AALST. Nog de Gemeenteraadzitting Voor onze Werkmeuschen. SYNDIKALE RUBRIEK Nestor Schaliin Nationale Federatie der Weggevoerde Openbaren Onderstand EREMBODEGEM LEDE. Soltegem Uit Welle. Dank aan de bemoeiingen van ge- j^el De Buyn Prosper komt de Kat. Maatsch. van Spoorwegen te beslui ten voortaan te Aalst-Noord de ver bindingdezen testellen tusschen trei nen 2977, vortrekkondo uit Brussel Groenlei om 18 u. 14 en 2844 vertrek kende naar Burst. Daarmee bekomen onze vrienden van Vyfhuizen-Erpo-Meire voldoe ning. Cr was in omloop gebracht dat de weokabo nement en opnieuw verhoogd zouden worden. Genomen inlichtigen laten ons toe dit geruoht tegen te spreken. 't Kan niet missen dat de liberale party weinig «temmen bekomt bij iedere kiezing, want ze rekent toch zóó ge makkelijk iemand by de liberale party. Zoo is 't nu geval met dien per soon, die 17,So franken voor 5o kilos kolen heeft gegeven voor een arm huisgezin. Welnu dien bedoelde persoon heb ben wy socialisten sinds lang tot de onzen mogen rekenen, gezien hi, het voor niemand wegsteekt dat hi, de socialisten liefheeft, en meorma len de socialistische instellisgen on dersteunt. Als dus do liberalen onze mannen tot de hunnen rekenen, kan het niet anders of ze misrekenen zich en ze komen met weinige stemmen voor den dag. Ten andere wie is er als ern9tigon mensch bereid, zich te laten leiden door kinderen Hun bladje is voor de kinderen, hun vertegenwoordiger in den raad mag men by de kinderen zetten, en al hun gedoe is kinderachtig, zoodat we die eens vroegere zoo groote partij, nu de party der kiaderen mag noemen. 't Is toeh waar Wy hebben altyd hooren zeggen dat de liberalen meest allen gieri gaards zyn en wy zouden het moo- tengeleoven, want nu pronkt hun bladje met de gift van 50 kilos kolen aan een arm gezin, door een Eorsoon die ze vermeenen tot de li erale parry te behooren. Als men dergeiyke giften in de ga zet moet zetten, dan dunkt ons, dat zulks het bewijs is, dat het by do liberalen weinig de gewoonte is, te helpen waar er nood is. Daarin ook meonen wij hot bewys te vinden dat het liberaal bladje ge vuld wordt met proza van kinderen Zulks zal misschien zijn, sedert do liberale partij meteen JEUGB- LIJST ten stryde is getrokken, in de laatste gemeenteverkiezingen De Liberaal vraagt, waar de democratie begint en eindigt. Moeiëlyke vraag om op te lossen, maarnaarmyn bescheiden oordeel, begint ze by dien liberaal, die van NIETS tot IETS is geko men en er nu behagen in vindt da geiyks de werklieden te oversehroeu- wen, te overvloeken en ze te aan zien als luiaards en zoo meer. En zU eindigt, by dien anderen liberaal, die zonder rcchtzyao huur ders 50 fr., 75 fr. en meer opslag per maand doet betalen, onder do godu rige bedreiging van ze buiten te zet ten. Hot schUnt dat zulks liberale do mocratie genoemd wordt. gelegenheden aan onze stadsgenoe- ten betwisten. Dat is onvermydelyk waar de ny verheid zich uitbreidt en vermenigvuldigt en zooals hier in Aalst, moot de bevolking op een buitengewone wijze aangroeien. Het volk vraagt van de stadsbestuurders bijzondere maatregelen, voor do ?rootwording van de stad in het be lang van hare inwoners. Er wordt gezegd, dat na den oor log 1000 woningen zyn gebouwd, het is 125 huizen per jaar dat cijfer SGhynt belangrijk te wezen. Doch werden voor den oorlog niet moor huizen gebouwd Volgens bekomen inlichtingen, ja, *n wat meer is, ge durende de 4 oorlogsjaren zijn er geene huizen gebouwd, integendeel velen werden vernietigd. Dat is de reden van do groote wonicgsnood dat er in onze