De meest beroemde margarine I Weet Gij Mag in geen huishouden ontbreken Breuklijders DOOFHEID. Maak Uw Neus vrij Lederhandel - Tichenfabriek TH. DE LOMBAERT Breuk-Zakking GENEZING VAN ROY S. M. Hand in Hand Bericht aan de Trouwers ©uben IDenbermonbecbeeteenweg, 2, MEUB.ELEN BIERHANDEL. Vereenigde Weef- en Spinnerijen WKBKLIKDUN FHOENIX 64, Ltopoldstraat, 64 Alfons GHEYS en Cementwerken. Gusl. Van den Neucker en Zonen. Partijgenooten August CADBON TE KOOP Gasmotor Iianappe van Bouwwerken. Alph. Robillard-l)e Lil Benoodigheden Esplanadestraat, 32, AALST A. SÏÏMOÏBSAÜ |SpislaleBelkgordili| WIE GOEDE Soedkoope JSieren TOT Groot Café-Concert Stoven Stoven Waar de beste Kolfies zij'n Het beste brood I)e beste Zeepen l)e beste Kruidenierswaren De goedkoopste Kleedingsloffen 1 Hel goedkoopste Ondergoed De goedkoopste Werkerskoslumen In de Molenstraat, 52, AALST Werklieden zorgt voor Uw eigen voor deel. Uw eigen instellingen. Wordt lid van de S M Hand in Hand Koopt er alles. Spoedige bediening Waren van allerbeste Kwaliteit. Verzekerd Gewicht Belangrijk Bericht FRANS BOCQUÉ-BOONE HUIS YERHOEYEN - BONNEF Meuleschettestraat, 42, Aalst Elke lepel helpt Akker's GAAT DAN RECHTSTREEKS NAAR DEN AALST Bericht. Van af heden en volgende dagen BLUE BAND FlHtSI B QUALITY O Breuken, zakkingen der maag, zakkingen der baarmoeder worden VOLKOMEN OENEZEN door methode Nieolas. Deze vereischt geen heelkundige bewerking, geen band met rugstaai of onderriemen. een breuk die verwaarloosd wordt oj slecht opgehouden wordt door banden met rugstaai en onderriemen dat eene dergelijke breuk het grootst gevaar op levert. Indien gij uwe genezing be geert zonder heelkundige bewerking deze moet heel dikwijls meer dan eens geschiedenjzonder den last veroorzaakt door ban den met staal en riemenneemt dan lijk zooveel andere personen slachtoffers hunner onwetenheid uw toevlucht tot mijn Methode die uwe breuk zal wegnemen zonder noodlotti ge gevolgen. M. NICOLAS ex-bestuurder van het Breukgesticht te Parijs, 36Coten- tinstraatzal ook gratis de degelijk heid zijner methode bewijzen van g tot 4 uur. Te Aalst, Zaterdag 6 Maart (Hotel St-Jean)aande Statie. Te Dendezmondeop Maandag 21 FebruariHotel Regent. Te Atidenaerde, Dinsdag 8 Maart Hotel du Pare. Te Qeeraardsbergen, Zondag ao Maart, Hotel Modern. 1 irfflwF$rJ Alle personen dielyden aan doof heid. hardhoorigheid of oor suizingen, kunnen genezing be komen door do methode van de ver maarde Specialist van Parijs. 36, rue duContentin, 36, die zonder operatie zonder schadelijke middelen en zon der uw werk te ifloeten verlaten u hét gehoor zal weergeven en uw orgaan zal doen werken. RM. ARTEAGA zal gratis zyno met hode uitleggen en toepassen te Aalst den 1 Zaterdag der maand in het Hotel St- Jean, aan de Statie. Te Dendermonde, Maandag 21 Febuari, Hotel Regent. Te Audenaerde, Dinsdag 8 Maart, Hotel du Pare. Qeeraardsbergen den 13 Februari Hotel Modern. Voor Uw huiselijk ge bruik of broodgewin, schaft V een naaimachien aan in het HUIS AALST Ernstige Waarborg BEKAK WAM BETALING. EENIG dépót der naaimachienen Original Victoria. Reparatie, naalden en toebehoorten van alle systeemen onverschillig waar die gekocht zyn. MECANICIEN Onderneming van Plaffoneer- OUDENBERSCHESTRAAT, 16 Geeraardsbergen Nederboelaere (Reep) 16 Beveelt zich aan voor allerhande Fa- gaden in Cement, Faience en Plakwer ken. Alsook voor 't leggen van Vloeren in Cement, Ceramiqe en Faience Reparatie. Matige Prijzen. po-poeder AKKER doet U heerlijk niezen indien Uw neus ver stopt is door 't stof, of door een valling Als ge naar Brussel gaat, vergeet niet een QOEDGLAS BIER te gaan drinken, in den welgekendon cafó Hotel de Spa by (gekend huis Constance Lievens i IJzerenuregstraat, 39, (ruedu Chemin de (er), BVussel-Noord. 