Fijn als Boter Weet Gij Abdijsiroop De lekkere Margarine uit Ooslersche vruchten breuklijders DOOFHEID. iX'hmwh Breuk-Zakking GENEZING VAN ROY S. M. (f Hand in Hand Van Oromphaut-Mtniiaert ^sr|£,|1| aan gje Trouwers S Lederhandel - Tichenfabriek TH. DE LOMBAERT ©ubcn ïDenbermonbscbesteenweG, 2, MEUBELEN BIERMAN DEL. Vereenigde Weef- en Spinnerijen Onderneming van Bouwwerken. Alph. Robillard-De Lil TE KOOP Gasmotor Uanappe WERKLIEDEN rit o e u IX 6i, L opoidstraat, 6i A l f o n s G II E V S L SSMÖSgSAÏÏ Sf3el*liSaikg3?iils| Matige Prijzen Volgens het Geval en Cementwerken. Gust. Van den Neucker en Zonen. Partijgenooten August CARRON WIS QOSKE Soedkoopt JSieren UIT WI11E Waar de beste Koffies zijn Het beste brood 1 De beste Zeepeu De beste Kruidenierswaren De goedkoopste Kleedingslofïen liet goedkoopste Ondergoed De goedkoopste Werkerskoslutnen In de Molenstraat, 5*2, AALST Werklieden zorgt voor Uw eigen voor deel. Uw eigen instellingen. Wordt lid van de S M Hand in Hand Koopt er alles Spoedige bediening Waren van allerbeste Kwaliteit. Verzekerd Gewicht Belangrijk Bericht FRANS BOCQÜÉ-BOONE HÜ1S VERHOEVEN-BONNER Meuleschetiöstraat 42, Aalst Redder der longen genoos3igh©den Esplanadestraat, 32, AALST Huis en Nootjeskolen - A A L S T Groot Cal'é-Concerl Sloven 1 Stoven i Bericht. Parlijgenooten Van af heden en volgende dagen Breukenzakkingen der maag, zakkingen der baarmoeder worden VOLKOMEN GENEZEN door methode Nicolas. Deze vereischt geen heelkundige bewerking, geen band met rugstaai of onderr iemen een breuk die verwaarloosd wordt oj slecht opgehouden wordt door banden met rugstaai en onderriemen dat eene dergelijke breuk het grootst gevaar op levert Indien gij uwe genezing be geert zonder heelkundige bewerking (deze moet heel dikwijls meer dan eens geschicdenjzonderdenlast veroorzaakt door bandenmet staalenriemen, neemt dan lijk zooveel andere personen slachtoffers hunner onwetenheid uw toevlucht tot mijn Methode die uwe breuk zal wegnemen zonder noodlotti ge gevolgen. M. NICOLAS ex-bestuurder van het Breukgesticht te P arijs, 36Cot en- tinstraat, zal ook gratis de degelijk heid zijner methode bewijzen van g tot 4 uur. Te AalstZaterdag 5 Febru ari (Hotel St- Jean)aan de Statie Te Dendermondeop Maandag 21 Februari, Hotel Regent. Geeraardsbergen, Zondag i3 Fe bruari, Hotel Modern. Alle personen diolijden aan doof beid, hdrdhoorigheid of oor suizingen, kannen genezing be komen door de methode van de ver maarde Specialist van Parijs. 36, rue duContentin, 36, die zonder operatie zondor schadelijke middelen en zon der uw werktomoeten verlaten u het gehoor zal weergeven en uw orgaan zal doen werken. M. ARTEGA zal gratis zijne met hode uitleggen en toepassen te Aalst den 1 Zaterdag der maand in hot Hotel St- Jean, aan de Statie. Te Dendormondo, Maandag 21 Febuari, Hotel Regent. Geeraardsbergen den 13 Februari, Hotel Modern. AANNEMER, Nederboelare Reep 104, GEERAARDSBERGEN Bevoelt zich aan voor allerhande metselwerk, alsook voor het leggen van Vloeren, Ceramiquo oh Cement, Faïenco en alles wat den stiel aan gaat. Matige Prijzen, Spoedige j liouing 5 paardenkracht zoo goed als nieuw. Inlichtingen te bekomen ten bureele der S. M. Hand in Hand. Voor Uw huiselijk ge bruik of broodgewin sehafl U een naaimachien aan in het HUIS AALST Ernstige Waarborg 60EAK VAK BETALING EEN1G dépöt der naaimachienen Origin»! Victorie. Reparatie, nnnen toebehoorten van allo syso ■••■n ©nvt isiillig waar die gei ;n. MECANICIEN zonder operatie, gevaar ol tijd verlies, door de Nieuwe, Speciale Gebreveteerde regelbare toestel len Zonder Veeren, van den Belgischen gediplomeerde spe cialist Breukmeester de Heulg&te door Geneeskundi ge ftorpsen en Gezondheids dienst aangenomendraagbaar DAG en NACHT zonder onge mak doen alle Breukon vermln- rïeron en volledig verdwijnen t alle Waarborg ▼oor alle verplaatsing der organenMaag- en Nier-ontsteking, zwaro Navelbreuk, (gevolg van Operatie). Kostelooze proeven. uitleg in 't VLAAMSCH van 9 tot 1 uur te 2dö Vrijdag der maand, Hotel lIuUL Termonde (Zuidstatie). 