stad heerscht en de bekommering uitmaakt van tairyke inwoners die met uitdoving wor den bedreigd of in vernepeo voor waarden zyn gehuisvest. Dit pUnigt de men»ohen en geeft een stoot tegen de zedelijk verhef fing van ons Volk. De 8 jaren proef heeft dus bewe zen dat do huidige maatschappij van zoo gezegde goedkoope woningen gevormd, door byzonderen gesteund mat de hulpgelden van sommige fa brieken, en de pogingen door het stadsbestuur gedaan in de maand November 1023, om woningen te bouwen, ontoerykend zijn om in de woningsnood te voorzien.. Om die iedon is het dringond noo dig, dat het stadsbestuur oen doel matige woningspolitiek heeft om den woniugsbouw uit te breiden. De middelen daartoe diene» met spoed onderzocht te worden. Wat de Socialisten willen. Ik heb in de twee voorbaande ar tikelen er opgewezon, wat do geko zenen dor Werkliedonparty willen verwezentlyken te Aalst, voor de werkerswyken, ooze scholen, Gods huizen enz. In onze verklaring gedaan in de gemeenteraadszitting van den 10 Ja nuari, werd er op gewezen dat het stadsbestuur een doelmatige wo ningspolitiek moest hebben daar voor bestaat eene groote noodwen digheid, gezien onze stad aangewe zen is om eene groote uitbreiding te nemen. Inderdaad, wij zien dat de nijver- heidsgestiehten vermeorderen, «oo danig dat duizende werklieden, be dienden en andere personen van buiten de stad aangetrokken worden die in defabrieken, werkhuizen enz. werkzaam zijn, waaronder er ver plicht zyn of begeeren in enze stad te wonen, en hierdoor de woonst Onze stadswerklieden waren voor den oorlog de Paria's. Slecht betaald als honden behandeld. Met de So cialisten in den gemeenteraad te treden, is do laaste 6 jaren in den toestand van dio werklieden groote verbetering gebracht. Doch nog niet zooals wij dat begeeren Wy willen dat do stadswerklieden behandeld worden zooals de bedienden. Eon statuut moet er komen waarin ver zekerd wordtvergooding by ziekte verlofdagen, pensioen, kinderduur- tetoeslag enz. In de maand September van i926 hebben de raadsleden een ont werp besproken. Het voorgaande Schepen-College zegde dan dat die zaak door den ouden gemeenteraad niet meer mocht afgehandeld wor den. Dat is do reden waarom sinds 4 maanden de loonen der stadswerk lieden nog niet gereld zyn volgens een nieuwe loonrooster, en waarom wy aangedrongen hebben, om de sectie van geldwezen samen te roe pen om in do zaak van de stadswerk lieden eene beslissing te doen ne men. Zooals voor de stadswerklieden dient er een statuut opgesteld te worden voor de Agenten en bedien den, waarin de wedden geregeld worden volgens de verdiensten. Wy zeggen verdiensten, het is noodig op dat woord nadruk te leggen. Het is door eenieder gekend dat de socia listen verlangen, dat de werklieden en bedienden goed betaald worden. Doch het mag niet zyn, dat er voor een deel van het stadspersoneel ver plichtingen opgelegd wordeD. en een ander deel niet. Het werk moet betaald worden zoodanig dat het. personeel van de stad met hun huis gezin bohoorlyk kunnen leven. De zen geest zal onzenleidsdraad zyn bij de bespreking van de statuten. Boor de drio artikelen heb ik enze verklaring in den gemeenteraad na der toegelicht, ze bevatten do voor naamsteen dringenstewerken welke door het stadsbestuur moeten door gevoerd wordeD, in de mate dat de geldelyke toestand van do stad het toelaat. Daarby kunnen nog*menige andere verbeteringen van minder belang door gevoerd worden; het is met die hoop goed en nuttig werk te verrichten voor ODze bevolking, dat de socialisten hunno medewer