het Arrondissement Aalst. Mannen van Orde. In de Kamer. Mijn Hoekje. Jaar N° 10 Prijs oer nummer 25 centiemen 6 Maart 1927. 2, Het prediken van broederlijk heid en liefde is Socialistisch. In den laatstoa tijd wordt or in de burgersbladen veel geschreven over samengroepeeringen der mannen van orde, op politiek terrein on bij de katholieken als bij de libera len vindt men voorstaanders dezer samenwerking. Wij zijn zelfs overtuigd dat het onvermijdelijk komen zal. d<at de mannen die zich do verdedigers der orde noemen zich zullen verstaan om te trachten op politiek terein de democratische elementen, die volgODs de zoogezeg de ordemannen, de vijanden zijn der orde, onmachtig te maken. In de katholieke partij zijn er nog leiders, die aarzelen zich uit te spre ken als voorstaanders dezer samen werking voor het behoud der zooge zegde orde, natuurlijk opgevat in 't voordeel en uitsluitend in 't voor- doel der bezitters. Zij vreezen dat de werklieden, die zich lieten inlijven indekristene organisatiën, dan to duidelijk zouden bemerken dat men slechts hen afgehouden hoeft van do socialistische organisatiën om de werkende klasse verdeeld te houden ten bate vaa den rijken stand. Zij schrikken terug voor de gevol- Uügen de vorming van don blok dor fin arbeiders tegen den blok der bour- geoisie. Naarmate dat de arbeider door het uitoefenon van hun kiesrecht, meer invloed zulleu verwerven in do wetgevende en ook besturende licha men, zal er ook vanwege de vijanden val der arbeidende klasse meer en meer i getracht worden om dezen invloed te verminderen. En zulks zullen zij 11 beproeven te bekomen door de sa- menwerking van de conservateurs aller kleur. Zoo bestatigt men nu dat de ka- tholieke zoowel als liberale bladen deze verstandhouding aan 't voorbe- I reiden zijn. i Voor de ordewordt er geschreven in deze bladen. Natuurlijk voor de orde, naar de opvatting der geld mannen, en zooals dit volledig is toegepast geworden, zoolang de bourgeoisie alleen meester was op politiek gebied Alle politioke rech ten voor de bezitters, voor do wer kers alle miskenning Orde, beteekent voor hen alle wet ten ten voordeele d«r rijken zoo weinig mogelijk lasten voor hen, want hun bezit is geheiligd. Deze die het meest betalen kunnen, moeten er het minst toe verplicht worden. Delasten doen wegen zoo zwaar mo gelijk op hen, die het reeds zoo moei lijk hebben, om met hun inkomen te zorgen voor hun bestaan. Dit is ook een manier van opvatting over orde der burgersblaien, die drijven naar den blok dezer ordpmannen. De werkende klasse terug drijven naar die toestanden, toen z;j op poli tiek gebied geschat wordt als niet bestaande of quantité négligeab'e Wij hebben ze aan het werk gez'on de mannen van orde, onder de bena ming van «Ligue d'Iotérêts Publics»; wij hebben ondervonden hoe ze de belangen van 't land hebben opge offerd voor het belang van de brand- koffers der rijken, door binnen en buiten hot land het betrouwen te genover eigen land weg te nemen, Als er nu zooveel gesproken wordt van toenadering der mannen van orde, op politiek terrein, is het bij zonderlijk omdat de bourgeoisie denkt daardoor meer macht van handelen te kunnen geven aan de samenwerking der werkgevers aan hot Niiverhoid8 Comiteit, door het- welkehet bevel gegeven wordt de loonen zoo laag mogelijk te houden In dit Comiteit begrijpt men ook door orde, Voor de bezitters, de winsten zoo hoog mogelijk brengen, om hunne fortuinen te vermeerde ren, en voor de werkers lage loonen om te werken gedurende lange werk dagen Orde, zeggen die mannen als aan de werklieden alle recht van medezeggingschap is ontzegd bij het vaststellen der werkvoorwaarden. Vroeger noemden de conservateurs hot ook orde, als de vrouwen en kin deren werden uitgebuit op do schan daligste wijze, en wie zich tegen de ze staat van zaken durfde verzetten, werd dan ook voorgesteld als orde verstoorder. Niets of niemand heeft knnnen beletten, dat door het optreden der syndika-ten, gesteund door de poli tieke werkers vertegenwoordiging, aan dezen toestand veel verbetering werdt geb-racht. Orde schoon woord voorwaar, als