1 q lol Zaterdag der maand Hotel adlöl'Comte de Flandre (Statie). Rmiocnl Woensdag, Donderdag en t Dl UDouI 3da Zondag van 9 tot 4 uur. MAASSTRAAT. 65-67 (bij Jubollaan Onderneming van Plaffoneer- OUDENBERSCHESTRAAT, 16 Geeraardsbergen. Nederboelaere (Reep) 16 Beveelt zich aan voor allerhande Fa tjaden in Cement, Faience en Plakwer ken. Alsook voor 't leggen van Vloeren in Cement, Ceramiqe en Faience Reparatie. Matige Prijzen. Als ge naar Brussel gaat, vergeet niet een COEDGLAS BIER te gaan drinken, in den welgekend en café Hotel de Spa bij (gekend huis Constance Lievens), f IJzerenwegstraat, (ruedu j Chemin de fer), Brussel-Noord. 4 EN VERLANGT DRINKT BIJ VOORKEUR DEZE DER BROUWERIJ ROYAL ALE Alleen VERVANGT WIJN OUD GEKEND HUIS Voor hei plaatsen van don electriek 't zy licht, kracht of bol inrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot net huis Geeraardsbergschestraat, 89, (Zoutstraatpoort) - Aft LST 12 STOVEN I STOVES I SCHOONE KEUS, ALLE MODELLEN Eigen werk. A anvaardi alle reparation het vak betreffende. 15 Gesticht in 1799 •l>volger A. fiï«e» tfyltersprot Korte Zoutstraat| 4?, Aalst AKKER's uit geneeskrachtige krulden bereid zonder vergiften *of verdoo- vende middelen. Erkend ge neesmiddel 'zonder weerga tegfen HOEST VALLING KEELPIJN ASTHMA BRONCHIET KINKHOEST INFLUENZA CATARRHA en alle aandoeningen der luchtwegen. Akkers Abdijsiroop stilt den hoest, verdrijft •benauwdheid.lost de slijm op. vergemakkelijkt de ademhaling cn zuivert de longen, Ttf bt«v'.|dh>o vin BoofdpiR Undplj». of endtrt pèjn van welken aard ook. Lxxtaan er CACHETS AKKER. Huk oogeEvenakrde uitwerking I> daaróm roo merkwaardig omoat -H oeen vergiftigde of verdoovende botand- deelen bevatten. Indten of» pl|n bebt, moet gij «CM een CACHET AJtKER probceren. Handel in Kook- Rol- on Snuiftabak Sigaren, Sigaretten Steenen Pijp-n Vermindering voor Voortverfeoopers Specialiteit van Wijnen en Likeuren Fijne Dranken Specerijeu Conserven VOOR UWE Wend U tot Gezel ALFONS PEERLIHCK (Poei leken) Twijnderswog, 14, Schramoeilek» ts. NINOVE Goole Waar on Verzekert Gewicht Om U op GENOEGLIJKE WIJZE en aan prijzen buiten alle konkurrentie te meubeleeren, GAAT DAN RECHTSTREEKS NAAR DEN bij de kinderen van Gustaaf BOEYKENS DE GEEST, drukker. &B.OQÏE YAM BRIGHT- EU fèEWOHE IN ALLE SOORTEN. Alies wordt in de stad ten huize geleverd zender kosten. Allo Zondagen (KOSTELOOS) bij Oscar Van Psvnel, ST. JAI STRAAT, 69. j HUIS VAN TERTROUWEN. Stoven in alle modellen. Eigen werk. Concurrentie onmogelijk. j KOMT ZIEN I TH. VERHULST, Arbeidstraat, 14, AALST. VOCRTAAH TE BEKOME» alle soorten van Bieren in ttesscheu zooals Doek, Special, Stout, Sobotsch, Carobrinus. Sterk, Oud Blor,dergi krudebrouwerij A. VAN DEB 8CUUEREN. Zich to woede» bij We Van den Bossche, MOLENDRIES n° 19. 11 De APOTHEEK QUINTYN, KOR TE ZOUTSTRAAT, 37, aanyaardt voor aflevering met de beste zorgen en de fijnst uitgezochte producten, de recepten van alle Doktors van Stad en Omliggende, Ook te ver krijgen: t{iitdervoed- sei, kindeppoedcr, haretsi- ï'öop, pil len, zenuwpoedafs, breuk banden, minerale wafers, enz.... Weenachaal vaorkindereni gebruik grafie. Leest en verspreidt het blad i Recht tn Vrijheid het eenigste j blad van het Arr. Aalst die de be langen der werklieden verdedigt. GROOTE TEKGOPSTELLISG van produkteu der ZOOALS: CaliooU, Fichue, "outils, Handdoeken, Madapolams, Crt ionnes, Basins, Piqués Mollonès. Witte en gestreepte Flanel Cnnevas, Wit en blauw Lijnwaad, Velours, Ld fis winkel, der Samenwerkende Maatschappij HAND IN HAND Molenstraat, 88 on tedebaan, 10, A A L ST Aalst, drukker'! hot-Vei»» Uitgever: Alfred NICHELS, Hand in Hand Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 4