king verleeneo aan het stadsbestuur Gebeurt het niet, dan zullen onze kritieken daarop gericht zyn. H. FLIPS. Den Bouwwerkersbonil van Hand in Hand heeft gedurende de maand Januari aan 289 werklooze leden 46,732.5° vergoeding uitbetaald. Ge zien die leden in groote mate de rer- goedings dagen van den Vakbond had den uit genoten is er betaald Door de Bondskas l6.293.OO fr. Door het Nat.krisisfends 25.273.00 fr. Door de Provintie 3.986.50 fr. Voor bijleg van de Stad l.l8o.00fr. 46.732.50 fr. De belangrijke som geld, die voor 2/3 betaald is door de openbare besturen hoeveel nood heeft die gelenigd in de werkers huisgezinnen En zeggen dat dit alléén voor de Bouwerkersbond is. Er zijn nog zooveel andere bonden, waardoor de boven genoemde som geld, nog merkelijk zal vergrooten. Deze cijfers zeggen meer dan vol doende hoe noodzakelijk het voor de werklieden is, dat zij aangesloten zijn bij hunnen vakbond. Bij Beeckmafi Vrijdag waren3 wevers gaaH spreken op het bureel over de boomen met een nieuwe soort met apprêt waar het zoo hevig aan toegisg dat er een wever weg gezonden werd, en de andere we vers de arbeid staakten. Hierover hadden wij zaterdag een onderhoud op de fabriek met M. La- biau. M. Beeckman verklaarde dat er niemand door gezonden was, en de drie wevers een proef doen waardoor zij ;een loonsverlies zouden ondergaan. <1. Beeckman is op ons voorstel in gegaan, om vooraf aan den Vakbond ieder verandering aan het werk te la ten geworden, om die met de werklie den te bespreken, om zou doende de menigvuldige moeilijkheden opdat fa briek te voorkomen. Toen we 's namiddags aan de wevers ons onderhoud mededeelen hoorde wij een gansch andere klok indien M Beeckman met de wevers hadt gespro ken, zou als dat s' morgens met ons is gebeurd dan zou de staking niet uit gebroken zijn. De werklieden hebben Maandagmorgend den arbeid herno men. De Stopck Deze patroon die eerst geweigerd had de 5 0/0 duurtetoeslag te betalen, heeft op onzen brief waarin gezegd wordt dat de breisters Maandag het werk zouden gestaakt hebben, indien zij den lconsopslag niet betaald werden heeft ons geantwoord dat zijne breisters de 5 0/0 duurtetoeslag betaald worden- De rtleuwe weverij Vrijdagavond hadden wij eene ver gadering met de wevers, om uitleg te geven van ons onderhoud met den be stuurder, waarover de wevers voldaan waren. Wii stellen vast dat in de menigvuldige onderhande lingen en op de vergaderingen, de lei ders van de Blauwen en groenen bond schitteren door hunne afwezigheid; ook de mannen van het Groenkruis die zou hard kunnenroenenenschreeuwen, ont breken veel op aie bijeenkomsten. Zou gebeurd het dat secretarissen van de socialistische vakbonden, in menige gevallen het werk moeten doen van die jannen. Wanneer gaan de werklie den begrijpen dat zij in onze Vakbon den moeten vereenigd zijn Tissage et Teinturerie Wij hadden Maandag een onderhoud op de fabriek, waar wij de klachten van de wevers gedaan hebben. Terwijl er werklieden zijn die reeds lang zijn in- feschreven worden anderen aanvaard 'evens over de spoelen en den 3 schacht. De H.H. beloofden rekening te houden van de klachten der werklie den; wat de spoelen betreft dat het ge tal meters van de n. 16 en n. 36 merke lijk verschilt, en voor den 3 schacht in het vervolg zal gerekend worden, op een voortbrengst van 70 0/0. Bij D' Haese Na 7 dagen staken hebben de schoen makers Dinsdagmorgend het werk her nomen. De werklieden hebben on middelijk eene loonsvermeerdering be komen van 15 0/0. Dc Oude Firma Fossel Aan de werklieden die aan de ma