het beteekenen zou Aan elk het recht dat hem toekomt». Aau elk, datgene verschaffen, in ruil van zij nen arbeid, wat hij noodig heeft voor het bestaau, en rog wol voor een menschelijk bestaan. Orde ware schoon als het beteekenen zou, in plaats van drijver ij ën naar twisten tusschon volkeren, dus haat en nijd, streven naar betere verstandhouding tusschen de volkeren. Maar zoo begrijpen, doze die zich de mannen van orde noemen, het nietvolgens hen is het alleen de kapitalistische Orde die telt; alle macht aan de bezitters, onderdruk king eu gedwêshoid voorde niots- bezitters. Orde heerschter volgens die men- schen als zij alles te zeggen hebben, als er langs de eene zijde, de hunne, veel overvloed is, er dus woelde heerscht, en langs de andere zijde te kort is, dus als do ellende de arbei ders ter neer drukt. Het is nu toch al klaarblijkend ge noeg te bemerken voor allaarbei- ders, hoe de boaitters, do werkgevers alle andere geldmannen zich elkander de baud reiken, onafgozien hunne godsdienstige overtuiging of zij zich katholiek of liberaal noe men om do werkers organisatiën te beletten verbetering aan het lot van do arbeiders te brengen. Het is hen nog niet gelukt de wer- kersorganisatiën onmacütig te ma ken, zij zijn nog altijd verplicht er rekening van te houden. En als er nu zooveel gewerkt wordt om de katholieke en liberale ordemannon in óéae partij samen te brengen, is het omdat men bij do bourgeoisie denkt langs dezen weg de arbeiders beter to kunnen treffen. En de burgersbladen zullen maar voortgaau te schrijven dat de socia listen tot klassestrtjd aanstoken, terwijl alles wat zij schrijven, in 't belang is der bezittende klasse al leen Wij socialisten,zijn voorstaanders van de orde, maar van een orde go steund op Recht; wij willen Diet van deze orde, gevestigd op de uitbuiting van de oone mensch door de andere, Orde beteekent voor ons welstand voor elkeen, gelijke rechten en ook plichten voor eenieder. Meer den ooit moeten de arbeiders zich aan een sluiten, meer dan ooi is het noodig, voor do verdediging hunner belangen, voor het behoud van het veroverde en om aan onze klasse oeno betere toekomst voor te bereiden. Politieke kringen, maar ook sterke syndikaton en niet hot minst bloeien de kooperatieven zijn onze beste strijd en verdedigingsmiddelen. G. De Nauw. kwatio en heb ik aangetoond, op welke wijze er moest aan verholpen worden. Ik heb in de woestijn gepredikt. Ik hoop nochtans, dat de Regeering ter gelegenheid van de definitieve porekwatie, rekening zal houden met mijne opmorkingen. Voor alles is het noodig, do pero- kwatie-kommissie uit te breiden door er afgevaardigden van de groo- to personeelvereenigingon aan toe to voegen. Wij zijn nu reeds aan de zevende heraanpassing dor loonen en wed den. Iedere maal en bij iedere gele genheid hebben wij getracht, het princiep te doen aannemen van het levensloon aan de basis. Nu nog is dit onze voornaamste oisch. De perekwatie van I924 heeft ons desaangaande voldoening gegevon. Het beginsel van het levensloon aan de basis werd toen aangenomen. Het personeel heeft dezen uitslag met geestdrift begroet, te moei daar deze perekwatie het gevolg was van de stakingsbeweging van I923. Men wil, voor het oogonblik, eene voorloopige oplossing doorvoeren. Zij is van tweeërlei aard. Zij betreft oenerzijds do staatsagenten en an derzijds de agenten van de Nationale Maatschappij van Spoorwegen. Voor de staatsagenten was het oorspronkelijke voorstel het volgen de het vastgedeelte der wedden werd verhoogd met 2o per 0/0, aide veranderlijke schijven bleven behou den, maar de broodvergoeding werd afgeschaft. De syndikaton wondden stappen aan om dit voorstel te verbeteren. De broodvorgöediDg werd opnieuw toegekend vanaf het cijfer 75oen, na nieuwe onderhandelingen, stond de Regocring de broodvergoeding toe van het cijfer 720 af. De syndika- ten vroegen echter, dat. deze vergoe ding slechts zou toegekend worden aan de agenten met eene vaste wed de onder de 8000 frank, terwijl de regeering geneigd was, ze toe te staan aan iedoreen. Ons logisch voorstel is^ gedaan ge worden