4 5 paardenkracht zoo goed als nieuw. Inlichtingen te bekomen ten bureele der S. M. Hand in Hand. ersonen; die in stoffige plaatsen arbeiden, kunnen niet zonder dit gezpndheidssnuifje nschatbaar bij .schele hoofdpijn, 't Verfrischt Uw brein.. Koopt eens een doosje voor 4 Frank. Onderneming AANNEMER, Nederboelare Reep 104, - GEERAAR0SBER6EN Bevoelt zich aan voor allerhande metselwerk, alsook voor het leggen van Vloeren, Ceramique en Cemeot, Faïence en alles wat den stiel aaa- gaat. Matige Pryzen, Spoedige Bediening Proef eens de lekkere BOTER SPECULOOS der bakkerij DE TOEKOMST te Denderleeuw.Ze is- waarlyk fijn zonder operatie, gevaar of tijd verlies, door de Nieuwe, Speciale Qebreveteerde regelbare toestel len Zonder Veeren, van den Belgischen gediplomeerde spe cialist Breukmeester I I deKenlg8te door Geneeskundi- onge- makdoen alle Breuken vermin deren en volledig verdwijnen met alle Waarborg voor alle verplaatsing der organenMaag- en Nier-ontsteking, zware Navelbreuk, (.gevolg van Operatie). Kostelooze proeven. Matige Prijzen Volgens het Geval. uitleg in 't VLAAMSCH van 9 tot 1 uur te fiflnt 2d" Vrijdag der maand, Hotel UCIib Termonde (Zuidstatie). 3de Zaterdag der maand Hotel Comto de Flandre (Statie). Dpnoonl Woensdag, Donderdag en Dl Uouul 3d* Zondag van 9 tot 4 uur. MAASSTRAAT. 65-67 (bij Jubfillaan EN VERLANGT DRINKT BIJ VOORKEUR DEZE DER BROUWERIJ ROYAL ALE Alleen VERVANGT WIJN Alle Zondagen (KOSTELOOS) by Oscar Van Pamel, ST. JAN STRAAT, 69. HUIS VAN VERTROUWEN. Stoven in alle modellen. Eigen werk. Concurrentie onmogelijk. KOMT ZIEN 1 TH.VERHULST, Arbeidstraat, 14, AALST. Voor het plaatsen van den electriek 't zij licht, kracht of bol inrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot het huis Geeraardsbergschestraat, 89, (Zoutstraatpoort) -AALST- 12 STOVEN I STOVEN I SCHOONE KEUS, ALLE MODELLEt Eigen werk. Aanvaardt allt reparatiên hit va) biirsfftndi. ll ge m om Uw ontstoken keel te verzachten en die afmattende hoestprikkel weg te nemen Akker *8 Abdijsiroop dankt haar snel werkende geneeskrachtige eigenschappen aan de kruiden extracten in haar samenstelling. Stilt als bij tooverslag dc hevigste hoestbuien en verruimt de borat I Fr. 12.-: Fr.. Fr. 35.- - I alia Apethek O *rovt< ScMchen zijd vuordeclürvr Om U op GENOEGLIJKE WIJZE en aan prijzen buiten alle konkurrentie te meubeleeren, by de kinderen van Gustaaf BOEYKENS DE GEEST, drukker. (SB. ©©Tl KEWi YAH PBAGHT- SIS GSWÖKI IN ALLE SOORTEN. Alles wordt in de stad ten huize geleverd zonder kosten. VOORTAAN TE BEKOMEN alle soorten van Bieren in flesschen zooals Bock, Special, Stout, Schotsch, Cambrlnus, Sterk, Oud- Bier, der gekende brouwery A. VAN DER SCHUEBEN. Zich te wenden b(j W* Van den Bossohe, MOLEN DRIES n° 19. 11 De APOTHEEK QUINTYN, KOR. TE ZOUTSTRAAT, 37, aanvaard voor aflevering mol dv tieste zorget en de fljnst uilgezocbte producten de recepten van alle Dokters var Stad en Omliggende. Ook te verkrijgen: Kindervoed sel, kinderpoeder, borstsi roop, bloedzuiverende pil len, zenuwpoeders, breuk banden, minerale «valera, enz.... Weegschaal voorkinderen) gebruik gratis. SROOTETEKOOPSTELLIHG van produkten der ZOOALS: Celicots, Fichu., Cautils, Handdoeken ■adaui.m. In ie winkel» der Samenwerkende UaatgchaDoii HAND IN HAND 88 en Ledebaan. IB, K K L BT Aalst, drukkerij Qebroodem Rooyk««a. UitgeverAlfred NICHELS, Hand in Hand Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 4