cbienen werken worden verschillende loonen uitbetaald, waarvoor er geen reden zijn. Teveas is er een werkjon gen door gezonden omdat hij voor die H.H. niet genoeg voortbrengt, maar aide werklieden van de oppin machie- nen beweren dat er niet meer kan voortgebracht worden. Woensdagmorgend is onze secretaris hier over gaan handeleu. Wat het ver schil van loon betreft daarop zullen de werklieden voldoening bekomen. Dooh voor den weggezonden werkman terug in dienst te nomen, daarover moest den bestuurder met de andere H.H spreken, die ons hun besluit zulten laten geworden. Voorde Bouwerkers en Schilders Door onzen Vakbond is aan de H.H Patroons een ontwerp van collectief contract toegestuurd, waardoor ge vraagd wordt, om de loonen te regelen volgens de levensduurte. Wij moeten verklaren dat de werklie den van het bouwbedrijf het slechts be handeld worden. Geen werklieden wor den kleiner loonen betaald, en nooit zijn de loonen van de bouwerkers en schilders verhoogd in verhouding met de duurte der levensmiddelen. In een brief van den Vakbond wordt aan de Patroons gevraagd om een onderlinge bespreking te voeren over het voorge steld ontwerp, en dat hetzelfde aan den Ambtelijke scheidsen verzoenings- raad zal onderworpen worden. H. F. STEUWLIJST voor de 7GO stakenda Siga renmakers wan Geeraardsbergeo. Vorige steunlijsten 177,50. Socialistische Ziekenbond Aalst 230,00. Textielbond Hand aan Hand 100,00. Lijst V. D. M. 30,00. Lijst L. R. 22,83. Lijst J.N. i4,oo. R. B. 4,00. Alfred Nichel«2o,oo. Samen 440,85. In 't geheel 618.35. Wij doen een beroep op al oeze groe pen en Partijgenooten om de moedige stakers van Geeraardsbergen te steu nen. Alle gelden worden voor Aalst ingebracht, bij Gezel Alf. Steenhaut, Bureel der Vakbonden, lokaal Hand in Hand. PLAATSELIJK KOMITEIT voor AR3EIDERSOPV0EDE3G AALST Dinsdag 22 Februari om 7 1/2 ure s avonds in Hand in Hand Open bare Voordracht over Herman Heyermans en zijne wer-ken door ZERCK PROSPER, Hoogstu dent. Toegang vrij voor ienieder. WIJKCLUB: Lokaal H. Bombeek Geeraardsber- schestraat. Heden Zondag om*3 ure namiddag, ALGEMfiENE VERGADERING voor al de leden. DAGORDE Verslag der Propaganda Recht en Vryheid Gezel Nichols zal er spreken over de nieuwe gestemde Huishuurwet. Allen op post. HET BESTUUR. AFDEELING AALST. Heden Zondag den 20 Februari zal "efr oen groote Algemeene Vergade ring plaats hebben op Stadsschouw- burgh om 2 uren 's namiddags. Zeer belangryke punten zullen be sproken worden, daarom worden alle weggevoerde dringend verzocht tegenwoordig te zyn. HET BESTUUR. COMMISSIE VAN VAN AALST. De Commissie van Openbaren On derstand van Aalst brengt ter kennis dat zij, op Donderdag 24 Februari 1927, te 8 uur 's avonds, in hare vergadering zaal (Oude Vrouwenhuis), zal overgaan bij gesloten aanbiedingen, tot de open bare aanbesteding der herstellingswer ken san het afgebrande gedeelte van het stedelijk Gasthuis. Plan en kohier van lasten liggen ter inzage ten bureele der Commissie tot Woensdag 23 Februari aanstaande, van 9 uur tot 's middags. De aanbiedingen moeten in den vorm en op de wijze bepaald in het ko hier van lasten, uiterlyk op Woensdag 23 Februari aanstaande, per aanbevo len brief ter post besteld zijn. De aanbesteding is aan de onderne mers van de stad voorbehouden. Aalst, den 16 Februari 1927. Namens de Commissie De Secretaris, De Voorzitter, J .DE WAELE.O. VANDER HAEGEN De Zangavond van Zondag ife opperbest gelukt ge- 1 weest in 't lokaal. Benevens vele j klucht- en andere liederen zijn er ook gezongen De Klokken van Cornevil