om de kleine loonen en wed den dichter bij het levensloon te brongen. Gij moet weten, hoeren, dat het veranderlijk gedeelte der wedden slechts 3oo fr. per schijf bedraagt tot 7.999, terwijl dit bedrag 4oo wordt voor de wedden boven 8000 fr. Indien ge, uwe tabellen wilt raad plegen, zult gij vaststellen, dat de vermenigvuldiger, dien men bekomt voor oen-agent met eene wedde van 8.000 fr. hoogor is dan die van den agent aan 7.500. Het behoud van de brood vergoe ding voor al de agenten, wier vaste weddo do 8.000 fr. niet overschrijdt zou eene uitgave vergen van 43 mil- lioon voor al de staatsdiensten in de veronderstelling dat we voor het einde des jaars het indexcijfer 82o of 83o zou bereiken. Do regeering is reads geneigd dagloonen een verlies van 35 centie men per dag en voor de werklieden met premiën I,4o fr. Do Regeering zoowel als de Na tionale Maatschappij van Spoorwe gen, hebben aangenomen, dat in geen enkel geval het porsoneel een verlies mocht ondergaan. Op ons aandringen heeft do he r Eerste Minister er in toegestemd, eeue formoele verklaring te dien op zichte af te leggen. In bedoelde gevallen zou men eene bijkomende vergoeding toestaan, die niet zou opgenomen worden in do verhoogingen, die het gevolg zullen wezen van eene nieuwe stijging van het index cijfer. Wij geven toe, dat zulks den toe stand eenigszins verbeterd, maar we kunnen ons er niet voldaan over ver klaren. Wij vragen dus, dat de Regeoring de mogelijkheid zou onderzoeken, vorder te gaan. Dezen morgen kwam de Paritaire Kommissie der Spoorwegen bijeen. De afgevaardigden der Nationale Maatschappij hebben zich op zekere punten tegemoetkomend getoond. Voor al de gekommissionneerde agenten hebben weden vermenigvul diger 1,65 bekomen in plaats va 11,60 zooals voorzien was. De Nationale Maatschappij heeft» op ons verzoek, besloten, op de la gere bedienden en ambtenaren, die een verlies zoudon ondergaai, bij toe passing van vermenigvuldiger 1,65 de regeeringsformule toe te passen, die voordeeliger is voor de kleinen. Voor wat de kleine werklieden be treft, werd besloten, dat zij de be zoldigingzouden behouden volgens index 755 en dat hen een bij loon zou toegekend worden, overeenkomend met eene halve verhooging van den nieuwen rooster, 't. t. z. 40 centiem. Het is weinig. Het is onvoldoende, maar het is toch iets. Ik heb eene tabel opgemaakt, de uitslagen vermeldende die men be komt door eenerzijds do regeerings formule en anderzijds do formule N. M. van Spoorwegen toe te passen. Ik stol vast, dat de regeeringsfor mule, vermeerderd met twee schij ven brood vergood ing, aand3 werk lieden een grondloon zou geven van 28 frank 65 in stede van 28 frank 35, dus eene zeer geringe verhooging. Do oorspionkelijke formule derN. M. van Spoorwegen, die het voor- deeligste schoon, gaf slechts26 frank 90. Nu geeft de N- M. 28 fr. 35 en 0,40 is 28 fr. 75. Wij hebben gevraagd, dat aan de kleine werklieden oen bijloon zou toegekend worden, overeenkomend meteen volledige verhooging. Dit voorstel is gedaan geworden in gemeenschappelijk overleg door het N. S. en het K. S. Wij koestorden de hoop dat deN. M. hot zou aannemen, maar onge lukkiglijk heeft men het verschil in twee gedaan. Wij dringen dus aan -p. 1 L UO K vuadU. Tï II ul lllUUli UUO fttiu 28 1/2 millioen toe te staan. Dat «s opriat de Regeering: zou tusschenko- een verschil va lo millioen. Moet: ir*Xi»n »?l i.u maarteen. De hoyaanpassïng dei" Loonen en Wedden van beft SftaaispersoneeS. Redevoering van Volksvertegenwoordiger Pros per De Bruyn in de Parlemenissitting van Dinsdag 21 Februari. Mijne Heer en Na de opmerkingen van mijne vrienden Uytroever en Goffaux kan ik bondig zijn. By de behandeling der begrooting van spoorwegen op 16 Juli 1925 heb ik reeds op de ver keerdheden gewezen van de pere- men over zulko som misbaar maken Gij wilt de broodvergoediog toe staan aau iedereen. Wij verzotten ons niet daartegen. We zeggen ech ter ronduit, dat wy ze niet eischon voor de agenten met eene wedde bo ven do 8.000 fr. Wanneer men deze bijkomende vergoeding aan iedereen toestaat, zal de uitgave 64 i/2 mil lioen