schim van een hofken op n' groot en verkeerweg. üok over de GUSTAAF VERHAEGENLAAN zijn er opmer kingen. Voor wat de verbeteriog dor Gast huisstraat en Duivenstraatjebetreft, denken wij dat nog dezen zomer (zoo do middelen het toelaten) die zaak zal aangeval worden. Het BO- KERSTRAATJE dat in nog slechte- ren toestand is, komt eerst aan de beurt. Het bestek dier werken is reeds opgemaakt en het werk zal binnen kort uitgevoerd worden. Wat de Kaai betreft: deze werken werden niet tegengehouden door eene hersenschim, maar wel door het feit dat nog een deel grond ervan aan den Staat behoort, en deze eerst den grond moet betaald zijn door de stad. Zulks weet De Vaandrig en ook den prijs door don Staat ge vraagd, is door De Vaandrig ge kend. ClilEMA. Heden Zondag i3 en Maandag 14 Februari, een buitengewoon pro gramma «Ongelijk Huwelijk»super- produktie van Universal film met de groote vedetteü Eugëne O' Brien en VirginaValli Liefde's proef» met Alma Rubens en Picolo komiek. Donderdag 17 Februari. De Macht van den Arbeid een prachtig drama met Blanche Montel, Camiile Bert enz. Deze film is een samenstelling van over3choone tafe- reelen, in het land van Savoie. Daar bij eene onberisplijke vertolking. Meesleepend en ontroerend. Om het programma te vollodigen Dindon met Marcel Levesque de groote fran- sche komiek en Mariso Dauvray twee filmen van waarde, Toekomende week. Zondag en Maaadag Lutretia Lombard een succes der cinema's Monnaie en Victoria te Brussel Sul livan's schoonste matchprachtige sportfilm. Woensdag 23 en Donderdag 24 Februari. Het werk van Zola «Na- na met Jean Angelo en Catherine Hesslings. Duiven kroniek. Op Zondag 6 Februari, hield de Dui- venmaatschappij Gelijkheid voor Al len Volkshuis, Geeraardsbergen, hare Tweede Algemeene Vergadering. Aan de dagorde stonden als voornaamste punten 1De Richting welke gedurende het speeliaar l927aangenomenzou worden. 2. De Toestellen. RICHTING Over de richting is bepaald besloten, de Zuid Oostelijke aan te nemen, 't is te zeggen de lijn, Jemelle, Marloie, Libramont, Marbe- hau, Arlon, met 1O8 stemmen voor en 30 tegen, d. w. z. voor de oude richting en 2 onthoudingen wierd de nieuwe vluchtlijn aangenomen. DE TOESTELLEN. Belangrijk punt welke meer dan eene tegenspraak opliep. Na lange bespreking waarin aan de liefhebbers aangetoond werd, dat de constateurs die enkel in gang gaan na de eerste bestatiging, ra andere woorden, dat de constateurs die stil staand aan den liefhebber medegege ven worden, veruit het beste en eer lijkste spel uitmaken, wierd tot de stemming overgegaan. Uitslag 83 voor de staande 11 voor de gaande en 8 onthoudingen. Stem ming welke aanduidt dat de leden van onzen bond enkel gediend zijn met EERLIJK spel en goed materiaal. Burgerlijke stand. HUWELIJKEN. Josephus Matthys Edingschestr. en Clementina De Zutter, KL Gaffel- str. Hyppoliet Masfranck, St. An- nastr. en Louiza Van der Burcht Reepstr.Julien Lallemand, Ouden Steenweg en jeanue Sapin Steenstr.; Georges Do Froy, Papiermolenstr. eo Maria Vieuvalet, Steenstr. Frans Cosyns, KI. Karmelieten9tr- en Philomena Goessens, Steenstr. GEBOORTEN. Adrienne De Meyer. Viscbstr.; Jan Dries Warande; Leo Baccaert. Groo- testr.; Emilienne De Ruyter, Nieuw- gtr. Maria Imbo, Papiermolenstr. Omer Tack, Oudenbergstr. OVERLIJDEND Maria Maes 22 j. ong. Gasthuisstr. Maria Mensiers 83 j. Wed, Jan Lou- bin, Kloosterstr. Martina Malfroot •0 j. Wed. Jan De Block, Hospitaal Joanna Van der Meulon 75 j. Wed. Karei Verstraeten. Gasthuisstr. Georges Moulaert 3 m. Kloefstr. Francine Collier 6 m. Ouden Steen weg; Dordula Leurs 82 jWed. Jaco bus Pennewaert, Hospitaal. echte goede occassie piano goed koop. Alsook prachtige best geschikt voor café, bij Frans De Bruyne, Ledebaan 82, Aalst. Kangeboden aan de leden der Fanfarenmaatachappij. ELK ZEGGE HET VOORT. HET BESTUUR. Voor wat de Gustaaf Verkaegen laan betreft, kent Do Vaandrig al do vo-tstappen door 't vroeger Sckepencollegie gedaan bij 't minis terie en 't huidige Scheponcollegie blijft niet achter. Daar zijnooknog gevonden behoorende aan inwoners der stad, welke nog niet onteigend zijn omdat de eigenaars wenschen niet overeen te komen aan de hun voorgestelde prijzen. Als er zoo Moorselbaan, 58, AALST Programma van Vrijdag 11 Zaterdag 12 en Zondag 13 Februari. TRIX I De Kleine Duivelin Dolle avonturen van een jongmeisje (5 deoleD). De koene artist JACK PERRIN in Bewogen avonturen in B deelen. Lachwekkende klucht in 2 deelen. Toekomende weck het indrukwek kend drama De Redder» Schoolstraat, 2>4, AALST Van af VRIJDAG 11 Februari 1021. Kinderen niet toegelaten. IN zijn laatste band voor de maat schappij Paramount Maandag 14 Februari 1927. Kunstenmakers met ERNEST TORRF.CE, ANNA NILSON en LOUISE LAGRANGE.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 3