door De Smedten Zij die niet Slapen door Ghyssens welke gretig aanhoord wierden. Mme en Mej. Cardon wisten ook zeer wel de aandacht gaande te houden. Verleden week zegden wy dat er een blauw gemeen teraadslid de Charleston gedanst heeft. Nu schynt het dat ook de an dere gemeenteraadsleden de char leston zouden willen leeren, zelfs de burgemeester. Als 't er op aan komt willen we nog zorgen voor het muziek... Van dan blauwen gesproken moeten we ook nog zeggen dat er nooit eendracht is by hen hun mu ziek is in tweeën en zoo nog 't een en 't ander. Kizel is by de« schis- matieken en de andere zyn 200 wat bleek-blauw... Wij weten dat er veel onrecht is in de wereld maar al wie voor de rechtvaardig heid is wordt Socialist. Al de zoollik kers dor rykon biyven liberaal ?n katholiek en zelfs groene tiston. DIXI. Zoo het waar zijn Langs wyd en zijd vernemen wy dat de Frontershier in slechte positie 1 zitten tegenover deze die hun geld in hun Viaamschhuis hebben gestoken. Als wy goed ingelicht zyn, zou er slechts l,5o per 0/0 intrest uitge- I keerd zyn in 1926 aan de verschillen- de actionnarisson Er is spraak dat er verschillende hun geld zouden terugeiscben. Mooie vooruitgang! Voor wanneer a. u. b. De inwoners van Lede hoort men bestendig reklameeren, omdat er verschillende bakkers vergeten van het juiste gewicht brood te geven. Zoo het niet passen, dat don Heer j Burgemeester een onderzoek deed instellen door de politie, om deze by de lurven te pakken die onze goed zakkige bevolkingbodriegen Want naar wy hebben bestatigd zyn er bakkers die 9oo grammen durven ge yen voor 1 kilo Een vlugge rekening brengt ons tot de conclusie dat dit 0,25 fr. per brood te veel wordt verkocht. Aldus kunnnen de bakkers mot Nieuwjaar wel een almanak of ovenkoek ten geschenke aan hun clienten geven De Soo. Coöperatief Hand in Hand geeft geen Nieuwjaarsalma nak of ovenkoek, maar geeft zuiver gewicht, beste kwaliteit en boven dien nog eene terugbetaling op de aankoopen. 't Is waar, de Soc. Coö peratief is niet stand gekomen om een paar personen ryk te maken, maar om het belang van alle arbei ders. Daarom ook doet ieder bewuste arbeider zyn vrouw hare aankoopen doen in de Soc. Coöperatieve winkel Statiedreef, Lede. De verkoop van Recht en Vrijheid Pas een tweetal weken aan de slag mogen wy ons verheugen over den bekomen uitslag. Reeds een heel getal inwoners zyn er gretig op om ons blad te lezen, on vooral de rubriek van Lede. Regelmatig gaan wy op onder zoek en by iedere gelegenheid lich ten wy de bevolking in van do ge beurtenissen. De bevolking van Lede kan dus dorwyze elk naar waarde schatten on op tyd en stond de werkers met het woord en daad onderscheiden, by de roepers en schreeuwers. POLITIKUS. Een Ieders Welzijn Op Zondag 27 Februari om 4 1/2 u. stipt in de Achturenhuis PRACHTIG TO0NEELFEEST Men zal opvoeren HET ROUWKLEED (drama) DAAR IS MIJNHEER (blijspel) Warm aanbevolen aan al de Syndica listen en Cooperateurs deze schoont tooneelavond bij te wonen. Ingang prijs 0,75 fr, HET BESTUUR. Wy hebben er de aandacht opge roepen dat vele meters straatstee- nen van de eene gemeente naar de andere verhuisd waren en wy be merken dat zy hier nochtans aan den voet van den Kemel zeer noodig zouden zyn. Een der groen gele gemeenteraads leden heeft hieraan onlangs nog de overtuiging opgedaan toen hy met zijn ry wiel. in den grooten moder- poel tereeftt gekomen is. Spytig maar dat ons nieuw be stuur geen tyd of geld vindt om daar wat verbetering aan te bren-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 2