bedragen, 't is te zeggen 35 millioen meer dan het personeel vraagt. Voor de spoorwogen stelde men voor, het vast gedeelte der loonen en wedden tè gronden op het cijfer 5oo door het bedrag te vermenigvul digen met i,65 voor de bedienden en ambtenaren on met i,60 voor de werklieden en gekomraissionneerde agenten. Do verandorlijke bijwedde zou berekend worden peronverdeel- bare schijf van 3o punten vanaf het indexcijfer 50I. De broodvergoeding zougansch afgeschaft worden. Do toepassing van deze formule zon voor de lagere bedienden een verlies van 400 fr. beteekenen; voor de gekommissionneerde agenten één van 7oo fr. voorde werklieden met men en trachten zal, iets meer te ge ven aan de kleinen, die het meest de bezorgdheid van de Regeering ver dienen. Onzeeischen zyn gematigd omdat wy weten, dat de staatsmiddelen beperkt zijn en dat er bovendien an dere eischon zijn, waaraan de Regee ring onmiddelyk voldoening geven moet. Vóór alles moeten de ouderdoms pensioenen verbeterd worden. Men mag niet gierig wezen inzako do vergoedingen voor de arbeidsver- minkten. Het krisisfonds moet in staat gesteld worden, df» werkloozen- steun te verhoogen en het hoofd te bieden aan de workloosbeidkrisis, die steeds in omvang toeneemt. Het staatspersoneel, dat de inwil liging nastreeft zijner eischon, zou niet willen, dat morgen de arbeiders der partikuliere bedrijven het zou verwijten, slechts aan zichzelf ge dacht hebben. Wij allen willen, dat onze kameradben der partikeliere bo drijven hun rechtmatigo deel be komen. Vervolg (toekomende week) ,t Is De Denderklok van Ninove die het heeft over een my- ner Hoekjes in ons weekblad onlangs versohenen, en ditchriste- ïyk blad, doet het in zeer beleef de termen, want het spreekt van nog slechter als een vixch, die twee maand ligt te rottenen ver der ge zijt een grooten leugenaar. Waarover het gaat Wel over die almoes van dit oud vrouwtje! een cent) ontvan gen aan de deur van een rjjk klooster. Neen, beste confrater, ik ben geen grooten leugenaar, want ik heb de werkelijke waarheid be schreven. Het oude vrouwtje dat den cent als almoes heeft ontvangen, leeft nog, en het Klooster is nog niet afgebrand, het bestaat ingelyks nog. Het Klooster, heeft sedert en kelejaren, oen groot gedeelte nieu we gebouwen doen oprichten, het heeft dus groote uitbreiding ge nomen het is eene kostschool voor ryke kiDderen, het doet aan onderwijs, en al de wereldlijke onderwijzeressen die er zijn, ver liezen hunne plaats, als ze wen- schen in 't huwelijk te treden. Ge ziet daarin, dat we tegen den godsdienst zijn, en ge noodigt ons uit, naar een Hospitaal te gaan, om te zien hoe de nonnen zich offeren om zieken en ouderlingen te verzorgen Wel beste confrater, g' hebt het geheel en al mis op, ons daarom te beschuldigen van godsdienst haat. Wy hebben den mecsten eerbied voor de gasthuisnonnen, die al hunne liefdo opdragen, aan onze ongolukkigen, en 't zyn ook zy niet, die één cent als almoes zul len geven. Maar geloof me vrij, dat het ten zeerste tegen de borst stuit, dat een klooster, waar de rijkdom ten toon wordt gespreidt één cent als almoes te zien geven, en van daar ook het schrijven van het be- kritikeord Hoekje Gy zelf zjjt er over verontwaar digd, want betwist er de waarheid van dus gij zalf gelooft niet, aan de mogelijkheid van het geven van één cent. En hot is nu echt en waar. Gij zijt dus t' akkoord, dat het een wrekkig klooster moet zyn Dus ook dat men daar de Christelijke liefdadigheid vergeet? Dus ook dat men er houdt van het slijk van deze wereld 't Is al wat wy onze lezers heb ben willen laten kennen, en ge be- hoefdet u daarom dus niot zoo kwaad te maken. Ge zyt nog zeer jong, Dender- klok. vermits ge pas acht weken oud zyt we vergeven u dus de verwijtingen naar ons hoofd ge slingerd, u al dus eene les van christelijke liefde gevende, in do hoop dat go ze u ten nutte zult weten te maken, en voortaan op een meer christelyken toon uwe confraters zult weten te ant woorden. Toont ten minsto dat go een christelyken gazetschryver zyt FRIEDEBIK.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 1